GUDS TRONES KOMME

The_Coming_of_the_Throne__GUDS _TRONES _KOMME

GUDS TRONES KOMME

 (Deler av teksten er hentet fra forfatterens bok

”A Study Guide of the Book of  First Corinthians” -

En studie over Paulus’ fřrste brev til korintierne)  

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

 

GUDS  TRONES  KOMME

 

Sĺ sier Herren: Himmelen er Min trone, og jorden er en skammel for Mine fřtter.  Hva slags hus kunne dere bygge Meg, og hvor skulle det finnes et hvilested for Meg?  (Jes.66:1)

 

Himmelen er Guds trone.  Nebukadnesar lćrte at alt som skjer pĺ jorden styres fra himlene.

 

... fra den tid du sanner at himmelen har makten.  (Dan.4:26)

 

Nĺr tusenĺrsriket er ved sin avslutning, vil den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra den nye himmel for deretter ĺ vćre pĺ den nye jord i all evighet.  Guds og Lammets trone vil vćre i det nye Jerusalem.

 

Det skal ikke lenger vćre noen forbannelse.  Guds og Lammets trone skal vćre i staden, og Hans tjenere skal tjene Ham.  (Ĺpb.22:3)

 

Dette skriftsted er meget betydningsfullt.  Én av hovedpillarene hos gudfryktige mennesker er at Gud er i himmelen og at vi mĺ be til Ham der for ĺ fĺ hjelp pĺ jorden.

 

Men Skriften sier klart at Gud har til hensikt ĺ flytte Sin trone fra himmelen til jorden.  Nĺr dette skjer, vil ikke menneskene lenger henvende seg til Gud i himmelen, men til Gud pĺ jorden, til Gud i det nye Jerusalem.  Det nye Jerusalem er Lammets brud, Kristi kropp.

 

Pĺ den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone.  Og alle folkene skal samle seg der, til Herrens navn i Jerusalem.  De skal ikke mer fřlge sitt onde, hĺrde hjerte. (Jer.3:17)

 

”De skal kalle Jerusalem Herrens trone”!

 

Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus stĺr, vćre grunnfestet pĺ toppen av fjellene og hřyt hevet over alle hřyder.  Og alle hedningefolk skal strřmme til det.  (Jes.2:2)

 

Grunnen til at alle nasjonene skal strřmme til Jerusalem for ĺ finne Guds lov og velsignelse der, er at Gud og Lammet og bruden vil vćre ett i en enhet som bare finnes i Guddommen.

 

Jeg i dem og Du i Meg, for at de skal vćre fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at Du har utsendt Meg og elsket dem, likesom Du har elsket Meg. (Joh.17:23)

 

Om det ikke var for dette at Faderen og Kristus og bruden skal bli ett i ĺnd og vesen, ville tanken om at Jerusalem skal bli Guds trone, vćre blasfemisk. Gud vil aldri gi Sin herlighet til en annen.  Men Gud vil gi Sin herlighet til det nye Jerusalem, Lammets brud, og etablere Sin trone i henne, fordi hun er blitt ett i Kristus i Gud.

 

Og den herlighet som Du har gitt Meg, har Jeg gitt dem, for at de skal vćre ett, likesom Vi er ett.  (Joh.17:22)

 

Hovedemnet i Skriften er nettopp dette at Jerusalem skal bli stedet for Guds trone.  Formĺlet for Guds bestrebelser er ĺ skape et hus, Guds tabernakel.  Gud vil komme til hvile i tempelet som Han bygger.  Guds rike, den ĺndelige fullbyrdelse av jřdenes lřvhyttefest, er Gud som bor for evig i Kristus i Lammets brud.  Den allmektige Guds trone skal bestandig vćre i henne.

 

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker Meg, da holderHan Mitt ord, og Min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. (Joh.14:23)

 

Faderen og Sřnnen vil ta bolig i den trofaste disippel for ĺ oppfylle den gammel-testamentlige lřvhyttefest.  Dette er den kristne frelses mĺl, eller Guds hvile, som Skriften taler om.

 

Enda herligere er det faktum at flyttingen av Guds trone allerede er pĺbegynt, og vil forřke i herlighet i det kommende mřrke.  Den ĺndelige fullbyrdelse, som lřvhyttefesten er et bilde pĺ, er i virkeligheten Guds svar pĺ det enorme press som vi vil oppleve i endetidsfasen.

 

I begynnelsen ba ikke Adam og Eva til Gud i himmelen, fordi Gud var pĺ jorden.  Deretter trakk Gud Seg tilbake til det ĺndelige omrĺde og ble usynlig for oss.  Gud ble usynlig for menneskene pĺ grunn av synd – ikke fordi Gud řnsker ĺ vćre usynlig for Sine barn.

 

Gud vil bli synlig igjen sĺ snart vi er fřrt inn i den ĺndelige fullbyrdelse av lřvhyttefesten.

 

Ennĺ en liten stund, og verden ser Meg ikke lenger.  Men dere ser Meg, for Jeg lever, og dere skal leve.  (Joh.14:19)

 

Det at Gud var pĺ jorden i begynnelsen betyr ikke at Hans trone var pĺ jorden.  Men det er interessant ĺ legge merke til at da Adam og Eva talte med Gud, gjorde de det med en Person som levde blant dem.

 

Da kalte Gud Herren pĺ Adam og sa til ham: Hvor er du?  Han svarte: Jeg hřrte Deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.  (1.Mos.3:9,10)

 

Gud vendte tilbake til jorden gjennom Jesus fra Nasaret.  Men vi vet at Guds trone forble i himmelen (skjřnt den ogsĺ var i Jesu hjerte!), fordi Jesus ba til Gud i himmelen.

 

Dette talte Jesus, og Han lřftet Sine řyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet.  Herliggjřr Din Sřnn for at Din Sřnn kan herliggjřre Deg. (Joh.17:1)

 

Gud vil vende tilbake til jorden igjen i Kristus – Hode og kropp. Nĺ vil Han forbli der for evig.  Gud har til hensikt ĺ bo pĺ jorden midt blant Sine barn.  Han vil gjřre det ved ĺ bo i menigheten, det nye Jerusalem, Lammets brud – i de mennesker som Han har utvalgt som Sin evige bolig.  Dette er Guds rike og den ĺndelige fullbyrdelse av lřvhyttefesten.

 

Gud er i ferd med ĺ flytte Sitt nćrvćr til den hellige rest som Han har utvalgt.  Han har begynt denne store oppgave ĺ overfřre setet for Sin makt til menigheten.

 

Mens denne prosess pĺgĺr som bereder dagen hvor Jerusalem er Herrens trone, og menneskene ikke lenger ser til himmelen, men til Jerusalem nĺr de vil ha fellesskap med Gud, kan denne begivenhet medfřre at det blir vanskeligere for mennesker ĺ be til Gud i himmelen.

 

Vĺr tids profeter taler klart og tydelig om det enorme ĺndelige mřrke som snart vil dekke jorden, og som vil forvandle vĺre omgivelser til et redselskabinett.  Mennesker vil ganske enkelt ikke kunne be, og vil mĺtte benytte seg av skrevne břnner som allerede nĺ er ferdig opptrykte til bruk for den kommende nřdstid.

 

Store forhindringer vil mřte dem som řnsker ĺ motta frelse i Kristus eller bli dřpt i Helligĺnden.

 

Guds program for denne forferdelige tid er ikke ĺ bortrykke Sin menighet til himmelen, men ĺ tre inn i den hellige rest.  Denne rest vil bli stedet for Guds fřtter og vil bli fylt av Hans herlighet.  Alle som kommer til dem og pĺkaller Herrens navn, vil bli befriet fra Satan.

 

Libanons herlighet skal komme til deg, bĺde sypress og lřnn og buksbom, for ĺ pryde det stedet der Min helligdom er.  Det sted hvor Mine fřtter stĺr, vil Jeg herliggjřre.  (Jes.60:13)

 

Nĺr det ĺndelige mřrke er som tettest, vil Guds herlighet komme over de utvalgte. De som řnsker ĺ finne Gud, ĺ bli velsignet og befriet av Ham, mĺ komme til de seirende hellige.  Det vil vćre ĺndelig trygt hos denne lille flokk, mens adgangen til Gud i himmelen ikke lenger er tilgjengelig, eller i alle fall sterkt begrenset pĺ grunn av det ĺndelige mřrkes fyrster som er blitt tillatt adgang til dette omrĺde.

 

Denne forflytting av Guds trone har ennĺ ikke funnet sted.  Vi skal ikke be til hverken Gud eller Kristus i oss, men til Gud i himmelen.  Dette gjorde Jesus (enda Guds fylde var i Ham), og dette skal vi i nćrvćrende time ogsĺ gjřre.

 

Den dag hvor Faderen og Sřnnen kommer for ĺ bo i oss i Deres fylde, skal vi bli den levende Guds tempel.  Hvordan vi da skal be, om vi fremdeles skal be til Gud slik vi nĺ gjřr, eller om vi skal ha en slik fylde av Guds nćrvćr i oss at břnn mer blir et indre fellesskap og en indre kommunikasjon (slik tilfelle var for Adam og Eva) enn břnn til den usynlige Fader i himmelen, det kan vi ikke uttale oss om nĺ.

 

La oss se litt nćrmere pĺ det enorme ĺndelige mřrke som skal senke seg over jorden i vĺr tid, og flyttingen av Guds trone til den lille flokk hellige, sĺ de vil bli et tilfluktssted for alle som řnsker ĺ rope pĺ Herren for frelse.

 

Vi vil begynne med ĺ se pĺ i hvilket omfang Antikrist vil bli tildelt autoritet.

 

Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord.  Og det ble gitt det makt til ĺ holde pĺ i fřrtito mĺneder.  (Ĺpb.13:5)

 

Gud vil gi stor autoritet og makt til Antikrist for en nřye avgrenset tidsperiode.  Det er vanskelig for oss ĺ forstĺ hvorfor Gud vil overdra en slik makt til Satans representant.  Vi kan imidlertid vćre forvisset om at Gud vet hva Han gjřr.  En slik delegering av autoritet og makt til en ond person, vil til sist resultere i en eksepsjonell stor herlighet og glede for Guds utvalgte.

 

Det ĺpnet sin munn til spott mot Gud – til ĺ spotte Hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.  (Ĺpb.13:6)

 

Antikrist er i krig mot Gud, mot Guds tabernakel, som er de utvalgtes hjerter, og mot dem som bor i himmelen.  Uttrykket ”dem som bor i himmelen” gjelder antakelig de avdřde hellige, men kanskje i enda střrre grad dem som undergĺr korsfestelse og oppstandelse med Jesus Kristus.  Det er dem hvis liv er skjult med Kristus i Gud som er en trussel for Satans rike.

 

I nesten 2000 ĺr har de kristne menigheter kjempet mot det ĺndelige mřrke, men verden i dag befinner seg i et ĺndelig mřrke som det ikke har vćrt maken til opp gjennom historien.  Grunnen til menighetens udugelighet nĺr det gjelder ĺ vćre verdens lys er at religiřse mennesker har kjempet mot mřrkets fyrster i det himmelske i deres egen visdom og styrke.

 

Det er bare nĺr vi dřr til verden, til vĺr kjřdelige natur, til kjřdets lyst og vĺr egenvilje for ĺ kunne bli en bolig for Faderen og Sřnnen, at vi blir en trusssel for mřrkets rike. Ondskapens fyrster frykter ikke for jordens střv – selv det religiřse střv.  Men de frykter fremfor noe annet Faderen og Sřnnen.

 

Og det ble gitt det ĺ fřre krig mot de hellige og seire over dem.  Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemĺl og hvert folkeslag. (Ĺpb.13:7)

 

Dette vers er overraskende.  Gud vil ikke bare gi Antikrist autoritet over alle jordens nasjoner, men ogsĺ autoritet over Herrens hellige.

 

Satan vil aldri fĺ autoritet til ĺ skille de hellige fra Guds kjćrlighet i Jesus Kristus.

 

For jeg er viss pĺ at hverken dřd eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nĺ er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken hřyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjćrlighet i Kristus Jesus, vĺr Herre.  (Rom.8:38,39)

 

I stedet vil Antikrist bli gitt autoritet til ĺ seire over de helliges evne til ĺ vćre vitnesbyrd.  Han vil gjřre dette ved ĺ friste dem til ĺ synde og ved fysisk vold.  Jesu vitnesbyrd skal forsvinne fra jorden i de siste dager.

 

Antikrist vil beseire de hellige ved ĺ fjerne den kraft som hindrer hans fulle tilsynekomst.

 

For lovlřshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nĺ holder igjen, mĺ bli tatt bort.  (2.Tess.2:7)

 

Gud vil tillate at Satans personlighet blir ĺpenbart pĺ jorden i sin fylde, fřr Han Selv kommer og oppretter Sitt rike her og dřmmer mennesker og engler for deres ondskap.

 

Legg merke til i neste vers at Antikrist eller én som er ham lik, vil fĺ adgang til det himmelske.

 

Det vokste helt opp til himmelens hćr og kastet noen av hćren og av stjernene til jorden, og trĺkket dem ned.  Ja, helt til hćrens fyrste hevet det seg.  Det tok fra ham det stadige offer, og stedet for hans helligdom ble omstyrtet.  (Dan.8:10,11)

 

Vi ser i dette forblřffende skriftsted at Antikrist vil bli i stand til ĺ vokse opp til himmelens hćr og derved kunne gripe forstyrrende inn overfor den normale virksomhet i det ĺndelige omrĺde.

 

Jesus refereres til mange ganger som hćrskarers Herre eller Fyrste, aldri som hćrens Fyrste (entall). Det finnes to hćrer – englenes hćr og de helliges hćr.  Fordi det foran nevnte skriftsted bruker uttrykket ”hćrens Fyrste” (entall), tror vi at det her dreier seg om de helliges hćr.

 

Det at Antikrist er i stand til ĺ vokse opp til himmelens hćr, er antakelig grunnen til at mřrkets fyrster nĺ kan bekjenne at Jesus er Herre, og at Kristus er kommet i kjřd, og pĺ denne mĺten forfřre dem som er vant til ĺ bedřmme ĺndene nĺr de lytter etter Herrens stemme.

 

Jesus er hćrskarers Herre.  Den himmelske hćr trĺdte fram da Jesus ble fřdt.

 

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hćrskare, som lovpriste Gud og sa: (Luk.2:13)

 

Profetien om at det lille horn (av ondskap) vil vokse helt opp til himmelens hćr og til Guds stjerner, og kaste dem ned til jorden og trĺkke dem ned, viser oss at en total forandring er ved ĺ skje.  Vi vil ikke lenger kunne vćre trygge nĺr vi ber til Gud i himmelen.  Antikrists autoritet vil nĺ ut ikke bare til alle jordens nasjoner, men ogsĺ til det himmelske.

 

Ja, helt til hćrens Fyrste hevet deg seg.  Det tok fra Ham det stadige offer, og stedet for Hans helligdom ble omstyrtet.  (Dan.8:11)

 

Det lille horn gjorde seg selv lik med hćrens Fyrste (antakelig Jesus), tok fra Ham det stadige offer og stedet for Hans helligdom ble omstyrtet.

 

Disse ord har en enorm betydning for jordens befolkning.  Hvordan skal det gĺ nĺr Gud gir slik autoritet og makt til mřrkets fyrster?

 

Sammen med det stadige offer ble hćren overgitt til řdeleggelse for frafallets skyld.Og hornet kastet sannheten til jorden.  Det hadde fremgang med alt det foretok seg.  (Dan.8:12)

 

Det ser ut til at Guds hćr vil bli overgitt i det lille horns makt, sammen med det stadige offer.  Sannheten vil forsvinne, hornet vil gjennomfřre sin vilje og ha fremgang (for en stund, slik det stĺr skrevet i Ĺpb.13:5).

 

”For frafallets skyld” ble hćren overgitt til řdeleggelse og kom inn under ondskapens autoritet.  Menigheten er Herrens helligdom og er kanskje den ”hćr” som er nevnt. Vi vet fra Skriften at de helliges makt vil bli knust i de siste dager.

 

Han skal tale ord mot Den Hřyeste og undertrykke Den Hřyestes hellige, og tenke pĺ ĺ forandre tider og lov.  Og de skal overgis i hans hĺnd for én tid og tider og en halv tid.  (Dan.7:25)

 

”De skal overgis i hans hĺnd”!

 

Og jeg hřrte hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklćr og sto over elvens vann.  Han lřftet sin hřyre hĺnd og sin venstre hĺnd opp mot himmelen og sverget ved Ham som lever i evighet: Én tid og tider og en halv tid.  Og nĺr det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes.  (Dan.12:7)

 

”Nĺr det hellige folks makt er fullstendig knust”!

 

”Det hellige folk” er Herrens hellige.  Det er ikke fřrst og fremst nĺtidens jřder, for de fleste jřder er verdslige.  Guds hellige er de som vandrer i hellighet for Hans ĺsyn – sćrlig de sanne kristne disipler.

 

Men det er overtredelse i denne hćr, i menigheten, blant dem som tilhřrer Herren.  Denne hćr, bĺde pĺ jorden og i himlene, er aldri blitt renset for verdslighet, synd og (spesielt) egenvilje, unntatt et lite antall hengivne kristne.  Det er meget sjeldent ĺ finne en kristen i dag som er overgitt i fullkommen lydighet til Herren.  Og dog er en slik lydighet den eneste akseptable form for tilbedelse som vi kan vise himmelens Gud.

 

I dagene som kommer vil hćren komme til ĺ lide under ondskapens hĺnd inntil den er blitt helt renset.

 

Hensikten med den store trengsel er ĺ skille ut de sanne tilbedere fra de babylonske institusjoner som gĺr under kristennavnet, ĺ rense ut de sanne tilbedere i ĺnd, sjel og kropp, og ĺ lćre dem ĺ vćre avhengige av Herren i stedet for ĺ stole pĺ seg selv.

 

Vi vil i sannhet komme ned i Akors dal (stedet hvor Gud dřmte Akan og hans familie), inntil vi igjen kan synge som i vĺr ungdoms dager, slik vi gjorde det da vi fřrst kom til Herren.  Steningen av Akan og hele hans familie og eiendeler et et forbilde pĺ den guddommelige dom som kommer over oss og renser oss fra all stolthet og alt det latterlige vi har samlet opp i vĺr levetid.  Deretter vil vi kunne kalle Herren for vĺr Ishi (min ektemann).

 

Og det skal skje pĺ den dagen, sier Herren, at du skal rope: Min Mann!  Du skal ikke mer rope til meg: Min Ba’al!  (Hos.2:16)

 

Denne tidsalders sluttfase vil fĺ se Satan fjernet fra sitt sted i himmelen, der hvor han uopphřrlig anklager de hellige i Faderens nćrvćr.

 

I Daniels bok stĺr det skrevet at Satan vil kaste ned Guds stjerner til jorden.

 

Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden.  Og den stilte seg foran kvinnen som skulle fřde, for ĺ sluke barnet hennes sĺ snart hun hadde fřdt.  (Ĺpb.12:4)

 

Slik vi forstĺr Skriften er himmelens stjerner det samme som Daniels ”hćr” (kap. 8).

 

Hvis hćren, stjernene, er de seirende hellige, hvordan kan de sĺ vćre i himmelen?

 

Legg merke til fřlgende skriftsted:

 

Dere er jo dřde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.  (Kol.3:3)

 

Vi har vćrt opplćrt til ĺ se pĺ dette vers som symbolsk.  Men hvis vi tar det bokstavelig (og det er tryggest ĺ behandle de ny-testamentlige skrifter som virkelige og ikke symbolske), er det Guds vilje at vi som er i Jesus er dřde overfor verden, mens vĺrt indre, pĺny-fřdte liv allerede er i Jesus Kristus ved Guds hřyre hĺnd.

 

Vi er i himmelen, hřyt hevet over mřrkets fyrster, som vi kjemper mot.

 

Han oppvakte oss med Ham og satte oss med Ham i himmelen, i Kristus Jesus, ... (Efes.2:6)

 

Hvis vi tar Sammenkomstens telt som et bilde, er vi allerede i det aller helligste sammen med Jesus.

 

Skjřnt vĺr pĺny-fřdte indre natur er i det aller helligste, er vĺr sjel og vĺrt kjřd  fremdeles pĺ jorden.  Derfor kjemper vi mot mřrkets fyrster for ĺ bringe livet i det aller helligste ned til jorden hvor vĺr sjel og kropp befinner seg.  Vi streber etter ĺ nĺ fram til oppstandelsen av vĺre kropper (nĺr Jesus kommer) - ĺ fĺ Jesu oppstandelsesliv inn i vĺre kropper.

 

For vi har ikke kamp mot kjřtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mřrke, mot ondskapens ĺndehćr i himmelrommet.  (Efes.6:12)

 

Vĺr indre natur er i det aller helligste.  Tabernaklets hellige sted, som vi kommer inn i nĺr vi forlater det aller helligste, er omrĺdet hvor forlřsningen foregĺr.  Det er her i det hellige sted at mřrkets fyrster fřrer krig mot de hellige.  Det er det hellige sted som er helligdommen og som vil bli invadert av det lille horn (les Daniels bok, kap.8).

 

Hvordan kan det lille horn skade Guds stjerner nĺr de er i det aller helligste?  Han kan ikke rřre dem der, fordi det ville gĺ pĺ tvers med Rom.8:38,39, skriftstedet som underviser oss om at ingen makt kan skille oss fra Guds kjćrlighet i Jesus Kristus.

 

For ĺ fĺ fatt i Guds stjerner og kaste dem til jorden, mĺ Satan narre dem til ĺ forlate tronen hvor de er skjult med Kristus i Gud, og ĺ gĺ inn i det hellige sted, stedet hvor forlřsningen skjer.  Derfra kan han kaste dem ned pĺ jorden.

 

Antikrist vil bruke to metoder til ĺ lokke de seirende hellige ut fra det aller helligste.

 

Den fřrste list dreier seg om fysisk vold som vil fĺ de hellige til ĺ frykte og miste deres tro pĺ Gud.

 

De forstandige i folket skal lćre mengden. Og de skal falle for sverd og bĺl, ved fangenskap og plyndring i mange dager.  (Dan.11:33)

 

Den andre list er fred, fremgang og trygghet.

 

Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft.  Han skal gjřre fryktelig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar seg.  Mektige fyrster og de helliges folk skal han řdelegge.  Fordi han er klok, skal hans svikefulle fremferd lykkes for ham.  Han skal opphřye seg i sitt hjerte.  Mange skal han řdelegge i deres trygghet.  Ja, mot fyrstenes Fyrste skal han sette seg opp, men uten menneskehĺnd skal han bli knust.  (Dan.8:24,25)

 

Pĺ denne tid hvor Satan vil vćre i aksjon mot stjernene, guttebarnet, vil Kristus, Regenten over alt Guds verk bli formet gjennom menighetens veer.

 

Hun fřdte en sřnn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav.  Og hennes barn ble bortrykket til Gud og til Hans trone. (Ĺpb.12:5)

 

Symbolikken i Ĺpenbaringsbokens tolvte kapitel betyr at i de siste dager vil Satan kaste ned til jorden mange av Guds stjerner (beseiringen av de hellige som er nevnt i profeten Daniel og i Ĺpenbaringsboken).

 

Samtidig vil Kristus, Regenten, bli formet i menigheten.  Endetidsmenigheten vil kjempe mot Satan i kraft av Lammets blod, ved det ord de vitner, og de vil ikke ha sitt liv kjćrt, like til dřden.

 

Ved Guds nĺde vil de seire over Satan.  Sĺ snart det gjřr det, vil Mikael og hans engler bli gitt makt av Faderen til ĺ kaste Satan og hans engler til jorden.  Det som de har gjort mot hćren, vil nĺ bli gjort mot dem selv.

 

Lovprisning vil bryte fram i det himmelske fordi mřrkets fyrster ikke lenger vil ha adgang til det hellige sted.

 

Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem!  Men ve jorden og havet!  For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.  (Ĺpb.12:12)

 

Det hellige sted vil bli gjenopprettet.

 

Og han sa til meg:  To tusen tre hundre aftener og morgener, sĺ skal helligdommen komme til sin rett igjen.  (Dan.8:14)

 

Den fřrste halvdel av den profetiske ”uke” i endetiden vil vćre vitne til en utgytelse av Guds Ĺnd som er uten sidestykke i historien.  Dette er det lovede Helligĺndens sildigregn.  Slik vi forstĺr Skriften vil evangeliet om Guds rike bli forkynt for hver nasjon pĺ jorden som et vitnesbyrd om det kommende Guds rike.  Vi tror at de fleste av jordens nasjoner vil komme til tro pĺ Jesus som en fřlge av de kraftfulle gjerninger som Guds Ĺnd vil virke.

 

Det er i denne andre halvdel av uken at redsler uten sidestykke i historien, men ogsĺ enestĺende seire, som vi har beskrevet ovenfor, vil finne sted.  Den enorme mengde av nye kristne vil bli skjřdeslřse, slik det hender for troende nĺr de opplever fred og trygghet.

 

Antikrist vil benytte seg av deres uaktsomhet og vil forfřre dem og benytte seg av fremgang og velstand til ĺ villede dem.

 

Antikrist vil bli istandsatt til ĺ řdelegge ”mektige fyrster og de helliges folk” (ikke nĺtidens jřder, men kristne som er sterke i Herren og som lever et hellig liv) ved ĺ gi dem fred og fremgang (Dan.8:24).

 

Verden vil bli fylt med utskeielser og lovlřshet pĺ grunn av at synden vil florere (resultatet av fred og fremgang).   Deretter er tiden inne for Gud til ĺ rense himmelen og jorden, og ĺ innfřre evig rettferdighet.

 

Sĺ stor vil den ĺndelige trengsel bli pĺ grunn av festing og lovlřshet i perioden etter sildigregnets tid, den andre halvdel av den profetiske uken, at enda anledningen til ĺ motta Kristus og til ĺ bli fylt med Guds Ĺnd vil bli berřrt.

 

Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til ĺ opphřre.  Pĺ styggedommens vinger skal řdeleggeren komme, og det inntil tilintetgjřrelse og fast besluttet straffedom strřmmer ned over den som volder řdeleggelsen. (Dan.9:27)

 

Den nye pakt vil bli inngĺtt med mange i hele uken.  Sćrlig i den fřrste halvdel av den profetiske uken (tiden for sildigregnet), vil det vćre rikelig anledning til ĺ bli frelst og ĺ motta Guds Ĺnd.  Men i den andre halvdel av uken vil det bli vanskelig ĺ tre inn i den nye pakt.  Himmelen vil vćre i forvirring og uro pĺ grunn av at det lille horn er blitt gitt adgang dit inn, men det vil finnes fristeder hvor Faderen og Sřnnen bor i de hellige.

 

I den andre halvdel av uken vil Antikrist, som setter opp den řdeleggende styggedom, stĺ pĺ det hellige sted (idet han har vokst helt opp til hćren og Guds stjerner).  Antikrist vil fortsette sitt verk gjennom hele den andre halvdel av den profetiske uke (42 mĺneder – 3 ˝  ĺr), og deretter skal han bli fullstendig tilintetgjort.

 

Vi har her et bilde pĺ Gud som gir Antikrist, Satans representant, makt over nasjonene og makt i det himmelske.  Dette har ikke skjedd tidligere.  Resultatet vil vćre ĺndelig mřrke og trengsel pĺ jorden i en slik grad at mennesker ikke vil vćre i stand til ĺ be eller tenke klart.  De vil i stor grad vćre underlagt Satan.

 

Dette er den store trengsel.  Og hvis ikke denne periode ble forkortet, ville ingen kunne overleve pĺ jorden.

 

Det er under denne periodes voldsomme press at Gud vil begynne ĺ overfřre Sin trone fra himmelen til hjertene hos den lille rest av hellige.  Det er pĺ dette tidspunkt at jordens nasjoner vil begynne ĺ se til de hellige for befrielse, og ikke til himmelen.

 

Himmelen er Guds trone.  Nĺr Guds trone beveger seg fra himmelen til disse helliges hjerter, vil det meste av det som himmelen har betydd for oss flyttes over fra den ĺndelige sfćre til de seirende helliges hjerter.

 

Fřr Guds trone kan bevege seg fra den ĺndelige himmel til vĺre hjerter, mĺ vi renses.

 

Og det skal skje: Den som er tilbake pĺ Sion og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig – hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem.  (Jes.4:3)

 

Legg merke til den hellige rest – ”den som er tilbake pĺ Sion”.  Gud vil begynne ĺ herliggjřre Kristi legeme ved hjelp av en hellig rest.

 

... nĺr Herren fĺr tvettet bort Sions dřtres urenhet og nĺr Han fĺr skylt bort Jerusalems blodskyld fra dets midte ved doms Ĺnd og renselses Ĺnd.  (Jes.4:4)

 

Renselsen av oss ved Helligĺndens dom og ild er den ĺndelige oppfyllelse av den gammel-testamentlige forsoningsdag.  Lemmene pĺ Kristi legeme er fylt med kjřdets urenhet: lyst, mord, stridbarhet, partiskhet, begjćr, sladder, fyll og trolldom.  Helligĺnden viser oss dette og stĺr klar til ĺ befri oss.

 

Vi mĺ ikke rettferdiggjřre vĺre synder, men avlegge dem i Jesu navn.  Nĺr vi gjřr dette vil doms og ilds Ĺnd rense oss fra kjćrligheten til verden, kjćrligheten til synd og kjćrligheten til egenviljen.  Det er nĺ tid til ĺ vaske bort Sions dřtres urenhet.

 

Sĺ snart Herren har vasket bort vĺr urenhet:

 

... Over hvert sted pĺ Sions berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en rřk om dagen og en glans av luende ild om natten.  For over alt herlig er det et dekke.  (Jes.4:5)

 

Antikrist vil rase gjennom himlene og pĺ jorden, og prřve pĺ ĺ utslette Kristi Ĺnd.  Men Gud vil la Sitt dekke vćre over Sions forsamlinger.  Guddommelig herlighet uten tidligere sidestykke i historien vil bli gitt til den hellige rest pĺ det tidspunkt, men denne herlighet vil vćre skjult inntil Herren kommer tilbake fra himmelen.

 

Der skal vćre en hytte til skygge mot heten om dagen og et tilfluktssted, et skjul mot vannskyll og regn.  (Jes.4:6)

 

Herren vil tre inn i den rest som har latt seg rense, og de vil deretter bli et tilfluktssted for dem som sřker Herren.  Problemene vil řke nĺr de rettferdige, de ydmyke pĺ jorden, forsřker ĺ finne Herren.  De vil bli rystet og nedtynget over all mĺte fordi Antikrist vil regjere pĺ et hřyt ĺndelig plan.

 

Men i den lille rest vil det vćre et ”skjul mot vannskyll og regn”.  Gud vil sřrge for et skjulested fra fienden for dem som kaller pĺ Hans navn i denne fryktelige nattetime.

 

Og det skal skje: Hver den som pĺkaller Herrens navn, skal bli frelst.  For pĺ Sions berg og i Jerusalem skal det vćre en flokk som har sluppet unna, slik som Herren har sagt.  Og blant de overlevende skal de vćre som Herren kaller. (Joel 3:5)

 

Vi begynner nĺ ĺ kunne skjelne at Guds svar mot det ĺndelige press i de siste dager vil vćre ĺ flytte Sin trone fra himmelen til den lille rests hjerter, til dem som er Guds og Lammets fřrstegrřde.  Etter dette vil Guds rest forřkes inntil hele Lammets brud stiger ned fra den nye himmel som det nye Jerusalem – Guds evige tabernakel blant jordens frelste nasjoner.

 

Gud har kalt ut mange disipler fra de forskjellige menigheter for ĺ tjene Ham som en hellig rest.  Disse vil bli tilfluktssteder for Guds utvalgte hele den andre del av den profetiske uke, den store trengselsperiode.

 

Se, med rettferdighet skal Kongen regjere, og stormenn skal styre etter rett.  En mann skal vćre som et skjulested for vćret og et ly mot regnskyll, som bekker i řrkenen, som skyggen av et veldig fjell i et třrstende land. (Jes.32:1,2)

 

Jesus regjerer i rettferdighet.  Sĺ snart Han har vasket bort Sions dřtres urenhet, skal vi ogsĺ regjere i rettferdighet.

 

Det vil bli store stormer, for de eldgamle fyrster i det himmelske vil komme ned og reise seg mot Jesus og Hans hellige.

 

Disse eldgamle regenter, som vi kjemper imot, er hřyt opphřyde ĺndsvesener. 

 

Det oppsto splittelse blant dem, pĺ samme mĺte som det skjer blant Herrens folk pĺ jorden.  Faderen sĺ opprřrsĺnden, slik Han bestandig gjřr. Nĺr denne uro var pĺ det hřyeste talte Gud.  Han utvalgte Jesus, det evige Ord, og opphřyet Ham over alle andre vesener.  Han etablerte Jesu trone over alle andre troner.

 

Dine piler er skarpe – folkene faller under det – de trenger inn i hjertet pĺ Kongens fiender.  Din trone, Gud, stĺr fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er Ditt rikes kongestav.  (Salme 45:6,7)

 

De mektige himmelske fyrster fřler seg krenket pĺ grunn av Jesu hřye verdighet.  De er sjalu over Hans opphřyede posisjon som Herre over hele Guds skapelse, selv om de ble skapt av Ham.

 

For i Ham er alt blitt skapt, i himmelen og pĺ jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredřmmer eller makter eller myndigheter.  Alt er det skapt ved Ham og til Ham.  (Kol.1:16)

 

Enda de er Hans henders verk, Han som er Guds Ord, forsřker de ĺ tilrane seg Hans plass som Overhode i Guds rike.

 

Disse mektige luftens fyrstedemoner nekter ĺ tro at Faderen er villig, eller i stand, til ĺ kaste dem i ildsjřen for bestandig.

 

Pĺ nćrvćrende tidspunkt er de tilfreds med ĺ se pĺ at demonene morer seg med jordens kjřd.  Men sĺ snart Guds hellige rest bringes til et sted hvor de fĺr ĺndelig styrke og autoritet, vil fyrstene komme ned til jorden klar til ĺ gjřre motstand mot enhver forandring i deres status.

 

Nĺr de kommer hit ned, vil trengsler av en slik intensitet som vi slett ikke kan forestille oss, fylle jorden.  Blodet vil flyte som vann, og fuglene (demonene) vil spise seg mette pĺ menneskekjřtt.

 

Mennesket kan ikke mĺle seg med de falne fyrster.  Det religiřse menneske ligger langt under ondskapens fyrster i visdom og styrke.  Tungetalende, omvendte kristne vil slett ikke kunne holde stand mot disse enorme og raffinerte vesener, som er like ved ĺ hjemsřke jorden i deres raseri.

 

Bare Faderen og Jesus, som Gud har gjort til Herre og Kristus, er i stand til ĺ seire over mřrkets fyrster.

 

Det er derfor Gud vil komme ned, i ĺndelig fullbyrdelse av den gammel-testamentlige lřvhyttefest, og ta Sin evige plass i hjertene til dem som holder Jesu Kristi bud.

 

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker Meg, da holder han Mitt ord, og Min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.  (Joh.14:23)

 

Faderens og Kristi tilstedevćrelse i den hellige rest vil vćre stedet hvor jordens gudfryktige kan finne et skjulested vekk fra all ondskap.

 

Kongen og Hans prinser – hver eneste én – vil vćre et tilfluktssted vekk fra Satan.  Et ly fra stormen, som elver i et třrt land, som skygge av en stor klippe i et vansmektende land.

 

Jeg mĺ gjřre Hans gjerninger som har sendt Meg, sĺ lenge det er dag.  Natten kommer da ingen kan arbeide.  (Joh.9:4)

 

Vi vil ikke ha hverken styrke eller visdom til ĺ kunne motstĺ  Satan i de kommende dager, men Gud i oss skal gjřre verket.

 

Skynd dere og kom, alle hedningefolk fra alle kanter, samle dere! – Herre, la Dine mektige helter stige ned!  (Joel 3:16)

 

Det var tre store hřytider i Israel.  Den fřrste hřytid, pĺsken, er et forbilde pĺ vĺr frelse i Jesus Kristus.  Korset er det samme som alteret i jřdedommen.

 

Den andre hřytid, pinsen, er et forbilde pĺ Helligĺndens nćrvćr i vĺre liv.  Helligĺnden er det samme som lysestaken i jřdedommen.

 

Den tredje hřytid, lřvhyttefesten, taler om Faderens og Sřnnens komme for ĺ etablere Sin evige bolig i oss.  Dette komme av Faderen og Sřnnen er det samme som lřvhytten i jřdedommen.

 

Hensikten med de to fřrste forlřsningstrinn er ĺ fřre oss til det tredje.  Det tredje, lřvhyttefesten, Guds bolig i oss, er frelsens klimaks, fylden av Guds rike.

 

En redselsfull tid er nćrt forestĺende.  Guds omsorg for Sitt folk under denne redselstid er ĺ oppreise Sin trone i en hellig rest, slik at de kan bli et tilfluktssted for alle dem som i denne mřrke time roper pĺ Herren.

 

For de ugudelige vil ikke dette vćre en mřrk time.  Men for dem som elsker Herren og hater synd, vil det vćre som ĺ oppholde seg i selve helvetet.

 

Tiden er nĺ inne for dem som er frelst og fylt med Guds Ĺnd, ĺ be Herren om ĺ fřre dem inn i den ĺndelige fullbyrdelse av den gammel-testamentlige lřvhyttefest.  Denne ĺndelige fullbyrdelse av lřvhyttefesten krever alt nĺr det gjelder vĺr personlighet.  Det vil ikke vćre noe tilbake i oss av vĺr kjćrlighet til verden.  Heller ikke vil det vćre rom for kjřdets synder.  Og sist, men ikke minst, og vanskeligst ĺ nĺ fram til, vil det ikke vćre rom for egenviljen.

 

Mange blir i dag fřrt fram til disse tre beslutningsomrĺder – ĺ dř til verden, ĺ dř til synden og ĺ dř til egenviljen og egenkjćrligheten.  Den tredje og hĺrdeste test, det ĺ overgi hele vĺr personlighet til Herren i total hengivelse, det ikke ĺ ha vĺrt liv kjćrt inntil dřden, dette er en prřve som mĺ bestĺs til Guds fulllkomne tilfredsstillelse.

 

Mange i dag krymper seg pĺ korset.  Noen kjemper nede i beslutningsdalen.  De vet at det ĺ overgi seg til Herren betyr ĺ oppgi deres kjćreste řnsker.

 

Andre sier et uforbeholdent ja til Herren.  De rettferdiggjřr ikke seg selv.  De klynger seg ikke til deres liv, eller relasjoner, eller gjenstander, eller opplevelser, eller hĺp, eller drřmmer, eller suksess, eller talenter, eller penger, eller noe annet.  Alt blir lagt pĺ Guds alter.

 

Det er disse som vil bli klippen i det vansmektende land.  Det er disse som vil vćre Guds nćrvćr blant jordens befolkning.  Det er disse som vil bli et skjulested for jordens gudfryktige.

 

Det er disse seirende som vil sitte sammen med Jesus Kristus pĺ Faderens trone – inne i deres egne personligheter.

 

Den som seirer, ham vil Jeg gi ĺ sitte med Meg pĺ Min trone, likesom Jeg og har seiret og har satt Meg med Min Far pĺ Hans trone.  (Ĺpb.3:21)

 

Gud flytter Sin trone fra himmelen til jorden.  Tronen vil til sist vćre i Lammets brud, det nye Jerusalem.

 

Denne overfřring av tronen til jorden begynner med den hellige rest.  De er Guds og Lammets fřrstegrřde.  Guds navn vil vćre skrevet pĺ dem, navnet pĺ Guds by vil vćre skrevet pĺ dem, og Jesu Kristi navn vil vćre skrevet pĺ dem.

 

De skal arve alle ting.

 

Du kan selv velge om du vil vćre stedet for Guds trone, Hans nćrvćr blant mennesker.  Hvis du řnsker det, mĺ du rope pĺ Herren og be Ham om ĺ gjřre deg til Sin bolig.  Deretter mĺ du adlyde Ham i alt.

 

Hvis du er villig til ĺ fĺ del i Kristi oppstandelseskraft og i Hans lidelser, da vil Gud fjerne kong Selv fra nĺdestolen i ditt hjerte sĺ Han Selv og Lammet i stedet kan bli opphřyet.  Fra det řyeblikk og i evighetenes evighet vil du vćre del av det hellige Jerusalem, Guds trone, Guds herlighet, Guds tabernakel, blant mennesker.

 

Se, mřrke dekker jorden, og det er belgmřrke over folkene.  Men over deg skal Herren oppgĺ, og over deg skal Hans herlighet ĺpenbare seg.  (Jes.60:2)