TRYGGHET - FORNØYELSE - PRESTASJON

Fra: Kingdom Concepts
Trumpet Ministries, Inc. Copyright © 2006 Alle rettigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem
Alle skriftssteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel” 1988

Hver eneste én av Guds skapninger på jorden, og særlig de hellige, må komme dit hen hvor de anerkjenner Jesu Kristi overherredømme i alle ting. Det er ikke nok å frelses fra Guds vrede. Dette er selvsagt vigtig. Men Guds plan er at Kristus blir det sentrale i universet.

Jesu Kristi sentrale stilling har å gjøre med hva slags gud vi tilber. Det dreier det seg om tre hovedområder i livet. Guds Ånd behandler hver og én av oss kontinuerlig angående disse tre områder. Det dreier seg om overlevelse og trygghet, fornøyelse og prestasjon. Hver og én av Guds sønner blir satt på prøve når det gjelder disse områder. Dette var Jesu Kristi tre fristelser i ørkenen. Dette er de tre områder hvor Kristus seiret over verden.


TRYGGHET—FORNØYELSE—PRESTASJON

…. om en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. (Efes.1:10)

Guds evige hensikt er at Jesus Kristus må bli sentrum hva angår alle personer og ting i himlene som på jorden. Hele Guds gjerning er et verk med dette formål for øye.

Langt tilbake i en tidligere tidsalder gjorde høytstående engler opprør mot Gud. Gjennom den kristne menighet, som er Kristi legeme, vil Gud åpenbare Sin visdom både overfor de onde som overfor de rettferdige engler. Hver eneste engel som er utvalgt til å forbli i himmelen, vil komme til å få se den allmektige Guds visdom og Jesu Kristi overherredømme når det gjelder hele deres eksistens.

Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var Hans forsett fra evige tider, som Han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. (Efes.3:10,11)
For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Efes.6:12)

Gud har besluttet å gjøre Sin enbårne Sønn til sentrum for alt i himmelen, og Guds engler skal tilbe Ham.

Hva så med jorden?

Hver eneste én av Guds skapninger på jorden, og særlig de hellige, må komme dit hen at de anerkjenner Jesu Kristi overherredømme i alle ting. Det er ikke nok å frelses fra Guds vrede. Dette er selvsagt viktig. Men Guds plan er at Jesus Kristus kommer i sentrum. Dette er Guds formål med vår frelse.

Når det gjelder dette spørsmål om at Jesus må være i sentrum, og som i virkeligheten har å gjøre med hva slags gud vi tilber, dreier det seg om tre hovedområder, nemlig: trygghet, fornøyelse og prestasjon.

Hver eneste én av Guds sønner vil bli satt på prøve i hvert av disse tre områder. Her ble også Jesus satt på prøve i ørkenen. Dette er de tre områder hvor Kristus seiret over verden.

Menn settes på prøve i områdene penger, kvinner og monumenter.

Hvorvidt du og jeg skal bli en del av Guds evige plan om å fylle himmel og jord med Jesus Kristus, eller å bli en konkurrent av Kristus, en anti-krist, avhenger av hvorledes vi hver dag handler i forholdet til disse tre områder—trygghet, fornøyelse og prestasjon.

Når vi mottar Jesus Kristus som vår personlige Herre og Frelser, løser ikke dette på én gang disse tre problemer. Men det gir oss nøkkelen til løsningen. Det er av den ytterste viktighet at vi forstår dette til bunns, for mange i dag ”tar imot Kristus” uten en oppriktig og dyptgående omvendelse.

Apostlene underviste nettopp i viktigheten av en dyptgående omvendelse i forbindelse med å motta Kristus. Når vi studerer Apostlenes Gjerninger vil vi se at apostlene alltid forkyndte omvendelse som en forutsetning for at vi kan motta syndenes forlatelse. Hvis vi ikke omvender oss fra vår tidligere livsstil og begynner å regne med Kristus som vårt absolutte sentrum i alt hva vi er og gjør, har vi slett ikke kommet inn i Guds frelsesplan.

Det er hva vi gjør etter at vi har mottatt Jesus Kristus som bestemmer hvorvidt vi vil bli en del av Guds evige plan om å fylle himmelen og jorden med Ham, eller om vi vil bli Hans konkurrenter i universet.

Trygghet, fornøyelse og prestasjon—dette er de tre hovedaspekter i våre liv.

Da Gud satte Adam og Eva i Edens have, ga Han sin nye sønn og datter all den trygghet, all den fornøyelse og all den livsoppgave som de hadde behov for.

Men én av de lekser vi lærer i livet er at det som kommer lett til oss, mister vi like lett. Det later til at inntil vi mennesker kan bevare det som er av verdi, må vi først miste det. Det er når vi må anstrenge oss for å få tilbake våre velsignelser at vi lærer å verdsette våre gaver, og at vi utvikler evnen til å bevare dem i Gud, slik at de ikke blir våre avguder.

Trygghet har å gjøre med beskyttelse, et hjem, tillit til fremtiden, en borg mot ytre fiender, privatliv, tilfluktssted, varme, komfort og uavhengighet.

Adam og Eva var fullkomment trygge i Gud. Mat, bolig og overlevelse var ikke noe problem i Edens have. Gud så i kjærlighet til alle deres behov.

Men den store ødelegger, synden, snek seg inn. Mannen og kvinnen ble kastet ut i truende omgivelser. Derfor oppsto problemet omkring trygghet som det første av livets tre store spørsmål.

Penger er symbolet på trygghet. Mennesker trakter etter penger for å skape trygghet. Mennesker trakter etter penger for å skape trygghet i form av et hjem, trygghet for fremtiden, beskyttelse mot fiender, privatliv, husly, varme, komfort og uavhengighet.

Mennesker trakter etter penger fordi de ikke stoler på Gud. De tror at Guds løfter angående våre materielle behov vil svikte. Derfor blir penger vår forsikring i tilfelle Guds Ord svikter. De blir vår garanti for overlevelse i det tilfelle av at Guds karakter ikke er troverdig. Det er derfor at ingen kan tjene både Gud og mammon.

Soldatene i Kristi hær må lære seg å være avhengig av Guds nåde inntil trygghetsområdet er blitt mestret.

Vil Gud møte våre behov, eller ikke? Dette er det første store spørsmål ved å leve utenfor Edens have. Vil vi fullt ut gjøre Jesus Kristus til vårt evige svar når det gjelder dette spørsmål?

Er Jesus Kristus alene tilstrekkelig for vår trygghet her på jorden (og i himmelen)? Er Han virkelig Herren som sørger for oss? Vil vi virkelig få alt vi trenger og ikke behøve å frykte for noe ondt?

Ingen kan tjene både Gud og penger. Pengene synes å gjøre oss uavhengige av Gud. Det er derfor kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Den seirende hellige gjør Guds vilje hva enten han forstår hvordan han skal kunne overleve eller ikke.

Jesu Kristi soldater marsjerer fremover når basunen lyder. De stoler på at Jesus Kristus vil imøtekomme deres behov. De lar seg ikke stoppe selv om de ikke kan se hva fremtiden rommer. De vet hva Gud har sagt. Og det er tilstrekkelig for dem.

Jesus Kristus er Selv vår trygghet. Jesus Kristus er vår garanti for at vi alltid vil ha hva vi trenger til, hva enten det dreier seg om hjem, komfort, beskyttelse, uavhengighet og penger.

Jesus Kristus er Selv vår tillit for fremtiden. Han er sentrum i de helliges hjerter og sinn når det gjelder dette område. I Jesus Kristus er Eden gjenopprettet. Paradiset er gjenopprettet.

Herren er min klippe og min festning, min Frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. (Salme 18:3)
Min Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. (Fil.4:19)

Paktens Ark, kisten som sto inne i det aller helligste i tabernaklet, åpenbarer for oss Kristi karakter, og også den modne helliges karakter. De tre gjenstander som ble plassert inne i Paktens Ark—krukken med manna, De Ti Bud og Arons stav som skjøt knopp, taler om trygghet, fornøyelse og prestasjon.

Krukken med manna representerer trygghet. Den modne hellige har lært seg til å stole på Gud øyeblikk etter øyeblikk for mat, klær, bolig, helse, styrke og alt annet som har med trygghet og velvære å gjøre.

Som nevnt tidligere er det særlig ”penger, kvinner og prestasjon” som representerer de tre fristelsesområder i menns liv.

Vi assosierer kvinner med nytelse og glede fordi de ofte henger sammen. Når en mann tror seg å være trygg, vender han seg mot det andre store tap i Eden—nemlig fornøyelse.

Fornøyelse har å gjøre med interesse, stimulans, begeistring, skapertrang, avslapping og tilfredsstillelse av våre lyster. Det har også med tilbedelse å gjøre.

Den største glede som en Guds skapning kan ha, og som også Gud kan ha, er ren kjærlighet for en annen person.

Den grunnleggende motivasjon for Guds skapelse er Guds kjærlighet som strømmer til Jesus Kristus, Guds kjærlighet i Kristus som strømmer til oss, og Guds kjærlighet i Kristus i oss som strømmer til andre mennesker.

Det er intet annet i tilværelsen som er så betydningsfullt som Guds kjærlighet i Kristus i oss.

Den høyeste prioritet av alt er Guds kjærlighet i Kristus i oss som strømmer ut til andre. Dette er den eneste sanne basis for å skape evige relasjoner.

Det finnes ingen høyere glede enn strømmen av Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er sterkere enn døden, for det er den kraft som vil oppreise de helliges legemer.

Adam og Eva ble drevet ut av paradis, og da begynte jakten etter fornøyelse og nytelse.

De Ti Bud, som ble oppbevart i Paktens Ark, er Guds dom over Satan og hans følgesvenner. De Ti Bud har å gjøre med relasjoner, med moral. De Ti Bud beveger oss mot den hellighet som Gud elsker. Hellighet er Kristus, er enhet med Gud og andre mennesker gjennom Kristus, og er frihet fra relasjoner med urene ånder.

Satan og hans følgesvenner er hjelpeløst bundet når det gjelder relasjoner. De og dem som adlyder dem, er alltid i helvete. De er alltid rastløse, frustrerte, plaget og har samvittighetsnag. De onde drives av mørkets krefter som de ikke kan kontrollere. Det er ingen fred for den onde—noensinne!

De som lever i helvete vil finne at sann kjærlighet, ren kjærlighet, fredfyllt kjærlighet, for alltid vil være uoppnåelig for dem. De vil aldri igjen komme til å høre et barn le, eller nyte synet av en kattunge som boltrer seg, eller få se det som er rent og vakkert i Guds skapelse. De vil aldri få høre ordene ”Jeg elsker deg.”

Vi opplever alle de samme prøvelser og fristelser. Også Jesus gjorde det.

”Befal at denne stenen blir til brød!”

”Nei”, svarte Jesus. ”Det står skrevet. Menneskets trygghet kommer fra Guds Ord. Han lever av det.”

”La meg få vise deg hva verden kan tilby av fornøyelser”, hveste forføreren.

”Nei”, svarte den mektige Seierherre. Så ristet Han slangens forførelse vekk fra seg i Guds doms ild.

”Det står skrevet: Du skal tilbe Gud alene. Han er kilden til all sann glede og nytelse ”.

Jesus Kristus utholdt korset på grunn av den glede som ville bli Hans etter at Han hadde fullført Sin livsoppgave.

Hvor forferdelig mennesker er bundet av deres lyster. Herren har medfølelse med oss i vår ringe dyriske tilstand. Men sann fornøyelse og glede er bare å finne i Jesus Kristus.

Det er når vi disiplinerer oss selv til å si nei til våre kjødelige lyster som strider mot våre sjeler, at vi kan bli frie fra disse ynkverdige lenker av lyst. Tilbakeholdenhet virker frihet. Jesus Kristus gir oss kraft ut fra sin egen personlighet, slik at vi kan seire over disse ødeleggende drifter. Den som Sønnen setter fri, er virkelig fri.

Jesus Kristus selv er vår glede. Han selv gir oss all den glede vi har behov for.

Gled deg i Herren! Så skal Han gi deg det ditt hjerte trakter etter. (Salme 37:4)
Dette har Jeg talt til dere for at Min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. (Joh.15:11)
Men Han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for Sin herlighet i fryd,… (Judas 1:24)

Det er verdt å legge merke til at skapertrang og glede kommer gjennom kvinner, men kan også mistes gjennom kvinner.

Eva var Adams kilde til skapertrang og oppfyllelse av de guddommelige løfter. Men Eva var også innfallsvinkelen som ledet bort fra Guds nærvær, vekk fra paradiset.

Kristus måtte dø for Sin egen bruds synder, hun som er kilden til oppfyllelse av Faderens løfter. Slik er Guds forunderlige veier.

En hengiven og bedende hustru er en søyle av styrke for en Guds mann. En selvsentrert og egenkjærlig kvinne kan være en snare for en fremtidig seirende hellig, og kan stjele kronen fra hans hode. Det finnes Sara’er i verden. Og det finnes Dalila’er.

Den kristne kriger seirer ved Jesus Kristus over fornøyelsenes guder. Kristus er Hans viktigste glede, og alt i hans liv blir brakt inn under Kristi disiplin.

Penger, kvinner, monumenter.

Prestasjonsområdet har å gjøre med fremhevelse av ens individualitet, med gjennomførelse av ens egne målsetninger og ens egen vilje, og materialiseringen av en visjon.

Guds visjon er Jesus Kristus som sentrum for all trygghet, all glede og all prestasjon, i himmelen som på jorden.

Hvilken livsoppgave var nødvendig eller mulig for Adam og Eva i paradis? De hadde Gud Selv. Gud befalte dem å befolke jorden og herske over den. Samtidig med denne befaling ble den nødvendige visdom og kraft gitt for å utføre denne befaling. Det er stor nok livsoppgave for oss alle.

Så gikk paradiset tapt, men det kan bli gjenvunnet. Når vi tar imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser blir vi gitt nøkkelen til paradis. Det avhenger av oss om vi oppnår seier i de tre områder trygghet, fornøyelse og prestasjon.

Da mennesket ble drevet ut av Edens have ble det konfrontert med området trygghet. Da mennesket hadde klart å skape et visst mål av trygghet, vendte det seg så til området fornøyelse.

… da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. (1. Mos.6:2)

Jakten etter fornøyelser fører alltid til ondskap og vold.

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. (1. Mos.6:5)

Guds svar på jakten etter fornøyelse, ondskap og vold var syndfloden.

Etter syndfloden kom ønsket om prestasjon—dette med å ville bygge et tårn like inn i himmelen.

Av natur er mennesket en som bygger, en som handler. Han er en liten gud. Guds hensikt for mennesket er at han blir en integrert, evig del av Guds plan om å fylle himmelen og jorden med Jesus Kristus.

Men det religiøse menneske er ofte fristet til å være Jesu Kristi konkurrent, slik som tilfelle var med de alvorlig villedete fariseere.

Ønske om suksess og prestisje bodde også i hjertet i Jesu indre sirkel. Da de så Kristi herlighet på forklarelsens berg, ønsket de å ”bygge telt”.

Det kan være vanskelig for oss å la Jesus Kristus selv være sentrum for dette ønske.

Kristus ble grundig testet når det gjaldt selv-sentrerthet motsatt Gud-sentrerthet.

”Se på Jesus der oppe på Herodes’ tempel! Hei, Jesus! Hva gjør du der oppe? Skal du fly vekk? Hvorfor klatrer du ikke ned av taket, og går tilbake til snekkerverkstedet?

”Hvorfor hopper du ikke ned? Hvorfor våger du ikke å se om Skriften fungerer?

”Profeter! Hvem slo deg? Se på jødenes konge! Han ser litt skrøpelig ut!

”Hvis du er Kristus, hvorfor kommer du ikke ned fra korset?”

Konger liker ikke å bli hånet, og de glemmer heller ikke hvem som har hånet dem.

Mennesker med initiativ og fantasi går i gang med å utrette noe i denne verden. Når de blir kristne begynner de å ville utrette noe ”for Kristus”.

Noen ganger tillater Gud energiske og dyktige kristne menn og kvinner til å utføre store ting og være til tjeneste i verden.

Men Guds tjenere er alltid viktigere for Ham enn deres gjerninger. Før eller senere vil de bli konfrontert med dette store spørsmål: ”Hvis Jeg fjerner alle dine foretakender fra deg, er du så tilfreds med å være opptatt av å vinne Jesus Kristus som ditt eneste forehavende i livet?”

Å informere et ærgjærrig og handlekraftig menneske om at hans eneste mål i livet må være Kristus alene, at han ikke vil bli tillatt å bygge et eller annet monument for å ihukomme hans vandring på jorden, er ensbetydende med å la dødsklokken ringe. Håpet om ære forsvinner, og man blir stilt ansikt til ansikt med korset. Det formålsløse ved Herodes’ tempeltinde blir overveid.

Jesus Kristus alene er vårt mål. Han Selv er vårt mål. Han er alt i alt for oss. Vårt høyeste mål er å vinne Ham.

Og Herren sa til Aron: Du skal ikke ha noen arv i deres land, og det skal ikke tilfalle deg noen del iblant dem. Jeg er din del og din arv blant Israels barn. (4. Mos.18:20)

Dette gjelder for alle lemmer på Kristi legeme. Guds kongelige presteskap.

Apostelen Paulus var et ytterst ærgjærrig og handlekraftig menneske. Han var på vei opp til toppen i den religiøse verden.

Seks år før han led martyrdøden, da han satt fengslet i den pretorianske fangevokters kaserne, skrev han:

Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For Hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. (Fil.3:8)

Etter alle årene i tjeneste søkte Paulus fremdeles å vinne Kristus.

Hvis vårt eneste mål i livet er å vinne Jesus Kristus, er så dette nok for oss?

I fordums tid falt høytstående engler bort fra Guds nærvær kanskje nettopp i områdene trygghet, fornøyelse og prestasjon. Å adlyde og tilbe Faderen var ikke tilstrekkelig for dem. De var ulydige og stolte.

Gud har besluttet at både himmel og jord skal bli fylt med Jesus Kristus.

Jesus Kristus selv, og alt som utgår fra Ham, skal være tryggheten, fornøyelsen og prestasjonen for hver eneste skapning som er frelst. Paradiset vil bli gjenopprettet og ivaretatt av takknemmelige og dugelige hellige.

De hellige som er lemmer på Kristi legeme, er de første som har Jesus Kristus i sentrum på alle livets områder.

Det guddommelige prinsipp fungerer: det som vi gir til Gud vil bli velsignet og gitt tilbake til oss som vår evige eiendom, og forøket mangfoldige ganger i herlighet. Dette gjelder på de tre forannevnte områder.

De som ved Kristi nåde velger å overvinne verden på disse områder, og gjør Kristus til sentrum i alt, vil sitte sammen med Ham på Hans trone. Kristi trone er kilden for all trygghet, all fornøyelse og glede og all prestasjon.

Hver eneste soldat i Kristi hær som lar Ham være deres trygghet, fornøyelse og prestasjon vil kunne være med på å berøre verden i dag på en måte som overgår alt tidligere i historien. Til denne mann og kvinne vil Guds rikes fylde i herlighet bli gitt i evighetenes evighet.

(“Trygghet – Fornøyelse – Prestasjon”, 4205-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US