OLJETREET

The_Olive_Tree__

OLJETREET

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2006 Alle rettigheter reservert

 

Alle skriftsteder er tatt fra Den reviderte norske bibeloversettelse av 930

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

 

 

Hvis vi řnsker ĺ forstĺ hva som menes med det ene Guds Israel, det ene Guds Rike, den ene Kristus, det ene hĺp om frelse, mĺ vi ha en klar forstĺelse av det ene oljetre.  Oljetreet er hverken jřdene etter kjřdet eller hedningene etter kjřdet, selv om det er i en jřdisk sammenheng.  Oljetreet er Kristi Ĺnd.

 

 

OLJETREET

 

For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hřrer det til?  (Rom.11:24)

 

Hvis vi řnsker ĺ forstĺ hva som menes med det ene Guds Israel, det ene Guds Rike, den ene Kristus, det ene hĺp om frelse, mĺ vi ha en klar forstĺelse av det ene oljetre.

 

Oljetreet er Kristi Ĺnd.  Det var Kristi Ĺnd som talte gjennom de hebraiske profeter.

 

... idet de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ĺnd, som var i dem, viste fram til nĺr Han forut vitnet om Kristi lidelser og om herligheten deretter;  (1.Pet.1:11)

 

Oljetreet talte til Abraham.  Kristi Ĺnd kalte Abraham ut fra byen hvor han bodde, og ledet han til Kana’ans land.  Den guddommelige arv ble gitt til Abraham og til Abrahams Ćtt.  Abrahams Ćtt inkluderer Jesus Kristus og dem som ved tro har mottatt Kristus og blitt en del av Ham.

 

Vi vet at Kristus var fra Abraham, og er střrre enn Abraham.  Og dog refererer Guds Ord til Kristus som Abrahams Ćtt.  Grunnen til det er at Kristus etter kjřdet nedstammet fra Abraham.

 

Grenene pĺ Oljetreet er alltid etter Guds lřfte.  Grenene ble utvalgt av Gud fřr verdens skapelse.  Ingen har noensinne fĺtt en plass i Oljetreet pĺ grunn av egen rettferdighet eller gode gjerninger.  Arven er ved tro pĺ Guds lřfte.

 

Kallet til Abraham om ĺ dra ut fra Ur markerer begynnelsen pĺ det materielle uttrykk for Oljetreet, Israel, menigheten, Guds Rike.  Det var en begynnelse i type, i visjon.  Rikets virkelighet trĺdte i kraft da Jesus sto opp fra de dřde.

 

Hver gren pĺ Oljetreet er ikke av denne verden, men er blitt kalt ut av verden for ĺ vćre Guds representant, en del av  den hellige nasjon, det kongelige presteskap.

 

Oljetreet, profetĺndens kappe, gikk videre til Isak, ikke pĺ grunn av hans naturlige slektskap med Abraham, men pĺ grunn av Guds lřfte til ham:

 

Bli boende her i landet!  Jeg vil vćre med deg og velsigne deg; for deg og din Ćtt vil Jeg gi alle disse land – Jeg vil holde den ed Jeg har svoret Abraham, din far.  (1.Mos.26:3)

 

Det var profetien, lřftet, og ikke den fysiske fřdsel, som gjorde at Isak ble del av Oljetreet.

 

... heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ćtt, derfor hans barn; men: I Isak skal det nevnes Deg en Ćtt, det er: ikke kjřdets barn er Guds barn, men lřftets barn regnes til Ćtten; for et lřftes ord er dette: Ved denne tid vil Jeg komme, og da skal Sara ha en sřnn.  Og ikke bare dette; men sĺ var det ogsĺ med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved én, Isak, vĺr far.  (For da de ennĺ var ufřdte og ennĺ ikke hadde gjort hverken godt eller ondt – for at Guds rĺd etter Hans utvelgelse skulle stĺ ved makt, ikke ved gjerninger, men ved Ham som kaller - ) da ble det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste; (Rom.9:7-12)

 

Ismael var av Abrahams blod, men den guddommelige arv, Kristi Ĺnd, Oljetreet, fortsatte ikke med ham.  Ismael var ikke del av det guddommelige lřfte.  Ismael var et barn av  denne nĺvćrende verden.

 

Oljetreet gikk videre til Jakob, ikke pĺ grunn av hans kjřdelige slektskap med Isak, men pĺ grunn av at Kristi Ĺnd profeterte til ham.  Den messianske velsignelse som ble gitt til Abraham, ble uttalt over Jakob, men ikke over Esau:

 

Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote; vćr herre over dine brřdre, og mĺtte din fars sřnner falle deg til fote!  Forbannet vćre den som forbanner deg, og velsignet den som velsigner deg! (1.Mos.27:29)

 

Og videre:

 

Og din Ćtt skal bli som střvet pĺ jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot řst og mot nord og mot sřr, og i deg og i din Ćtt skal alle jordens slekter velsignes.  (1.Mos.28:14)

 

Esau var i slekt med Abraham, men han ble ikke en gren pĺ Oljetreet, et lem pĺ Kristi legeme, en del av den evige menighet, det nye Jerusalem.

 

Isak formĺdde ikke ĺ delaktiggjřre Esau i Oljetreet.  Gud hadde talt angĺende Jakob og Esau fřr deres fřdsel:

 

Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt skjřd skal to folkeslag skille seg at; det ene folk skal vćre sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.  (1.Mos.25:23)

 

Oljetreet, Kristi Ĺnd, fortsatte ned gjennom Jakobs sřnner og sřnnesřnner. Her er profetiene som Jakob uttalte over Efra’im og Juda av sćrlig betydning.

 

Til Efra’im:

 

... hans Ćtt skal bli en mengde folkeslag.  (1.Mos.48:19)

 

Og til Juda:

 

...inntil Fredsfyrsten kommer, og folkene blir Ham  lydige.  (1.Mos.49:10)

 

Efra’ims Ćtt er ”en mengde folkeslag”.

 

Efra’im representerer de utvalgte hedninger – de som er hugget av det ville oljetre og podet inn i det edle Oljetre.

 

Juda representerer de utvalgte jřder – det edle Oljetres naturlige grener.

 

I de siste dager vil Gud bringe jřdene tilbake til nasjonen Israel, og Oljetreets hedenske grener vil bli ett med dets naturlige grener.  Hele Israel vil bli frelst og Jesus Kristus vil bli konge over alle.

 

Da skal du si til dem: Sĺ sier Herren, Israels Gud: Se, Jeg tar Josefs stav, som er i Efra’ims hĺnd, og Israels stammer, hans medbrřdre, og Jeg legger dem til Judas stav og gjřr dem, til én stav, sĺ de blir til ett i Min hĺnd.  Og de staver som du skriver pĺ, skal du holde i din hĺnd for deres řyne.  Si sĺ til dem: Sĺ sier Herren, Israels Gud: Se, Jeg henter Israels barn fra de folk som de dro bort til, og Jeg vil samle dem fra alle kanter og fřre dem til deres eget land.  Og Jeg vil gjřre dem til ett folk i landet, pĺ Israels fjell, og én Konge skal vćre Konge for dem alle, og de skal ikke mere vćre to folk og ikke mere dele seg i to riker.  (Esek.37:19-22)

 

Levningen av Guds folk i dag, de som sřker Gud av hele deres hjerte, blir dratt mot jřdene og til nasjonen Israel.  Det er fordi Esekiels profeti begynner ĺ gĺ i oppfyllelse.  De sanne lemmer pĺ Kristi legeme som er hedninger av fřdsel, gjřres til ett med vĺr tids utvalgte jřder.  Vi blir gjort til én stav i kong Jesu hender.

 

Denne tilbakevending av de hedenske utvalgte til de jřdiske utvalgte ble profetert av Mika:

 

Derfor skal Han overgi dem inntil den tid da hun som skal fřde, har fřdt; og de som blir igjen av Hans brřdre, skal vende tilbake sammen med Israels barn.  (Mika 5:2)

 

Oljetreet forble blant Jakobs sřnner, slik det kan sees ved utkallet av Moses og Aron, og plagene som hjemsřkte Egypt, skystřtten og ildsřylen, lovgivningen, presteskapet, sammenkomstens telt og seirene i Kana’an.

 

Tegnene pĺ den guddommelige utvelgelse fortsatte med dommerne, og deretter med Saul, David, Salomo og de andre kongene i Israel.  Kristi Ĺnd kom tydelig frem i forkynnelsen og skriftene til de hebraiske profeter.

 

De hebraiske skrifter er delvis oppfylt, men det Rike som de forkynner er ennĺ ikke blitt opprettet pĺ jorden i guddommelig fylde. Opp til denne dag formes historien i fřlge Ordet, som er gitt ved profetene, og ikke én stavelse vil forandres fřr alt er skjedd.

 

Oljetreet forble i Israel under kongeperioden.  Men dette betyr ikke at hver eneste israelitt pĺ den tid hřrte med til Guds utvalgte.  Noen av jřdene var av deres far djevelen, slik Jesus sa.  Esaias tilkjennegir at Gud har utvalgt en levning av folket:

 

En levning skal omvende seg, levningen av Jakob, til Gud den veldige.  (Es.10:21)

 

Etter profeten Malakias’ forkynnelse fulgte flere hundre ĺr.  Deretter kom Oljetreet til Maria og Josef, og til Elisabet og Sakarias.  Johannes bebudet Jesu Kristi tilstedevćrelse – Oljetreets fylde.

 

Etter Jesu dřd og oppstandelse fortsatte Oljetreet i de jřdiske apostler og medlemmene i den fřrste menighet i Jerusalem.  Den guddommelige arv, Kristi Ĺnd, som talte gjennom David og Elias, var nćrvćrende i de fřrste jřdiske kristne.

 

Snart lot Herren Peter og Paulus forstĺ at Oljetreet skulle innbefatte hedninger som Gud utvalgte.  Nĺ besto Oljetreet av utvalgte jřder og hedninger.

 

Og til ĺ bli slike kalte Han ogsĺ oss, ikke bare av jřder, men ogsĺ av hedninger, ... (Rom.9:24)

 

Fra den tid har Jesu gjerning blant nasjonene řkt voldsomt, pĺ linje med Jakobs profeti til Efra’im.  Ifřlge Kristi Ord gjennom apostelen Paulus skal Oljetreet fortsette med de utvalgte jřder og utvalgte hedninger inntil det fulle antall av hedninger er blitt innpodet i Oljetreet.  Deretter vil Oljetreet forlate nasjonene og igjen vende tilbake til jřdene og nasjonen Israel.

 

 For jeg vil ikke, brřdre, at dere skal vćre uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke – at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og sĺledes skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal Redningsmannen komme, Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, ... (Rom.11:25,26)

 

Etter at Gud har avsluttet Sitt verk blant hedningenasjonene vil Han igjen vende Seg til Jakobs fysiske etterkommere.  Han vil utřse Sin Ĺnd over dem og ta bort deres synder.  De vil bli fřdt pĺ ny av Jesus Kristus ved Guds suverene handling, pĺ samme mĺte som Saulus av Tarsus ble fřdt pĺ ny og utsendt som apostel, fřr han i det hele tatt hadde hatt en sjanse til ĺ omvende seg og ”akseptere Kristus”.  Slik vil det jřdiske folk bli fřrt inn i Guds Rike uten ĺ komme inn under innflytelse  av noen kirkelig organisasjon av kristne. 

 

Vestens ”kristne” tradisjoner gjelder ikke nĺr Lammet vender tilbake til Sitt elskede Israel for ĺ motta Sin brud.

 

Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og Jeg vil la dere komme til deres eget land.  Og Jeg vil stenke rent vann pĺ dere, sĺ dere skal bli rene.  Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil Jeg rense dere.  Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ĺnd vil Jeg gi i dere.  Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjřd og gi dere et kjřdhjerte.  Min Ĺnd vil Jeg gi inne i dere, og Jeg vil gjřre det sĺ at dere fřlger Mine bud og holder Mine lover og gjřr etter dem.  (Esek.36:24-27)

 

Gud er i iferd med igjen ĺ vende Seg til Sitt eldgamle folk.  De utvalgte hedninger vil bli ett med dem pĺ samme mĺte som Efra’im, som var halvt jřde og halvt egyptisk,  ble fullt ut absorbert inn i det israelske samfunn, og hvor hans egyptiske blod ble fullstendig ignorert.

 

Her er ikke jřde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne; for dere er alle én i Kristus Jesus.  Men hřrer dere Kristus til, da er dere jo Abrahams Ćtt, arvinger etter lřfte.  (Gal.3:28,29)

 

Oljetreet, Kristus, Guds Rike, det nye Jerusalem, Lammets hustru, Kristi legeme, Israel, menigheten, er alle ett nytt menneske. Det er ett legeme, én Ĺnd, ett hĺp om vĺr kallelse, én Herre, Jesus Kristus, én tro, én dĺp, én Gud og Far for oss alle, og som er i oss alle.  Det er ett kongelig presteskap, ett evig Guds tempel.

 

Navnene pĺ Lammets apostler er innskrevet pĺ murens grunnstener i det nye Jerusalem, og navnene pĺ Israels tolv stammer er for evig innskrevet pĺ murens porter.  Apostlene og stammene er alle jřdiske.  Men vi som er hedninger har en del profetisk gjennom Efra’im og gjennom Jesus Kristus som Hans brud.  Alt er i et jřdisk miljř, og alt er av Jesus.

 

Her er det som forvirrer sĺ mange kristne.  Hvis det sanne Israel er av Jesus, hvorledes kan vi si at nasjonen av fysiske jřder ogsĺ har en del i Guds forlřsningsplan?

 

Det er som vi har sagt.  Oljetreet er hverken av jřder etter kjřdet eller av hedninger etter kjřdet, selv om det er i en jřdisk sammenheng.  Oljetreeet er Kristi Ĺnd.

 

Kristi Ĺnd var opprinnelig med nasjonen Israel, for deretter ĺ nĺ ut til de utvalgte hedninger.

 

I de siste dager vil Oljetreet vende tilbake i mektig autoritet og kraft til det fysiske land og folk Israel.  Prosessen har allerede begynt, og helvete stiller opp til slag.  Mange kristne fřres vill av deres ledere, men vil til sist bli brutt pĺ Israels klippe.  Men den sanne levning, det folk som kjenner deres Herre, som ber og som vandrer i ydmykhet for Hans Ĺsyn, vil finne deres plass i den ene stav – Juda og Efra’im.

 

Guds Rike stĺr for dřren.  Sildigregnsvekkelsens herlighet vil falle over nasjonene, og mengder vil komme inn i Guds Rike.  Samtidig vil jřdene bli brakt tilbake til deres eget land som forberedelse for denne tidsalders siste hendelser.

 

Ondskapen vil řke i verden inntil levningen av utvalgte jřder og hedninger vil bli tvunget til ĺ skjule seg.  Nasjonen Gog vil angripe Israel og vil bli tilintetgjort av Herren.

 

Til sist vil Anti-Krist gĺ til krig mot Israel, og sĺ vil Forlřseren komme.  Anti-Krist vil bli overvun- net, og Guds Rikes herlighet vil komme til Israels land og folk.  Hele Israel, det ene sanne Oljetre, vil bli befridd fra synd, og Guds herlighet vil komme over de frelste hedenske nasjoner.

 

La hver og én av oss nĺ vende oss til Herren med hele vĺrt hjerte og sřke Hans Ĺsyn dag og natt, for forfřrelsens ĺnd er allerede iblant oss.  Den falske profet bćrer Lammets horn (kraft), men taler med dragens stemme.  De fleste kristne troende vil favne det religiřse Babylon, som snart vil vćre mektigere enn noensinne.

 

Gjennom alt dette skal Guds lille flokk ikke frykte.  Det er Faderens gode vilje ĺ gi oss Riket, og ingen kan rive oss ut av Hans hender.