ET ANNET EVANGELIUM

Copyright © 2009 Trumpet Ministries, Inc., Alle rettigheter reservert
Skriftstedene er tatt fra ”Bibelen—Guds Ord” 1997
Oversettelse til norsk: Kari Klem

Vi er ved et veiskille når det gjelder kristen teologi. Det fundament som bygger på forsoningen ved Jesu blod, Jesu Kristi og de helliges legemlige oppstandelse, den nye fødsel og livet som leves i Guds Hellige Ånd—er skriftmessig og pålitelig. Men på dette sikre fundament har mange forskjellige tradisjoner oppstått som ikke er skriftmessige. Dette gjelder tradisjoner som f.eks. nådetilstand, himmelske residenser og ”bortrykkelse” av de troende før trengselstiden. Selv ”de fire frelsestrinn”, som nok er teologisk korrekte, blir brukt på en måte som leder bort fra Guds hensikter vedrørende mennesket

Den endelige konfrontasjon mellom Gud og Satan er nå like om hjørnet, og det er derfor ytterst viktig å vende tilbake til Skriften og be om forståelse.

Den moderne kristne teologi er ”et annet evangelium”.


Innholdsfortegnelse

Den Nye Pakt
Rom.2:6-9
2. Kor.6:16-18
Åpb.2:23


ET ANNET EVANGELIUM

For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne leve med det! 2. Kor.11:4
Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium,… Gal.1:6

”Et annerledes evangelium”. Forkynner og underviser vi et ”annerledes evangelium i dag?

Slik ser det virkelig ut!

Jeg behøver hjelp for å kunne skrive dette essay, og jeg ber Gud om det nettopp nå.

For hver dag som går synes forskjellen mellom hva Det Nye Testamente (NT) sier, og det som i dag går for å være frelsesplanen, å bli mer og mer tydelig. Det later til at vi kristne forkynner ”et annet evangelium”. Jeg vil forsøke å beskrive denne noe forskjell, selv om jeg ikke helt kan definere den så tydelig som jeg ville ønske.

Den Nye Pakt

For det første hører vi sjelden eller aldri noen forkynne denne nye pakt slik den står omtalt i Hebreerbrevet.

For Han klandrer dem når Han sier til dem: ”Se, de dager kommer, sier Herren, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus—ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier Herren. For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk. Ingen av dem skal lenger lære sin neste, og heller ikke sin bror, og si: Kjenn Herren! For alle skal kjenne Meg, fra den minste til den største av dem. For Jeg vil være nådig overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer. Heb.8: 8-12

Har du noensinne hørt frelsen forkynt på denne måte? Ikke jeg.

Vi forkynner frelsesveien som det å tro på forsoningen ved Jesu blod, å bekjenne at Jesus er Herre, å tro at Gud har oppreist Ham fra de døde. Hvis vi gjør det, unnslipper vi helvetet og kommer i himmelen.

Ligner dette det som Hebreerbrevet sier om den nye pakt?

Vi underviser tradisjon! Vi underviser ikke det som NT sier.

Vi har plukket ut noen skriftsteder her og der fra Paulus’ brev og har konstruert en ”frelsesvei” som ikke passer med størstedelen av Skriften fra evangeliene til Åpenbaringsboken.

Du sier kanskje at den nye pakt er for jødene og vår frelsesvei er for hedningene. Jeg vet at det forkynnes i dag at det er to forskjellige frelsesplaner: én for jødene og én for hedningene. Men denne to-plan/ to-kongedømmer-oppfattelse er ikke skriftmessig. Den går stikk imot hva Paulus underviste. Den kommer fra noe som kalles ”dispensasjons-filosofien”, og ikke fra Jesu apostler.

Det finnes bare én ny pakt. Den gjelder alltid for Israels hus og Judas hus. Den kristne frelse gjelder alltid for jødene, og deretter for hedningene, som er blitt innpodet i det ene sanne Vintre. Alle som tilhører Jesus Kristus er Abrahams Ætt.

Hvis en hedning ikke tilhører Israels hus gjennom Jesus Kristus, har han ikke del i den nye pakt. Og det finnes ingen annen frelsesplan.

Årsaken til at Gud ga en ny pakt er at den første ikke fremviste den forandring i mennesker som Gud ser etter. Mose lov resulterte ikke i rettferdig atferd som er det Gud ser etter under enhver pakt. Det er grunnen til at Gud ga den nye pakt.

…ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier Herren. Hebr.8:9

Paulus talte i Romerbrevets syvende kapitel angående det problem som oppsto når det gjaldt Mose lov.

Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til live, og jeg døde. Rom.7:9

Fordi Mose lov ikke skapte den rettferdighet, hellighet og lydighet som Gud alltid ønsker i Sine skapninger, ga Gud oss en ny pakt.

Under den nye pakt blir den evige moralske Guds lov skrevet i hjertet og sinnet hos den troende. Dette betyr at han eller hun vil begynne å holde den moralske lov av natur, fordi den er blitt skrevet i hans eller hennes hjerte og sinn. Lyder dette riktig? Kan du forstå hvorfor den nye pakt står over Mose lov?

Jesu Kristi legeme og blod er den nye pakt. ”Dette er paktens blod”. Når vi følger Kristus hver dag og seirer over synd ved Hans guddommelige nåde og hjelp, så spiser vi Hans kjøtt og drikker Hans blod. Dette er hvordan den evige moralske Guds lov dannes i vårt sinn og i vårt hjerte. Kristus Selv er Ordet som blir skrevet i vår personlighet.

Dette som jeg nå har sagt er frelsesveien som har erstattet Mose lov. Det finnes ingen annen frelsesvei. Det er ikke noen ”fire trinn” som vi kan ta for å sikre oss å unnfly helvetet og få en evig residens i det åndelige paradis. Det er snarere fire millioner frelsestrinn.

Men i dag forkynnes det, ved å trekke ut et vers her og der, at frelsesveien er å motta forsoningen ved Jesu blod, tro og bekjenne at Jesus Kristus er vår Frelser og Herre, og at vi vil unnslippe helvete og komme i himmelen når vi dør. Denne anskuelse og dette mål er mer gnostisk enn kristen. Det er gnostikerne som betoner denne mentale posisjon som vil føre oss til himmelen. Dette er ikke Jesu Kristi evangelium slik det står skrevet i NT.

Forstår du at vi har skapt et annet evangelium? Vi underviser og forkynner ikke Guds Ord, men tradisjoner som vi har skapt. Vi har fått proselytter til vår religion og ikke nye rettferdige skapninger i Jesus Kristus.

Det undervises i dag om at vi er ”frelst av nåde alene”. Dvs. at enhver anstrengelse fra vår side om å leve rettferdig, besmitter den rene og fullkomne nåde ved hvilken vi er frelst. Ingen lære kunne være mer ødeleggende for Guds hensikter!

Bror og søster. Det finnes ikke noen nådetilstand hvor Gud ikke ser vår atferd. Dette er ikke den nye pakt. Dette er en filosofi som er oppfunnet ved å benytte enkelte utvalgte skriftsteder fra Bibelen som grunnsetninger, og ut ifra disse formulere vår egen frelsesplan.

Vi er blitt alvorlig forført.

Forstår du hvor forskjellig den nåtidige undervisning angående frelsesplanen er fra den nye pakt i NT? Forskjellen er himmelvid.

La meg få presentere et par skriftsteder i NT for å vise deg hvordan vår evne til å oppfatte det som står i Skriften er blitt ødelagt av uttrykk som ”nådetilstand”, ”hedningefrelse” som værende Guds Ord.

Rom. 2:6-9

Det følgende er et klassisk eksempel på fravikelse fra NTs undervisning.

Han skal gi enhver etter sine gjerninger. Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Og over dem som søker sitt eget og er ulydige mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten, lar Han komme harme og vrede, ja, trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, over jøde først og så over greker. Men Han gir herlighet, ære og fred til hver den som gjør det gode, til jøde først og så til greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. (Rom.2:6-11)

Hvis du er en kristen, sier du kanskje: ”Det skriftsted angår ikke meg, for jeg er frelst av nåde.”

Din oppfattelse, din evne til å lese og dra nytte av NT, er blitt ødelagt av de tradisjonelle ”fire frelsestrinn”.

Paulus sier:

  • Gud vil gi enhver etter sine gjerninger. Er det riktig eller galt?
  • Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Er det riktig eller galt?

Hva står det? Henviser Paulus til kristne eller ikke-kristne når han sier at Gud vil gi evig liv til dem som er utholdende i god gjerning?

Hvis vi sier ”kristne”, da sier vi at kristne vinner evig liv ved å være utholdende i all god gjerning. Er dette sant? Ikke ved tro alene, men ved utholdenhet i all god gjerning.

Hvis vi sier ”ikke-kristne”, da sier vi at ikke-kristne arver evig liv ved å være utholdende i all god gjerning. Er dette sant?

Hvis vi gir Paulus rett i at Gud vil gi enhver etter sine gjerninger, da hevder vi at evig liv bare kan vinnes ved utholdenhet i gode gjerninger. Hele idéen med ”frelst av nåde alene” faller bort.

Nå begynner du kanskje å tenke over andre ting fordi det vi har sagt gir inntrykk av at kristne må fremvise gode gjerninger for å vinne evig liv, og ikke-kristne kan vinne evig liv ved å gjøre gode gjerninger.

Men sier ikke Paulus i Romerbrevets andre til femte kapitel at vi kan bli rettferdige og derved vinne evig liv ved troen alene på Jesus Kristus uten gjerninger? Hvis dette er tilfelle da ville Paulus benekte det som han har sagt i kapitel to.

Sannheten er at Paulus aldri lærte at vi kan vinne evig liv ved troen på Jesus Kristus uten vedholdende gode gjerninger. Paulus lærte at vi kan vinne evig liv ved å tro på Jesus Kristus uten å holde Mose lov! Når Paulus bruker uttrykket ”gjerninger”, henviser han til lovgjerninger. Han talte til jødene som var redde for å gi slipp på omskjærelsen, sabbaten, spiseregler og festdager.

Evig liv følger alltid rettferdig atferd. Det er intet evig liv hvor det er urettferdig atferd. F.eks. ingen person med mord i sitt hjerte har evig liv i seg hva enten han ”tror” på Jesus eller ikke.

La meg gi deg et annet skriftsted.

Men siden dere nå er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv. (Rom.6:22)

Ser du at evig liv er resultatet av helliggjørelse?

Men kan en person uten Kristus vinne evig liv ved å gjøre gode gjerninger? Ja og nei.

For det første må vi anerkjenne at Jesus Kristus er selve Livets tre, den eneste kilde for evig liv. Hvis en person som ikke kjenner Kristus er utholdende i gode gjerninger, kanskje Gud som ser hans hjerte, vil bringe ham til Kristus, på samme måte som Gud brakte Kornelius til Kristus på grunn av hans gaver til de fattige. Da kan han motta Kristus, slik Kornelius gjorde, og vinne evig liv. Men hvis han avviser Kristus når Gud har brakt ham til Kristus, forblir han under guddommelig fordømmelse. Dette er hva Skriften lærer.

På dette punkt er det viktig for deg som leser disse linjer å forstå at ingen kan komme til Kristus uten at Faderen drar ham eller henne. Vi velger ikke Kristus, Han velger oss. Det finnes en suveren side av den guddommelige frelse. Det er mer enn en mennesklig beslutning som skal til. Før vi kan ”beslutte oss for Kristus” (dette uttrykk finnes ikke i Skriften), må Kristus gjøre en beslutning angående oss. ”Du har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt deg”.

Men vi sa at en person kan vinne evig liv ved å gjøre gode gjerninger. La oss se på Mattheus’ evangelium, det 25. kapitel, hvor det snakkes om sauenasjonene. De mottok ikke Kristus. Men de hjalp Kristi brødre når de var i nød. Evig liv i Guds rike var deres belønning for å hjelpe Kristi forfulgte brødre.

Dette innebar at Gud så førte dem til Kristus, for det finnes ikke noe evig liv utenom Livets tre.

Så Paulus’ ord blir stående for tid og evighet. Gud gir evig liv til dem som er utholdende i gode gjerninger. NTs skrifter er fullkomne, for de er inspirert av Helligånden. Når de kommer i konflikt med våre tradisjoner, da må vi forandre våre tradisjoner hvis vi ønsker å gjøre fremgang i Guds rike. Er du enig i dette?

Tror du at Gud ønsker mennesker som praktiserer rettferdighet, kjærlighet, barmhjertighet og som vandrer ydmykt med Gud, eller mennesker som fortsetter i deres synder og deres egenvilje og priser Gud for Hans ”nåde” ved å ”frelse dem”.

Hvis vi bare ville forstå at hensikten med guddommelig nåde er å forvandle oss til nye rettferdige skapninger, ikke å fortsette med å tilgi oss for våre synder. Dette er ikke den nye pakt, men det er dette som i dag går for å være frelsesplanen.

2. Kor. 6:16-18

Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt: ”Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.” Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere. Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. (2. Kor.6:16-18)

Vær klar over at dette skriftsted ble skrevet til de kristne i Korint. Det nytter ikke å benekte dette.

Paulus fortalte dem ikke at de var på vei til himmelen fordi de hadde ”tatt en beslutning for Kristus”. Paulus formante dem ikke til å ”gå ut og frelse sjeler”. Paulus oppmuntret dem ikke til å glede seg fordi de hvert øyeblikk kunne bli bortrykket til himmelen og på den måten unnslippe deres problemer.

Paulus sa ut fra Guds løfte: ”Kom ut fra verdens syndige levemåte. Vær et hellig atskilt folk slik det sømmer seg for hellige. Rør ikke det urene.”

”Hvis du vil gjøre disse ting, så vil Gud ta imot dere. Gud vil være en Far for dere. Dere skal være Guds sønner og døtre.”

”Hvis dere vil gjøre disse ting!” I henhold til vår tids tradisjoner skulle Paulus ha understreket at de var frelst av nåde og ikke ved å holde Guds bud, i særdeleshet ikke bud som var tatt fra Det Gamle Testamente (GT). De skulle ha gått ut og fortalt andre mennesker at de ikke må holde Guds bud (vår tids versjon av misjonsbefalingen) fordi frelse er ”av nåde”. Paulus skulle ha understreket bortrykkelsen som kunne finne sted når som helst før trengselstiden, slik at de hellige kunne ha noe gledelig å se frem til.

Istedet fortalte Paulus dem (de hellige i Korint) slike ting de måtte gjøre hvis de skulle ha håp om at Gud ville motta dem.

Kan du se at vår tids tradisjonelle ”fire frelsestrinn” og antakelsene tilknyttet dem, er ”et annet evangelium”? Vi forkynner ikke og underviser ikke i hva Paulus forkynte og lærte. Vi sier at vi tror på hele Bibelen, men det er ikke sant. Vi tror bare på noen få skriftsteder som understøtter vår filosofi når det gjelder den kristne frelse.

Åpb.2:23

Vår værste avvikelse fra sannheten har å gjøre med hva NT underviser oss om angående den guddommelige dom. Vi synes ikke å forstå at dommen over vår syndeskyld som fant sted på Golgatas kors, og dommen som alltid vil falle når det gjelder vår atferd, er to forskjellige dommer. Vi undervises i at den kristne ikke behøver å engste seg når det gjelder Kristi domstol fordi vår dom ble tatt hånd om på korset. Selv Paulus skalv av frykt når det gjaldt Kristi domstol. Og vi forsikrer de troende at uansett atferd har de intet å frykte.

Denne undervisning kommer rett fra Satan som forstår at hvis vi ikke frykter for konsekvensene av vår syndige oppførsel, så vil vi fortsette å synde. Å hevde at hvis vi elsker Jesus, vil vi ikke synde, er galskap. I praksis virker det ikke. Å forsøke å være søt og snill fungerer ikke når vi er plaget av demoner og vi brenner av lyst i vårt kjøtt.

Legg merke til følgende ord uttalt av Jesus Kristus til medlemmene i én av menighetene i Asia. Er dine sansefornemmelser blitt så ødelagt at du ikke kan høre hva Kristus sier?

Jeg vil utrydde barna hennes ved død, og alle menighetene skal kjenne at Jeg er Den som ransaker nyrer og hjerter. Og Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger. (Åpb2:23)

”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.” Forstår du hva Jesus sier? Forstår du ut fra sammenhengen at verset henvender seg til kristne? Legger du merke til at selve ordene som Jesus Kristus uttaler, er rettet til Hans menigheter?

  • ”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”
  • ”Men jeg er frelst av nåde.”
  • ”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”
  • ”Men jeg er frelst av nåde alene.”
  • ”Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”
  • ”Hvem vil du gi etter deres gjerninger?”
  • ”Medlemmene i Mine menigheter.”

Hvis vi ikke tror på Jesu Kristi ord i Åpb.2:23, kan vi heller ikke hevde at vi tror på Bibelen i sin helhet, det hele evangelium.

Er vi tilgitt ved Jesus Kristus? Ja, våre fortids synder er blitt tilgitt. De synder vi begår nå og i fremtiden er også tilgitt forutsatt at vi fortsetter å vandre i Guds viljes lys. Men ikke hvis vi lever i kjøttets og sjelens lidenskaper og lyster.

Men vår personlighet må undergå dom når det gjelder det onde og opprørske som henger ved vår indre natur.

Når vi er villige til å regne oss som døde med Kristus på korset og levende med Kristus i Hans oppstandelse, nettopp da begynner dommen over vår personlighet. Det er bestemt for mennesket én gang å dø, og deretter dom.

Dommen består i å få fjernet det onde som er i oss ettersom Gud sender Sine prøvelser og dommer innover våre liv. Når vi bekjenner våre synder, tilgir Gud oss og renser oss fra all urettferdighet. Det er på denne måten at vi går innfor Kristi domstol.

Hvis vi virkelig følger Jesus Kristus, og virkelig regner oss som døde med Ham og levende med Ham, da vil vi oppleve lidelser i våre liv. Vi vil komme til å lide slik at vi kan få del i Guds hellige natur, slik at vi vil bli funnet verdige for Guds rike. Vår ugudelige personlighet må undergå alvorlige tuktelser. Hvis vi ikke blir tuktet, er vi ikke en sann sønn av Gud.

Dette er et klart bevis på Guds rettferdige dom, for at dere kan bli funnet verdige til Guds rike, som dere også lider for,… (2. Tess.1:5)

Hvorfor lider vi ved Guds rettferdige dom? For at vi kan bli funnet verdige til Guds rike.

Noen av disse tanker er kanskje nye for deg. Det er forståelig når vi ser at vi i dag undervises i ”et annet evangelium”.

Men hele idéen med den nye pakt, dette med at evig liv har å gjøre med utholdenhet i gode gjerninger, at det er nødvendig å komme ut av verdens urenhet, og at kristne såvel som alle andre vil bli belønnet i henhold til deres atferd på jorden, er ikke noe nytt hverken i GT som i NT.

Disse idéer er nye for oss fordi våre nåtidige kristne læresetninger har fjernet oss fra NTs tekst og har skapt en religion basert på noen få ”nøklevers”. Dette er en religion som passer godt for komfortable moderne ”tilbedende” mennesker som er meget mer opptatt av menneskerettigheter enn de er av Guds rettigheter. De aksepterer en religion som forlanger lite av dem, og som lover dem å unnslippe fra helvete og en residens i paradis. En religion hvor de ikke vil bli stillet til regnskap for deres synder og ulydighet mot Gud, og som underviser at Kristus ble fattig slik at vi kan bli rike på verdens goder.

Fordi ”et annet evangelium” blir forkynt, anser de troende at lidelse ikke har noe med frelse å gjøre. De har slett ikke som formål å bli Jesu Kristi slaver. Og dog, lidelse og fullkommen lydighet mot Jesus, er vesentlig når det gjelder den kristne frelse.

Gud Selv vet nøyaktig hvordan amerikanske troende, og andre som lever etter dette nye ”evangelium”s forkynnelse som er et produkt av det kjødelige sinn, skal tas hånd om. Guds svar er en fortærende dom som vil sette et skille mellom dem som virkelig elsker Herren, og dem som søker å bruke Gud for å få det de ønsker.

Fordi vi ikke elsker sannheten og tar opp vårt kors og følger Jesus, tror vi at Gud garanterer den evige lykksalighet for dem som har ”besluttet seg for Kristus” og gjør lite ellers, og at Han vil kaste i ildsjøen mennesker som dypest sett er rettferdige men som aldri har hatt en sjanse til å høre evangeliet. Fordi vi tror dette, har Gud sendt en mektig forførelse over oss.

Det er vanskelig for dem av oss som merker at det er noe som ikke stemmer, å se gjennom mørket og fullt ut kunne beskrive hva som er galt. Det er som om det ligger et mektig segl som forhindrer oss fra å forstå Skriften. Vi kjemper vår vei gjennom tåken.

Jeg tror at englene for de kristne menigheter blir irettesatt av Herren. Jeg tror at Jesus har begynt å kjempe mot oss med sverdet i Sin munn.

Den eneste måten hvor denne forblindende tåke kan løftes er å komme til Jesus Kristus og be Ham om hjelp til å leve rettferdig slik at vi kan se klart og få våre øyne salvet med øyensalve. Jeg er av den oppfattelse at alle de kristne menigheter i det store og hele er forført.

Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv, og det ærbare liv i kunnskap, kunnskapen i avhold, og avholdenheten i utholdenhet, og utholdenheten i gudsfrykt, og gudsfrykten i broderomsorg og broderomsorgen i kjærlighet. For om alt dette er rikelig hos dere og stadig flyter over, da skal dere verken være uvirksomme eller ufruktbare i erkjennelsen av vår Herre Jesus Kristus. For den som mangler disse ting, er så nærsynt at han er blind, og har glemt renselsen fra sine tidligere synder. (2. Pet.1:5-9)

Kanskje Peter gir oss svaret. Kanskje vi med Guds hjelp vil kunne tilegne oss disse egenskaper, og at kunnskapen om, og kjennskapet til, vår Herre Jesus Kristus vil øke. Kanskje vår nærsynthet og blindhet vil bli korrigert, så vi kan istandsettes til å lese NT uten å måtte ignorere mesteparten fordi vi er blitt ”frelst av nåde”.

Hvis vi skal kunne skue landet langt borte, og hvis vi ønsker å få se Kongen i Sin skjønnhet, da må vi oppføre oss på en slik måte at vi kan dvele i nærværet av Israels altfortærende Ild.

Synderne på Sion skjelver av redsel. De ugudelige er grepet av angst: ”Hvem av oss kan bo ved fortærende ild? Hvem av oss kan bo ved evige flammer? Den som vandrer rettferdig og fører oppriktig tale, den som forakter å få vinning gjennom undertrykkelse, hans hender avviser å ta imot bestikkelser, den som lukker ørene for tale om blodsutgytelse, og som lukker øynene så han ikke skal se ondskap, han skal bo på høydene, hans forsvarsborg skal være klippefestninger, Han får sitt brød, og vannforsyningen er trygg. Dine øyne skal se Kongen i Hans skjønnhet. De skal skue landet langt borte. (Jes.33:14-17)

(“Et Annet Evangelium”, 4197-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US