ER DEN KRISTNE FRELSE BETINGET?

Is_The_Christian_Salvation_Conditional__ER_DEN_KRISTNE_FRELSE_BETINGET

Fra: ”It Is Time for a Reformation of Christian Thinking” (“Det er Tid for en Reformasjon av kristen Tankegang”)

Copyright Š 2009 Trumpet Ministries. Inc., Alle rettigheter reservert

  

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle Skriftsteder er tatt fra: "Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

 

  

Mange kristne troende lever skjřdeslřse liv.  De forsaker ikke verden, de nedlegger ikke deres liv, de tar ikke opp deres kors og fřlger ikke Jesus med hele deres hjerte og sinn.  Hvorfor?  Fordi den idé er innplantet i dem at de kommer i paradis nĺr de dřr uaktet deres jordiske livsfřrsel.  Det finnes en mengde slike villedete troende.  De řdelegger deres egen oppstandelse gjennom deres synd og ulydighet.

 

Skylden er ĺ finne hos dem, som pĺ tross av mange motsatte uttalelser i Det Nye Testamente (NT), lćrer at frelsen ikke er betinget av et individs atferd.

 

Sannheten er at en kristen tillates ĺ forbli i Kristus forutsatt at vedkommende bćrer frukt ved en rettferdig livsfřrsel. Hvis vedkommende ikke bćrer en kristus-lignende frukt, vil Gud fjerne vedkommende fra Vintreet, fra Kristus.  Vĺr frelse er sannelig betinget.  Hver og én av oss skal tre frem for Kristi domstol for at vĺr jordiske livsfřrsel vil bli ĺpenbart og bedřmt.  Vi vil bli frelst forutsatt at vi stoler pĺ Jesus, ser hen til Ham kontinuerlig, og utholder trofast alle de prřvelser og trengsler som vi vil mřte i vĺr jordiske pilgrimsvandring.

 

ER DEN KRISTNE FRELSE BETINGET?

Ved gjennomgang av fotnotene i en kristen utgave av Skriften – en utgave som vil bli akseptert av evangeliske og bibeltro kristne – ble vi oppmerksom pĺ to punkter som vekket vĺr bekymring.  De later til ĺ motsi grunnleggende sannheter i Guds Ord.

 

Disse motsigelser har intet ĺ gjřre med spissfindige teologiske spřrsmĺl, som f.eks. Guddommens tre-i-én natur.  Hvis det var dette det dreier seg om, ville det ikke bekymre oss.  Guds vesen og natur vil utvilsomt ikke bli forstĺtt av oss i de kommende millenier.

 

Motsigelsene dreier seg om grunnleggende sannheter i Guds Ord.  Emnet som vi behandler her gjelder frelsens betingete natur.

 

Det fřrste punkt gjelder fotnotene som forklarer Efeserbrevet 2:8 til ĺ bety at frelsen er betingelseslřs.  Guds nĺde er betingelseslřs.

 

Jesus sa: ”... men den som holder ut til enden skal bli frelst” (Matt.10:22)  Fotnotene i denne populćre utgave hevder (hvis vi forstĺr dem korrekt) at vi ikke er frelst forutsatt at vi holder ut til enden, men pĺ grunn av en betingelseslřs, evig Guds ”nĺde”.  Dette er en benektelse av Guds skrevne Ord.

 

Viser disse fotnoter oss at en periode med forfřrelse har sneket seg inn iblant oss? 

 

Kristne lćrere svarer at de fire evangelier henvender seg til jřder, og ikke til kristne.  Forstĺr slike lćrere hvilke ringvirkninger en slik stillingtagen fřrer med seg?  Dette ville bety at Bergprekenen, som er én av den kristne menighets historiske eiendeler, aldri virkelig gjaldt menigheten.  Dette ville bety at Jesu uttalelser, som alle sanne kristne verdsetter hřyt, ikke er for oss, men for jřdene.

 

Dette er alvorlig.  Nĺr Herren sa: ”Bli i Meg”, talte Han bare til jřdene?  Personlig kan vi aldri akseptere at Jesu Ord i evangeliene ikke henvender seg til kristne mennesker.

 

En vĺken gymnasiast kan med letthet pĺvise vĺr tids teologiske vranglćre.   Kristne lćrde er intelligente og gudhengivne mennesker, og sannheten mĺ vćre at de fortolker Skriften ut fra en feilaktig tankegang.  De oppfatter Skriften ut fra en menneskeskapt tankegang.  De motsier Skriften, og kan av én eller annen grunn ikke se motsigelsene.

 

La oss se litt nřyere pĺ den idé at frelse av nĺde er betingelseslřs, dvs. ifřlge fotnotenes forfatter, at vĺr atferd, etter at vi er kommet til tro pĺ Jesus, ikke kan skade vĺrt forhold til Gud.

 

Det finnes flere steder i Skriften som sier det motsatte.

 

Hver gren pĺ Meg, som ikke bćrer frukt, tar Han bort.... (Joh. 15:2)

 

Dette skriftsted er en klar uttalelse at frelse, som har ĺ gjřre med at vi forblir i  Jesus, avhenger av om vi er fruktbćrende.  Men vĺr tids lćrde hevder at frelsen er betingelseslřs.  Skriften lćrer at frelsen er betinget.  De lćrde hevder at frelsen er betingelseslřs.  Det er pĺ tide med en reformasjon av vĺr tankegang.

 

En gren i Kristus er en kristen.

 

En kristen tillates ĺ forbli i Kristus forutsatt at han eller hun bćrer frukt gjennom en rettferdig livsfřrsel, ved ĺ ligne Kristus.  Hvis ikke, vil vedkommende bli fjernet fra Vintreet , fra Kristus.  Denne tanke forsterkes i Johannes 15:6.

 

For oss ĺ se vil et intelligent menneske, hvis oppfattelsesevne ikke er blitt pĺvirket av en annerledes tankegang, fortolke Joh.15:2,6  til ĺ bety at kristne kan forbli i Kristus forutsatt at de bćrer frukt.

 

Videre:

 

Men Kristus var tro som Sřnn over Hans hus.  Og Hans hus er vi, sĺ sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det hĺp vi roser oss av.  (Hebr.3:6; og igjen vers 14)

 

Vi er blitt delaktiggjort i Kristus forutsatt at vi like til enden holder fast ved hĺpet om frelse, eller, slik Jesus uttrykte det, hvis vi ”holder ut” til enden.  Men vĺr populćre kristne utgave hevder i virkeligheten at dette ikke er sant.

 

Er den almektige Guds skrevne Ord ikke sant?

 

Videre:

 

Men etter som dere en gang for alle har fĺtt vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, řdela Han likevel senere dem som ikke trodde.  (Judas 1:5)

 

”... hadde frelst folket .... řdela Han dem senere”.

 

Gjelder denne type de kristne?  Hvis ikke, hvorfor gikk sĺ Judas til det bry ĺ ”minne oss”. Vil ikke en fordomsfri leser konkludere at Guds Ord advarer oss om at vi mĺ holde ut til enden hvis vi řnsker ĺ fullfřre Guds vilje for vĺre liv?

 

Villfarelsene som det undervises i nĺ for tiden dreier seg ikke om spissfindige teologiske problemer.  Slike ting tar professorer og lćrde seg av.  Nei, det dreier seg om villfarelser som har ĺ gjřre med grunnleggende fakta vedrřrende vĺr forlřsning.

 

Det annet punkt gjelder fotnotene som kommenterer Hebr.6:4-8.  Fotnotene argumenterer for at dette skriftsted ikke gjelder kristne som har neglisjert deres frelse (som er hovedformaningen i Hebr.2:3), men til religiřse Kristus-bekjennere, slike som ikke har fĺtt del i evig liv.  De har bare vćrt kristne i det ytre.

 

Hva har slike hyklere (ifřlge fotnotenes forfatter) ”falt fra”, siden de aldri har hatt del i frelsen?

 

Her fřlger Skriftens beskrivelse av de ”religiřse bekjennere”, hvis erfaring, ifřlge fotnotene, ikke gikk dypere enn ytre religiřse former:

 

For de som én  gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fĺtt del i Den Hellige Ĺnd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter .... (Hebr.6:4,5)

 

La oss nřye undersřke de kriterier som fotnotenes forfatter mĺ ta med i betraktning nĺr vedkommende beslutter at disse troende aldri har hatt del i evig liv, men bare har vćrt navnekristne,  hvis kristendom bare besto i ytre formaliteter.

 

”Som én gang er blitt opplyst”.

 

”Har smakt den himmelske gave”.

 

”Har fĺtt del i Den Hellige Ĺnd”.

 

”Har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter”.

 

Dette er fakta som kommentatoren mĺ ta i betraktning nĺr vedkommende bedřmmer disse frafalne til aldri ĺ ha eid evig liv, men bare var kristne i det ytre.

 

Vi mĺ spřrre: Hvilke kriterier anvender vĺr kommentator nĺr det dreier seg om ĺ si hvem som er en sann kristen?  Dreier det seg om én eller annen form for gjerninger?  Hvis det dreier seg om en rettferdig livsfřrsel som identifiserer en sann troende, da understřtter dette vĺrt argument i denne artikkel.

 

Eller har det med tid ĺ gjřre?  Hvis ja, hvor lenge skal en person ha mottatt Helligĺnden og smakt Guds Ord fřr vedkommende ikke lenger anses for ĺ vćre en kristen i det ytre?

 

Hvis de kriterier som angis i ovenstĺende skriftsted ikke er tegn pĺ sann frelse, hvorledes kan noen som helst av oss vite om vi er frelst eller ikke?

 

Hvordan kan det vćre at en lćrd person, sĺvel som gudhengivne troende som leser den aktuelle utgave av Bibelen, ikke kan se den klare uoverensstemmelse her?   Er det fordi nĺtidig kristen tankegang ikke tillater Guds Ord ĺ bety hva det sier?

 

Ĺrsaken til at vi ikke lar Guds Ord bety hva det sier, er at Satans ĺnd er i oss.  Satan har besluttet at hverken han eller noen annen behřver frykte Gud, og at en regnskapets dag aldri kommer, uansett hvor dĺrlig ens livsfřrsel har vćrt.

 

Flere teologer i dag mistolker innholdet i Hebreerbrevet.  I deres forsřk pĺ ĺ bevise at frelsen er betingelseslřs, og at intet i en troendes livsfřrsel kan bringe deres frelse i fare, forvrenger de Skriften til ĺ bety det de řnsker at den skal bety.

 

Hvor mange kristne troende lever skjřdeslřse liv, forsaker ikke verden, nedlegger ikke deres liv,  tar ikke opp deres kors og fřlger ikke Jesus med hele deres hjerte og sinn, fordi den idé er blitt innplantet i dem at de kommer i paradis nĺr de dřr uansett hvordan de har levd?

 

Antallet er legion.  Ved deres synd og ulydighet řdelegger de kristne deres egen oppstandelse.  Skylden ligger hos dem som lćrer at frelsen er betingelseslřs, uaktet hva NT lćrer.

 

Vi er av den oppfattelse at troende som synder og deres lćrere sammen vil stĺ til regnskap ved Kristi domstol.  De vil sammen bli bedřmt og stĺ til ansvar for deres jordiske livsvandel.  Vekterne unnlot ĺ advare.  De skyldiges blod vil bli avkrevet av deres hender.

 

Vĺr frelse er i sannhet betinget.  Bĺde belřnning og straff vil bli administrert ved Kristi domstol,  akkurat slik Skriften sier.

 

Vĺr tids kristendom er sĺ svak nĺr det gjelder Guds rikes rettferdighet og kraft, at den ikke er i stand til ĺ forhindre at sivilisasjonen styrter inn i Anti-Krists armer.  Det kristne svar til denne mangel pĺ kraft synes ĺ vćre: ”Vi kan nĺr som helst bli bortrykket til en komfortabel residens i paradis, sĺ hvorfor vćre altfor opptatt av hva som skjer i verden?”

 

Kristus lćrte at de hellige er verdens lys, og ikke himmelens lys.  Nĺr Herren vender tilbake til jorden, skal vi vende tilbake med Ham.  Da vil verden bli vĺrt hjem.  Vĺrt hjem er der hvor Jesus er.

 

Hver og én av oss skal tre frem for Kristi domstol for at vĺr jordiske livsfřrsel vil bli ĺpenbart og bedřmt.  Vi vil bli frelst dersom vi setter vĺr lit til Jesus, ser kontinuerlig til Ham og  utholder trofast de prřvelser og trengsler som kommer i vĺr jordiske pilgrimsvandring.