DEN KOSTELIGE PERLE

31 andakter
fra ”Femtito temaer vedrørende Guds rike”
samlet og redigert av Edvard J. Reiter
Trumpet Ministries, Inc., Copyright © 2008 Alle rettigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem
Alle skriftsteder er tatt fra ”Den Hellige Bibel” 1988

Innholdsfortegnelse

Dag 1: Født av Gud
Dag 2: Lammets brud
Dag 3: Kristus—Hode og kropp
Dag 4: Herrens komme
Dag 5: Forsoningsdagen
Dag 6: Disippelen
Dag 7: Evig liv
Dag 8: Tro
Dag 9: Herrens fester
Dag 10: Førstegrøden av bruden
Dag 11: Nåde og tro versus Moseloven, ikke versus rettferdig livsførsel
Dag 12: Den store trengsel
Dag 13: Bilde og forening
Dag 14: Israel
Dag 15: Dommere over mennesker og engler
Dag 16: Kristi domsstol
Dag 17: Guds rike
Dag 18: Åpenbaringen av Guds sønner
Dag 19: De frelste nasjoner
Dag 20: Den seirende
Dag 21: Oppstandelsen
Dag 22: Lidelse og herlighet
Dag 23: Overlevelse og trygghet, glede og tilbedelse, herredømme
Dag 24: Guds tempel
Dag 25: Forløsningens tre stadier
Dag 26: Guds trone
Dag 27: To begynnelser
Dag 28: To slags rettferdighet
Dag 29: Krig
Dag 30: Guds vitne
Dag 31: Arbeid på din frelse


Dag 1: Født av Gud

Den idé om å bli født av Gud, eller å bli født på ny, har etterhvert fått den betydning at det har å gjøre med å akseptere teologiske fakta vedrørende Jesus Kristus. Mange amerikanere hevder å være født på ny. Men det er dessverre lite i deres liv som vitner om at Guds rike er i funksjon i deres liv. Det er vanskelig å få øye på den nye skapning.

Det er to aspekter når det gjelder å ha Kristus i oss. Det første aspekt er unnfangelsen og dannelsen av den guddommelige natur i oss. For at dette kan skje må vi ta opp vårt personlige kors og følge Mesteren, og la Helligånden lede oss i korsfestelsen av vår adamittiske personlighet. Kristus formes i oss ved at tjenestene i Kristi kropp fungerer.

Det andre aspekt når det gjelder Kristus i oss er Faderens og Sønnens komme for å bo evig i vår forvandlede indre natur. Gud vil aldri bo i Adam. Han vil vandre med Adam i paradiset, men Han vil ikke bo i Adam. Faderens eneste hus er Jesus Kristus. Det er bare når Kristus er blitt formet i oss at Gud kan bo i oss. For Han bor i Kristus i oss.

Dagens skriftsted: 1. Pet.1:23

Bønn: Far, la alt som hender i dag være med på at den nye skapning inne i meg vokser opp og modnes.

Dag 2: Lammets brud

Kristus er Påskelammet. Det viktige aspekt ved jødenes utgang fra Egypt dreiet seg ikke om menneskenes flukt fra fysisk slaveri. Det sentrale med flukten er Påskelammet. Jødene forlot slaveriet i Egypt og lot seg slavebinde til demoner. Men den som spiser Påskelammet og lever ved Ham, er for alltid fri fra slaveri. Det eneste frie individ er den person som er Jesu Kristi slave—slik den islandske dikter, Halgrímur Pétursson, sier.

Når det slaktede Lam kommer til syne på himmelens skyer, vil ”gribbene” som lever av å spise Hans kjøtt og drikke Hans blod, bli rykket opp for å være sammen med Ham i all evighet. Korrekt undervisning vil aldri kunne oppreise noen for å møte Kristus i luften. Det er Hans kropp og blod i oss som vil oppreise oss.

Det er viktig å få et glimt av kraften i den kjærlighet som motiverer Lammet i Hans behandling av menigheten. Intensiteten i den guddommelige kjærlighet vil forandre vår forståelse av den nye pakt—særlig når det gjelder nattverden. Solomos høysang vil bli virkelig for oss.

Dagens skriftsted: Joh.17:21

Bønn: Far. Jeg vil heller være en Jesu Kristi slave enn å være en fri person som lever i min egen styrke og visdom. Hjelp meg i dag med å leve av Din Sønns kropp og blod.

Dag 3: Kristus—Hode og kropp

I sannhet kan menighetens tidsalder bli kalt ”Hovmotets og overmotets tidsalder”. Vi har tatt saken i våre egne hender. I stedet for å vente på ledelse fra Hodet, har vi framturet i vår egen visdom, styrke og talenter for å utføre Guds rikes arbeid. Vi er som en person som er hjemsøkt og handicappet av en alvorlig motorisk sykdom. På den ene side er vi lammet. På den annen side er våre bevegelser ute av kontroll. Dette er ikke å dømme for hardt. Det er sannheten!

Det er å håpe at det i vår tid vil finnes noen lemmer på Kristi kropp som helt og absolutt vil nekte å legge hånden på Guds herlighets ark. De vil se på Jesus i stedet for på dem selv. De vil høre endetidens kall fra Guds Hellige Ånd: ”Ikke ved makt, men ved Min Ånd, sier Herren”. De vil vente på at Herren sier til dem hva de skal gjøre.

Vil du og jeg være blant dem som holder opp med å vandre i våre egne gjerninger og gå over i Guds hvile—der hvor vi er så tett forbundet med Hodet at vi besvarer alle Hans ønsker, på samme måte som når det gjelder en sunn kropp, hvor lemmene øyeblikkelig besvarer hjernens ordrer?

Dagens skriftsted: 1. Kor.12:12

Bønn: Far, som lem på Kristi kropp ber jeg Deg om å lede meg inn der hvor Du vil jeg skal være og passer best inn.

Dag 4: Herrens komme

Vi må holde opp med å undervise om slikt som ikke står skrevet helt tydelig i evangeliene, epistlene og Åpenbaringsboken. Vår ikke-skriftmessige undervisning om at Herren vil vende tilbake før Hans annet historiske komme, for å rykke de hellige opp så de vil slippe å lide, har en negativ virkning når det gjelder de troendes åndelige modning. De forblir som dumme, udisiplinerte barn som hopper opp og ned mellom kirkebenkene i håp om at de kan bli bortrykket hva tid det skal være for å møte Herren i luften.

En forferdelig moralsk tid venter oss i horisonten. De troende er simpelthen ikke forberedt for de katastrofer som venter oss i Amerika. De vil ikke kunne være vitner om Guds trofaste beskyttelse. De vil skrike i angst sammen med de ufrelste, fordi de ikke har forberedt seg på å bli stående på den onde dag.

Den ikke-skriftmessige myte om ”bortrykkelse hvert øyeblikk det skal være” etterlater dem uforberedt for den onde dag—i direkte motstrid mot Paulus’ formaning i Efeserbrevet om å forberede oss for denne dag.

Dagens skriftsted: 1. Tess.1: 6,7

Bønn: Far, Forbered meg for Herrens komme, slik at jeg kan stå som et trofast vitne om Din herlighet.

Dag 5: Forsoningsdagen

Som en erfaren kristen kan det være at syndene og opprøret i din personlighet nå trer fram og blir synlige. Du skal ikke ignorere Helligåndens ledelse og hevde at Gud bare ser deg i Kristus. Dette er ikke framgangsmåten i Det Nye Testamente. Det finnes bare to måter et menneske kan leve på—i kjødet eller i Helligåndens liv. Det er Guds vilje at alle mennesker skal vandre i Guds Hellige Ånd, og ikke i deres kjød.

Det er din oppgave å vandre i Guds Ånd hver eneste dag. Det er Helligåndens oppgave å bringe deg i erkjennelse av dine synder. Det er derfor ditt ansvar å samarbeide med Ånden når Han istandsetter deg til å døde synden eller opprøret som nå er i fokus. Denne prosess er en evig dom over synd.

Når du én gang har bekjent din synd og vendt deg bort fra den med Herrens hjelp, vil den aldri igjen bli nevnt for deg. Det er en evig dom. Men hvis du ignorerer Åndens advarsel og ikke bekjenner din synd, og ikke søker Herrens hjelp med å vende deg bort fra den, vil du bli dømt for din ulydighet ved Kristi domstol. La ingen narre deg.

Dagens skriftsted: Gal.6:7.8

Bønn: Far, befri meg fra all synd.

Dag 6: Disippelen

Man kan være en amerikansk kristen med alt hva man forstår under den benevnelse, og dog ikke være en Jesu Kristi disippel. En Jesu Kristi disippel er et individ som i sitt hjerte har kommet ut fra verden, som sier nei til seg selv og søker Kristus med hele sin styrke. Hele hans liv—alle deler av det—har Jesus som det absolutte Sentrum.

En disippel vil si nei til enhver forfremmelse på arbeidet hvis han mener at det på noen som helst måte vil berøre hans hengivelse til, og etterfølgelse av, Jesus. Han lærer, lærer, lærer hver eneste dag hva det vil si å vandre med Gud. Hver dag øker hans forståelse av hva som er godt og ondt, og hans evne til å fravelge det onde og velge det gode.

Hver dag blir hans naturlige styrke brutt, og han lever mer og mer ved Guds styrke og visdom. Han blir matet med den skjulte manna—Kristi kropp og blod. Det finnes absolutt intet i hans liv, ingen ting, ingen relasjon, ingen aktivitet eller omstendighet som han ikke er villig til å overgi til Kristus øyeblikkelig, hvis han blir bedt om det. Han befris fra all avgudsdyrkelse.

Dagens skriftsted: Luk.14:26,27

Bønn: Far, hjelp meg fra i dag å bli en mer trofast og hengiven Jesu disippel.

Dag 7: Evig liv

Når vi mottar Kristus som vår Frelser blir vi gitt en del av evig liv. Så starter kampen. Vår syndige natur ønsker å bibeholde dens egne idéer og liv. Det evige liv som er i oss ønsker å forøkes, slik at vårt fellesskap med Gud må bli styrket.

Død og liv kjemper hver eneste dag for herredømme over oss. Hvis vi adlyder Gud i alle ting, lever som en kristen skulle gjøre og holder Kristi og Hans apostlers bud, vil Gud befri oss fra synd og opprør litt etter litt. Hver slik befrielse fra åndelig død vil forårsake at det åndelige liv vil øke i oss. Hvis vi ikke holder Kristi og Hans apostlers bud, hvis vi ikke lever slik en kristen skulle gjøre, er vi ikke i prosesssen med befrielse fra synd. Da står vi i fare, som i lignelsen om såmannen, å miste livet som ble gitt til oss. De ti jomfruer gikk avsted for å møte Herren. Fem av dem hadde ikke nok olje—Guds liv. De ble nektet adgang til Herren.

Dagens skriftsted: 1. Tim.6:12

Bønn: Far, hjelp meg å verdsette det evige liv mer enn jeg gjør nå, og hjelp meg å etterstrebe det.

Dag 8: Tro

Når Hebreerbrevets forfatter taler om tro, bruker han Det Gamle Testamentes helter som illustrasjon. Han viser på den måte at den ny-testamentlige tro ikke dreier seg om tro på teologiske fakta, hvor korrekte de enn måtte være. Aldri understreker han hvor korrekt deres lære var. Aldri blir viktigheten av aggresiv tro understreket for å kunne avgjøre hva de synes Gud burde gjøre, og deretter utfordre Ham til å gjøre dette.

Hebreerbrevets ellevte kapitel—troskapitlet—dreier seg ikke om den magi vi tenker på i dag, hvor vi mener at vi kan tenke på, eller uttale det vi ønsker, og at det skjer magisk. Den tro som illustreres i Hebreerbrevet er ikke naturlig tro, som når vi setter oss ned i en stol og tror at den vil bære oss.

Nei, tro er lydighet mot den visjon som Gud har gitt oss, fordi vi forstår at Gud er en belønner av dem som søker Ham med iver. Bibelsk tro kommer ikke fra menneskets sjel, men fra Guds Hellige Ånd som en gave, slik at vi kan gjøre Guds vilje. Vi oppfordres til å være nøkterne i henhold til det mål av tro som Gud har gitt oss.

Dagens skriftsted: Rom.12:3

Bønn: Far, gjør min tro slik at den får meg til å vandre i rettferdighet, hellighet og lydighet mot Deg.

Dag 9: Herrens fester

Den opprinnelige synd var Satans egenvilje. Hans selvpromovering er kilden til all annen synd. Så lenge vår egenvilje får råde, eller vår kristne eller tjenstlige vilje får råde, vil vi ødelegge Guds arbeid rundt oss. Vi kan tale i tunger, profetere, gjøre mirakler—alt i Jesu navn. Tusener av sjeler kan bekjenne tro på Kristus. Men på den dag vil vi få høre: ”Gå bort fra Meg”.

Det største problem for kristendommen til alle tider er egenviljen hos tjenesten og folket. Det var egenviljen hos pavene, prestene og de protestantiske konger og dronninger som foranlediget millioner av martyrers død—de som nektet å bøye seg inn under disses vilje. Det er egenviljen som frambringer tumult og splittelse i store som små menigheter.

Inntil vi er villige til å la Gud korsfeste vår egenvilje, er vi en fiende av Gud og mennesker. Det som mest av alt kjennetegner det menneske som vandrer i den adamittiske naturs liv, er at han insisterer på å få sin egen vilje. Han vil bli som et barn i affekt hvis han ikke får sin vilje.

Dagens skriftsted: Matt.13:41

Bønn: Far, gi meg lengsel etter å gjøre Din vilje, og å kunne gjøre den med glede

Dag 10: Førstegrøden av bruden

Hver og én av oss har sitt eget merke—et merke vi har fått ved verdens tilblivelse. Vi vil bli evig glade og tilfredse når vi finner vår forutbestemte plass i Guds rike, hva enten det dreier seg om en topp-post eller en plass lenger nede i rekkene. Hverken personlig ærgjerrighet eller dovenskap er tillatt i Guds rike. Hvis vi ikke med glede kan feie opp hestenes etterladenskaper i den kongelige parade, vil vi aldri få en plass i fronten.

Forutbestemmelse er ikke en automatisk ting. Hvis vi ikke er omhyggelige med å bruke Guds rikes talenter som vi har mottatt—hva enten det dreier seg om ti, fem, eller ett—vil det vi har fått bli fjernet fra oss og gitt til en annen. Vi selv vil bli kastet ut i det ytre mørke. Dette er hva Gud helt tydelig har sagt.

Derfor gir vi slipp på alt. Vi glemmer det som ligger bak, og presser fram mot det mål som Gud har satt foran oss individuelt. La hver og én av oss ha dette sinn, for dette er Jesu ydmyke sinnelag.

Dagens skriftsted: Åpb.3:4

Bønn: Far, den plass Du har valgt for meg er den beste for meg. Hjelp meg å kunne gi slipp på alt som hindrer meg fra å nå fram til dette mål.

Dag 11: Nåde og tro versus Moseloven, ikke versus rettferdig livsførsel

Evangeliske forkynnere har vært trofaste i deres undervisning om Jesu forsoningsblod, Hans korsfestelse og legemlige oppstandelse, og Hans gjenkomst i herlighetsskyer med Sine hellige engler. Men på denne solide klippe er det blitt konstruert en mytologi vedrørende en ”nådetilstand” som vil føre til en evig residens i himmelen. Denne mytologi kan overhodet ikke understøttes ved en objektiv lesning av Det Nye Testamente.

Det er sant at Gud tilgir oss våre synder ved Kristi blod når vi kommer til tro på Jesus Kristus. Men da går Helligånden øyeblikkelig i gang med å lede oss til å døde vår syndige natur, slik at vi kan forløses til å vandre i et nytt levnet.

Vi forblir uten fordømmelse forutsatt at vi forblir i Kristus og følger Helligånden hele tiden. All annen undervisning vil føre den troende inn under guddommelig dom, med mulighet for totalt tap av arv som følge.

Dagens skriftsted: Titus 2:11,12

Bønn: Far, skjenk meg i dag en klar forståelse av nåde som hjelp til å forbli i prosessen med moralsk forvandling. Frambring evig frukt ut fra denne forvandling i meg.

Dag 12: Den store trengsel

Læren om ”bortrykkelse” for å unngå lidelse viser at denne lære ikke er av Gud. Den er populær blant dem som lever i den adamittiske natur. De ønsker å redde deres liv. Dette er motivet for læren om bortrykkelse.

Den sanne hellige konsentrerer seg om å behage Herren. Han er ikke redd for å måtte lide. Han omfavner korset, og er villig til å lide Kristi lidelser og å bli likedannet med Hans død på korset.

Når vi hører mennesker som taler om å slippe unna den store trengsel og Antikrist, vet vi at de ikke hører fra Herren og presser på for å bli dypere forenet med Ham. De forsøker å bevare deres egen komfortable levemåte. Den seirende hellige frykter ikke lidelse eller død. Hans største frykt er at han ikke vil behage Jesus i ett eller annet område i sitt liv. Er ikke dette sannheten?

Så la oss vende oss bort fra det ikke-skriftmessige håp om å bli bortrykket for å slippe for trengsel. Ikke bare er en slik undervisning fullstendig uten bibelsk fundament. Det er ganske enkelt det adamittiske menneske som forsøker å redde sitt liv i stedet for å miste det i Kristus.

Dagens skriftsted: Ap.Gj.14:22,23

Bønn: Far, hjelp meg ikke å frykte for lidelse, men i stedet frykte Deg på en slik måte at det vil frambringe en lydig ånd inne i meg. Lær meg å miste mitt liv, og ikke spare det.

Dag 13: Bilde og forening

Frelsens mål har to sider. Den første side dreier seg om å ligne Jesus Kristus—først det moralske bilde, og til sist—ved Hans gjenkomst—det fysiske bilde. Den andre side når det gjelder frelsens mål er en uforstyrret hvile i sentrum av Guds Person og vilje.

Å være i Kristi bilde, men ikke å hvile i Faderens Person og vilje, ville bety å frambringe en opprørsk kristus inn i universet. Satan ønsker å være som Den Høyeste, men vil aldri være tilfreds med å hvile i Faderens vilje. Vi hører kristne i dag som sier at de ønsker kraft. Dette er et farlig ønske. Vi skulle si at vi ønsker å være i Herrens bilde, og å være i sentrum av Guds vilje.

Å være i Kristi bilde og å hvile i Gud har intet å gjøre med å komme i himmelen eller med å ha makt med Gud. Vi presser ikke fram i Kristi bilde og forening med Gud gjennom Kristus for at vi skal få kraft eller at vi ønsker å tjene. Vi presser fram i Kristi bilde og uforstyrret hvile i Gud for at vi kan behage Gud og tjene Ham i Hans rike.

Dagens skriftsted: Rom.8:29

Bønn: Far, før meg inn i forening med Deg.

Dag 14: Israel

Oljetreet er Jesus Kristus. På ett tidspunkt var oljetreet, Kristus, hos Abraham, Isak, Jakob og Jakobs sønner. Deretter, da Kristus kom til jorden, tok mange jøder ikke imot Ham, og ble dermed avkuttet fra oljetreet. Men en rest mottok Kristus og forble i oljetreet. Noen ganger glemmer de troende at den første kristne menighet, Kristi legeme, besto av fem tusen jøder, hvor alle holdt Moseloven.

I dag består oljetreet av en rest av jøder og en rest av hedninger. Paulus sa imidlertid helt tydelig at etter at det fulle antall hedninger er blitt innpodet i oljetreet, vil Gud igjen vende seg til Israels fysiske land og folk.

Paulus sa i Romerbrevet at ”hele Israel skal bli frelst”. Paulus sa også i Romerbrevet at det å tilhøre Israel er ved løfte. Så det sanne Israel inkluderer alle som Gud har utvalgt. Én gang gjaldt dette bare det fysiske Israel. Deretter en rest av det fysiske Israel og en rest av hedningene. Og til sist det fysiske Israel nok én gang.

Dagens skriftsted: Rom.11:17,18

Bønn: Far, gi meg i dag en bedre og klarere forståelse når det gjelder oljetreet og min plass i det.

Dag 15: Dommere over mennesker og engler

I dag er det dommens tid for oss kristne. Dommen starter med Guds familie. Alt som er verdslig i oss, alle synder og all lidenskap i vårt kjøtt og i vår sjel, all urenhet i vår ånd, all vår egenvilje og selvopptatthet, må erkjennes og bekjennes innfor Herren.

Vi må fullstendig avstå fra all synd og alt opprør. Når vi gjør dette, utøves en evig dom på våre vegne. Herren tilgir oss. Deretter fjerner Helligånden kjærligheten til verden, kjærligheten til synd og kjærligheten til oss selv fra oss. Intet åndelig mørke tillates å forbli i Kristi kropp. Lammets brud må være uten plett eller rynke—ikke ved tilregnelse, men ved en virkelig befrielse.

Alt som vi ikke bekjenner og gir avkall på når Helligånden minner oss, er en avgud. I Guds rike finnes ingen avgudsdyrkere.

Gud står klar nå til å utøve en evig dom i hver troende som er villig til å samarbeide med Helligånden. Be og du skal få!

Dagens skriftsted: Luk.22:29,30

Bønn: Far, døm meg nå, og ikke senere. La denne dom gjøre meg til et sant vitne om Din vilje og måte, slik at andre kan få å se hva som er godt og hva som er ondt.

Dag 16: Kristi domstol

Det eksisterer i dag en enorm forvirring over hva som venter den kristne ved Kristi domstol. De fleste evangeliske lærere hevder at den troende har intet å bekymre seg over, fordi han eller hun er ”frelst av nåde”. Dette er som å si hva Satan sa i Edens have: ”Du skal visselig ikke dø.”

Vi skal alle framstilles ved Kristi domstol. Det gode vi har gjort vil bli gitt til oss. Det dårlige vi har gjort vil bli gitt til oss.

Gud ved Jesus Kristus gir oss anledningen til å forandre hva vi sår, slik at vi på oppstandelsesdagen vil høste evig liv. Hvis vi ikke griper fatt i denne nåde med forandring, vil vi bli dømt for å ha neglisert vår store guddommelige frelse. Som et resultat av dette vil vi bli straffet meget hardt—ja, vi kan faktisk befinne oss i sjøen som brenner med ild og svovel.

Satan sier til de troende: ”Du skal visselig ikke dø.” Han sa dette til Adam og Eva. Men de døde, og alle deres etterkommere er blitt født i slaveri til synd.

Dagens skriftsted: 2. Kor.5:10

Bønn: Far, befri meg i dag på et dypere plan enn hittil fra det som sår død, og hjelp meg å så det som vil høste evig liv.

Dag 17: Guds rike

Det som Gud skaper nå er et kongedømme. Hensikten med Kristi kongedømme er å fjerne synden fra jorden, og deretter å forhindre at den vender tilbake. Dette er årsaken til at vi må seire over synd og opprør i vår egen personlighet, før vi kan få adgang til å bli del av Guds rike på jorden.

Det er ingen idé for Gud å gi oss paradiset tilbake hvis det ikke finnes et kongedømme som er sterkt nok til å forhindre synd fra å trenge inn igjen. Dette er grunnen til at Gud opptrener seirende hellige—hellige som ved Kristus har blitt i stand til å seire over hver makt som rettes imot dem. De vil sitte på Jesu Kristi trone og vil dømme engler og nasjonene. De vil regjere i all evighet fra deres hovedkvarter som er det nye Jerusalem.

Hensikten med den nye pakt er ikke å føre oss til himmelen. Det er å skape Kristus i oss slik at vi vil bli i stand til å hjelpe oss selv og andre til å bevare paradiset når vi igjen får det tildelt for annen gang.

Dagens skriftsted: Ap.Gj.28:31

Bønn: Far, utrader fra mitt sinn de religiøse tradisjoner og skap i meg en sann og klar forståelse av hva Guds rike dreier seg om.

Dag 18: Åpenbarelsen av Guds sønner

Det er Guds vilje at du og jeg følger Jesus Kristus i stålsatt rettferdighet, nidkjær hellighet og total lydighet overfor Faderen. Vi må be hver eneste dag at vår personlighet vil bli forvandlet på den måten. Bare modne troende vil bli oppreist når Herren vender tilbake, bli samlet til Ham i luften, for deretter å stige ned med Ham for å forløse den materielle skapelse som er i ytterste nød.

De umodne troende vil ikke bli oppreist når Herren vender tilbake. De vil heller ikke bli samlet sammen hos Ham i luften. Hvorfor ikke? Fordi denne første oppstandelse er for dem som tilhører det kongelige presteskap, for soldatene i Kristi hær, for Kristi brødre som er blitt tildelt den nødvendige autoritet for å kunne dømme, for lemmene på legemet til Herrens Tjener som vil bringe rettferdighet til nasjonene. Det er disse som vil oppreises i den første oppstandelse. Alle andre ville bare bringe forvirring i Guds arbeid—på samme måte som de umodne gjør i dag.

Hvis du ønsker å bli åpenbart for skapelsen på den dag, begynn fra nå av å følge Guds Ånd. Så mange som ledes av Guds Ånd, er Guds sønner.

Dagens skriftsted: Rom.8:19

Bønn: Far, la dagen i dag bli en ny begynnelse hvor jeg gjør evig framgang i å bli ledet av Guds Ånd.

Dag 19: De frelste nasjoner

Noen ganger blir vi fortalt at det venter oss edelstener i himmelen. Dette hører inn under myten om en evig residens i den åndelige verden. Sannheten er at vår arv er mennesker, fordi vi er medarvinger med Kristus. Sannheten er at den eneste arv som er verdt å ha er først Herren (alltid den viktigste arv når det gjelder det kongelige prestedømme), og deretter mennesker. Alt annet kommer i annen rekke.

De hellige vil for evig regjere over menneskeslekten, fordi Kristus er i dem og Gud er i Kristus. Når derfor alle er blitt underlagt Jesus Kristus, vil Faderen være Alt i alle. Dette er hjulet i hjulet, slik det står beskrevet i Esekiels bok. Jordens nasjoner vil vandre for evig i Guds lys som strømmer fra de hellige personer hvor Lammet er iboende. Guds og Lammets trone er i dem for alltid.

Var det ikke noen nasjoner med frelste mennesker, ville det ikke være noen arv. Vi ville være prester uten noen å elske og tjene. Vi ville være konger uten noen å regjere og å veilede.

Dagens skriftsted: Åpb.21.24

Bønn: Far, gi rom i mitt hjerte i dag for de frelste nasjoner, og gjør det slik at jeg vil verdsette denne arv.

Dag 20: Den seirende

Hva betyr det å være fullkommen hver dag? Det betyr ganske enkelt at vi har bedt og vist lydighet gjennom dagens utfordringer. Vi vandrer ikke omkring under fordømmelse. Vi priser Herren og lever i seier ved Ham. Lammets blod bevarer oss uten fordømmelse, selv om vi ennå ikke er fullendte.

Hvis Gud taler til oss om begjærlighet, må vi bekjenne vår begjærlighet, frasi oss denne med besluttsomhet, motta tilgivelse, og med Helligåndens hjelp vende oss bort fra den. Begjærligheten vil dø i oss hvis vi virkelig ønsker det. Årsaken til at mennesker ikke blir befridd fra synd er at de ikke bekjenner synden spesifikt, og frasier seg den med besluttsomhet.

Hvis du har bekjent synden og frasagt deg den, og den allikevel ikke forsvinner øyeblikkelig, så mist ikke motet av den grunn. Du er i en kamp. Fortsett med å bekjenne og gi avkall på synden, ikke febrilsk, men med en holdning av lovprisning og tillit til Kristus. Og snart vil du få erfare at begjærligheten i din personlighet er blitt brutt. Vår tro er den seier som overvinner verden.

Dagens skriftsted: Åpb.21:7

Bønn: Far, lær meg å gå på en effektiv måte i krig, og forvandle meg til å bli en Guds kriger som er blitt testet i kamp.

Dag 21: Oppstandelsen

Kristne sier ofte at de ønsker en evig bolig i himmelen når de dør. Vi har oppfunnet en slik verden med alt det vi mener er ønskverdig. Dog omtales denne verden som vi tenker på som himmel, nesten ikke i hele Skriften.

Sannheten er at vi burde ikke være så opptatt med hva som skjer når vi dør. Skriften sier nesten ingenting om dette. Det som virkelig teller er hva som vil hende med oss når våre kropper oppreises fra de døde. Forløsningens viktigste mål er antakelsen av våre kropper, så de blir fylt med Guds liv. Apostelen Paulus lengtet etter dette, slik at han ville bli fri fra all tilbøyelighet til synd.

De som lever i total innvielse til Jesus vil bli oppreist (eller forvandlet) når Han vender tilbake, og deretter vil de bli ikledd Guds herlighet. Dette fullender deres forløsning. Deretter vil de stige opp for å møte Hærføreren i luften som forberedelse for Harmaggedon-slaget. De troende som ikke lever i total innvielse til Jesus vil bli dømt av Herren og Hans hellige—slik det står beskrevet i Judas’ bok.

Dagens skriftsted: Fil.3:10,11

Bønn: Far, i dag jager jeg etter en bedre oppstandelse.

Dag 22: Lidelse og herlighet

Den idé at Guds folk ikke skal lide skyldes kanskje humanismens oppståen. Et viktig resultat av denne ikke-skriftmessige lære er “bortrykkelse før trengselsperioden”. Tanken er å forhindre at Guds folk ikke skal lide under Antikrist eller under den store trengsel.

Ifølge Det Nye Testamente vil endetiden bli karakterisert av store forførelser. Det er bare én ting som vil bevare oss fra å bli forført: vi må si nei til oss selv, ta opp vårt kors og følge Jesus hver eneste dag.

Selv om vi leser Bibelen regelmessig og ber, kan vi allikevel bli forført hvis vi forsøker å gjøre denne nåværende verden til et behagelig sted å være. Det er på grunn av vår kjærlighet til det behagelige at vi har antatt forførelsen om “bortrykkelse før trengselsperioden” og forførelsen om ”lovløs nåde”. Det finnes en utbredt forførelse i de evangeliske menigheter, fordi vi er nytelsessyke og helst vil unngå en jernhard disiplin som er påkrevet i Guds rike.

Dagens skriftsted: 1. Pet.4:1,2

Bønn: Far, fjern fra meg kjærligheten til det behagelige, og gi meg et større ønske om å nedlegge mitt liv fullstendig.

Dag 23: Overlevelse og trygghet, glede og tilbedelse, herredømme

Alt i alt finnes det bare to måter å leve på i den nåværende verden. Enten bruker vi vår egen eller andres intelligens, styrke og talenter for å oppnå trygghet, for å kunne overleve, for å oppleve glede og å få herredømme. Eller så stoler vi på Gud at Han på Sin måte og til rett tid gir oss alt dette.

Gud har lovet oss trygghet og overlevelse i verden. Enten vil vi forsøke å skape vår egen overlevelse og trygghet, eller så vil vi stole på Guds Ord og gå inn til Hans hvile. Vi kan flykte fra å ville stole på verden ved å anrope Herren om styrke.

Gud har lovet oss en fylde av glede. Enten vil vi forsøke å skape vår egen glede, eller så vil vi stole på Guds Ord og gå inn til Hans hvile. Vi kan overvinne synd ved å følge Helligånden nøye, og bekjenne og vende oss bort fra våre syndige lidenskaper.

Gud har lovet oss fruktbarhet og herredømme. Enten vil vi forsøke å skape vår egen fruktbarhet og vårt eget herredømme, eller så vil vi stole på Guds Ord og gå over til Hans hvile. Det tredje område—vår egenvilje—er avgjort det vanskeligste område.

Dagens skriftsted: 1. Joh.2:15

Bønn: Far, i dag velger jeg den beste måte—Din måte.

Dag 24: Guds tempel

Da englene gjorde opprør, synes Gud å ha reagert bl.a. ved å flytte Sin trone fra Sitt himmelske palass inn i menneskehetens personligheter—Hans nye skapning. I virkeligheten later det til at mennesket ble skapt for å være Guds evige trone.

Åpenbaringsboken forteller oss at Guds og Lammets trone vil være lokalisert for alltid i den hellige by—det nye Jerusalem. Det nye Jerusalem er den herliggjorte kristne menighet. Det finnes ikke noe tempel i det nye Jerusalem, fordi hele byen er Guds tempel, og Guds og Lammets trone er der.

For en formidabel tanke dette er—at vi er i ferd å bli dannet til å bli den allmektige Guds bolig og trone. Dette faktum gir vår kristne erfaring en meget betydningsfull dimensjon. Vi frelses ikke bare for å komme i himmelen. I stedet er vi i ferd med å bli dannet til Guds tempel, til Guds trone. Hva betyr så dette rent praktisk? Det betyr at vår frelse ikke bare dreier seg om å bli tilgitt. Vi må ta opp vårt kors og følge Herren hver dag i vårt disippelskap, slik at et sted i oss må beredes hvor Gud kan komme til hvile.

Dagens skriftsted: Ef.2:21,22

Bønn: Far, finn i dag et hvilens sted i meg.

Dag 25: Forløsningens tre stadier

Frelsesprogrammet består av tre deler. Først blir vi tilgitt på grunn av Jesu utgydte blod på Golgata kors. Deretter blir vi gitt Guds Hellige Ånd, slik at vi kan få visdom og kraft til at Guds hensikt med vårt liv lykkes.

Vi er blitt tilgitt, og vi har fått visdom og kraft. Men tilgivelse og visdom og kraft fra Gud til hva? Dette er et viktig spørsmål i våre dager, fordi Gud nå er i ferd med å

åpenbare for oss Sine hensikter.

Det er den tredje del av frelsesprogrammet som er det guddommelige mål for mennesket. Vi er blitt tilgitt slik at vi kan nå dette guddommelige mål. Vi har fått visdom og kraft så vi kan nå dette guddommelige mål.

Det guddommelige mål satt foran oss er at vi kan bli Guds bolig ved Jesus Kristus. For å nå dette ypperste mål må vi bli likedannet med Jesu Kristi moralske (og til sist legemlige) bilde, og vi må hvile i uforstyrret ro i sentrum av Guds vilje.

Hensikten med å bli Guds bolig er at Gud gjennom oss skal kunne relatere til alle Sine skapninger.

Dagens skriftsted: Joh.14:23

Bønn: Far, fullfør Din hensikt i meg i dag.

Dag 26: Guds trone

Fra Guds trone kommer herredømme, dom, barmhjertighet og velsignelse. Hele skapelsen regjeres fra Guds trone, selv om det for oss ofte ser ut til at den onde er i kontroll. Sannheten er at den onde aldri er i kontroll. Gud er alltid i fullkommen kontroll med alt som skjer i skapelsen.

Hver og én av oss ble skapt med et tronrom i vår personlighet. Når vi i starten kommer til Kristus må vi overgi den tronen til Ham. Hvis vi viser fullkommen trofasthet, vil dagen komme når vi blir invitert tilbake på vårt eget hjertes trone. Da er vi ett med Faderen, Sønnen og Helligånden. Da vil det utgå fra vårt liv regjering, dom, velsignelse og barmhjertighet. Det vil i virkeligheten ikke være oss som regjerer, dømmer, velsigner og viser barmhjertighet. Dette vil utgå fra Kristus som bor i oss. Imidlertid er det ikke Kristus som regjerer, dømmer, velsigner og utøver barmhjertighet, men Gud Selv som bor i Kristus.

Dette er vår evige bestemmelse—å bli inkorporert i Jesus Kristus inntil vi er helt og fullstendig ett med Ham, slik Kristus Selv er helt og fullstendig ett med Gud.

Dagens skriftsted: Åpb.3:21

Bønn: Far, å bli del av Din trone er utenfor vår fatteevne. Jeg velger imidlertid å tro det og adlyde.

Dag 27: To begynnelser

Én av de største feil i kristen tankegang er den antakelse at kristendommen er en religion hvor mennesker som følger reglene vil komme i himmelen når de dør. Dette er ikke den kristne frelse. Den kristne frelse ber oss om å fravelge vårt første liv, å regne det som korsfestet med Jesus, og å anse det som værende avgått ved døden med den første skapelse. Nå må vi holde fast i at vi lever i og sammen med Jesus Kristus ved Guds høyre hånd.

Drivfjæren i vår frelse er korsfestelse og oppstandelse. Hele vår personlighet må bli brakt ned til døden på korset. Jesu Kristi liv må komme inn i oss. Vi må leve ved Hans legeme og blod. Vi må bli del i samme grad av Ham, som Han er det med Faderen. Denne forening med Kristus er Guds rike.

Til sist vil alt i himlene som på jorden bli brakt inn under Jesu Kristi herredømme. Alt i himlene og på jorden vil oppsummeres i Kristus. Dette er den nye skapelse—Guds rike. Det er av den ytterste viktighet for oss som kristne at vi fullt og helt forstår at Gud ikke vil frelse noen del av den gamle skapelse. Gud skaper alt nytt i Jesus Kristus.

Dagens skriftsted: Kol.1:15-17

Bønn: Far, la den nye skapning i meg tre fram.

Dag 28: To slags rettferdighet

Når det gjelder rettferdighet er det et emne som finnes i hele Bibelen. Gud er rettferdig og krever rettferdighet av alle som vil vandre med Ham.

Det finnes to forskjellig slags rettferdighet. Den ene slags rettferdighet er den tilregnete rettferdighet, fordi vi tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige. Den andre slags rettferdighet er den virkelige rettferdighet i den nye pakt hvor vi blir en ny skapning, og hvor Guds evige moralske lov skrives inn i vårt sinn og i vårt hjerte. Hensikten med den tilregnete rettferdighet er å gi oss en ren samvittighet, slik at vi kan vende oss bort fra Mose lov og følge Guds Ånd. Hvis vi ikke forstår dette, men i stedet anser den tilregnete rettferdighet som en ny måte som Gud har valgt å relatere til mennesket på, da har vi oppfunnet den værst tenkelige av alle mulige religioner.

Hvis det ikke skjer en karakterforvandling, hvis det ikke framkommer en ny rettferdig skapning, da kan vi være medlem i en kristen forsamling, men vi er ikke i Kristus. Vi er et medlem av den kristne religion, men ikke en Jesu disippel.

Dagens skriftsted: Matt.5:16

Bønn: Far, når jeg i dag følger Jesus med hele mitt hjerte, la en virkelig rettferdighet tre fram slik at alle kan se den.

Dag 29: Krig

Jesus Kristus, Hærskarers Herre, står foran oss. Han står klar til å erklære krig mot fiendene i vår personlighet: kjærlighet til verden, åndens, sjelens og kjødets lyster og begjær, og særlig vår stahet, vårt opprør og vår egenvilje.

Herrens komme for å drive ut alt ondt fra soldatene i Sin hær, må skje før Hans verdensomspennende tilsynekomst. For ved Hans verdensomspennende tilsynekomst vil Han invadere jorden med Sin hær bak Seg.

Intet menneske kan ride bak Kristus i slaget ved Harmaggedon før det menneske har vært underlagt Kristi ransakende øjne i hver del av hans personlighet.

Vi leser i Daniels bok at Gud står klar til å bringe all synd til opphør. Dette er Guds rikes komme til jorden. Hva med deg, kjære leser? Er det i ditt hjerte et ønske om å få fjernet all synd i din personlighet? Tror du at Jesus Kristus kom for å tilintetgjøre djevelens gjerninger—ikke å tilgi djevelens gjerninger, men å tilintetgjøre dem fullstendig, fullkomment og totalt i all evighet?

Dagens skriftstetd: Salme 24:7,8

Bønn: Far, tilintetgjør all synd i meg og bered meg så jeg kan ride i triumf bak Kristus på Herrens dag.

Dag 30: Guds vitne

Gud skaffer Seg vitner om at Han alene er Gud. Vi må se Gud, høre Ham, berøre Ham, før vi kan bære vitnesbyrd om Ham. Hvordan ser, hører og rører vi ved Gud?

Å se, høre og røre ved Gud finner sted gjennom et langt, forrevent disippelskap. Vi er på dypt vann, men vi drukner ikke. Vi går gjennom ilden, men blir ikke brent. Vi utholder alle slags vanskeligheter og frustrasjoner. Vi bærer dødsdom over oss selv, og blir som levende døde mennesker. Gud fortsetter med å reise oss opp, og når dette skjer, skinner Guds vitnesbyrd fram.

Vi erfarer Guds trofasthet når vi er på kanten av den store katastrofe, og da opplever at Gud viser Seg på scenen akkurat i tide til å frelse oss. Vi lærer at Gud er den store Forsyner når vi står med tomme hender, og Guds trofasthet hjelper oss med å overleve og bevege oss framover. Vi lærer å kjenne Guds oppholdende kraft når tusener faller ved vår side, og vi unnslipper all skade.

Det er bare når vi vandrer gjennom ilden, farene og livets store gjenvordigheter med vår hånd i Guds hånd, at vi begynner å kjenne Den Hellige og blir Guds og Jesu vitnesbyrd.

Dagens skriftsted: Jes.43:1,2

Bønn: Far, oppreis et sant vitnesbyrd i meg i dag.

Dag 31: Arbeid på din frelse

Bibelen ber oss om å arbeide på vår frelse med frykt og beven. Grunnen til det er at det er meget lett å starte på rettferdighetens vei, og deretter bli narret til å gå tilbake i sumpen hvorfra vi ble reddet. Vi må vokte meget nøye over at ingen må stjele vår krone. Veien til Gud er fylt med snarer og fallgruber av alle slags. Vi frykter og skjelver ikke fordi Kristus ikke er i stand til å bevare det som er blitt overgitt til Ham. I stedet frykter og skjelver vi så vi ikke blir forført og ledet bort fra den pakt vi har inngått med Gud.

Peter sier oss at den rettferdige blir frelst med nød og neppe. De voldsomme prøvelser som er nevnt i Første Peters brev, 4. kapitel, har til hensikt å drive all verdslighet, lyst og opprør mot Gud fra vår personlighet. La oss derfor arbeide tålmodig på vår frelse med frykt og beven. Det vil ikke vare så lenge før vi står fylt av glede foran en glad Konge som inviterer oss til å dele Sitt kongedømme med oss. Noen få trette trinn til, og vi vil være hjemme. Stå fast. Han har bevart den beste vin inntil nå.

Dagens skriftsted: Fil.2:12

Bønn: Far, la dagen i dag være begynnelsen på et fornyet forhold til Deg, hvor jeg behager Deg i alle ting.

Konklusjon:

Når det gjelder vår tids mange villfarelser i evangelisk undervisning, er antakelig den alminneligste fellesnevner misforståelsen hva angår den rolle den tilregnete rettferdighet har. Denne misforståelse har skapt det ikke-skriftmessige begrep ”nådetilstand”. Dette begrep innebærer at Gud har gitt en pakt hvorved et menneske kan avgi en trosbekjennelse på Jesus Kristus, og på dette grunnlag, uten en nevneverdig moralsk forandring, bli tillatt adgang til himmelen når han eller hun dør.

Resultatet av denne villfarelse er mennesker som tror på en lære, men ikke praktiserer rettferdighet, hellighet og lydighet overfor Gud. Dermed har vi fått et resultat som er motsatt Guds hensikt med å skaffe tilveie en ny pakt. Jesu Kristi blod, i stedet for å være et middel hvorved syndige mennesker kan begynne på prosessen med forvandling til å bli en ny rettferdig skapning, blir presentert som et alternativ til moralsk forandring. Vi blir likedannet med Kristi bilde legalt, og ikke i virkeligheten.

Guds rike er et virkelig kongedømme hvor Guds vilje skjer på jorden såvel som i himmelen. Det står for døren. Jesus kommer snart. Derfor må Guds folk begynne å la seg forvandle fra tilregnet til virkelig rettferdighet, for vår oppgave er å tre fram sammen med Jesus og etablere Guds rike på jorden.

(“Den Kostelige Perle”, 4207-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US