DEN TROENDES FORLØSNING OG MENIGHETENS MODNING (KAPTIEL V OG VI)

The_Tabernacle_of_the_Congregation-Chapter_V_and_VI__DEN_TROENDES_FORLŘSNING_OG_MENIGHETENS_MODNING--Kaptiel_V_og_VI

DEN TROENDES FORLŘSNING OG MENIGHETENS MODNING

 Et utdrag fra

”The Tabernacle of the Congregation”

(Sammenkomstens Telt)

Kapitel V og VI

  

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2006 Alle rettigheter reservert

  

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift 988”

 

 

Den troendes forlřsning

 

De syv gjenstander i sammenkomstens telt er et bilde pĺ den kristnes utvikling fra det řyeblikk han tar imot Jesus Kristus og helt til han stĺr i Guds fulle frelse.

 

Brennofferalteret Kopperkaret Skuebrřdsbordet Lysestaken Rřkofferalteret Paktens Ark Nĺdestolen

 

Betydningen av disse syv gjenstander nĺr det gjelder den troendes frelse, er fřlgende:

 

Brennofferalteret

 

Vĺr Herre Jesu Kristi korsfestelse pĺ Golgata som vi minnes hver gang vi tar del i nattverdsmĺltidet; forsoningen som Jesus Kristus har gjort for vĺre synder; vĺrt Pĺskelam.

 

Kopperkaret

 

Atskillelse fra verden og synden gjennom vĺr korsfestelse med Jesus Kristus, som tilkjennegis ved dĺpen i vann; renselse fra verdens levevis hvor vi holder oss hellige ved bekjennelse, omvendelse, motstand mot synden, lydighet overfor Guds vilje.

 

Skuebrřdsbordet

 

Den stadige forkynnelse av Guds levende Ord, Jesus Kristus, som bygges opp i den troende ved ĺ spise Hans kjřd; mottakelsen av Herrens legeme og blod i nattverdsmĺltidet; Kristus, brřdet fra himmelen; fřdt-pĺ-ny-opplevelsen.

 

Lysestaken

 

Helligĺndens dĺp inn i Jesu Kristi legeme; Helligĺndens forskjellige tjenester og nĺdegaver; utrustning for kristen tjeneste; livets Ĺnds lov; pinse; Jesu Kristi legeme – den salvede befrier, Herrens tjener.

 

Rřkofferalteret

 

Jesu Kristi liv og Person innarbeidet i den troendes liv og person ved Helligĺnden, slik at den troendes břnner og tilbedelse bringer Guds elskede Sřnns velduft fremfor Faderen i himmelen; dřd til egenkjćrlighet og egenvilje.

 

Paktens Ark

 

Guds hellige som seirer over synd i sin daglige vandring, og som lćrer fullkommen lydighet mot Faderen.  I hans hjerte bor fřlgende tre dyder: (1) De Ti Bud – Guds lov innarbeidet i hans karakter; (2) mannakrukken for ihukommelse – daglig styrke fra Kristus; Kristi legeme og blod, vĺrt daglige brřd fra himmelen; den vane ĺ vćre kontinuerlig avhengig av Kristus for store som smĺ ting; og (3) Arons stav som skjřt knopp – Helligĺndens oppstandelseskraft som virker i det prestedřmme som Gud har utvalgt.

 

Nĺdestolen

 

Kristi uttrykte bilde i ĺnd, sjel og legeme; autoritet og kraft ved Kristus over alle ting; guddommens Personer som bor i fullkommen, uforstyrret forening i den kristne.

 

Vi ser at de syv gjenstander i tabernaklet er et bilde pĺ at forlřsningen er et fremadskridende verk, som har et helt bestemt startsted – Jesu korsfestelse og vĺr aksept av dette forsoningsverk.  Forlřsningen har ogsĺ et endemĺl – nĺr vi fřres fullstendig inn i Faderens, Sřnnens og Helligĺndens liv.

 

 

 

Menighetens modning

 

Modningen av menigheten, Jesu Kristi legeme, fřlger samme plan som rekkefřlgen av de syv gjenstander i sammenkomstens telt.  Modningen av menigheten er direkte avhengig av modningen av hvert lem pĺ Jesu Kristi legeme.

 

Hvis det finnes ett ufullkomment lem, sĺ er Lammets hustru ufullkommen.  Hvert lem mĺ bli fullkommengjort.  Deretter kan dette lem bli brakt inn i fullkommen enhet ved Guds herlighet (Joh.17).

 

Det var ingen hammerslag da Salomos tempel ble oppreist, fordi stenblokkene var blitt perfekt tilhugget fřr de ble brakt sammen (1.Kong.6:7).  Helligĺnden er pĺ nĺvćrende tidspunkt i ferd med ĺ forme de levende stener i Guds tempel, som vil komme sammen i Guds forut besluttede time.  Jesu Kristi legeme kan ikke fungere sammen fřr denne fastsatte time.

 

De syv gjenstander i tabernaklet er et bilde pĺ ”enheten i tro pĺ Guds Sřnn og i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmĺlet for Kristi fylde” (Efes.4:13).  De er et bilde pĺ den kristnes utvikling fra det řyeblikk han tar imot Jesus Kristus, og helt til han stĺr i Guds fulle frelse.

 

Den kristne menighet starter som individuelle forsamlinger av mennesker som tror pĺ Jesus Kristus.  Ved hjelp av Guds Ord, Jesu Kristi legeme og blod og Helligĺnden – sćrlig ved hjelp av tjenestene og nĺdegavene som er utdelt av Helligĺnden til lemmene pĺ Kristi legeme – bygges menigheten opp.  Den vil bli oppbygget ved hjelp av Guds nĺde ved Jesus Kristus inntil den blir Lammets hustru, legemet til den salvede Befrier, den hellige by, det nye Jerusalem, den fullkomne hjelper for Jesus Kristus.

 

Bruden skapes ut fra Kristus.  Hun er ikke Kristus i den forstand at hun ikke er den samme individuelle Person som Han.  Men hun er Kristus ved at hun er skapt ut fra Hans substans.  Hun er Ham, idet hun eier Hans substans, navn og arv.

 

Menigheten vil bli forvandlet av Helligĺnden fra ĺ vćre forsamlinger av troende til den hellige by, det nye Jerusalem; fra ĺ vćre en rekke trossamfunn til en fullkommen enhet i Kristus; fra ĺ ha forskjellig lćremessig bakgrunn til fullkommen kunnskap om det hellige; fra ĺ vćre en forsamling av slaver, som sĺ vidt har flyktet ut fra Egypt, til den salvede Befriers legeme, til Guds dommer, som vil dřmme og befri jordens befolkning.

 

Jesus Kristus, som beveger Seg gjennom menigheten, vil knuse ondskapens hćr under Sine fřtter.  Menigheten er utpekt til ĺ skulle bringe forlikelse med Gud ved Jesu Kristi blod og Helligĺndens liv, til alle jordens nasjoner.

 

Nĺr Kristus har avsluttet Sitt verk pĺ jorden i tusenĺrsriket, og menigheten pĺ den tid er blitt fullkomment forenet med Kristus i Gud, da vil menigheten til sist stige ned pĺ jorden som det nye Jerusalem.  De hellige vil se Faderens ĺsyn og vil regjere som Guds konger og prester i tidenes evighet.

 

Tre hovedelementer i de kristne gudstjenester

 

Det er mulig at de anstrengelser som gjřres for ĺ nĺ ufrelste ved ĺ forkynne Jesus Kristus korsfestet, břr foregĺ atskilt fra det som skjer inne i det hellige omrĺde i tabernaklet.  Den ufrelste trenger en klar forkynnelse av Jesus som korsfestet, nřdvendigheten av vanndĺpen og den nye fřdsel.  Disiplene derimot, hvis disse skal vokse i Kristus og lćre ĺ vandre i Guds Hellige Ĺnd, trenger gudstjenester hvor det overnaturlige har plass under ledelse av erfarne og gudfryktige eldste.  I disse gudstjenester blir Kristi levende substans presentert, Helligĺndens tjenester og nĺdegaver fungerer og det finner sted hellig tilbedelse, takksigelse og břnnfallelse i Helligĺndens kraft.

 

De tre gjenstander i det hellige omrĺde i sammenkomstens telt stĺr for tre hovedelementer i disiplenes gudstjenester:  (1) Skuebrřdsbordet, som representerer Kristus, det levende brřd, (2) Lysestaken, som representerer de forskjellige former for formidling av Jesu Kristi liv ved Helligĺnden, og (3) Rřkofferalteret, som representerer hellig břnn og tilbedelse fremfor Guds trone.

 

Skuebrřdsbordet, lysestaken og rřkofferalteret representerer Sřnnen, Helligĺnden og Faderen.  Disse tre gjenstander er et bilde pĺ tre elementer som er vesentlige i enhver kristen gudstjeneste: (1) Spise Kristi kjřd og drikke Hans blod; (2) Forskjellige former for ĺpenbarelse av Guds Hellige Ĺnd; og (3) Břnnfallelse, takksigelse og tilbedelse som ofres til Faderen.

 

Hver av disse tre aspekter mĺ utvikles i de hellige, og mĺ fungere blant dem i deres gudstjenester.  Disse tre aspekter er alle nřdvendige for at de kristne kan modnes.  Alle tre mĺ fungere.  Hvis ett av dem, f.eks. břnn og lovprisning, ikke utvikles i kraft og ikke fungerer tilfredsstillende, da vil de to andre aspekter – forkynnelsen av det levende Ord og Helligĺndens funksjoner – ikke vćre i stand til fullt ut ĺ utfřre deres oppgave med ĺ forme Kristus i de troende.  Det vil vćre en mangel pĺ fylde av Guds nćrvćr hvis det ikke er tilstrekkelig med břnn og lovprisning.  Med tilbedelse mener vi ikke den halvhjertede, rutinemessige salmesang, heller ikke nytelsen av ĺ hřre pĺ ”spesiell musikk”, uansett hvor gode solonumrene og korene er.  Disse har sin plass i gudstjenesten hvis de er salvet av Helligĺnden.  Men med tilbedelse mener vi intens og brennende lovprisnings- og tilbedelsesofre til Gud av de troende.

 

Det kan vćre sang i Ĺnden, rop, klapping, hopping, grĺt, osv.  Andre ganger er det en hellig stillhet nĺr Jesus kommer sĺ nćr at mennesker blit helt stille i ćrbřdighet og ćrefrykt.

 

Et advarende ord

 

Det er sjeldent anbefalelsesverdig ĺ tvinge noen til ĺ lovprise eller ĺ be hřyt.  Det finnes mennesker som er stille, som kanskje bćrer pĺ en břnnebyrde, som er i dyp sorg, som er selvbevisste og sjenerte.  De skulle aldri formanes til ĺ vćre som ”resten av oss”, unntatt i de spesielle tilfelle hvor Helligĺnden leder en kristen til ĺ si noe til denne stille person.

 

Hvis det ĺ spise av det levende Ord (den levende Kristus som gir Seg selv) er fravćrende fra de troendes forsamlinger, sĺ vil gudstjenesten mangle guddommelig substans som er nřdvendig for ĺ styrke den kristnes indre menneske.

 

Hvis Helligĺndens tjenester og nĺdegaver ikke utvikles og fungerer, vil gudstjenesten mangle den variasjon som Gud ved Jesu Kristi oppstandelseskraft kan mřte menneskers forskjellige behov pĺ.

 

I de fleste av vĺre forsamlinger fungerer ikke f.eks. visdoms og kunnskaps ord, tro, helbredelser, mirakler.  Derfor mĺ menighetens medlemmer sřke hjelp hos leger og psykiatre for diagnose og behandling av forskjellige plager.

 

Gaven til ĺ bedřmme ĺnder fungerer heller ikke tilfredsstillende for vĺre behov i dag.  Mentale og nervřse plager, angst og depresjon er ofte forĺrsaket, eller intensivert, av demonisk press.  Vi trenger ĺ ”vite” hva vi gjřr i ĺndelige anliggender.  Selv om legevitenskapen har sin rettmessige plass i Guds řkonomi, er det imidlertid sant at mange av vĺre problemer (ikke bare medisinske) vil lřses sĺ snart lemmene pĺ Kristi legeme kommer pĺ plass, sĺ hver og én kan bli salvet av Helligĺnden og brukt i en sćrskilt tjeneste (1.Kor.12:11).

 

Vi er bedt om ĺ strebe etter disse nĺdegaver og tjenester!

 

Vi ser altsĺ at de tre gjenstander i tabernaklets hellige omrĺde tilsvarer de tre ovennevnte nřdvendige ”ingredienser” i de kristnes gudstjenester for at disse skal kunne bringe de hellige ”til manns modenhet, til aldersmĺlet for Kristi fylde”.elligĺndens funksjoner – ikke vćre i stand til fullt ut ĺ utfřre deres oppgave med ĺ forme Kristus i de troende.  Det vil vćre en mangel pĺ fylde av Guds nćrvćr hvis det ikkj