HIMLENES RIKE

The_Kingdom_of_Heaven__HIMLENES_RIKE

  

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2006 Alle rettigheter reservert

  

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift 988”

  

 

Riket som kommer, det rike som vi venter pĺ med den střrste glede, er Guds rike, himlenes rike.  Det er Guds rike, fordi Gud er den suverene Regent.  Det er himlenes rike, fordi himmelen er Guds trone, selv om Guds trone én dag vil komme til hvile i det nye Jerusalem pĺ den nye jord.

 

 

HIMLENES RIKE

 

I de dager sto dřperen Johannes frem og forkynte i Judeas řrken, og sa: Omvend dere; for himlenes rike er kommet nćr!  (Matt.3:1,2)

 

Fra den tid begynte Jesus ĺ forkynne og si: Omvend dere; for himlenes rike er kommet nćr! (Matt.4:17)

 

Noen hevder at himlenes rike og Guds rike er to separate riker.  Fřlgende tre grunner gjřr dette umulig: (1) de lignelser som Matteus bruker angĺende himlenes rike blir det henvist til av de andre forfattere som vćrende lignelser angĺende Guds rike, (2) det er ingen grunn til ĺ tro at hverken Johannes eller Jesus forkynte om to forskjellige riker, nĺr de en del av tiden talte om himlenes rike og til andre tider talte om Guds rike, (3) Israels profeter bebudet ett rikes komme.

 

Lignelsen om sĺmannen er kanskje den viktigste lignelse om riket.  Matteus refererer til denne lignelse som ”himlenes rikes hemmeligheter” (Matt.13:11).  Markus refererer til den samme lignelse som ”Guds rikes hemmelighet” (Mark.4:11).

 

Daniel taler om ett rike.

 

Men Den Hřyestes Hellige skal fĺ riket og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet.  (Dan.7:18)

 

”Riket” er Guds rike.  Riket som skal komme ned fra himmelen.  Det er Guds rike, fordi Gud er den suverene Regent.  Det er himlenes rike, fordi himmelen er Guds trone, selv om Guds trone én dag vil komme til hvile i det nye Jerusalem pĺ den nye jord.

 

Hvor er himlenes rike – det rike som ”stĺr for dřren”?  Vi forstĺr fra Jesu undervisning at det er inne i oss, men ogsĺ i himmelen, og at det én dag vil komme ned fra himmelen og regjere over jordens nasjoner.

 

For det fřrste er himlenes rike det vi mener med ”himmel”.  Det er riket, makten og herligheten som i dag befinner seg i det ĺndelige omrĺde over oss.  Det er det styre som adlydes i himmelen nĺ, og som vil komme ned til jorden nĺr Jesus Kristus og Hans hellige vender tilbake.

 

Vi mĺ be om at Guds styre og Guds herlighet mĺ stige ned fra himmelen og fylle hele jorden.

 

Komme Ditt rike.  Skje Din vilje, som i himmelen, sĺ og pĺ jorden.  (Matt.6:10)

 

Ingen skal gjřre noe ondt og ingen řdelegge noe pĺ hele Mitt hellige berg.  For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.  (Es.11:9)

 

Himmelen er et ĺndelig omrĺde.  Det er Guds trone.

 

Himmelen er Min trone ,og jorden en skammel for Mine fřtter.... (Ap.gj.7:49)

 

Kristus er i himmelen hos Sin Far, Sine hellige og de hellige engler.  Helligĺnden ble sendt ned fra himmelen.

 

Hvis himmelen er Guds trone, da er, i én betydning av ordet, himmelen der hvor Guds trone er.  Hvis Guds trone er i Jesus Kristus, da er himmelen i Jesus Kristus.  Hvis Kristus er i oss, da er himmelen (Guds trone) i oss.  Hvis Guds og Lammets trone er i det nye Jerusalem, da er himmelen i det nye Jerusalem.

 

Kanskje er det dette som Jesus mente, da Han sa:

 

Og ingen er steget opp til himmelen uten Han som er steget ned fra himmelen, Menneskesřnnen, som er i himmelen.  (Joh.3:13)

 

”Som er i himmelen”!

 

Kanskje er det nřdvendig ĺ klargjřre hva vi mener med ”himmel”, for ordet anvendes pĺ forskjellige mĺter.

 

Ordet himmel brukes ofte i Det Nye Testamente (NT) i betydningen av den atmosfćriske himmel.   Disiplene sĺ at Jesus steg opp til himmelen, og mente helt sikkert, opp i skyene, og ikke opp til den usynlige ĺndelige himmel (Ap.gj.1:11).

 

Vi er av den oppfattelse at den nye himmel, som nevnes i Ĺpb.21:1, taler om en ny atmosfćrisk himmel.

 

Himmel betyr noen ganger paradis, som igjen minner oss om Edens have.

 

Vi tenker ofte pĺ himmel som det nye Jerusalem med gater av gull og muren av jaspis.

 

Mange kristne er av den oppfattelse at himmelen er et ĺndelig sted over oss hvor vi kommer nĺr vi dřr – vel ĺ merke hvis Gud anser oss for verdige.  Sanne hellige gleder seg til ĺ komme i himmelen.  Det er en dragning i hans ĺnd mot den herlighet og skjřnnhet som er i det ĺndelige paradis.

 

Muren omkring det nye Jerusalem hindrer oss fra ĺ se hva som foregĺr i dette hellige sted.  Vĺr tradisjonelle oppfattelse av ”residenser” (”mansions” i engelske bibeloversettelser), er en feilaktig oversettelse av Joh.14:2 (som i virkeligheten taler om at vi er i Kristus og Han i oss). 

 

Det sies lite i GT som NT angĺende hva som vil skje med oss mellom den fysiske dřd og oppstandelsesdagen – Jesu komme fra himmelen.  Vi kristne tror imidlertid at vĺrt opphold i det ĺndelige omrĺde mens vi venter pĺ legemets oppstandelse, er noe vi kan se fram til med glede.

 

Paulus řnsket ĺ komme hjem for ĺ vćre med Herren.

 

Vi er altsĺ frimodige, og vil heller vćre borte fra legemet og hjemme hos Herren.  (2.Kor.5:8)

 

Himmelen betyr virkelig hjem for oss, fordi vĺrt nĺvćrende liv er skjult med Kristus i Gud.  Denne verden er ikke vĺrt hjem.  Vi ser fram til en stad med faste grunnvoller.  Vi er pilgrimmer og fremmede i denne nĺvćrende verden.

 

Legg merke til at Paulus alltid understreket det ĺ vćre hos Herren, og ikke ĺ komme i himmelen som til et sted.

 

Jeg kjenner meg dratt til begge sider.  Jeg har lyst til ĺ bryte opp herfra og vćre med Kristus, for det er sĺ mye, mye bedre.  (Fil.1:23)

 

Det er interessant ĺ legge merke til at ingen av forfatterne i hverken GT eller NT noensinne skrev at de lengtet etter ĺ komme i himmelen som til et sted.  Vi kan i alle fall ikke komme pĺ et slikt skriftsted.

 

Men Paulus lengtet etter sitt legemets forlřsning – dvs. etter sin legemlige oppstandelse:

 

Ja, ikke bare det (den materielle skapelse), men ogsĺ vi som har fĺtt Ĺnden som fřrstegrřde, ogsĺ vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vĺrt barnekĺr, vĺrt legemes forlřsning.  (Rom.8:23)

 

Paulus lot til ĺ řnske martyrdřden som ventet ham velkommen:

 

For jeg blir alt ofret, og tiden for min bortgang forestĺr. (2.Tim.4:6)

 

Ordet ”ofret” kan oversettes forlřst.  Tiden for Paulus’ forlřsning var kommet.  Vi kan godt forestille oss hva forlřsning fra hans kjřds lenker betřd for denne mann som hadde lidd sĺ meget for evangeliet om Guds rike.  Fra lidelse til fullkommen komfort.  Fra sorg til glede.  Fra fengsel til  vidunderlig frihet.  Fra hat til kjćrlighet.  Fra kamp til fred.  Fra de dystre omgivelser i det romerske fengsel til skjřnnheten i Herrens paradis. ”Tiden for min bortgang forestĺr”. 

 

Den sanne troende er alltid beredt til ĺ komme i himmelen – og med god grunn.  Det er hans hjem.  Det er hans hjem, fordi hans liv er der, skjult med Kristus i Gud.  Det er hans hjem, fordi hans skatter er der.  Det kan hende at hans kjćre ogsĺ er der.  Gudsfrykten som han elsker er der.  Han er ferdig med synden og dřden som hersker pĺ jorden.

 

Alt dette er sant.  Men vi mĺ komme videre i Guds plan. Han řnsker ĺ fĺ oss til ĺ forstĺ at det ĺ komme til det sted som vi kaller ”himmelen”, ikke er mĺlet for den kristne forlřsning.  Forlřsning er gjenopprettelse til den rette eier av det han har mistet.  Opprinnelig fikk mennesket paradiset pĺ jorden – et fullkomment omrĺde hvor han kunne leve.   Vĺr Forlřser kom for ĺ erstatte det som vi mistet – og enda meget mer av Guds herlighet.

 

Som vi har sagt sĺ er himmelen den helliges hjem nĺ.  Men én dag kommer Jesus tilbake til jorden.  Hans fřtter vil igjen stĺ pĺ Oljeberget pĺ denne planet.  Nĺr dette skjer, vil himmelen – i det minste det beste av himmelen – ha steget ned til jorden. Jesus Kristus kommer for ĺ gi tilbake til menneskeheten (unntagen de som avviser Hans frelse og Hans herredřmme)Guds herlige velsignelser.  Og der hvor Jesus er, der skal vi ogsĺ vćre – vi som elsker og tjener Ham nĺ.

 

Det er ogsĺ sant at én dag vil den nĺvćrende jord og himmel forsvinne med stor larm og i intens hete.  Etter dette vil det bli en ny himmel og en ny jord.  Deretter vil det nye Jerusalem, som er Guds rike, Lammets hustru, stedet for Guds trone, stige ned fra himmelen, og etableres pĺ den nye jord.

 

Himmelen kommer ned til jorden.  Fřrst i Jesus og Hans hellige nĺr de kommer til syne i luften, deretter - etter tusenĺrsperioden - i den hellige stad nĺr den stiger ned fra Gud ifra himmelen.

 

Hvis himmelen virkelig kommer ned fra dets nĺvćrende sted, sĺ vil vi řnske ĺ vćre der.  ”Staden med de faste grunnvoller” kommer til jorden.  Hvis dette er sant, mĺ vi utvide vĺr forstĺelse nĺr det gjelder den kristne frelse.  Den mĺ inkludere ikke bare vĺrt midlertidige opphold i det ĺndelige paradis etter at vi dřr fysisk, men ogsĺ inkludere himmelens herlige komme til jorden nĺr Jesus vender tilbake – og senere pĺ en total mĺte nĺr det nye Jerusalem stiger ned fra Gud ifra himmelen.

 

Det dreier seg ikke om at vi skal til en vidunderlig by.  Det dreier seg om at denne by kommer til oss.

 

For vi har ikke her en blivende stad, men sřker den som kommer.  (Hebr.13:14)

 

Poenget er at vĺrt evige hjem virkelig er himmelen – men ikke som et sted i det ĺndelige omrĺde.  Vĺrt evige hjem er Guds rike – Guds nćrvćr og herlighet i Kristus.  Bĺde i GT som i NT lćrer Skriften at himlenes rike kommer til jorden.  Dette annonserte de hebraiske profeter, og det gjorde  ogsĺ Johannes dřperen og Jesus. 

 

”Omvend dere, for himlenes rike er nćr.”

 

Dette er evangeliet om riket, de gode nyheter om Guds trones komme til jorden.

 

Det er meget viktig at troende begynner ĺ forstĺ at mĺlet for den kristne frelse ikke dreier seg om at vi skal til et sted som vi kaller ”himmelen”, men at det i stedet innebćrer en fullstendig forvandling av hva vi er, og hvor vi kan vćre i fullkommen hvile i Kristus i Gud.

 

Ĺ komme til et ĺndelig omrĺde – et sted – er ikke hva vi lengter etter.  Vi lengter etter kjćrlighet, glede, fred og fullkommen rettferdighet.  Det ĺndelige omrĺde i seg selv kan ikke frembringe kjćrlighet, glede, fred eller rettferdighet.

 

Synd, opprřr og krig har sin opprinnelse i det ĺndelige omrĺde.

 

Det vi lengter etter, kanskje uten ĺ vćre klar over det, er ”himmelen” som finnes i Jesus, det som Jesus Selv er.  Den kjćrlighet, glede, fred og rettferdighet som vi lengter etter finnes ikke i det ĺndelige omrĺde.  Det finnes bare i Gud, og Gud har plassert alt av verdi i Sin Sřnn, herren Jesus Kristus.

 

Det er Kristus vi lengter etter, og ikke ĺ dř og gĺ over i det ĺndelige omrĺde.  Enhver som har fĺtt oppleve Jesu nćrvćr vet at det vi lengter etter ikke er et sted for ĺnder som er frigjort fra deres legemer.  Det er Kristus Selv som vi lengter etter.  Hans nćrvćr er sĺ fylt av glede og herlighet at vi ikke třrster mer.  Vi har funnet alt som vi noensinne har lengtet etter.

 

Det er viktig ĺ forstĺ at det er en forskjell mellom ”himmelen” og det ĺndelige omrĺde, mellom ”paradiset” og omrĺdet for ĺnder som er frigjort fra deres legemer.

 

Nĺ til dags forstĺr man den kristne frelse som vćrende en plan for ĺ fjerne oss fra jorden til et annet sted.  Oppstandelsen fra de dřde, som vi nĺ kaller ”bortrykkelsen”, forkynnes som Jesu plan for ĺ fjerne oss fra jorden, sĺ vi kan komme i himmelen og bli der bestandig.  Dette er fullstendig feil.    Hensikten med oppstandelsen fra de dřde er ikke at vi skal unnslippe Antikrist, eller den store trengsel, eller ĺ leve i det ĺndelige omrĺde.  Oppstandelsen fra de dřde vil gjřre det mulig for oss ĺ leve nok en gang pĺ jorden.

 

Oppstandelsen fra de dřde vil si ĺ beseire den siste fiende, og ikke ĺ unnslippe fra hans hender, mens han fortsetter sin beleiring av jorden. Hvis Satan fortsatt skal beleire jorden, hvor er sĺ den forlřsning som Skriften lover?

 

Mĺlet for den kristne forlřsning er ikke ĺ bringe oss til et annet sted hvor vi skal tilbringe evigheten uten ĺ foreta oss noe.  Mĺlet for den kristne forlřsning er ĺ forvandle oss til Jesu Kristi bilde, slik at Gud i Kristus kan bo i oss.  Nĺr Gud i Kristus regjererer i uhindret herlighet i oss, da bringer vi himmelen med oss der hvor vi beveger oss.

 

Hvis himmelen er i oss, hvorfor er sĺ jorden ikke fylt med kjćrlighet, glede, fred og rettferdighet?  Det er fordi vi har denne skatt i jordiske kar. Hvorfor har vi denne skatt i jordiske kar?  For at den ufattelige store kraft skal vćre av Gud, og ikke av oss.

 

Hva betyr sĺ dette?  Det betyr at Gud er interessert i at vi forvandles totalt. Gud kan nĺr som helst velge ĺ omgi oss med slik kjćrlighet, fred, glede og vakre omgivelser sĺ vi ville vćre ganske mĺllřse av forundring og glede.

 

Men noe meget viktigere finner sted i oss nĺ.  Vi er i ferd med ĺ bli forlřst.  Vi blir forvandlet til Kristi bilde.  Kjćrligheten til verden, Satan, synden, egoet, renses ut av oss, og himmelen dannes i oss.  Nĺr vi er blitt forvandlet pĺ denne mĺte, vil vi vćre i stand til ĺ bringe vĺre omgivelser inn i Guds likhet og vilje.

 

Sĺ snart Jesus har en hćr av slike gjenskapte hellige, vil Han vende tilbake fra himmelen.  Dette er himlenes rikes komme til jorden.  Jesus kommer ikke for ĺ jage oss avgĺrde til det ĺndelige omrĺde.  Han kommer for ĺ regjere over jordens nasjoner.  Herrens dag er den himmelske hćrs triumf – ikke en evakuering av en svak og beseiret brud.

 

Er ikke stedet som vi kaller himmelen vĺrt evige hjem?  Er det ikke for ĺ komme i himmelen at vi er frelst?  Samler vi ikke skatter i himmelen, slik at nĺr vi kommer dit , kan vi glede oss over perler, rubiner og diamanter?

 

Hvis vi tenker oss litt om sĺ er vĺrt hjertes lengsel ikke perler, rubiner eller diamanter. Mennesker som eier slike pĺ jorden er ikke bestandig lykkelige.  De er tvert imot ofte bitre og smĺlige.  Det samme gjelder for dem som bor i flotte residenser.

 

Det som vi lengter etter er kjćrlige, gledesfylte og fredelige relasjoner med Gud, Jesus og mennesker.  Dessuten lengter vi etter ĺ bli forlřst fra vĺrt kjřdelige legeme slik at vi aldri igjen vil oppleve smerte, tretthet, frykt, utrygghet.  Vi hĺper ĺ fĺ se skjřnnhet, og steder og ting av uendelig verdi.  Og det vil vi fĺ oppleve!

 

Hva slags skatter samler vi?  Gledelige relasjoner med Gud og mennesker, evig liv, frihet fra synd, autoritet i Guds rike, makt, evner som vi ikke har nĺ, anledning for tjeneste, og hvile i Kristus i Gud. Dette er vĺre evige skatter.

 

Men taler ikke Bibelen om en gate av gull,og en mur hvis grunnvoller er dekorert med edle stener?  Jo, det gjřr den.  Det kan da godt hende at det vil vćre slike mineraler i det ĺndelige omrĺde.  Men menneskelig lykke finner vi aldri i den slags rikdom.  Menneskelig lykke finnes fřrst i relasjoner, og deretter i fredelige og gledesfylte omgivelser.

 

Det finnes et land som er herligere enn hva et menneske kan forestille seg.  Det finnes en stad som bygges i denne time.  Det er staden med de faste grunnvoller som patriarkene sřkte etter.

 

Men det er ikke nok med en by som har vakre bygninger, for en bys verdi bedřmmes ut fra innbyggerne i byen.  Det nye Jerusalem vil reflektere i hver detalj den fullkommenhet som har blitt virket i dem som vil vćre dens evige innbyggere.

 

Denne fullkommenhet skapes nĺ.  Herrens juveler formes gjennom voldsom hete og press.  Det hellige Jerusalem befinner seg i det ĺndelige omrĺde i dag.  Det vil forbli der inntil tusenĺrsperioden er over, fordi det gjenstĺr ennĺ megen forsoning med Gud som vil bli fullfřrt i denne periode.

 

Noen har sagt, og vi mener det er sant, at den hellige by, det nye Jerusalem, vĺr ”himmel”, er bygget i forskjellige plan.  Jo mer vi vokser i Kristus, jo hřyere opp i byen kan vi komme.  Det dreier seg ikke om at vi forsřker ĺ overgĺ vĺre brřdre.  Grunnen er at Kristus har kalt oss til Sin trone.

 

Hvis vi nĺr fram til det řverste plan blant de hellige, til stedet hvor de seirende befinner seg, da vil vi vćre i total forening med Gud og med andre, slik Gud beslutter.  Vi vil bli fylt med evig liv, med autoritet, med makt, med status i riket, og med de mest vidunderlige og gledelige anledninger for tjeneste.  Vi vil innsettes av Herren som sřyler i Hans evige tempel.  Vi samler disse skatter i dag gjennom vĺr livsfřrsel i Herren.

 

Én av de střrste feil som vi kan gjřre som en Jesus-troende er ĺ se pĺ vĺr frelse som en adgangsbillett til himmelen, og deretter bare vente pĺ vĺr dřdsdag sĺ vi kan tilbringe vĺr ”pensjonist-tilvćrelse” i himmelen.  Ved ĺ neglisjere hva Helligĺnden lćrer oss hver eneste dag, og ved ĺ unndra ĺ bćre vĺrt kors i fullkommen lydighet mot Jesus i det hĺp at vi vil bli frelst av ”nĺde”, er ĺ gĺ utenom frelsesprosessen.  Nĺr vi dřr, vil vi bli behandlet i overensstemmelse med vĺr dĺrskap.

 

Det finnes ikke dovne, likegyldige mennesker i himlenes rike.  Den minste i riket er střrre enn noen av datidens hebraiske profeter, fordi han er blitt skapt til ĺ vćre en levende sten, et rom i Guds evige tempel.

 

Men profetene vil komme i himlenes rike sammen med oss.

 

Himlenes rike er dypest sett ikke et sted.  Det er et kongedřmme.  Det er Guds nćrvćr i Kristus som bor i de hellige, og gjennom hvilke Gud kan ĺpenbare Seg.

 

Hverken profetene, Johannes, Jesus eller Jesu apostler forkynte at det ĺ dř og komme i himmelen er hensikten og mĺlet for forlřsningen.  Alle Guds vitner har annonsert Guds nćrvćrs komme til jorden i herlighet og makt.

 

Forlřsningens mĺl er forvandlingen av mennesket, slik at ethvert satanisk spor fjernes fra hans personlighet.  Han er blitt skapt i Kristi bilde og er blitt fullstendig forenet med Gud gjennom Jesus Kristus.

 

Den ĺndelige himmel, paradiset, er ikke vĺrt evige hjem.  Det er et oppholdsrom inntil det neste store forlřsningsverk finner sted – Jesu tilbakekomst til jorden, og forlřsningen av de seirende helliges legemer.

 

Det nye Jerusalem der oppe, inklusive det ĺndelige paradis, er sikkert et omrĺde med ufattelig skjřnnhet og glede.  Vĺr ĺnd lengter etter ĺ bli forlřst fra vĺre fysiske legemer og komme opp til Jerusalem der oppe.  Vi lengter etter himmelens kjćrlighet, glede, fred og rettferdighet.  Men livets strabadser her pĺ jorden frembringer ĺndelige verdier som vil skinne som stjernene i evigheten.  Ja, selve det nye Jerusalems skjřnnhet blir nĺ skapt i hjertene hos jordens seirende hellige, selv om det er skjult bak et grovt ytre.

 

Himmelen, eller himlenes rike, er ikke bare et sted hvor vi kommer nĺr vi dřr.  Himlenes rike er blitt plantet i oss nĺ, og frukten kommer fram i vĺre personligheter.  Det er nĺ at dette uendelig viktige verk skjer.

 

Hvis vi venter pĺ en slags behagelig ”pensjonist-tilvćrelse” i himmelen og unndrar oss det gjenskapende virke i vĺre liv ved daglig ĺ ta opp vĺrt kors og daglig ĺ vandre i total lydighet , da vil alt som vĺr fysiske dřd utretter vćre at vĺrt kjřd gĺr til grunne, hva enten vi kaller oss kristne eller ikke.  Dette er faren ved ĺ se pĺ frelsens mĺl som en bevegelse fra jorden til himmelen, og ikke vĺr utgang fra mřrkets rike og inngang i himlenes rike.

 

Hverken GT eller NT understreker det řnskverdige i ĺ komme i himmelen som til et sted.   Profetene talte om Jerusalems kommende herlighet.  Kristus og Hans apostler understreket dom og vrede som vil inntreffe pĺ Herrens dag, og behovet for de helliges omvendelse og gudfryktige livsfřrsel.   Det stĺr sĺ ĺ si intet i GT eller NT om livet i himmelen.  Men meget sies, sćrlig i evangeliene, om hva som vil finne sted nĺr Herren vender tilbake.

 

Evangeliene tillegger vĺr tilstand stor betydning nĺr Herren vender tilbake, og ikke hva som vil skje med oss etter at vi dřr.

 

Legg f.eks. merke til fortellingen om den incestuřse korintier:

 

... for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjřdets řdeleggelse, for at hans ĺnd kan bli frelst pĺ den Herre Jesu dag.  (1.Kor.5:5)

 

I dag ville man tale om hans dřd og plass i helvetet, eller i himmelen, hvis han er frelst.  Men Paulus er opptatt med Jesu Kristi dag.

 

”... at hans ĺnd kan bli frelst pĺ den Herre Jesu dag.”

 

Dette er NT undervisning.

 

Himlenes rike er det nye Jerusalem.  Den hellige stad betyr slutten pĺ vĺr sřken etter kjćrlighet, glede, fred og rettferdighet.

 

Det nye Jerusalems massive mur forhindrer oss fra ĺ se paradisets underfulle skjřnnhet innenfor perleportene.

 

Gud viser oss viktigheten av muren.  Dette gjřr Han fordi Han řnsker at vi skal forstĺ at det ikke finnes noen synd eller noe opprřr i Hans rike.  Innbyggerne i den hellige stad er ikke syndere som skjermes fra Guds dom ved Jesu blods forsoning.  De er nye skapninger.  De er blitt forvandlet til Jesu Kristi bilde.

 

Det fřlgende er skrevet til kristne:

 

Kjřdets gjerninger er ĺpenbare.  Det er slikt som utukt, urenhet, skamlřshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ćrgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.  Om dette sier jeg dere pĺ forhĺnd, som jeg ogsĺ fřr har sagt dere: De som gjřr slikt, skal ikke arve Guds rike.  (Gal.5:19-21)

 

”Skal ikke arve Guds rike.”

 

Betyr dette at etter at vi har mottatt Jesus Kristus,  kan vi ikke praktisere disse gjerninger og arve Guds rike?

 

Dette er hva det uforgjengelige og evige Guds Ord sier!

 

Guds nĺde i Jesus forandrer oss slik at vi begynner ĺ gjřre Guds vilje.  Pĺ den mĺten blir vi kandidater for borgerskap i det nye Jerusalem.  Ved ĺ ta imot Jesus som vĺr Frelser blir vi tilgitt, og deretter lćrer vi ĺ holde Guds rikes lover.

 

Vĺrt mĺl er ĺ fĺ et evig hjem i det nye Jerusalem, som er himlenes rike.  Vi nĺr fram til dette mĺl ved hver dag ĺ ta opp vĺrt kors og fřlge Jesus overalt hvor Han leder oss.  Forvandlingen av alt som vi er nĺr vi gjřr dette, innebćrer at vi kvalifiseres for en bolig i himlenes rike.

 

Salige er de som tvetter sine kjortler, sĺ de mĺ fĺ rett til livets tre, og til ĺ gĺ gjennom portene inn i staden.  (Ĺpb.22:14)

 

Bare de som tjener Herren helhjertet hřrer til i himlenes rike.