OLJETREET

Trumpet Ministries, Inc. Copyright © 2006 Alle rettigheter reservert
Alle skriftsteder er tatt fra Den reviderte norske bibeloversettelse av 1930
Oversettelse til norsk: Kari Klem

Hvis vi ønsker å forstå hva som menes med det ene Guds Israel, det ene Guds Rike, den ene Kristus, det ene håp om frelse, må vi ha en klar forståelse av det ene oljetre. Oljetreet er hverken jødene etter kjødet eller hedningene etter kjødet, selv om det er i en jødisk sammenheng. Oljetreet er Kristi Ånd.


OLJETREET

For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til? (Rom.11:24)

Hvis vi ønsker å forstå hva som menes med det ene Guds Israel, det ene Guds Rike, den ene Kristus, det ene håp om frelse, må vi ha en klar forståelse av det ene oljetre.

Oljetreet er Kristi Ånd. Det var Kristi Ånd som talte gjennom de hebraiske profeter.

… idet de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når Han forut vitnet om Kristi lidelser og om herligheten deretter; (1. Pet.1:11)

Oljetreet talte til Abraham. Kristi Ånd kalte Abraham ut fra byen hvor han bodde, og ledet han til Kana’ans land. Den guddommelige arv ble gitt til Abraham og til Abrahams Ætt. Abrahams Ætt inkluderer Jesus Kristus og dem som ved tro har mottatt Kristus og blitt en del av Ham.

Vi vet at Kristus var fra Abraham, og er større enn Abraham. Og dog refererer Guds Ord til Kristus som Abrahams Ætt. Grunnen til det er at Kristus etter kjødet nedstammet fra Abraham.

Grenene på Oljetreet er alltid etter Guds løfte. Grenene ble utvalgt av Gud før verdens skapelse. Ingen har noensinne fått en plass i Oljetreet på grunn av egen rettferdighet eller gode gjerninger. Arven er ved tro på Guds løfte.

Kallet til Abraham om å dra ut fra Ur markerer begynnelsen på det materielle uttrykk for Oljetreet, Israel, menigheten, Guds Rike. Det var en begynnelse i type, i visjon. Rikets virkelighet trådte i kraft da Jesus sto opp fra de døde.

Hver gren på Oljetreet er ikke av denne verden, men er blitt kalt ut av verden for å være Guds representant, en del av den hellige nasjon, det kongelige presteskap.

Oljetreet, profetåndens kappe, gikk videre til Isak, ikke på grunn av hans naturlige slektskap med Abraham, men på grunn av Guds løfte til ham:

Bli boende her i landet! Jeg vil være med deg og velsigne deg; for deg og din Ætt vil Jeg gi alle disse land—Jeg vil holde den ed Jeg har svoret Abraham, din far. (1. Mos.26:3)

Det var profetien, løftet, og ikke den fysiske fødsel, som gjorde at Isak ble del av Oljetreet.

… heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn; men: I Isak skal det nevnes Deg en Ætt, det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til Ætten; for et løftes ord er dette: Ved denne tid vil Jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Og ikke bare dette; men så var det også med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved én, Isak, vår far. (For da de ennå var ufødte og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt—for at Guds råd etter Hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved Ham som kaller-) da ble det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste; (Rom.9:7-12)

Ismael var av Abrahams blod, men den guddommelige arv, Kristi Ånd, Oljetreet, fortsatte ikke med ham. Ismael var ikke del av det guddommelige løfte. Ismael var et barn av denne nåværende verden.

Oljetreet gikk videre til Jakob, ikke på grunn av hans kjødelige slektskap med Isak, men på grunn av at Kristi Ånd profeterte til ham. Den messianske velsignelse som ble gitt til Abraham, ble uttalt over Jakob, men ikke over Esau:

Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote; vær herre over dine brødre, og måtte din fars sønner falle deg til fote! Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet den som velsigner deg! (1. Mos.27:29)

Og videre:

Og din Ætt skal bli som støvet på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot øst og mot nord og mot sør, og i deg og i din Ætt skal alle jordens slekter velsignes. (1. Mos.28:14)

Esau var i slekt med Abraham, men han ble ikke en gren på Oljetreet, et lem på Kristi legeme, en del av den evige menighet, det nye Jerusalem.

Isak formådde ikke å delaktiggjøre Esau i Oljetreet. Gud hadde talt angående Jakob og Esau før deres fødsel:

Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to folkeslag skille seg at; det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste. (1. Mos.25:23)

Oljetreet, Kristi Ånd, fortsatte ned gjennom Jakobs sønner og sønnesønner. Her er profetiene som Jakob uttalte over Efra’im og Juda av særlig betydning.

Til Efra’im:

hans Ætt skal bli en mengde folkeslag. (1. Mos.48:19)

Og til Juda:

…inntil Fredsfyrsten kommer, og folkene blir Ham lydige. (1. Mos.49:10)

Efra’ims Ætt er ”en mengde folkeslag”.

Efra’im representerer de utvalgte hedninger—de som er hugget av det ville oljetre og podet inn i det edle Oljetre.

Juda representerer de utvalgte jøder—det edle Oljetres naturlige grener.

I de siste dager vil Gud bringe jødene tilbake til nasjonen Israel, og Oljetreets hedenske grener vil bli ett med dets naturlige grener. Hele Israel vil bli frelst og Jesus Kristus vil bli konge over alle.

Da skal du si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, Jeg tar Josefs stav, som er i Efra’ims hånd, og Israels stammer, hans medbrødre, og Jeg legger dem til Judas stav og gjør dem, til én stav, så de blir til ett i Min hånd. Og de staver som du skriver på, skal du holde i din hånd for deres øyne. Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, Jeg henter Israels barn fra de folk som de dro bort til, og Jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Og Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én Konge skal være Konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele seg i to riker. (Esek.37:19-22)

Levningen av Guds folk i dag, de som søker Gud av hele deres hjerte, blir dratt mot jødene og til nasjonen Israel. Det er fordi Esekiels profeti begynner å gå i oppfyllelse. De sanne lemmer på Kristi legeme som er hedninger av fødsel, gjøres til ett med vår tids utvalgte jøder. Vi blir gjort til én stav i kong Jesu hender.

Denne tilbakevending av de hedenske utvalgte til de jødiske utvalgte ble profetert av Mika:

Derfor skal Han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født; og de som blir igjen av Hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn. (Mika 5:2)

Oljetreet forble blant Jakobs sønner, slik det kan sees ved utkallet av Moses og Aron, og plagene som hjemsøkte Egypt, skystøtten og ildsøylen, lovgivningen, presteskapet, sammenkomstens telt og seirene i Kana’an.

Tegnene på den guddommelige utvelgelse fortsatte med dommerne, og deretter med Saul, David, Salomo og de andre kongene i Israel. Kristi Ånd kom tydelig frem i forkynnelsen og skriftene til de hebraiske profeter.

De hebraiske skrifter er delvis oppfylt, men det Rike som de forkynner er ennå ikke blitt opprettet på jorden i guddommelig fylde. Opp til denne dag formes historien i følge Ordet, som er gitt ved profetene, og ikke én stavelse vil forandres før alt er skjedd.

Oljetreet forble i Israel under kongeperioden. Men dette betyr ikke at hver eneste israelitt på den tid hørte med til Guds utvalgte. Noen av jødene var av deres far djevelen, slik Jesus sa. Esaias tilkjennegir at Gud har utvalgt en levning av folket:

En levning skal omvende seg, levningen av Jakob, til Gud den veldige. (Es.10:21)

Etter profeten Malakias’ forkynnelse fulgte flere hundre år. Deretter kom Oljetreet til Maria og Josef, og til Elisabet og Sakarias. Johannes bebudet Jesu Kristi tilstedeværelse—Oljetreets fylde.

Etter Jesu død og oppstandelse fortsatte Oljetreet i de jødiske apostler og medlemmene i den første menighet i Jerusalem. Den guddommelige arv, Kristi Ånd, som talte gjennom David og Elias, var nærværende i de første jødiske kristne.

Snart lot Herren Peter og Paulus forstå at Oljetreet skulle innbefatte hedninger som Gud utvalgte. Nå besto Oljetreet av utvalgte jøder og hedninger.

Og til å bli slike kalte Han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger, … (Rom.9:24)

Fra den tid har Jesu gjerning blant nasjonene økt voldsomt, på linje med Jakobs profeti til Efra’im. Ifølge Kristi Ord gjennom apostelen Paulus skal Oljetreet fortsette med de utvalgte jøder og utvalgte hedninger inntil det fulle antall av hedninger er blitt innpodet i Oljetreet. Deretter vil Oljetreet forlate nasjonene og igjen vende tilbake til jødene og nasjonen Israel.

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet—for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke—at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal Redningsmannen komme, Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, … (Rom.11:25,26)

Etter at Gud har avsluttet Sitt verk blant hedningenasjonene vil Han igjen vende Seg til Jakobs fysiske etterkommere. Han vil utøse Sin Ånd over dem og ta bort deres synder. De vil bli født på ny av Jesus Kristus ved Guds suverene handling, på samme måte som Saulus av Tarsus ble født på ny og utsendt som apostel, før han i det hele tatt hadde hatt en sjanse til å omvende seg og ”akseptere Kristus”. Slik vil det jødiske folk bli ført inn i Guds Rike uten å komme inn under innflytelse av noen kirkelig organisasjon av kristne.

Vestens ”kristne” tradisjoner gjelder ikke når Lammet vender tilbake til Sitt elskede Israel for å motta Sin brud.

Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og Jeg vil la dere komme til deres eget land. Og Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil Jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil Jeg gi i dere. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil Jeg gi inne i dere, og Jeg vil gjøre det så at dere følger Mine bud og holder Mine lover og gjør etter dem. (Esek.36:24-27)

Gud er i iferd med igjen å vende Seg til Sitt eldgamle folk. De utvalgte hedninger vil bli ett med dem på samme måte som Efra’im, som var halvt jøde og halvt egyptisk, ble fullt ut absorbert inn i det israelske samfunn, og hvor hans egyptiske blod ble fullstendig ignorert.

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne; for dere er alle én i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams Ætt, arvinger etter løfte. (Gal.3:28,29)

Oljetreet, Kristus, Guds Rike, det nye Jerusalem, Lammets hustru, Kristi legeme, Israel, menigheten, er alle ett nytt menneske. Det er ett legeme, én Ånd, ett håp om vår kallelse, én Herre, Jesus Kristus, én tro, én dåp, én Gud og Far for oss alle, og som er i oss alle. Det er ett kongelig presteskap, ett evig Guds tempel.

Navnene på Lammets apostler er innskrevet på murens grunnstener i det nye Jerusalem, og navnene på Israels tolv stammer er for evig innskrevet på murens porter. Apostlene og stammene er alle jødiske. Men vi som er hedninger har en del profetisk gjennom Efra’im og gjennom Jesus Kristus som Hans brud. Alt er i et jødisk miljø, og alt er av Jesus.

Her er det som forvirrer så mange kristne. Hvis det sanne Israel er av Jesus, hvorledes kan vi si at nasjonen av fysiske jøder også har en del i Guds forløsningsplan?

Det er som vi har sagt. Oljetreet er hverken av jøder etter kjødet eller av hedninger etter kjødet, selv om det er i en jødisk sammenheng. Oljetreeet er Kristi Ånd.

Kristi Ånd var opprinnelig med nasjonen Israel, for deretter å nå ut til de utvalgte hedninger.

I de siste dager vil Oljetreet vende tilbake i mektig autoritet og kraft til det fysiske land og folk Israel. Prosessen har allerede begynt, og helvete stiller opp til slag. Mange kristne føres vill av deres ledere, men vil til sist bli brutt på Israels klippe. Men den sanne levning, det folk som kjenner deres Herre, som ber og som vandrer i ydmykhet for Hans Åsyn, vil finne deres plass i den ene stav—Juda og Efra’im.

Guds Rike står for døren. Sildigregnsvekkelsens herlighet vil falle over nasjonene, og mengder vil komme inn i Guds Rike. Samtidig vil jødene bli brakt tilbake til deres eget land som forberedelse for denne tidsalders siste hendelser.

Ondskapen vil øke i verden inntil levningen av utvalgte jøder og hedninger vil bli tvunget til å skjule seg. Nasjonen Gog vil angripe Israel og vil bli tilintetgjort av Herren.

Til sist vil Anti-Krist gå til krig mot Israel, og så vil Forløseren komme. Anti-Krist vil bli overvun-net, og Guds Rikes herlighet vil komme til Israels land og folk. Hele Israel, det ene sanne Oljetre, vil bli befridd fra synd, og Guds herlighet vil komme over de frelste hedenske nasjoner.

La hver og én av oss nå vende oss til Herren med hele vårt hjerte og søke Hans Åsyn dag og natt, for forførelsens ånd er allerede iblant oss. Den falske profet bærer Lammets horn (kraft), men taler med dragens stemme. De fleste kristne troende vil favne det religiøse Babylon, som snart vil være mektigere enn noensinne.

Gjennom alt dette skal Guds lille flokk ikke frykte. Det er Faderens gode vilje å gi oss Riket, og ingen kan rive oss ut av Hans hender.

(“Oljetreet”, 4198-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US