ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET OG BILDET

Trumpet Ministries, Inc. Copyright © 2009 Alle rettigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem
Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen—Den Hellige Skrift” 1988

Åpenbaringsboken understreker at Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde blir viktige hovedanliggender i de siste dager. Hvem er disse mennesker eller krefter? Nedenunder følger min mening om dette emne, uten dermed å antyde at jeg har det endegyldige svar.


Innholdsfortegnelse

Introduksjon
Antikrist
Den falske profet
Antikrists bilde
Beskyttelse mot forførelse
Konklusjon


ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET OG BILDET

Introduksjon

Jeg har ikke for vane å bruke tiden på å skrive om nye og spennende aspekter i Bibelen. Med mindre et emne har direkte med en troendes atferd å gjøre, som f.eks. rettferdighet, hellighet og total lydighet overfor Faderen, er emnet uten særlig interesse for meg.

Det er skrevet meget i Bibelen om Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde, og mange kommentarer er skrevet angående disse tre krefter. I tilslutning til dette vil jeg nedenunder presentere for deg min forståelse av emnet, slik jeg oppfatter det på nåværende tidspunkt.

All fortolkning av Åpenbaringsbokens symboler bør være ”likefram”. Fortolkningen burde ikke være eksotisk, bisarr og fremmedartet, som f.eks. vår tids oppfattelse av de to vitner som værende to skjeggete patriarker som kommer ned fra himmelen med ild strømmende ut av deres munn Vi burde forstå Åpenbaringsbokens engler og stjerner som alminnelige mennesker i vanlige omgivelser. Det er imidlertid noen scener i Åpenbaringsboken som beskriver ånder og omstendigheter som er usynlige for oss.

Jeg vil heretter fortelle deg hva jeg tror er fortolkningen av Guds og menneskers tre fiender. Hvis du er fullstendig uenig, behøver du ikke lese videre.

Jeg forstår Antikrist som selv-sentrerthet og menneske-sentrerthet i følgende områder: politikk, undervisning, finanser, handel, underholdning, det sosiale, rettslige og det militære område. Det motsatte av selv-sentrerthet, slik jeg anvender uttrykket, er fokus på Guds behov og rettigheter.

Jeg forstår Den falske profet som selv-sentrerthet når det gjelder det åndelige og religiøse område.

Jeg forstår Antikrists bilde som penger, på linje med bildet av gull, konstruert av Nebukadnesar. Nebukadnesar var ”hodet av gull”.

Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av gull, seksti alen høy og seks alen bred, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel. (Dan.3:1)
Menneskenes barn, overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler—alle har han gitt i din hånd og gjort deg til herre over dem. Du er hodet av gull. (Dan.2:38)

Billedstøtten av gull, som var konstruert av Nebukadnesar, var bilde av Nebukadnesar-bildet på den rikdom som Nebukadnesar representerte.

Antikrists rike vil fungere ved penger, på samme måte som vi i dag ser at det viktigste element i det internasjonale samfunn er penger.

Symbolet 666 refererer til mennesket som gjør seg selv til Gud. Tallet seks er menneskets tall og tre er Guds tall.

Symbolet 666 på menneskets hånd er mennesket som handler etter dets egne selv-sentrerte ambisjoner og lyster, med penger som dets avgud.

Symbolet 666 på pannen er mennesket som tenker etter dets egne selv-sentrerte ambisjoner og lyster, med penger som dets avgud.

Straffen for ikke å ta imot symbolet er assosiert med—du har rett—penger! Du kan ikke kjøpe eller selge!

Det er interessant at Salomos kongedømme er assosiert med 666, som understreker, som vi vil diskutere senere, den rolle som penger har i en selvopptatt kristendom.

Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var seks hundre og sekstiseks talenter,… (1. Kong.10:14)

Jeg advarte deg at jeg liker enkle og likefremme forklaringer!

Tenk på dagens USA. Det som framfor alt særpreger de områder som har med politikk, utdannelse, finanser, rettsvesen, utdannelse, underholdning, det sosiale og det militære område å gjøre, er selv-sentrerthet og menneske-sentrerthet. Antikrist er tilstede allerede. Mennesket gjør seg selv til gud, og resultatet er sosialt anarki.

Det som særpreger det åndelige og religiøse område er selv-sentrerthet. De troende søker åndelig makt og visdom for deres egen lykke, suksess og forherligelse.

Det amerikanske folk tilber penger. Penger er i det store og hele tatt høyeste prioritet i livet. Når vi leser avisen ser vi at penger spiller en stadig større rolle i de små som i de store nasjoner.

I Amerika tenker og handler mennesker etter deres egne egoistiske ambisjoner og ønsker, og understøttes av filosofien bak uavhengighetserklæringen og grunnloven. Grunntonen i uavhengighetserklæringen dreier seg om liv, frihet og søken etter lykke—ikke om søken etter Gud, Hans rike og Hans rettferdighet. Den var en uavhengighetserklæring fra England, og har utviklet seg til en uavhengighetserklæring fra Gud.

Vår konstitusjon synes for en stor del å være et produkt av opplysningstiden.

Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde lever i beste velgående i USA.

Antikrist

Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og syv hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn. (Åpb.13:1)

Antikrist er ikke det motsatte av Kristus, men en immitasjon av Kristus. Det ville være meget lettere for oss å gjennomskue Antikrists virke hvis han var det motsatte av Kristus.

Johannes første brev nevner at de som var av Antikrist forlot menigheten. Dermed har Antikrists ånd vært hos oss i det minste fra det første århundrede.

Det finnes en antikristelig ånd, og i nær framtid vil det finnes en person, mann eller kvinne, hvor den antikristelige ånd fullt ut vil være tilstede. Jeg tror at denne person vil være en forført kristen.

Den antikristelige ånd er mennesket som gjør seg selv til sin egen gud. Det er det hele. Ingen ny og komplisert idé. Og dog er lovløshet, eller selvstyre, et mysterium, en hemmelig kraft.

For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. (2. Tess.2:7)

La oss si at en person fra det tiende århundrede skulle leve en viss tid i nåtidens Amerika. Vedkommende ville sikkert blitt forundret over hvordan ”menneskerettighetene” framheves. Helt siden adelsstandens opprør mot at kongen begrenset kongedømmets makt, etterfulgt av utviklingen av det engelske parlament, de humanistiske filosofers undervisning, og den franske og amerikanske revolusjon, er det i det store og hele overlatt til mennesket å gjøre hva det selv vil. Vi kaller dette for ”demokrati”.

Kristne har ofte ansett demokrati og kristendom for å være forenlige, eller identiske begreper. På samme måte vil Antikrist begynne som en kristen og gå inn for den demokratiske styreform, inntil den iboende død i den demokratiske filosofi begynner å tre fram.

Hvorfor denne død i den demokratiske filosofi? Fordi den demokratiske idé innebærer at alle og enhver skal kunne uttrykke seg selv med få eller ingen restriksjoner. Alle kan umiddelbart se at sluttresultatet på dette er anarki. Men demokratiets filosofi er blitt presentert som om den var Guds plan for tidsaldrene.

Guds rike er det diametralt motsatte av demokratiet. Guds rike består av mennesker som har overgitt deres vilje under Guds og Kristi herredømme.

Demokratiet sier: ”La folkets vilje skje.”

Guds rike sier: ”La Guds vilje skje.”

Hvis vi tror at folkets vilje og Guds vilje er ett og det samme, er vi virkelig forført. Vi kan nå se hvordan umoralen i Amerika, England, Skandinavia og andre demokratier øker i omfang.

Når loven befinner seg på fjellet med Moses, setter folket seg ned for å spise og drikke og leke. Nei, folkets vilje er overhodet ikke Guds vilje. Helt det motsatte. Kjødets lyst er Guds Ånds dødelige fiende.

I dagens Amerika er vi vitne til modningen av det demokratiske ideal.

Nylig brakte en avis en artikkel som fortalte om arrestasjonen av en ung mann som hadde ført mange unge, uerfarne piker inn i prostitusjon, og hvordan dette hadde ruinert deres liv i prosessen. Hans kommentar i retten var at han mente at dette er Amerika i et nøtteskal. Han mente sannsynligvis at mennesker kan gjøre alt det de ønsker, så lenge de ikke raner bankene.

Dommeren var ikke enig i at han representerte det amerikanske ideal, og dømte han til livsvarig fengsel.

Poenget er at dette er hva mange mennesker mener med å leve i et demokrati. Våre lover forandres for å imøtekomme menneskers ønsker. Aborter foretas for å beskytte morens ”rett til forplantning”. Dette er avskyelig!

For en tid siden kom en velkjent investeringsrådgiver i retten på grunn av noen lyssky transaksjoner.Hans svar var at Amerika var et herlig land å bo i, fordi det istandsatte ham til å kunne ”profitere”.

Når det dreier seg om det merkantile aspekt i vår kultur synes det ikke viktig om en handling er riktig eller gal, men om den gir overskudd. Hvis dette er riktig, hvordan kan vi benekte at mange østlige land anklager oss for å være dekadente?

Dagens Amerika er ikke den nasjon som pilgrimsfedrene forestilte seg. Hva er årsaken til denne forvandling fra gudsfrykt til kriminalitet og moralsk svineri? Svaret er: den materielle overflod sammenkoplet med den demokratiske filosofi.

Antikrist er ”det lovløse menneske”. Når mennesker fjerner seg fra tanken om ”kongers guddommelige rett”, fokuserer de mer og mer på seg selv. Når mennesker fokuserer på seg selv, er de et lett bytte for Satan.

Fordi Gud ikke er på deres personlighets trone, og det ikke finnes en sterk regent, er de åpne for en satanisk invasjon.

Satan råder alltid mennesker til å unnlate å adlyde Gud hvis de skal bli lykkelige. Dette skjedde med Eva. Under en sterk ledelse som straffer synd, blir mennesker bremset fra å følge Satans råd. De ønsker ikke å bli straffet!

Men når det ikke er noen sterk ledelse, og mennesker ledes til å tro at de kan styre seg selv og kan velte ledere og forandre lover når de ikke får det som de vil, er de et lett bytte for Satan. Det første man vil merke er at synden øker.

En homoseksuell atferd er syndig, både ifølge Det Gamle Testamente (GT) og Det Nye Testamente (NT). I overensstemmelse med den demokratiske filosofi vil den amerikanske regjering ikke begrense homoseksuell atferd. I stedet bruker den masse penger på å kunne kurere AIDS.

Hvis regjeringen ville bruke like meget tid og penger på å forsøke å fremme avholdenhet utenom ekteskapet, ville det kunne gjøre en stor forskjell på å hindre spredningen av AIDS. Men et skrekkslagent rop fra store deler av vårt samfunn forhindrer regjeringen i å benytte seg av denne realistiske løsning på problemet.

Dette ville ikke være tilfelle i et sterkt monarki som var bekymret over at en epidemi kunne ødelegge kongedømmet.

Vi forstår derfor at den demokratiske filosofi, Antikrists filosofi, som gir inntrykk av å være kristen, er erkefienden av sann kristendom.

Det kristne evangelium befaler oss å fornekte oss selv, ta opp vårt kors og følge Jesus på lidelsens vei. Vårt håp er at når Han vender tilbake, vil vi få del i Hans glede og fred.

Antikrists filosofi er at individet må ha kontroll og at hans rettigheter må sikres, slik at intet vil hindre ham fra et langt, suksessrikt, lykkelig og selvrealisert liv.

For meg synes det som om disse to måter å leve på er uforenelige. Hva synes du?

Intet i Skriften antyder at Jesus og Hans apostler var i favør av at mennesker skal styre seg selv. Til gjengjeld gis det tydelig uttrykk for at de ønsker at vi adlyder dem som regjerer over oss. Kristendommen oppsto i et imperium, og NT sier ikke at et imperium er en dårlig styreform, og at mennesker skal styre seg selv.

Jeg er klar over mange kongers og keiseres ondskap opp gjennom historien. De var drevet av sitt ego, drevet av demoner. De kongelige hoff var fylt med egoistsiske og ærgjærrige personer, og prestene var ofte involvert i lovløs atferd, men landets lover påla harde straffer over mesteparten av kongedømmets innbyggere ved lovovertredelser.

Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. (Rom.13:2,3)

Paulus sier i disse vers at den autoritet som var tildelt keiseren i Roma, var forordnet av Herren. Tenk over det! Vi vet at noen av de romerske keisere var djevelske. Men vi må være meget forsiktige når vi gjør motstand mot autoritet, slik David var meget forsiktig i sin omgang med Saul.

Guds måte å arbeide på har alltid med autoritet å gjøre. Så når vi understreker viktigheten av demokratisk styreform, fører dette, uten at vi er klar over det, til lovløshet. Den demokratiske filosofi kan føre oss ut av politisk trelldom og inn i åndelig slaveri.

I Amerika tales det om demokrati, og vi har mange sosiale og politiske friheter. Det er vi takknemmelige til Gud for. Men i vår tid blir landet ledet ikke av folkets vilje, men av dyktig politisk manipulering. Det er de pengesterke og maktfulle som utøver deres vilje. Noen ganger skulle en ønske at vi hadde en sterk, rettferdig konge som ville rette opp på noen av de mange vederstyggeligheter som finner sted. Det er godt at en slik rettferdig Konge kommer!

Jeg skriver nå med framtiden for øye. Det store onde som vi kristne står ansikt til ansikt med er ikke et totalitært styre. Kristendommen kan trives under et slikt styre. Faren er at selvopptattheten vil øke. Kristne er ikke vant til at fienden kommer under dekke av å være en venn, og som vil hjelpe dem til å kunne utfolde seg.

Det finnes bare én måte å beskytte seg på mot endetidens forførelser. Den beskyttelse får du ved å finne din plass på korset med Jesus Kristus. Regn deg selv for død og oppreist med Kristus. Beslutt deg hver eneste dag for å ta opp det kors du har fått. Velg å forbli i fengselet hvor du er inntil Herren befrir deg.

Fly bort fra den nåtidige betoning av dine rettigheter, hva du fortjener, hvordan du for enhver pris skal være lykkelig hele tiden. Framstill ditt legeme som et levende offer. Inviter Herren Jesus inn i din personlighet som suveren Herre. Tenk på deg selv som Hans slave, og vær rede til å gjøre Hans vilje med glede og uten reservasjoner.

Se ikke hen til Jesus for å gjøre deg lykkelig eller vellykket. Se til Jesus for å lede deg inn på Hans vei for deg, og vær tilfreds med den rolle Han tildeler deg, og stedet hvor Han plasserer deg.

Gud er ikke der for din fornøyelses skyld. Du er der for Hans fornøyelses skyld. Hva enten du er lykkelig eller bedrøvet spiller ingen særlig rolle. Det viktigste er at du behager Gud.

Antikrist og den demokratiske filosofi vil aldri forstå at mennesker må bli Jesu Kristi slaver. Satan og Antikrist ønsker å være lik Kristus, å ha Kristi kraft, men de ønsker selv å ha kontroll over deres livssituasjon.

Du er ikke kalt for å ha kontroll over din livssituasjon. Sett din lit til Herren og stol ikke på din forstand. Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han gjøre dine stier jevne.

De idéer som jeg her presenterer for deg vil bli mer og mer viktige og betydningsfulle i de kommende dager. Verden ledes hen mot Antikrists styre—betoningen av det selv-sentrerte menneskes rettigheter og velferd.

Hvis du ønsker at Gud skal forføre deg, la din kristendom bli et middel for å få alt det du ønsker deg. Søk din egen lykke, og ikke Guds rike og Hans rettferdighet.

Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. (2. Tess.2:11,12)

Husk på hva jeg sier her, for jeg tror at selvopptattheten vil prege den måte man lever på i framtiden. Det blir den verden som våre unge mennesker skal leve i.

Den falske profet

Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage. (Åpb.13:1)

Det første dyr, Antikrist, kommer opp av havet. Dette betyr at han kommer ut fra menneskemassen, som noen ganger i Skriften refereres til som ”havet”.

Det andre dyr, Den falske profet, kommer opp fra jorden, dvs. ut fra menneskets sjel, ut fra den adamittiske natur. Mennesket ble skapt fra jordens støv.

Antikrist er egenvilje i det politiske og sosiale område. Den falske profet er egenvilje i det religiøse og åndelige område.

Aldri tidligere i verdenshistorien er Guds utvalgte så familiære med Helligåndens virke, med Helligåndens gaver og tjenester, som nå. Vi er blitt frelst ved blodet som rant på Golgata kors. Vi er fylt med Guds Ånd og tildelt gaver.

Nå reiser spørsmålet seg. Hvordan skal vi anvende denne forståelse og alle gavene? Demokratiet, humanismens filosofi, Antikrist, og vår egenvilje oppfordrer oss til å anvende vår åndelige visdom og kraft til å helbrede vår syke verden. Dette motiv ser så kristent ut. Å frelse og helbrede verden er blitt dagsordenen for de kristne og andre religiøse grupper.

Mens jeg var i ferd med å skrive denne essay, holdt jeg en spisepause og leste følgende i avisen. På forsiden av avisen sto det en artikkel med titlen: ”Members of US media greeted by John Paul” (Utsendinger fra de amerikanske medier hilses av Johannes Paul). Det ble invitert til en konferanse i Roma om religion og medier. Innholdet av artikkelen var i klar favør av en sammenkallelse av verdensreligionene for å forbedre menneskehetens skjebne.

La meg sitere den afrikanske kardinal Francis Arinze, som er president for Det pontifikale råd for inter-religiøs dialog ved Vatikanet:

”Det finnes ikke bare én religion i verden,….” ”Når vi nå er ved å gå over i det tredje årtusen, har medlemmene av de forskjellige religioner ikke noe annet valg enn å nærme seg hverandre, å lytte til hverandre, å forsøke å forstå hverandre bedre, og å forsøke å samarbeide mer for en bedre verden.”

”Arinze meddelte at den katolske kirke ville være vert for et fire dagers møte i Roma i oktober 1999 for å diskutere verdens religioner.” (The San Diego Union-Tribune, torsdag 25. juni 1998, side A-14, av Sandi Dolbee).

Kardinal Arinze fortsatte med å uttrykke sitt håp om at representanter fra forskjellige trosretninger som hinduisme til innfødte amerikanske tradisjoner, ville diskutere ”hvordan vi oppførte oss i dette århundrede”, med det formål å ”gjøre verden til et bedre sted å være for alle”.

Her ser vi grunnlaget er lagt for ”Babylon den store”. Selv om dets hovedkvarter er i Roma på nåværende tidspunkt, tror vi at det vil bli flyttet til området for det gamle Babylon.

En redaktør (samme sitat som ovenfor) som ante den historiske betydning av forsøkene på å danne et verdensvidt forbund av religioner, oppfant uttrykket ”den største historie sjeldent fortalt”.

Framtidens religiøse bevegelse kan beskrives på følgende tre måter:

  • Laodikea—som beskriver den stolte, sløve, frafalne tilstand hos selvopptatte troende,
  • Den falske profet—som beskriver den mirakelutøvende kraft hos selvrådige religiøse mennesker som samarbeider med en selvrådig regjering for å styre verden.
  • Babylon den store—som beskriver den religiøse, ufattelig velstående organisasjon, som kanskje består av en forening av alle religioner med kristendommen øverst, og som vil være ”Guds representant på jorden”.

Den største religiøse organisasjon noensinne vil bestå av selvrådige troende som søker å anvende Kristi kraft til å bibringe menneskeheten en tilstand av trygghet og lykke. Gud vil ikke ha noen del i denne organisasjon, på samme måte som Han ikke vil ha noen del i det forbund som er nevnt ovenfor.

Kan du se hvordan framtiden vil kunne fortone seg? Kan du se hvordan hovedvekten vil bli lagt på menneskets gavn, og ikke på Guds gavn?

Jeg anser meg selv for å være en del av den lille rest, som i framtiden vil bli drevet ut fra sivilisasjonens sentra av den demokratiske regjering og også av majoriteten av kirkene, ved å hevde at det ikke er Guds vilje for oss å be og deretter anvende våre gaver for å frelse og helbrede verden. Dette er ikke Guds plan på nåværende tidspunkt.

Gavene og tjenestene som er gitt til Kristi legeme har som hensikt å oppbygge hvert lem på legemet til full modning, til aldersmålet av Kristi fylde.

”Men skal vi ikke oppbygges og modnes for at vi kan frelse og helbrede verden?”

Nei. Vi skal oppbygges og modnes slik at vi kan ha fellesskap med Gud, og utføre forskjellige funksjoner og roller i Guds rike, men bare under Jesu Kristi, Guds Administrators, ledelse.

”Men hvordan utarbeides dette arbeide i praksis?”

Det utarbeides i praksis når du og jeg vender oss bort fra vår egenvilje, og søker Herren, inntil vi vet hva det er Han sier og gjør. Jesus tenkte og handlet bare slik Faderen viste Ham. Vi skal tenke og handle bare slik Kristus viser oss. Vi skal ikke ta det som gitt at vi skal gå ut og forsøke å frelse og helbrede verden.

Jesus sa at Han ville bygge Sin menighet på Klippen, som er Ham Selv. Han instruerte ikke oss til å bygge Sin menighet eller å fø våre lam.

Vi må arbeide på å komme inn i Guds hvile. Guds hvile har å gjøre med det faktum at Gud avsluttet alt fra verdens grunnleggelse, og vi må hele tiden komme til Ham for å finne ut hva Han allerede har gjort.

Guds hvile har å gjøre med den evige sabbat, dagen som ikke har noen aften og morgen. Når vi lever i den evige sabbat tenker vi ikke våre egne tanker, taler våre egne ord, søker våre egne fornøyelser. Vi tenker, taler, og handler i Guds nærværs fylde, og lever ved Hans visdom og kraft.

Guds hvile har å gjøre med vår arv, som er hele skapelsen—særlig nasjonene og jordens ytterste egne. Vår arv er på nåværende tidspunkt bebodd av våre fiender: Satan, de andre opprørske engler og demoner. Dette er Guds fiender og våre fiender. De kan ikke bli drevet bort fra vår arv uten ved at to hærer samarbeider: de hellige englers hær og de helliges, dommernes hær.

Ingen av disse to hærer kan føre krig med suksess uten at Jesus Kristus, som er Herre over begge hærer, leder. Når frelste, åndsfylte mennesker framturer i deres egen visdom og styrke for å frelse verden, bringer de mer opprør og forvirring enn det som allerede er tilstede i universet.

Vi mennesker vet ingenting. Når vi blir tilgitt for våre synder ved Jesu Kristi blod, vet vi fremdeles ingenting. Når vi fylles med Helligånden, vet vi fremdeles ingenting. Vi er støv. Vi kan ikke gjøre noe av verdi i Guds rike før vi innser at vi vet intet og er intet.

Guds rike vil opprettes på jorden ved Faderens, Sønnens og Helligåndens kraft og visdom. Vår oppgave er å bli ett med Dem, inntil De blir del av vår tenkemåte, talemåte og handlemåte. Før dette skjer, ender våre anstrengelser i Guds rike bare i opprør og forvirring.

I dag ser vi at Den falske profet reiser seg i de karismatiske menigheter. Vi formanes til å tale troens skapende ord. Dette er Den falske profet. Vi anspores til å bli rike ved å utøve tro. Dette er Den falske profet. Vi får å høre at hvis vi har tro, vil vi aldri bli syke. Dette er Den falske profet. Vi rådes til å kommandere englene. Dette er Den falske profet. Vi blir bedt om å innta plassen til de onde ånder som kontrollerer en by. Dette er Den falske profet. Vi blir bedt om å komme sammen slik at vi vil ha mer kraft til å fremme vekkelse. Dette er Den falske profet.

Hvis alle kristne i hele verden slo seg sammen for å gjøre noe ”for Gud”, ville dette bli den største utstilling av Den falske profet i menneskehetens historie.

Hvorfor er disse ”kristne” anstrengelser Den falske profet? Fordi de ønsker Lammets to horn (en dobbel del av kraft), men de taler med dragens munn.

Hva sier dragens munn at vi skal gjøre?

Husker du da Peter prøvde å overtale Jesus til ikke å dra opp til Jerusalem for å bli sonoffer i vårt sted? Han forsøkte å forhindre at Jesus skulle lide? Dette var dragens munn, Satan, og Jesus tiltalte den som det. Jesus sa: ”Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare sans for det som hører menneskene til.” Dragen som selv er totalt og uopprettelig egenrådig, henvender seg til menneskenes egenkjærlighet. Den ”kjærlighet” som dragen gjør seg til talsmann for, sanser det som hører menneskene til, men sanser ikke det som hører Gud til.

Kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet, som vi i dag hører fra de forskjellige menigheter og blant de liberale krefter i det amerikanske samfunn, er dragens stemme som henvender seg til vår selvopptatthet og egenvilje.

Noen av de karismatiske aktiviteter, som f.eks. visualisering og tale det skapende ord, er i virkeligheten metafysiske øvelser, og er ikke kristendom.

Karismatikerne står ved en korsvei. Enten vil vi vende tilbake til Herren inntil vi hører hva Han sier, eller så vil vi forsøke å manipulere den fysiske verden med overnaturlig kraft for å bygge Guds rike ifølge våre egne planer.

Her er det en meget alvorlig beslutning som hver kristen må foreta: Forventer Gud at jeg frelser verden, eller har Han Sine egne planer? Det er en barsk beslutning som vi må foreta, men beveger vi oss ikke i retning av Guds hvile, blir vi stående ved pinse-opplevelsen og kommer ikke videre.

Antikrist ville ikke komme langt avgårde uten Den falske profets assistanse.

Det (Den falske profet) bruker hele det første dyrets (Antikrist) makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr—det som fikk sitt dødelige sår legt. (Åpb.13:12)

Dette vers forteller oss at etter den overveldende sildigregns vekkelse, vil det være de kristne som kommer til å støtte demokratiet. Det faktum at den laodikeiske menighet hevder å ha overflod av alt og ikke har bruk for noe, indikerer at menighetene vil ha lært hvordan man blir rike ved tro, eller at de blir understøttet av regjeringen. Sannsynligvis vil Antikrists demokratiske regjering bli støttet av velstående kristne.

Regjeringen og menighetene vil arbeide sammen hånd i hånd for å frelse og helbrede verden. Så vidunderlig! Endelig fred og sikkerhet!

Husker du hvordan det pleide å være i Europa da den katolske kirke og monarkiene samarbeidet for å styre folket? I Frankrike f.eks. utløste regjeringens og geistlighetens utskeielser revolusjonen. Sluttelig har kirkens makt måttet vike for det sekulære styre. Slik vil det bli i de siste dager at de sekulære regenter, som, etter å ha samarbeidet med det store Babylon, til sist vil la henne oppbrenne med ild.

Jeg tror at vi i framtiden vil se åndsfylte mennesker bruke Kristi kraft til å bestyrke dragens stemme (menneske-sentrerthet) og støtte Antikrists demokratiske styre.

Slik vil det hele utvikle seg.

Dette er den verden vår ungdom og barn vil leve i, og det er enormt viktig at de lærer seg hvordan de skal beskytte seg selv fra forførelse. Straffen for å bli forført av Antikrist og Den falske profet er hard.

En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i Hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne. (Åpb.14:9,10)

Antikrists bilde

Det (Den falske profet) forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets (Antikrist) øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr (Antikrist) som fikk sverdhogget og ble levende igjen. (Åpb.13:14)
Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av gull, seksti alen høy og seks alen bred, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel. (Dan.3:1)

Gud skapte mennesket i Sitt eget bilde. Mennesket har laget et annet bilde, og tilber dette. Bildet er gull, eller penger.

Jeg er av den oppfattelse at Antikrists bilde er penger. Vi ser i avisene at penger allerede er det viktigste emne både for de etablerte nasjoner og for utviklingslandene.

Penger har så stor del i vårt liv i Amerika at det er vanskelig å forestille seg en kultur som ikke har ervervelse av penger som dets hovedanliggende. Men mange mindre nasjoner og stammer, som f.eks. stammene blant de amerikanske indianere, hadde mange andre verdier som de satte høyere enn å erverve penger.

Helt fra Bileam til Ananias og Saffira advarer Bibelen oss om rikdommens bedrag. Paulus advarte oss om at kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Jesus sammenlignet penger med Gud, og sa at vi måtte velge mellom penger og det å tjene Gud.

Når vi forlater denne verden og beveger oss over i det åndelige område, vil vi se at penger ikke lenger har noen betydning. Det vil være forskjellige typer erverv i framtidens tidsaldre og verdener, men deres økonomi vil ikke være basert på penger. Alt hva menneskene fullfører, vil bli gitt fritt og med glede til alle som har behov. Pengenes forbannelse vil bli løftet.

Den nåværende verden er en prøvetid for å se hva som bor i hvert individs hjerte. Gud er ikke sikker på hva som bor i vårt hjerte før Han prøver oss. Én av våre prøver har å gjøre med bruken av penger.

Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde Hans bud eller ikke. (5. Mos.8:2)

”… for å prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte.”

Du kan spekulere alt hva du vil når det gjelder den guddommelige allvitenhet. Faktum er at Gud ikke er sikker på hva som bor i vårt hjerte før Han prøver oss. Dette er én av grunnene for det nåværende miserable fengsel hvor vi bor, som vi kaller verden.

Penger er Antikrists bilde. Ved hjelp av penger kan den selvrådige person være uavhengig av Gud.

Penger er vår erstatning for Gud. De Forente Staters gud er penger.

Kjærlighet, glede og fred kan ikke kjøpes med penger. Vi tror at det er mulig, men det stemmer ikke. Man kan bare se seg omkring i fattige familier hvor de lever i kjærlighet og glede. Og rike familier hvor de opplever dyp sorg og mange tragedier. Dette er selvsagt ikke alltid tilfelle. Men det viser at kjærlighet, glede og fred kommer fra Guds Ånd, og ikke fra penger.

Vi vet dette, men presset fra vår kultur får oss til å glemme det.

Gud har lovet å møte våre behov hvis vi setter Ham, Hans rike og Hans rettferdighet først i vårt liv. Dette vil Han gjøre, selv om alle økonomier i verden svikter. Vi behøver ikke å samle på gull for å beskytte oss selv. Vårt idol som er gull vil ikke frelse oss på Guds dommedag.

Hvis hva vi har sagt er riktig, hvis Antikrist står for egenvilje i det politiske og sosiale område, hvis den falske profet står for egenvilje i det åndelige og religiøse område, og hvis Antikrists bilde er penger, la oss så se på hva konsekvensene vil være.

Vi vil da kunne si at i framtiden vil selvrådige religiøse mennesker få jordens befolkning til å tilbe et selvrådig samfunn. Stemmer dette med hva vi ser omkring oss? Er det sant at kristendommen har frembrakt den demokratiske styreform? Er de førende demokratier nasjoner som er blitt influert av kristendommen, særlig den protestantiske kristendom? Forsøker USA, en kultur som er influert av kristen tankegang, å påtvinge resten av verden demokrati?

Det (Den falske profet, selvrådig kristendom) bruker hele det første dyrets makt (Antikrist, selvrådighet i det sosiale område) for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr—det som fikk sitt dødelige sår legt. (Åpb.13:12)

Hvorfra kommer ”store og mirakuløse tegn” som støtte for demokratisk tankegang, enn fra selvrådige religiøse personer?

Og det (Den falske profet) gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. (Åpb.13:13)

Vil det være selvrådige religiøse mennesker, for det meste kristne, som vil forføre nasjonene og beordre dem til å opprette et verdensvidt økonomisk system, med penger som hovedelement? For noen år siden, da tros-og lykketeologien var på det høyeste, var det megen snakk om at de kristne ville bli så rike ved tro at verden måtte komme til de kristne for penger.

Etter den store innhøstning av mennesker i forlengelse av sildigregns-vekkelsen, er det en stor mulighet for at tros-og lykketeologien (som er fullstendig selv—sentrert og ikke har noe som helst med Jesus å gjøre) igjen kommer på banen. Penger vil bli menighetenes fokus, og én eller annen form for pengesystem vil bli påtvunget verden. Dette kan være grunnen til at de laodikeiske menigheter ”er rike og lider ingen nød”.

Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. (Åpb.13:14)

For ca. 15 år siden pleide jeg å gå på turer i Arkansas’ skoger for å be. Trosbevegelsen var da på sitt høyeste, og forkynnerne fortalte oss hvor rike vi skulle bli.

Allerede da forsto jeg at dette var Den falske profet. Jeg spurte Herren hvor stor makt Han ville tillate at denne bevegelse skulle få. Jeg mener at Herren svarte på mitt spørsmål ved å si at tros-og lykkebevegelsen ville dø ut for en tid, men på et senere tidspunkt bli fornyet og få makt.

Ifølge vårt scenarie vil de selvrådige kristne gi makt til Antikrists bilde, som vi tror er penger, slik at bildet kan ”tale” og forårsake at alle som nekter å tilbe penger, vil bli drept.

Jeg tror at dette er en symbolsk måte å si at de kristne som vender seg til Herren og nekter å bli del av det selvrådige samfunn og dets ledere, og som nekter å gjøre penger til prioritet ett i deres liv, vil bli drept (kanskje ”drept” i betydningen å bli drevet bort fra samfunnet, som andre skriftsteder antyder).

Allerede ser vi demokratiske regjeringer som straffer kristne som taler ut imot homoseksualitet. Det finnes også forkynnere som tror at det å bringe et individ til syndserkjennelse, er det værste vi kan gjøre overfor vedkommende. Hva blir det neste—menigheter som rettsforfølges fordi de gjør forsamlingen engstelig eller ulykkelig?

Ved å nekte å delta i det antikristelige system, vil den hellige rest bli nektet adgang til å kjøpe eller å selge. På den måten ”taler” pengene, kunne man si, og den lille rest bli ”drept” ved å frarøve dem penger. Legg merke til at det dreier seg om å ”kjøpe og selge”, dvs. bruk av penger.

Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. (Åpb.13:15)

I tillegg vil de selvrådige kristne tvinge alle mennesker, rike som fattige, til å anta kristendommens og demokratiets verdslige system som er blitt etablert. Ingen vil bli tillatt å kjøpe eller å selge som ikke blir del av den menneskesentrerte sosiale orden, som handler og tenker slik verden gjør.

Det (Den falske profet) utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. (Åpb.13:16,17)

Dette bilde kan synes usannsynlig. Men tenk på den kontroll som i tidligere tider ble utøvet i Europas nasjoner av både den katolske og den protestantiske kirke! Faktum er at noen av grunnleggerne i Amerika flyktet bort fra den europeiske kirkemakt. Dette er det som ligger til grunnn for bestemmelsen i den amerikanske grunnlov om at kongressen ikke må være involvert i religion.

Så det er slett ikke utenkelig at, som vi tror, de fleste av jordens befolkninger vil ha en kristen bekjennelse på grunn av sildigregn-vekkelsens enestående kraft (symbolisert av de ”to vitner” i Åpenbaringsbokens ellevte kapitel). Og at det etterfølgende vil bli et verdensvidt demokrati sponsorert og satt i kraft av velmenende kristne. Resultatet av dette vil være at Antikrist trer fram på scenen, som til sist vil se seg selv som den eneste sanne gud (slik tilfellet for en stor del er i dagens Amerika med såkalt ”opplyst” tankegang og forkynnelse, hvor mennesker blir oppmuntret til å søke guden ”inne i dem selv”). Han vil sitte i Det Aller Helligste i det gjenoppbygde tempel i Jerusalem, og erklære seg selv som den levende Gud, Israels Gud.

Denne proklamasjon vil avstedkomme den store trengsel.

Til sist vil han kvitte seg med det religiøse etablissement for å kunne regjere uten forhindringer.

De ti horn som du så, og dyret, de skal hate skjøgen, og de vil gjøre henne øde og naken. Hennes kjøtt skal de ete, og brenne henne opp med ild. (Åpb.17:16)

Legg merke til hvor rike de selvsentrerte kristne er blitt:

Kongene på jorden, de som har drevet hor med henne og levd i overdådighet med henne, skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røken fra hennes brann. (Åpb.18:9)

Visjonen for framtiden er en verdensvid, selvrådig kristen kirke (søker ikke den katolske kirke og pinsebevegelsen forsoning i dag?) som påtvinger demokrati over alle nasjoner, og som gjør at penger blir midlet hvorved alle kan få et sted å bo, få mat og klær. Penger og handel vil karakterisere denne enorme organisasjon.

De strødde støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg, og sa: Ve, ve den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er blitt rike av hennes kostbarheter. For på én time er den lagt øde! Fryd deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere! (Åpb.18:19,20)

Vår ungdom og våre barn står overfor en verden hvor mennesket vil bli tilbedt. Den humanistiske filosofi er tilbedelse av mennesket, av menneskets sinn, av menneskets rettighet til å ta sine beslutninger uten innblanding av noen gud.

Dette er den ånd som ligger bak statsmaktens demokratiske filosofi.

Beskyttelse mot forførelse

Det opprinnelige problem startet da Satan, som var en dekkende kjerub, besluttet at han ville være lik Gud, men være uavhengig av Gud. På grunn av Satans egenvilje er han blitt bundet på en forferdelig måte av lyst, raseri, løgn, tyveri, sladder, og all annen synd. All synd kommer opprinnelig fra egenviljen.

Adam og Eva bukket under for denne egenvilje. Abraham kom seirende ut av sin kamp med ulydighet. Det samme gjorde Jesus i Getsemane have.

”Ikke Min vilje, men Din vilje, skje.” Dette er Guds rikes kamprop.

Hver gang vi velger å leve vårt eget liv i stedet for å se til Jesus for hver eneste beslutning som vi tar i løpet av dagen, gir vi næring til vår egenvilje, ulydighet, lovløshet og vårt opprør. Antikrist er personifikasjonen av egenvilje, ulydighet, lovløshet og opprør.

Alle etterkommere etter Adam har egenviljens ånd i hans eller hennes personlighet. Det er på grunn av denne side av vår falne natur at kjødets synder har det grep over oss som de har.

Guds måte å gå til angrep på syndelegemet som bor i oss, er å korsfeste den gamle natur-den gamle, selvrådige personlighet.

Vi må velge å dø med Kristus på korset og deretter bli oppreist med Ham ved Faderens høyre hånd. Dette er et bevisst valg som vi foretar.

Frelse ved Jesu blod som fløt på Golgata kors er ikke tilstrekkelig til å beskytte oss fra forførelsene fra en selvrådig verdensorden, en selvrådig menighet og tilbedelsen av penger.

Å bli fylt med Helligånden vil ikke være tilstrekkelig til å beskytte oss fra forførelsene fra en selvrådig verdensorden, en selvrådig menighet og tilbedelsen av penger.

For å unnslippe forførelse, for å forbli fri fra Antikrist, Den falske profet og Antikrists bilde, må vi hver eneste dag resolutt velge å fornekte oss selv, ta opp vårt kors og følge Jesus. Vi må leve i Jesu Kristi oppstandelseskraft og bære Hans lidelser.

Paulus ga oss nøkkelen til å seire over Antikrists forførelser. Nøkkelen er som følger: ”Jeg regner alt for skarn for å vinne Kristus”. Inntil dette er sant, inntil vi vender oss bort fra alt fascinerende som livet tilbyr oss, inntil vi velger å miste vårt liv i stedet for å vinne det, er det helt umulig å seire over Antikrists forførelser. Vi kan ganske enkelt ikke seire over Antikrists forførelser ved å lese i Bibelen og beslutte at vi ikke vil bli forført!

Hvis vi sier at fordi vi har ”akseptert Kristus”, kan vi ikke bli forført, har vi meget lite kjennskap til åndelig krigføring.

Paulus regnet alt han hadde vunnet i livet som tap for Kristi skyld. Derfor var Paulus i stand til å leve i oppstandelseslivet, og også ha del i Kristi lidelser. Dette er korsets vei. Dette er den eneste pålitelige kur for egenviljens dødelige sykdom.

Fra det tidspunkt hvor Antikrist og hans pengeorienterte kultur begynner å framtre i verden, fra det øyeblikk hviler det en spesiell velsignelse over dem som ”dør i Herren”.

Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem. (Åpb.14:13)

”… de døde som dør i Herren fra nå av.”

Vi ser derfor at voldsomme krefter bygges opp—krefter som vil styre framtidens verden. Vi må forberede vår ungdom og barn å ”dø i Herren”, som betyr at de frivillig blir Jesu Kristi tjenere i sannhet, og ikke bare i ord. Og de må gjøre dette så tidlig som overhodet mulig!

Hva gjør Gud? Gud forbereder hevn over det opprør som skjedde før jorden ble skapt. Gud vil ryste alle skapninger på jorden og i himlene, inntil alt som ikke er fundert på Kristus fjernes fra å gjøre sin innflytelse gjeldende.

Gud begynte med Jesus i Getsemane. Deretter følger de seirende. Hvis de seirer over opprør og synd ved Kristus, vil de sitte på dommersetet med Kristus. De vil regjere, dømme, og på annen måte ta hånd om Guds skaperverk. Dette er Guds konger. Konger, som vil komme fra østen, fra morgensolens oppgang, på Herrens dag. Jesus er Kongen blant Guds konger.

Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. (Åpb.20:14)

Dette er den første oppstandelse—oppstandelsen av det kongelige presteskap. For å kunne delta i denne oppstandelse—den som vil skje når Herren vender tilbake—må den troende bli ”halshogd”, dvs. han må oppgi alle sine selvsentrerte planer og få Kristi sinn. Han må aldri tilbe den selvsentrerte verdensorden. Han må aldri tilbe penger. Han må hverken i tanker eller handlinger framvise en vilje som er uavhengig av Guds vilje.

De hellige vil bli prøvet på områdene egenvilje og opprør, ved at Gud vil tillate at Antikrist seirer over dem for en tid.

Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. (Åpb.13:7)

Gud vil gi Antikrist autoritet til å rive ned en del av den himmelske hær, enten av englene eller av de hellige, eller kanskje begge.

Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned. Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra Ham det stadige offer, og stedet for Hans helligdom ble omstyrtet. Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg. (Dan.8:10-12)

”… for frafallets skyld.”

Gud vil tillate Antikrist å fjerne muligheten for mennesker til å bli frelst og motta Helligånden. ”Det tok fra Ham det stadige offer.”

Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. (Dan.9:27)

Jeg tror at Antikrist vil sitte mellom kjerubenes vinger i det gjenopprettede tempel på tempelhøyden i Jerusalem. Ødeleggelsens styggedom, som Jesus talte om, vil avstedkomme den store trengsel. Den vil bli oppstilt på templets tinde. Det dreier seg antakelig om en statue av Antikrist, som vil stå på det sted hvor Satan plasserte Jesus. Jesus seiret over fristelsen til å handle overmodig. Antikrist vil være personifiseringen av hovmot, eller egenvilje.

Men det vil være en liten bortgjemt rest. Denne rest vil holde Guds bud og ha Jesu Kristi vitnesbyrd. Det vil alltid være frelse og befrielse i denne rest, selv i den mørkeste natt under selvrådige menneskers styre.

La meg fortelle deg hva Gud vil gjøre. Han vil flytte Sin trone fra himmelen til den lille rests hjerter. I andre skriftsteder lærer vi at Jerusalem vil være Guds trone, og også at Guds og Lammets trone vil bo i det nye Jerusalem, Lammets hustru.

Men denne overførsel av Guds styre, dømmende autoritet og kraft, vil begynne med denne lille rests personligheter på jorden under verdenshistoriens mest formørkede åndelige og moralske time.

Hvis mennesket er bestemt til å bli Guds trone, forstår du hvor ytterst viktig det er at vi blir befridd fra egenvilje?

Fordi Guds trone vil være i dem, vil denne rest være usårlig for Antikrists og Den falske profets ondskap. Det vil være et dekke over herligheten. Kristus og Hans adelige hellige rest vil bli som skygger av et veldig fjell i et tørstende land.

Se, med rettferdighet skal Kongen regjere, og stormenn skal styre etter rett. En mann skal være som et skjulested for været og et ly mot regnskyll, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell i et tørstende land. (Jes.32:1,2)

Den lille rest vil bli prøvet og fulkommengjort helt til den står klar til å bli forvandlet til udødelighet og kunne reises opp for å møte Herren i luften. Der vil de innta deres plasser på de troner som styrer verden—de troner som like før er rømmet av Satan og hans følgesvenner etter å være overvunnet av Mikael og hans engler.

Gud vil brøle ut fra Sion i de dager. Han vil opptre som en Hærfører gjennom Sin gudfryktige lille rest. Gud vil skrike og stønne som en kvinne som føder inntil all ondskap, synd og opprør er drevet ut fra Hans skaperverk.

Dette er det som vil skje i framtiden, og som vi må forberede våre barn på.

Konklusjon

Vi kristne er blitt frelst ved Jesu offerdød på Golgata kors. Dette innebærer at fortidens synder er blitt tilgitt, og vi har mottatt retten til å bli Guds barn, til å gå over i Guds rike.

Et mindre antall, som er tatt ut fra alle de troendes rekker, er blitt fylt med Guds Ånd. Dette innebærer at vi har mottatt visdom og kraft til å leve et rettferdig, hellig og lydig liv, og også kunne være vitnesbyrd overfor verden om Jesu forsoningsdød og triumferende oppstandelse fra de døde.

I dag går kallet til dem som er frelst og fylt med Guds Ånd. Vil vi, eller vil vi ikke, opphøre med å gjøre våre egne gjerninger og i stedet se hen til Jesus?

Hvis vi insisterer på å leve vårt åndelige liv i henhold til vår egen forståelse og våre personlige ambisjoner og lyster, vil vi helt sikkert bli forført av endetidens åndelige krefter.

Se bare på hvordan pinseforsamlingene er blitt forført gjennom tros-og lykkebudskapet! Selv etter alt det Paulus sa omkring rikdommens bedrag, har de troende lyttet og fulgt etter dem som underviser om at vi i den nåværende verden skal være rike og framgangsrike. Hvis vi ikke sier nei til oss selv og tar korset opp hver dag og følger Jesus, kan vi lett bli forført.

La oss være som apostelen Paulus. Paulus regnet alt det som skarn som tidligere hadde vært en vinning for ham. Han så på hele verden som skarn for å vinne Kristus. Og dette var henimot slutten av hans liv!

Hvor mange prekener har du hørt hvor du er blitt oppfordret til å regne hele verden som skarn, til å leve ved Kristi legeme og blod (den eneste sanne føde og drikke), til å legge alt annet bort for å vinne Kristus? Paulus instruerte alle de hellige til å ha det samme sinn som hans.

De ”fire frelsestrinn” kan tjene som en god orientering for frelsesprogrammet, forutsatt at vi ikke sier at dette er alt hva frelsen innebærer, og at det neste trinn i programmet er en residens i himmelen.

Det finnes fire millioner frelsestrinn. Hver eneste dag i vårt liv må vi bevege oss fremad i frelsen. Vi foretar et slikt frelsestrinn hver gang vi vender oss bort fra vår egen tankemåte og lyster, og søker Jesu åsyn.

Hva med deg? Venter du på å komme i himmelen når du dør, eller går du inn i Guds rike i dag? Stoler du på en steril trosbekjennelse for å sikre deg adgang i paradiset, eller presser du fram for å nå fram til oppstandelsen ut fra de døde?

Er din ”frelse” i virkeligheten en tom hodekunnskap, eller lytter du hvert øyeblikk etter Jesu stemme?

Er du virkelig en kristen soldat som forbereder deg på tidenes konflikt, eller er du en død religiøs person som sitter og sover på benkeradene, og lytter til ”nåde, nåde, nåde, bortrykkelse, bortrykkelse, bortrykkelse, himmel, himmel, himmel”? Dette er den kost som nåtidens hellige får som føde. Legg merke til hvor totalt selvsentrert denne undervisning om nåde/bortrykkelse/himmel er. Det er ingen interesse for å bringe rettferdighet ut til nasjonene, som ifølge profetene er hele hensikten med Kristi annet komme. Det er heller ikke noen interesse for Guds eget behov for felleskap, eller for å etablere Hans rike på jorden.

Som en død religiøs person vil du aldri bli stående i de dager som kommer. Du er ikke i hæren. Du er allerede blitt forført.

Jeg mener at vår generasjon har sviktet Gud. La oss gjøre alt vi kan for å berede vår ungdom og barn på framtidens dødelige egenvilje, men også på framtidens vidunderlige guddommelige herlighet.

”Blås alarm på Sion. La basunen lyde på Mitt hellige fjell. Herrens dag har kommet!”

(“Antikrist, Den Falske Profet og Bildet”, 4189-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US