TREENIGHETEN

The_Doctrine_of_the_Trinity__

TREENIGHETEN

 

Trumpet Ministries, Inc., Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftssteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel”  988

  

Den fřlgende korte diskusjon angĺende lćren om Treenigheten er et svar til en mann som forleden dag skrev til meg om dette emne.  Han spurte hvorfor jeg i ett av mine hefter ga det inntrykk at Faderen eksisterte fřr Kristus, og frembrakte Ordet, Sitt eget uttrykk, ut fra Sin egen vilje.  Tim ville informeres angĺende lćren om Treenigheten, om Jesu Kristi forhold til Faderen.  Jeg kan ha nevnt i dette hefte at nĺr Johannes sier at Kristus var i begynnelsen, betyr ikke dette at Gud har en begynnelse.  Det betyr i begynnelsen av skapelsen -  det samme uttrykk som finnes i ĺpningsordene i Fřrste Mosebok.

 

TREENIGHETEN

 

Dere hřrte at Jeg sa til dere:  Jeg gĺr bort, og Jeg kommer til dere igjen.  Dersom dere elsket Meg, ville dere glede dere over at Jeg gĺr til Faderen, for Min Far er střrre enn Jeg. (Joh.14:28)

 

”For Min Far er střrre enn Jeg.”  Ja, eller nei?

 

Tim, du har stillet spřrsmĺl angĺende lćren om Treenigheten, og om hvordan jeg ser pĺ forholdet mellom Jesus og Faderen.

 

Jeg tror pĺ én Gud.  ”Hřr Israel, Herren din Gud er Én Gud.”  Dettte er Israels Shema.

 

Gud er den Person som Jesus refererer til som Faderen.

 

Jeg řnsker ĺ si noe angĺende lćren om Treenigheten.  La meg fřrst gjřre det helt klart at Jesus Kristus er opphřyet av Faderen til den hřyest tenkelige stilling, hvor himlene og jorden er Ham underlagt.  Intet av det jeg vil si heretter skal pĺ noen mĺte trekke noe bort fra Jesu Kristi majestet eller autoritet.  Kristus er Herre over menigheten, som er Hans legeme, og Han har autoritet over hele menneskeslekten.

 

Jeg har vćrt en brennende disippel i 61 ĺr.  Under mitt studium av Skriften, og under min vandring med Kristus, har jeg kommet til den konklusjon at lćren om Treenigheten, hvor det gjřres et prisverdig forsřk pĺ ĺ opphřye Jesus Kristus, i virkeligheten motarbeider det som Kristus Selv řnsker.  Han řnsker brřdre som Han kan ha fellesskap med  - en brud som er en integrert del av Seg Selv , et legeme hvor igjennom Han kan ĺpenbare Seg Selv, og hvor Faderen kan ĺpenbares gjennom Kristus gjennom de hellige.

 

Vi har likestillet Jesus med Faderen. Vi har gjort Ham til en del av en uforstĺelig Guddom, og som ikke lenger er tilgjengelig for oss som en eldre bror, annet enn pĺ en mystisk og religiřs mĺte.

 

Nĺr vi beveger oss forbi den ĺndelige fullbyrdelse av den jřdiske hřytid pinsen henimot de tre siste hřytider, som kulminerer i lřvhyttefesten, blir vi stadig mer bevisstgjort om at Kristus řnsker ĺ bo i oss.  Denne iboen gjřr oss oppmerksomme pĺ at det er en forskjell mellom Faderen og Sřnnen.  Vi begynner ĺ forstĺ Guddommen i virkeligheten, og ikke som et teologisk studium.  Dette emne klargjřres i Johannes evangelium, kap.14:1-23.

 

Klimaks kommer i Johannes evangelium, kap. 17.  Der stĺr vi pĺ den aller helligste grunn i Bibelen – utenom de skriftsteder som omhandler Jesu Kristi forsoningsdřd.

 

Her finner vi (Joh.17) at vi formes gjennom Kristus som en integrert del av Guddommen, og at Gud elsker oss som Han elsker Sin Sřnn.

 

I Esaias blir Jesus referert til som ”evig Far, freds Fyrste”.  Dette betyr ikke at Han er Faderen.  Ordet ”Far” i denne sammenheng betyr bare én som er blitt tildelt rollen som hode.  Slik forstĺr i alle fall jeg dette uttrykk.

 

Som jeg ser det, er Jesus Den Gamle av dager.  Jesus er JHVH, som skulle komme. Men Han er ikke Faderen.  Det finnes ingen dager nĺr det gjelder Faderen.  Han har alltid vćrt, er, og alltid vil vćre.

 

Gud er evig.

 

Ordet utgikk fra Faderen.   Jesus ble unnfanget av Gud – ikke skapt.  Alt ble skapt av Gud gjennom Ordet, Hans Uttrykk.  Gud er uforstĺelig for oss.  Vi kan oppfatte Gud ved ĺ tenke pĺ Ordet, eller Messias, eller Jesus.  Men Jesus er ikke Gud Fader.  Han er avkommet av Gud Faderen.  Gud Faderen innsatte Jesus bĺde som Herre og Kristus.  Faderens fylde bor i Jesus.  Men Jesus er ikke Faderen Selv.

 

Gud innsatte Ham pĺ den aller hřyeste av tronene, fordi Ordet forble tro under det himmelske opprřr.

 

Gud gjorde Ordet til menneske.  Ordet ble kjřd.  Deretter mĺtte Jesus, Ordet, seire over verden.  Han sitter nĺ pĺ den hřyeste av alle troner i det himmelske fordi Han seiret over verden.  Hvis vi seirer over verden, vil vi sitte sammen med Ham pĺ Hans trone.

 

Jesus, Ordet, den Salvede, adlyder bestandig Faderen – selv inntil Hans sjel dřde.  Han drakk begeret til bunns.

 

Vi er kallet til ĺ bli ett med Kristus, slik Han er ett med Faderen.  Men vi er hverken Kristus eller Faderen.  Og dog er vi forbundet med Sřnnen, slik Han er forbundet med Faderen.

 

Hele Guds fylde kan bli sett i Kristus.  Kristus er Hovedhjřrnestenen, Grunnstenen, i Guds evige tempel.  Vi ogsĺ er levende stener i det samme tempel.

 

Gud forřkte Seg Selv, og ĺpenbarte Seg gjennom Kristus.  Vi er blitt utvalgt til ĺ bli en integrert del av denne forřkelse og ĺpenbarelse.  Dette er oljetreet.  Gud har midlertidig vendt Seg bort fra det kjřdelige Israel.  Nĺr det fulle antall av utvalgte hedninger har kommet til Gud, vil Gud igjen vende Seg til Israels fysiske land og folk, og de vil bli frelst.  Jerusalem vil bli verdens hovedstad, og Jesus vil regjere fra tempelhřyden.

 

Det finnes ingen makt i himlene, pĺ jorden eller i de mřrke egner under jorden, som pĺ noen som helst mĺte kan forhindre Jeshuas gjenkomst til Israel som kongers Konge og herrers Herre.

 

Israels Shema forblir sann og ubesudlet.

 

Det finnes bare én Gud.  Jesus utgikk fra Ham.  Nĺ blir vi en integrert del av Jesus, og av Gud gjennom Jesus, ved ĺ spise Hans kjřd og drikke Hans blod.

 

Etterhvert som vi presser fram i Kristus, ĺpenbarer Han Faderen for oss.  Da forstĺr vi at vi er i Kristus slik Han er i Faderen.  Dette er mĺten hvorved vi begynner ĺ forstĺ Faderen.

 

Lćren om Treenigheten – at det finnes tre Guder som er én Gud –  at det er én Person i tre forskjellige former – at de alle er like – at Faderen ikke er střrre enn Sřnnen – er ikke skriftmessig.  Men det gjřr ogsĺ Kristi undervisning om at vi skal bli ett med Ham vanskelig, ja, umulig, ĺ forstĺ.

Hvordan skal vi kunne bli en sann bror av Faderen?  Er vi Faderens brud?  Ropte Faderen til Seg Selv i Getsemane Have?  Dette er uforstĺelig.

 

Gledet ikke Kristus og Hans disipler seg over at Han skulle stige opp til Sin Gud og vĺr Gud, til Hans Far og vĺr Far?  Tim, ser du hvordan lćren om Treenigheten gjřr en slik uttalelse til et slags religiřst mysterium som vi ikke kan ta for pĺlydende, men mĺ foreta en teologisk manřvre for ĺ kunne ”forklare” det.

 

Tim, sannheten er at Jesus Kristus er Guds Sřnn og vi er yngre brřdre, selv om vi ikke har samme myndighet som Han – unntatt nĺr Han velger ĺ dele Sin autoritet med oss som medarvinger.  Vi er blitt fřdt av den samme Far som Jesus.  Han er den Fřrstefřdte blant mange brřdre.

 

Jesus Kristus ble sendt til jorden for ĺ fřre oss til Faderen, ikke til Seg Selv.  Vi kommer fřrst til Ham, fordi Han er den eneste Vei til Faderen, den eneste Sannhet om Faderen, det eneste Liv fra Faderen.  Men Han er ikke Faderen!

 

Intet menneske kjenner Faderen unntagen Sřnnen og den som Sřnnen vil ĺpenbare Ham for. 

 

Tim, tenk nřye over fřlgende bibelske fakta.  Husk pĺ at jeg pĺ ingen mĺte fjerner noe fra Jesu Kristi herredřmme eller guddommelighet.  Jeg berřrer bare Jesu forhold til Faderen.

 

Om Faderen eksisterte fřr Ordet, kan jeg ikke spekulere over.  Min forstĺelse er at tid, slik vi kjenner den, ikke eksisterer i den ĺndelige verden.  Det faktum at Gud alltid har eksistert, er ganske uforstĺelig for oss.  Vĺrt sinn er ikke konstruert slik at vi kan fatte evigheten eller det uendelige.

 

Et skriftsted som har betydd meget for meg, og som har hjulpet meg til ĺ forstĺ at Faderen og Jesus Kristus er to forskjellige Personer, er det fřlgende.  Det er meget betydningsfullt.

 

Det er jo Jeg som har innsatt Min Konge pĺ Sion, Mitt hellige berg.  Jeg vil kunngjřre det som er fastsatt.  Herren sa til Meg:  Du er Min Sřnn, Jeg har fřdt Deg i dag!  Begjćr av Meg, sĺ vil Jeg gi Deg hedningene til arv og jordens ender til eie.  (Salme 2:6-8)

 

Hvis min forstĺelse er korrekt, taler Gud her til Kristus, pĺ samme mĺte som i atskillige skriftsteder i Det Gamle Testamente (GT).  Dette sier meg at pĺ et bestemt tidspunkt (”i dag”) ble Ordet, ved hvilket Gud skapte himlene og jorden, Guds Sřnn.

 

Kristus er Faderens Fřrstefřdte, og er blitt gitt all autoritet over himlene og jorden.  Han er ogsĺ Hodet for menigheten.  Ved Ham, dvs. ved Hans legeme og blod, frambringer Gud flere sřnner, som er fřdt av den samme Gud.  Hebreerbrevets andre kapitel vil hjelpe oss til ĺ forstĺ dette. 

 

Hvem var det Kristus ba til da Han var i Getsemane Have, om ikke til Ham som er střrre, og som Han adlyder?

 

Ogsĺ Jesu Kristi rop pĺ korset synes meningslřst hvis det finnes tre likestillede guddommer.

 

Ogsĺ det faktum at Faderen ga Ĺpenbaringsboken til Kristus.  Dette sier meg at Faderen kjente innholdet i boken fřr Kristus (hvis vi tenker i fysisk tid).

 

Jesus sa at ingen utenom Faderen kjenner tidspunktet for Hans tilbakekomst.  Dette sier meg at Faderen kjenner ting som Jesus ikke gjřr.  Hvordan kan det sĺ vćre tre likestillede guddommer som teologien forsřker ĺ forklare ved noen gevaldige krumspring?

 

Jesus sa helt tydelig at Faderen er střrre enn Han.  Men lćren om Treenigheten hevder at dette ikke er sant.

 

Det finnes vers i Johannes evangelium hvor Jesus sa at Han bare handlet slik Faderen handlet – det var Gud i Ham som gjorde gjerningene.  I virkeligheten sa Jesus at to menns vitnesbyrd er sant.  Han er det ene Vitne.  Faderen er det andre Vitne.

 

Hebreerbrevet sier at Kristus lćrte lydighet mot Faderen av det Han led.

 

Det sjette kapitel i Johannes evangelium sier at hvis vi lever av Hans legeme og blod, vil vi bli forbundet med Ham slik Han er forbundet med Faderen.  Dette betyr selvsagt ikke at vi kristne blir samme person som Kristus, eller likestillet med Ham, unntatt i betydningen av ĺndelig forening.

 

Tim, jeg tror at sannheten er at Gud Faderen unnfanget Ordet, Gud.  Husk pĺ at ”Gud” ikke er et navn, men en titel.

 

I det fřlgende skriftsted taler Faderen om Ordet, eller Kristus:

 

Herren sa til min Herre:  Sett Deg ved Min hřyre hĺnd, til Jeg fĺr lagt Dine fiender til skammel for Dine fřtter!  Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion:  Hersk midt iblant Dine fiender!  Ditt folk mřter villig fram pĺ Ditt veldes dag.  I hellig skrud kommer Din ungdom til Deg, som dugg ut av morgenrřdens skjřd.  Herren har sverget, og Han skal ikke angre det:  Du er Prest til evig tid etter Melkisedeks vis.  (Salme 110:1-4)

 

Legg merke til at Faderen gjřr Kristus til prest, en Guds prest:

 

Og dette skjedde ikke uten ed.  For de andre er blitt prester uten ed, men Han er blitt det ved ed fra Ham (”Gud” i New International Version) som sier til Ham:  Herren sverget, og Han skal ikke angre det:  Du er Prest til evig tid etter Melkisedeks vis.  (Hebr.7:20-21)

 

Her ser vi at Faderen refereres til som ”Gud”, og deretter som ”Herre”.  Vi ser ogsĺ at Gud og Kristus er separate Personer (”Gud sa til Ham”).

 

Han har i Sitt kjřds dager, med sterkt skrik og tĺrer, bĺret fram břnner og nřdrop til Ham som kunne frelse Ham fra dřden.  Og Han ble břnnhřrt for Sin gudsfrykt.  Enda Han var Sřnn, lćrte Han lydighet av det Han led.  Og da Han var fullendt, ble Han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot Ham, og Han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis.  (Hebr.5:7-10)

 

Hvis du virkelig tenker over hva som stĺr i ovennevnte skriftsteder, vil du se at de er uforenelige med tanken om tre Guder, som er likestillede og evige.

 

Videre:

 

Din trone, Gud, stĺr fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er Ditt rikes kongestav.  Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har Din Gud salvet Deg med gledens olje framfor Dine medbrřdre.  (Salme 45:7,8)

 

Vi ser derfor at i GT taler Faderen til Sin Fřrstefřdte, sĺvel som til Sin menighet, og noen ganger til Satan.

 

Videre:

 

Etter at Gud i fordums tid mange ganger og pĺ mange mĺter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har Han nĺ i disse siste dager talt til oss gjennom Sřnnen.  Ham har Han innsatt som arving til alle ting.  Ved Ham har Han ogsĺ skapt verden.  Han er avglansen av Hans herlighet og avbildet av Hans vesen, og Han bćrer alle ting vevd Sin krafts ord.  Etter at Han hadde fullfřrt renselsen for vĺre synder, satte Han Seg ved Majestetens hřyre hĺnd i det hřye.  Og Han er blitt sĺ meget střrre enn englene, som Han har arvet et herligere navn framfor dem.  (Hebr.1:1-4)

 

Legg merke til hvordan Majesteten i himmelen er separat fra Sřnnen.

 

Jesus Kristus er ikke Faderen, men Faderen gjřr alt ved Ham, og Han ĺpenbarer Faderen i alt hva Han er og gjřr. 

 

Det samme skal gjelde oss.  Vi vil aldri bli Jesus Kristus.  Men det er Faderens og Kristi vilje at Kristus skal gjřre alt ved oss, og at vi skal ĺpenbare Kristus i alt hva vi er og gjřr. 

 

Som Paulus sa.  Jeg er korsfestet med Kristus.  Jeg lever ikke lenger Selv, men Kristus lever i Meg. Slik er det med Gud og Kristus.  Slik skal det vćre med oss.

 

Tim, jeg hĺper at ovenstĺende vil hjelpe deg til ĺ forstĺ min stilling nĺr det gjelder lćren om Treenigheten.