GUD BYGGER KARAKTER

God_Is_Building_Character__GUD_BYGGER_KARAKTER

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 200 Alle rettigheter reservert

 

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift”  1988

 

 

Fřr Gud skapte himlene og jorden opprettet Han tjenester og oppgaver som skal utfřres, og stillinger som skal bekles, av medlemmene i Hans kongedřmme.  Nĺr hver og én av disse medlemmer fřdes inn i verden, begynner Gud ĺ danne i ham eller i henne de karaktertrekk som er nřdvendige for utfřrelsen av hans eller hennes tildelte rolle i kongedřmmet.

 

 

GUD BYGGER KARAKTER

 

 

Jesus sier til dem:  Min kalk skal dere nok drikke.  Men ĺ sitte ved Min hřyre og Min venstre side, det stĺr det ikke til Meg ĺ gi, men det er for dem som det er beredt for av Min Far.  (Matt.20:23)

 

For kroppslig řving er nyttig til lite, men gudsfrykt er nyttig til alt.  Den har lřfte bĺde for dette liv og for det som kommer.  (1.Tim.4:8)

 

”... men det er for dem som det er beredt for av Min Far.”

 

Det later til at Gud har beredt stillinger, tjenester og oppgaver i Sitt kongedřmme.  Disse funksjoner er blitt beredt for utvalgte individer.

 

For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror.  Han sa jo:  Sĺ sverget Jeg i Min vrede.  De skal ikke komme inn til Min hvile!  - Og dette til tross for at gjerningene var fullfřrt fra verdens grunnvoll ble lagt.  (Hebr.4:3)

 

Guds verk ble fullfřrt pĺ seks dager.  Guds verk inkluderte tildeling av tjenester i Hans kongedřmme for utvalgte individer.

 

Vi vet fra lignelsen om talentene at det er mulig for oss ĺ miste vĺr tildelte plass, hvor vĺre gaver blir gitt til en annen person.  Gud mottok ikke det avkast som tilkom Ham, og derfor ga Han talenten til en annen flittigere tjener.

 

Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter.  (Matt.25:28)

 

Av dette vers ser vi at Gud har innrettet Sitt kongedřmme pĺ forhĺnd, og at Gud vil nĺ Sine mĺl.  Men det er opp til hvert enkelt individ ĺ nĺ fram til hans eller hennes forutbestemte plass.  Guds vilje skal skje.  Talenten skal investeres for ĺ kunne gi avkast.  Lammets fullkommengjorte brud skal én dag virkelig stige ned gjennom den nye himmel  for ĺ finne sin plass i evigheten pĺ den nye jord.

 

Men sluttresultatet er avhengig av enhvers flid til ĺ gripe fatt i, og realisere, det som Herren har tildelt ham eller henne.

 

Ĺrsaken til at vi er plassert pĺ jorden i et dyrs kropp er for at Gud skal bygge karakter i oss – den type karakter som er nřdvendig, hvis vi skal kunne fungere effektivt i den tjeneste som er oss tildelt.

 

I vĺr nĺvćrende tilstand er vi svake.  Vi er ofte forvirret.  Vi opplever smerte og blir redde.  Vi blir kastet omkull, og blir utsatt for forskjellig press.

 

Hvorfor?

 

Fordi, hvis vi besvarer vĺre forskjellige lidelser pĺ en korrekt mĺte, og ikke klandrer andre mennesker, men ser uopphřrlig til Kristus for visdom og styrke til ĺ kunne bćre vĺre lidelser, da vil den type karakter bli skapt i oss som er nřdvendig for ĺ kunne utfřre pĺ en tilfredsstillende mĺte, de oppgaver som Gud har lagt ferdige for oss.

 

Gud ser ogsĺ etter hva vi vil gjřre nĺr vi fristes til ĺ vandre bort fra Hans vilje.  Gud samler informasjon om hver enkelt av oss.  Gud řnsker ĺ vite pĺ forhĺnd hva vi vil gjřre, hvis Han skulle  gi oss en viktig rolle i Sitt kongedřmme.

 

Men kjenner ikke Gud alt? 

 

Nei, ikke ifřlge Bibelen.

 

Gud fřrer oss gjennom řrkenopplevelser for ĺ finne ut av hva som bor i vĺrt hjerte.

 

Alle de bud Jeg gir deg i dag, skal dere akte vel pĺ ĺ holde, sĺ dere mĺ leve og bli tallrike.  Da skal dere komme inn i det landet Herren, med ed har lovt deres fedre, og ta det i eie.  Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har fřrt deg i disse fřrti ĺr i řrkenen, for ĺ ydmyke deg og prřve deg og for ĺ kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde Hans bud eller ikke.  Han ydmyket deg og lot deg hungre, Han ga deg manna ĺ spise, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi Han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brřd alene, men at mennesket lever av hvert ord som gĺr ut av Herrens munn.  (5.Mos.8:1-3)

 

Gud former vĺr karakter og prřver oss mens vi lider under alle de problemer og smertelige opplevelser vi mřter i den nćrvćrende verden.  Hans hensikt er ĺ berede oss for den vidunderlige nye tidsalder hvor Gud gjřr alle ting nye.

 

Vĺr karakter mĺ formes etter de krav som vi vil bli stillet overfor.

 

Vi mĺ dessuten bli prřvet mange ganger.  Gud vil vite hva som bor i vĺrt hjerte, om vi vil holde Hans bud nĺr vi blir tiltrodd en ansvarsfull stilling i Hans rike.

 

Jesus Kristus og Hans apostler ga oss mange bud.  Disse finnes i Det Nye Testamente (NT).  Vi mĺ holde dem.  Helligĺnden vil istandsette oss til ĺ holde dem nĺr vi frimodig kommer til den himmelske nĺdestol, og ber om hjelp i nřdens stund.

 

Den nye pakt utfřrer sitt verk i vĺrt indre menneske i takt med at vi overholder Jesu Kristi bud.

 

Det er interessant ĺ legge merke til at kristen forkynnelse og undervisning i vĺre dager sier at Gud tilbyr guddommelig nĺde som et alternativ til ĺ holde Hans bud.  Det forutsigelige resultat har vćrt kristne menigheter som er blottet for moral.

 

Ved dette vet vi at vi har lćrt Ham ĺ kjenne, om vi holder Hans bud.  Den som sier: Jeg kjenner Ham! – og ikke holder Hans bud, han er en lřgner, og sannheten er ikke i ham.  (1.Joh.2:3,4)

 

I det fřlgende gis atten av de tjenester og oppgaver som mĺ oppfylles, dersom Guds rike skal kunne bringe til jorden den evige kjćrlighet, glede og fred som er Faderens řnske for oss.

 

... for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle nĺr fram til enhet i tro pĺ Guds Sřnn og i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmĺlet for Kristi fylde... (Ef.4:12,13)

 

Helligĺndens tjenester og nĺdegaver har som formĺl ĺ fullkommengjřre hvert lem pĺ Jesu Kristi legeme i de fřlgende tjenester og oppgaver, alt etter hver enkelts unike kallelse:

 

Vćre et medlem i Lammets brudeskare (Ĺpb.21:9)

 

Vćre en del av Guds tempel (Ef.2:22)

 

Vćre et lem pĺ Kristi legeme (1.Kor.12:12)

 

Vćre jordens salt (Matt.5:13)

 

Vćre verdens lys (Matt.5:14)

 

Vćre en del av Guds redskap for endetidens vekkelse (Jes.60:1,2)

 

Vćre en gjenoppretter av paradiset pĺ jorden (Rom.8:21)

 

Vćre en kilde med evig liv og helbredelse for nasjonene (1.Kor.15:45)

 

Vćre et medlem av det kongelige presteskap (1.Pet.2:9)

 

Vćre et Guds vitne (Jes.43:10)

 

Vćre en Guds sřnn (Ĺpb.21:7)

 

Vćre en Jesu Kristi bror (Rom.8:29)

 

Vćre én som seirer over anklageren (Ĺpb.12:11)

 

Vćre én som regjerer over nasjonene (Ĺpb.2:26,27)

 

Vćre en soldat i Herrens hćr (Joel 2:11)

 

Vćre en dommer over mennesker og engler (1.Kor.6:2,3)

 

Vćre en forsvarsmur omkring Guds herlighet (Ĺpb.21:14)

 

Vćre en del av Guds ĺpenbarelse – Gud i Kristus i de hellige (Ĺpb.3:12)

 

La oss nĺ tenke nćrmere over disse atten tjenester og oppgaver.  Hva slags karakter mĺ vi ha for ĺ kunne fungere i disse tjenester og oppgaver?   Vi forstĺr at hver enkelt troende har en unik plass som er tildelt ham eller henne, og at denne kallelse mĺ gĺ foran alt annet for ĺ kunne presse fram mot hans eller hennes personlige mĺl.

 

For det fřrste mĺ vi innse at vi som tilhřrer Guds utvalgte, mĺ bli likedannet med Jesu Kristi bilde og likhet.  For det andre mĺ vi komme inn til en uforstyrret hvile i Guds Person og vilje.  Det vil vćre umulig ĺ utfylle pĺ en tilfredsstillende mĺte den plass vi er blitt tildelt, sĺ lenge vi ikke er i Kristi moralske bilde, eller ikke finner hvile i Faderens vilje.  Likedannelse med Kristi bilde og likhet, og hvile i Faderens vilje, er en nřdvendighet for hvert lem pĺ Kristi legeme.

 

Likesom den levende Faderen har sendt Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal ogsĺ den som spiser Meg, leve ved Meg.  (Joh.6:57)

 

Vćre et medlem i Lammets brudeskare

 

Og én av de syv engler som hadde de syv skĺler, fylt av de syv siste plager, kom bort til meg og talte med meg, og han sa: Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru.  (Ĺpb.21:9)

 

Hva slags forandring i vĺr karakter mĺ finne sted, hvis vi skal bli et medlem i Lammets brudeskare?

 

Vĺr adamittiske natur mĺ tilintetgjřres.  Vi mĺ bli en ny skapning formet ut fra Lammets legeme og blod.

 

Lammet, som er Guds Sřnn og menneskesřnn, kan ikke forenes med det som er korrupt, med menneskets syndige og kjřdelige natur.  Lammet kan bare forenes med det som er av Ham Selv.

 

Hvis Eva hadde vćrt en engel, eller et dyr, eller hadde kommet fra noe helt annet, kunne hun ikke ha vćrt én person med Adam.  Eva var Adam i en annen skikkelse, fordi hver eneste del av Eva var utgĺtt fra Adam.

 

Enheten av Lammet og Hans brud ligner pĺ enheten av Gud og Lammet.  Lammet lever, beveger Seg, og har Sin vćren fra Faderen – helt og holdent fra Faderen.  Det individ som spiser Lammets kjřd og drikker Hans blod, lever av Lammet, slik Lammet lever av Faderen.

 

Foreningen mĺ vćre total.

 

For ĺ kunne bli et medlem av Lammets brudeskare betyr dette ĺ mĺtte miste vĺr individualitet for ĺ bli ett med Lammet.  Vi mister aldri det unike som person.  Paulus vil alltid vćre Paulus, selv om han ikke lever lenger, og Kristus lever i Ham.  Men hvert medlem av Lammets brudeskare er en integrert del av Lammet, og derfor en integrert, evig del av Gud.

 

Vi forstĺr derfor totaliteten av det som Gud inviterer oss til.

 

Tenk over fřlgende:  Logos, Lammet, har alltid vćrt en integrert del av Ham som kalles Faderen.  Nĺ er vi invitert inn i denne Enhet.  Forvandlingen av vĺr karakter er ensbetydende med fullstendig korsfestelse av vĺr fřrste personlighet, og oppstandelse inn i Guds og Lammets Person.

 

Pĺ den dag skal dere kjenne at Jeg er i Min Far, og dere i Meg, og Jeg i dere.  (Joh.14:20)

 

Dette evige ekteskap forutsetter en total forvandling av vĺr personlighet, og intet – absolutt intet -mĺ komme i veien for denne forvandling.

 

Vćre en del av Guds tempel

 

I Ham, blir ogsĺ dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ĺnden.  (Ef.2:22)

 

Guds plan er ĺ ha et levende hus hvor Han kan bo, og gjennom hvilket Han kan regjere og velsigne Sine skapninger.

 

Menneskene er blitt skapt for ĺ vćre Guds hus.

 

Dem av oss som bygger, eller flytter inn i, et hus er nřye med hva som er i huset.  Huset vil reflektere vĺr personlighet etter at vi har bodd i det et stykke tid.

 

De ting som vi ikke liker, fjerner vi fra huset, og anbringer noe annet som vi liker i stedet for.

 

Slik er det med Gud.  Han er meget nřyeregnende med Sitt hus.

 

I Guds hus er det mange rom.  Guds hus er primćrt Jesus Kristus.  Kristus er det store rom.  I Ham bor hele Guddommens fylde i legemlig skikkelse.

 

Men Gud har besluttet Seg for ĺ ha mange rom i Sitt store hus.  Derfor har Han gjort Jesus til Hovedhjřrnestenen, Begynnelsen til mange levende stener.

 

Det viktige for oss ĺ huske pĺ er at vi representerer Herren.  Fordi Gud bor i oss, og řnsker ĺ regjere, velsigne, undervise og befri mennesker gjennom oss, mĺ vi ikke vćre verdslige, fulle av lyst og begjćr, eller egenrĺdige.  Sćrlig mĺ vi vćre oppmerksomme pĺ personlig ćrgjerrighet og trang etter forrang.

 

Den dag vil komme nĺr jordens nasjoner vil komme til menigheten, til fjellet Sion, for ĺ bli undervist av Herren.  Pĺ den dag vil vi ikke ĺpenbare vĺrt syndige, grĺdige og ego-sentrerte selv, slik tilfellet ofte er i dag, i det kristne lederskap.  Vĺr karakter mĺ vćre blitt forvandlet sĺ den ligner Kristi ydmyke karakter.  Han var kjent for Sin hengivelse til Sin Far uten ĺ framvise noen form for selvopptatthet,  eller řnske om berřmmelse eller rikdom for Seg Selv.

 

Den menneskelige personlighet mĺ forvandles inntil den blir et fullkomment, fredfylt hvilested for Faderen og Sřnnen.

 

Vćre et lem pĺ Kristi Legeme

 

For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det ogsĺ med Kristus.  (1.Kor.12:12)

 

Det er sant at vi kristne ofte betrakter tanken om Kristi hode og Legeme som et interessant og fargerikt bilde hentet fra det menneskelige legeme.  Jeg tror at konseptet omfatter meget mer enn det.  Kristus omfatter virkelig et opphřyet Hode, og ogsĺ et Legeme (Legeme med stort ”L”, fordi Legemet er del av Kristus), hvorigjennom Hodet uttrykker Seg Selv. 

 

Kristi hode og Legeme tilsvarer Herrens Tjener som er nevnt i profeten Jesajas bok -  den store Befrier som vil bringe rettferdighet til nasjonene.

 

Forvandlingen i vĺr karakter som er nřdvendig hvis vi i sannhet skal vćre et lem i Kristus, inkluderer, som anfřrt ovenfor, at vi gjenspeiler Kristus og hviler fredfylt i Faderens Person og vilje.

 

Dette betyr at hvert lem pĺ Kristi Legeme mĺ tilsidesette hans eller hennes egenvilje, og lćre ĺ se hen til Hodet for hver enestse beslutning i livet – stor som bitteliten. 

 

Hvor annerledes kirkehistorien ville ha vćrt hvis de kristne hadde sett hen til Hodet for hver beslutning.  Hvor fullstendig annerledes!

 

Hvor annerledes dagens menighetsaktiviteter ville vćre hvis hver troende ville se hen til Hodet for hver beslutning!         

 

Men mennesket drives av sin egenvilje.

 

I Amerika roser vi det individ som tar kontroll over sitt liv og lykkes i livet.  Vi applauderer det ćrgjerrige unge menneske som viser sin interesse i én eller annen gren av vitenskap, kunst, teknologi, erhverv, politikk, medisin, det militćre, etc., og gĺr i gang med ĺ nĺ til toppen.  Pĺ én mĺte er dette godt.

 

Men hvis vi řnsker ĺ bli et lem pĺ Kristi Legeme, mĺ vi se vekk fra alle personlige motiver og all ćrgjerrighet.  Vi er pĺ vei til ĺ uttrykke en annen Persons vilje, som Selv er Guds eget uttrykte bilde.

 

Vi kan se for oss at Herren vandrer med oss og bor i oss.  Han har mange ting som Han řnsker ĺ gjřre hvert řyeblikk av dřgnets 24 timer.  Noen av disse ting řnsker Han ĺ fullfřre gjennom oss som et individ.

 

Er vi beredt for, og řnsker ĺ reagere pĺ,  Jesu minste vilje?   Eller har vi vĺre egne planer som er i konflikt med, og forhindrer Herrens planer for nćrvćrende řyeblikk?

 

De fleste av oss mĺ kanskje utholde en langvarig, intens skole fřr vi er i stand til ĺ besvare Kristus, slik vĺrt legeme besvarer vĺr egen vilje.

 

Hvis vi skal bli et lem pĺ Kristi Legeme, pĺ Herrens Tjeners Legeme, mĺ vĺr karakter bli forvandlet fra ĺ vćre en uavhengig organisme til ĺ bli Guds stridsvogn.

 

De utvalgte er forutbestemt til ĺ vćre lemmer pĺ Kristi Legeme, Guds Yppersteprests lemmer.Han er Vintreet, vi er grenene.  Han velger ikke ĺ bćre frukt av Seg Selv, og vi kan ikke bćre frukt av oss selv.  Frukten vokser fram pĺ grenene, nĺr grenene er levende deler av Vintreet.

 

Frukten er Kristi bilde.

 

Hver eneste én av Guds utvalgte, Guds familie i himmelen og pĺ jorden, har et valg.  Han kan velge ĺ leve sitt eget liv, og se hen til Herren for barmhjertighet og hjelp.  Eller han kan velge ĺ forsake sitt eget liv, for ĺ kunne tjene som et redskap for ĺ fullfřre Kristi vilje.

 

Det dreier seg ikke om ĺ frata oss vĺr vilje for ĺ bli et ”tomt kar”.  Slett ikke.  Vĺrt menneskelige legeme er ikke et tomt kar.  Vĺrt legeme er fullt av muskler, nerver og hjerneceller som er i aktivitet.  Det dreier seg om vĺrt sinn.  Vi kan velge ĺ adlyde Guds Ĺnd, eller vi kan velge ĺ fřlge vĺre egne tilbřyeligheter.

 

La oss da gjřre oss umak for ĺ komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel pĺ vantro.  (Hebr.4:11)

 

Gud fratar oss aldri vĺr vilje.  Hvis vi skal kunne unngĺ passivitet nĺr vi sřker ĺ komme inn i Guds hvile, mĺ vĺr vilje vćre knivskarp.  Det dreier seg ikke om ikke ĺ ha noen vilje.  Det dreier seg i stedet om ĺ overgi vĺr vilje i den retning som Guds Ĺnd leder.

 

Det er som styremekanismen i en bil.  Intet skjer fřr vi dreier rattet i den ene eller den annen retning.  I det řyeblikk vi dreier rattet, blir forhjulene i bilen dreid i den retning.

 

Vi velger ĺ fřlge Kristus eller fřlge vĺr egen mening.  Hvis vi dreier rattet i Kristi retning, vil Helligĺndens kraft fullfřre Guds hensikter.  Hvis vi dreier rattet etter vĺr egen visdom og vĺre egne ambisjoner, vil Kristi vilje ikke bli utfřrt.  Vi blir da som et menneskelig legeme som enten er spastisk eller lammet, fordi det ikke adlyder hjernens direktiver.   I det tilfelle kan vi tro at Kristus er vĺr Frelser og Herre, men vi fungerer ikke som et lem pĺ Hans Legeme.

 

Vćre jordens salt

 

Dere er jordens salt!  Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med?  Det duger ikke lenger til noe, uten til ĺ kastes ut og trĺkkes ned av menneskene.  (Matt.5:13)

 

Hva slags forandringer i vĺr karakter mĺ gjřres hvis vi skal bli jordens salt?

 

Salt er det som gjřr mat velsmakende.  Det er mange retter som er kjedelige uten salt.  Slik mat kan spises og kan vćre nćringsrik.  Men den er ikke appetittvekkende.

 

Hvordan kan vi gjřre Guds arbeid appetittvekkende for Ham?

 

Ved ĺ oppfřre oss pĺ en rettferdig mĺte.  Ved ĺ la oss rense fra all urenhet pĺ kjřd og ĺnd for ĺ vćre hellig innfor Ham.  Ved ĺ adlyde enhver ordre Han gir med omhu.  Dessuten ved hele tiden ĺ prise og takke Ham. 

 

Nĺr Gud observerer jordens nasjoner, ser Han mennesker som gĺr hver deres vei uten ĺ tenke pĺ Gud.  Han hřrer skrik av vold og hat.  Han lukter stanken av pervers seksuell aktivitet.  Han er vitne til misbruk av barn, og Han ser alle abortinngrepene.

 

Jeg tror at Gud ville ha oppgitt menneskeheten, om det ikke var for alle de troende som adlyder Ham og stadig lovpriser Ham.  Alle jordens innbyggere ville blitt tilintetgjort – hele det moralske svineri og opprřr.

 

Jeg river bort, ja, Jeg river alt bort fra jorden, sier Herren.  Jeg river bort mennesker og dyr, Jeg river bort fuglene i luften og fiskene i havet, alt det som volder anstřt, sammen med de ugudelige.  Jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren.  (Sef.1:2,3)

 

Det kreves bare noen fĺ rettferdige mennesker for ĺ redde en nasjon fra undergang.  Men finnes  ikke slike rettferdige mennesker, er enden nćr for den sivilisasjon.

 

Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for Mitt ĺsyn til vern for landet, sĺ jeg ikke skulle řdelegge det.  Men Jeg fant ingen.  (Esek.22:30)

 

I de kommende tidsaldre vil alt Guds folk vćre rettferdige.  Kanskje vil det pĺ det tidspunkt ikke vćre behov for salt.  Eller det kan ogsĺ vćre at Guds utvalgte fremdeles vil tjene som salt, for at Gud kan akseptere de personer blant jordens frelste nasjoner som prřver ĺ beslutte seg for om de vil, eller ikke vil, gjřre det som Gud beordrer gjennom Sine tjenere.

 

Og hele Ditt folk skal vćre rettferdig.  Til evig tid skal de eie landet.  De er jo en kvist som Jeg har plantet, et verk av Mine hender til Min ćre.  (Jes.60:21)

 

I alle fall, hver og én som řnsker ĺ tjene som salt mĺ vćre villig til ĺ fornekte seg selv, ta opp sitt kors og fřlge Mesteren hver dag inntil den nřdvendige karakterforvandling finner sted.

 

Vćre verdens lys

 

Dere er verdens lys!  En by som ligger pĺ et fjell, kan ikke skjules.  (Matt.5:14)

 

Jesus Kristus er Veien, Sannheten og Livet.  Johannes erklćrer at Kristi liv er menneskenes lys.

 

I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.  (Joh.1:4)

 

Liv er lys.

 

Jesus Kristus er verdens Lys, og det eneste Lys i verden.  Vi er lys bare i den grad Kristi liv bor i oss.  Kristi liv formes i oss nĺr vi lever av Hans legeme og blod.

 

Vi lever av Kristi legeme og blod nĺr vi nekter ĺ gi etter for vĺr syndige naturs lidenskaper og lyster, vĺr kjćrlighet til verden og vĺr egenvilje.  Nĺr vi hele tiden tar beslutninger som er i overensstemmelse med Guds vilje, og ikke fřlger vĺr egen vilje, blir vi matet med Kristi legeme og blod i det ĺndelige omrĺde.

 

Ĺ leve av Kristi legeme og blod resulterer i at vĺr atferd forvandres.  Vi begynner ĺ gjenspeile Kristi rettferdige og hellige natur.  Vi blir som berget Sion – en by grunnlagt pĺ en hřyde.

 

Vi lever pĺ en vakker planet som er fullkomment tilpasset menneskers behov.  Vi har mestret mange omrĺder nĺr det gjelder kunst og vitenskap.  Men det er ett omrĺde hvor vi har kommet sřrgelig til kort.  Jeg tenker pĺ omrĺdet som har med menneskelige relasjoner ĺ gjřre. 

 

Jeg skriver denne essay den 14. desember 2001.  Mange destruktive relasjoner finnes i San Diego amt, hvor vi bor.  Pĺ samme mĺte rundt om i verden – sćrlig i Israel. Det er krig mange steder.

 

Opp gjennom historien finner vi kriger, kriger, kriger, mord, voldtekt, revolusjoner.  Vi har kommet sřrgelig til kort nĺr det gjelder menneskelige relasjoner.

 

Hvis vi i framtiden klarer ĺ opprette en skole i astronomi pĺ planeten Mars, vil det oppstĺ feider blant skolens folk pĺ grunn av jalousi og řnske om ĺ ha forrang.

 

Med andre ord, vi befinner oss i et nesten totalt mřrke nĺr det gjelder menneskelige relasjoner.

 

Jesus Kristus, og bare Jesus Kristus, er svaret pĺ dette problem.  Verdens religioner gjřr seg til talsmenn for fred og kjćrlighet, men er i virkeligheten et arnested for strid og uenighet.  Dette gjelder til og med den kristne religion.  Se pĺ Nord-Irland og andre steder hvor kristne bekjemper kristne, eller medlemmer av andre religioner.  Ĺ tilhřre den kristne religion gjřr oss ikke til en virkelig kristen – en Kristi disippel.

 

Kristus – og Kristus alene – er svaret pĺ problemet nĺr det gjelder destruktive relasjoner.   Hvert ĺr arrangerer den kristne ambassade i Jerusalem lřvhyttefest.  Det er bevegende ĺ se, hvordan mennesker fra mange nasjonaliteter kommer sammen i sann fred og kjćrlighet i Jesu navn.  Dette gjelder ogsĺ arabere og jřder som er blitt kristne.

 

Jeg ville ikke trodd at dette hadde vćrt mulig, om jeg ikke selv hadde sett det med mine egne řyne.

 

Hvordan kan vi bli forvandlet til ĺ kunne tjene som verdens lys?  Vi mĺ bli sĺ fylt med Kristi liv at vĺre holdninger og vĺr atferd ĺpenbarer hvordan konstruktive relasjoner kan opprettes.  Disse holdninger og denne atferd inkluderer kjćrlighet, glede, fred, tĺlmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og mĺtehold.  Nĺr mennesker rundt om oss ser slike holdninger og slik atferd hos oss, vil de bli pĺvirket til fredelige, kjćrlige relasjoner, og vil tilbe Gud.  Pĺ denne mĺte vil vi tjene som verdens lys.

 

Vi kan si at vi er frelst, og forkynne kristendom sĺ meget vi vil.  Men hvis vi i vĺr egen personlighet og i vĺre holdninger framviser hat, ondskap, sinne, utĺlmodighet, hardhet, forrćderi, arroganse og ukontrollert atferd, vil vi ikke kunne tjene som et lys i en verden fylt av mřrke og řdeleggende relasjoner.

 

Gud mĺ bygge Kristus inn i oss, hvis vi skal kunne tjene som verdens lys.

 

Vćre en del av Guds redskap for endetidens vekkelse

 

Stĺ op, bli lys!  For ditt lys kommer, og Herrens herlighet gĺr opp over deg.  Se, mřrke dekker jorden, og det er belgmřrke over folkene.  Men over deg skal Herren oppgĺ, og over deg skal Hans herlighet ĺpenbare seg.  (Jes.60:1,2)

 

Nĺr Herren kommer tilbake, vil det vćre et stort ĺndelig mřrke i verden.  Plutselig vil Herrens herlighet komme tilsyne over Guds trofaste rest.

 

Nĺr dette skjer, vil verdens nasjoner komme til dem som skinner med Guds herlighet.  Vi som fĺr del i denne herlighets ĺpenbarelse vil bli overveldet med kjćrlighet, nĺr vi ser de forskjellige folkeslag og stammer som nćrmer seg mot oss pĺ grunn av hva de ser og hva de fřler.

 

Men vi mĺ forberedes pĺ forhĺnd for en slik hřst.  I dag er det megen strid og misunnelse blant Jesu Kristi tjenere.  Hver tjener forsřker ĺ overgĺ de andre, mens han bygger sitt private kongedřmme.

 

En slik selvopptatthet vil ikke bli tillatt nĺr den store guddommelige herlighetsdag kommer.  De som er forberedt pĺ ĺ kunne motta nasjonene, vil ha gĺtt gjennom vann til anklene, til knćrne, til lenden, og har kommet til elven som man ikke kan vade igjennom.

 

Vann til anklene illustrerer frelsens fřrste verk.

 

Vann til knćrne symboliserer det liv som er ledet av Ĺnden.

 

Vann til lenden representerer dřd til vĺr egenvilje for at Guds vilje mĺ skje.

 

Vann til ĺ svřmme i, en elv som man ikke kan vade igjennom, hvor vĺrt liv mistes i Gud og i andre mennesker.

 

Da, og bare da, er vi blitt tilstrekkelig beredt til ĺ kunne motta jordens nasjoner som řnsker ĺ komme til Gud for ĺ bli velsignet og helbredet, og for ĺ motta undervisning om Herrens fredfylte og fruktbare veier.

 

Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus stĺr, vćre grunnfestet pĺ toppen av fjellene og hřyt hevet over alle hřyder.  Og alle hedningefolk skal strřmme til det.  Mange folkeslag skal gĺ av sted og si: Kom, la oss gĺ opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, sĺ Han kan lćre oss Sine veier, og vi vandre pĺ Hans stier!  For fra Sion skal lov utgĺ og Herrens ord fra Jerusalem.  (Jes.2:2,3)

 

Gud er kjćrlighet.  Han elsker de forskjellige nasjoner som Han har skapt.  Gud er i ferd med ĺ danne et kongelig presteskap, gjennom hvilket Han kan lede nasjonene i rettferd.  Vi er imidlertid ikke i stand til ĺ tjene som Guds redskap fřr vi er blitt forvandlet i karakter fra selvsentrerthet og selvopptatthet til ĺ bli Kristus-sentrert.

 

Vćre en gjenoppretter av paradiset pĺ jorden

 

... i hĺp om at ogsĺ skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nĺ fram til Guds barns frihet i herligheten.  (Rom.8:21)

 

Pĺ et tidligere tidspunkt var paradiset pĺ jorden, antakelig i Irak.  Alt det som mennesker kan řnske seg nĺr det gjelder ”himmelen”, var lokalisert i en have řst for Eden.

 

Paradiset ble deretter flyttet til det ĺndelige omrĺde.  Hvorfor?  Pĺ grunn av Adams og Evas karakter.  Deres karakter var ikke blitt forvandlet, slik at de kunne leve i harmoni med Gud i Edens have.

 

Kristne mennesker lengter etter ĺ komme i himmelen.  Hvem řnsker ikke det?  Minnet om Edens have ligger fremdeles i vĺr underbevissthet.

 

Men det vi ikke forstĺr, er at fřr vĺr karakter har undergĺtt en forvandling, fřr Kristus er blitt oppbygget i oss, kan vi ikke leve i harmoni med Gud i paradiset.

 

Vi antar at vi vil leve i paradiset ved nĺde, dvs. at Gud vil fortsette med ĺ tilgi vĺr dĺrlige atferd  mens vi fortsetter med vĺre destruktive relasjoner.  Dette er tĺpelig!  Fřr vi blir likedannet med Kristi bilde, vil vi fortsette med ĺ řdelegge alle de gode ting som Gud gir til oss.

 

Vi som bor her i det sřrlige California er omgitt av en vakker natur.  Men menneskene er lovlřse.  Derfor florerer det med all slags destruktiv atferd.  Hvordan kan vi nyte den vakre natur nĺr vi samtidig mĺ vćre pĺ vakt for ikke ĺ bli skutt, fordi vi kjřrer bil pĺ en mĺte som vekker én eller annens irritasjon?

 

Barn blir misbrukt og voldtatt.  I gĺr veltet to rřvere en mann i hans rullestol og stjal hans penger.    Mord og rřverier florerer.

 

Men Gud bygger karakter i Sine sřnner og dřtre.  Nĺ er Mesterskulptřrens arbeid tildekket, men nĺr Hans arbeid er blitt fullfřrt, vil Han avduke mesterverket.

 

Det er gjennom Guds sřnner og dřtre at Paradiset, som vi har satt vĺrt hĺp til etter vĺr dřd, vil utgĺ.  Himmelen vil komme til jorden gjennom dem.  Helligĺnden vil dekke jorden som vannet dekker havet.  Alt vil bli kjćrlighet, fred og glede.  En dřd natur vil vĺkne fra dens lange sřvn, og klappe frydefullt i hendene.

 

Det er lett ĺ forstĺ at hvis vi skal kunne tjene for ĺ gjenopprette paradiset pĺ jorden, mĺ Gud forvandle oss fra ĺ vćre en adamittisk sjel til en livgivende ĺnd.  Gud fullfřrer slik forvandling ved ĺ forme Kristus i oss.

 

Gud vil aldri tillate synd ĺ komme inn i paradiset.  Hvis vi řnsker ĺ spise av livets tre i Guds paradis, mĺ vi fřrst seire ved Kristus over alt det som fienden sender i vĺr vei.

 

Paradiset er fullkomment.  Nĺ mĺ vi fullkommengjřres, slik at vi kan bo i dette fullkomne paradis.

 

Vćre en kilde med evig liv og helbredelse for nasjonene

 

Slik stĺr det ogsĺ skrevet.  Det fřrste mennesket, Adam, ble til en levende sjel.  Den siste Adam ble til en ĺnd som gir liv.  (1.Kor.15:45)

 

Det er tydelig at jordens befolkning behřver evig liv.  De behřver ogsĺ helbredelse, bĺde ĺndelig og fysisk.

 

Men hvor skal slikt liv og helbredelse komme fra?

 

Bibelen forteller oss at livets trćr stĺr pĺ livets elvs bredder.  Bibelen sier ogsĺ at Ĺnden og Lammets brud inviterer hver og én som řnsker det, ĺ komme og drikke livets vann uforskyldt.

 

Ĺnden og bruden sier: Kom!  Og den som hřrer det, la ham si: Kom!  Og den som třrster, han fĺr komme!  Og den som vil, han fĺr ta livets vann uforskyldt!  (Ĺpb.22:17)

 

Hva sier Gud til oss?

 

Gud sier til oss at Hans svar pĺ nasjonenes behov for Guds liv og for helbredelse, er ĺ berede noen utvalgte personer til ĺ tjene som kilder for liv og helbredelse.

 

Jesus Kristus er det eneste Tre med evig liv.  Men det har behaget Gud at det ut fra Kristi rřtter skal vokse fram andre livets trćr – slik at de ogsĺ kan tjene som kilder til Guds liv og til helbredelse for  mennesker i nřd.

 

Men vĺr adamittiske natur hindrer oss i ĺ kunne tilby nasjonene evig liv og helbredelse.  Det er grunnen til at vĺr admittiske natur mĺ korsfestes, og Kristus mĺ formes i dens sted.

 

Gud leder Sine utvalgte gjennom tre store plattformer.

 

Den fřrste plattform er hva vi kan kalle den grunnleggende frelse.

 

Den andre plattform dreier seg om Helligĺnden, hvor vi lćrer ĺ leve under Guds Ĺnds kontroll og ledelse.

 

Den tredje plattform er representert ved den jřdiske lřvhyttefest.  Man kan si at den ĺndelige oppfyllelse av lřvhyttefesten er Guds rike.  For nĺr vi opplever denne fest, blir den allmektige Guds og Lammets trone etablert i vĺr personlighet.  Vi blir Guds trone.

 

Livets elv, Helligĺndens elv, flyter alltid fra Guds trone – fra intet annet sted.

 

Og Han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strřmmet ut fra Guds og Lammets trone.  (Ĺpb.22:1)

 

I den ĺndelige oppfyllelse av den jřdiske pinsefest opplever vi Helligĺnden som regn som kommer ned fra Gud i himmelen.

 

I den ĺndelige oppfyllelse av den jřdiske lřvhyttefest opplever vi Helligĺnden som en elv som flyter fra vĺrt indre, slik som Jesus lovte da Han feiret lřvhyttefesten.

 

Men pĺ den siste, den store dag i hřytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen třrster, han komme til Meg og drikke!  Den som tror pĺ Meg, som Skriften har sagt, fra Hans indre skal det flyte strřmmer av levende vann.  (Joh.7:37,38)

 

Den elv som er inne i oss vil flyte inn i menneskeslektens dřde hav.  Overalt hvor livets vann flyter, vil mennesker komme til live.  Ved ĺ komme til live mener jeg at de vil bli berřrt med Guds evige liv.  Mennesker er dřde inntil de blir berřrt med det evige Guds liv.

 

Alle levende skapninger, som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve.  Og fiskene skal bli meget tallrike.  For nĺr dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer.  (Esek.47:9)

 

Nĺr de hellige tjener menneskeslekten, vil helbredelse finne sted.  Den kvinne som ble misbrukt som barn, vil bli befridd fra den psykologiske skade som hun ble pĺfřrt.  Smertelige og řdeleggende minner, og dyptliggende bitterhet, vil utviskes.  Alle fysiske behov vil bli mřtt.  Alle slags lenker vil bli brutt.

 

Dette liv og denne helbredelse vil utgĺ fra Lammets brud.  Derfor inviterer Guds Ĺnd og bruden enhver som vil, ĺ komme for ĺ leve og for ĺ bli helbredet.

 

Vi kan se at vĺr adamittiske natur mĺ overgis til korsfestelse, slik at Kristus kan modnes i oss – og mĺlet er Kristi fylde i oss.

 

Gud bygger karakter i oss.  Gud bygger Kristus i oss, slik at vi kan istandsettes til ĺ ivareta de forskjellige tjenester og funksjoner som utgjřr Guds rikes arbeid pĺ jorden.

 

Gud gjřr alle ting nye gjennom Kristus – ikke nye ting, men ting som vi er vant til, gjort nye.

 

... da Han kunngjorde oss Sin viljes hemmelighet, etter Sitt frie rĺd, som Han forut fattet hos Seg Selv.  Om en husholdning i tidenes fylde: ĺ samle alt til ett i Kristus, bĺde det som er i himmelen og det som er pĺ jorden.  (Ef.1:9,10)

 

Kristus er sentrum og omkrets i Guds skapelse.

 

Vćre et medlem av det kongelige presteskap

 

Men dere er en utvalgt ćtt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne Hans storhet, Han som kalte dere fra mřrket til Sitt underfulle lys, ...(1.Pet.2:9)

 

Noen ganger er det jřdiske folk ikke sćrlig glade for at Gud har kalt dem til ĺ vćre et hellig folk, utskilt fra verden, for i en sćrlig grad ĺ tilhřre Ham.

 

Det samme gjelder for kristne.  Mange kristne liker ikke tanken om ĺ vćre annerledes enn verden.  De řnsker ĺ vćre som alle andre.

 

Men vi kan ikke vćre som alle andre.  Vi er kalt til ĺ vćre hellige, dvs. hellige mennesker.  Dette betyr at vi er kalt ut fra verden for ĺ tilhřre Gud pĺ en sćrskilt mĺte.

 

Kallet til det kongelige presteskap er evig.  Det nye Jerusalems mur illustrerer det faktum at Guds utvalgte, Lammets brud, Guds og Lammets trone, alltid vil vćre atskilt fra verden.  Atskillelsen startet da Abraham, Guds utvalgtes far, ble kalt ut fra Ur i Kaldea.

 

Jeg er av den oppfattelse at hovedhensikten med menighetens totusen-ĺrige historie har vćrt for ĺ kalle ut fra menneskeslektens rekker Guds Israel, dvs. Guds utvalgte folk, hva enten de er jřder eller hedninger.

 

Gud vil pĺ et senere tidspunkt ta Seg av de mennesker som Han frelser fra nasjonene.  Hovedvekten nĺ ligger pĺ det kongelige presteskap. 

 

Hvilken forvandling av vĺr karakter mĺ finne sted hvis vi kan bli et medlem av det kongelige presteskap?

 

Vĺrt forhold til Gud og mennesker mĺ fullkommengjřres.

 

For ĺ kunne komme i det rette forhold med Gud mĺ vi la oss rense fra all urenhet i vĺrt kjřd og i vĺr ĺnd – ved at vi helliges.  Vi mĺ si farvel til tidsĺnden, fra ĺ vćre avhengig av penger for vĺr overlevelse og trygghet.  Framfor alt mĺ vi lćre og bli totalt lydige overfor Gud i alle beslutninger vi tar, uansett hvor viktige, eller uviktige, de kan synes ĺ vćre. 

 

For ĺ komme i et rett forhold med mennesker, mĺ vi vćre rettferdige.  Vi mĺ vćre ćrlige og fredsommelige nĺr vi har med andre mennesker ĺ gjřre.  Vi mĺ ogsĺ vćre barmhjertige og medfřlende, men ikke tĺpelige.  Man mĺ kunne betrakte oss som en person med integritet, en trofast venn, en person som man kan stole pĺ.  Vi mĺ ikke vćre selvopptatt, men bestandig vćre opptatt av andres behov og forventninger.

 

Hvis vi skal vćre en Guds prest, mĺ mennesker se pĺ oss som én som er villig til ĺ lytte til deres problemer, og ĺ hjelpe dem videre pĺ veien.  Vi vil bćre Guds navn og navnet pĺ det nye Jerusalem i vĺr personlighet.  Som Jakobs stige nĺr vi himmelen fra jorden gjennom Kristus. 

 

Presten har én hĺnd pĺ Gud og den andre pĺ mennesker.  Noen ganger er han som Gud som ser ned pĺ mennesker, og noen ganger som mennesker som ser opp til Gud.

 

Intet menneske kan se Gud og leve.  Kristus er vĺr store Yppersteprest.  Kristus kan se Gud.  Én dag vil vi bli i stand til ĺ se Kristus.  Men jeg tror ikke at jordens frelste mennesker vil kunne se Kristus.  De vil i stedet mřte Kristus i oss.  Gud vil mřte mennesket gjennom Kristus gjennom oss.

 

Mennesker trenger helbredelse, befrielse fra problemer, sympati, undervisning, og visshet om at Gud har behag i dem.  De behřver ogsĺ ĺ bli regjert med en kjćrlig, men fast hĺnd – med en jernstav.

 

Den eneste arv som er verdt ĺ ha, bortsett fra Gud og Kristus, er mennesker.  Mennesker er Kristi arv, og vĺr arv som medarvinger med Kristus.

 

Men nĺr mennesker kommer til oss, mĺ de ikke mřtes med vĺr selvopptatte personlighet, men med Kristus.  Vi mĺ vćre som eselet som bćrer Kristus pĺ vĺr rygg.

 

”Vi řnsker ĺ se Jesus”, roper mennesker.  Derfor mĺ det skje en forvandling i vĺr karakter fra řnsket om selv ĺ bli opphřyet, til at Kristus blir opphřyet.  Han mĺ herliggjřres, og Gud i Ham.

 

Den fullt ut modne kristne karakter finner sin vćren i Gud, og deretter i andre mennesker, og ikke i selvopptatthet og egenvilje.

 

Vćre et Guds vitne

 

Dere er Mine vitner, sier Herren, og Min tjener, som Jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne det og tro Meg og forstĺ at Jeg er Gud.  Fřr Meg er ingen gud blitt til, og etter Meg skal det ingen komme.  (Jes.43:10)

 

Kristne snakker meget om ĺ vitne.  Jeg tror ikke at dette skader, men de mener ikke ĺ vitne.  De mener ĺ forkynne og undervise.  Vi skal gĺ ut og fortelle andre hva vi vet om Jesus.

 

Et sant bibelsk vitne er noe annet enn ĺ forkynne og undervise.  Det finnes kristne som kan vćre begavete forkynnere og undervisere, men, som pĺ grunn av deres oppfřrsel, er dĺrlige vitner om Gud.

 

Guds vitne kjenner Gud.  Guds vitne ĺpenbarer i hans ord og handlinger Guds Person, vilje, vćremĺte og evige hensikt i Kristus.

 

Den yngste kristne kan snakke til andre om hva han har lćrt om Gud og fra Gud.  Han kan beskrive hvordan hans tro pĺ Gud har frelst ham fra en destruktiv mĺte ĺ leve pĺ.

 

Hvis vi vandrer med Herren i et nćrt fellesskap, desto mer effektivt vil vĺrt vitnesbyrd vćre jo eldre vi blir.  I ĺrenes lřp lćrer Gud oss, gjennom mange, og ofte smertelige, erfaringer meget angĺende Hans Person, Hans vilje, og Hans vćremĺte.  Vi vet, tror og forstĺr at Herren er den eneste sanne Gud.  Alle andre guder som tilbes er demoner eller menneskeskapte forestillinger.

 

Hvor lang tid tar det for Gud ĺ forme en person til ĺ bli en menneskefisker, en rettskaffen sjelevinner, et vitne pĺ jorden (og kanskje ogsĺ i himmelen) om Gud og om Kristus Hans Sřnn?  En lang tid for de fleste av oss.

 

USA kan skilte med mange bibel-lćrere og forkynnere.  Men vitnesbyrdet om Gud er for en del av dem ikke et ekte vitnesbyrd.   Mange amerikanske troende ser pĺ Gud som en stor himmelsk julenisse.  Den amerikanske befolkning forstĺr nok at TV-forkynnernes show ikke har noe som helst med Gud ĺ gjřre, men bare er en mĺte ĺ innsamle penger pĺ – et program for ĺ frarřve enkene deres oppsparinger.

 

Profeter, som Elias og Elisa, er det Amerika, og mange rike vestlige land, har behov for i dag.  Eller sanne apostler som er utsendt av Kristus for ĺ forkynne hva som ligger pĺ Guds hjerte.  Dette mĺ vćre menn og kvinner med stor integritet, og ikke ćrgjerrige ”stjerner” som bygger deres personlige kongedřmmer.

 

Jeg tror at vi snart vil fĺ se slike sanne vitner.

 

For ĺ vćre et Guds vitne mĺ et menneske akseptere den ofte smertefulle overgang fra den adamittiske natur til en kristus-fylt natur.  Vi kan ikke vćre et Guds vitne fřr Gud har lćrt oss ĺ kjenne Ham.  Vi mĺ lćre Herren ĺ kjenne, bli dřmt og befridd fra synd, fřr vi kan tĺle ĺ oppholde oss i Guds fortćrende ild.

 

Herrens vitne trer fram fra den guddommelige Ild, og ĺpenbarer i sine ord og handlinger at han lever i Gud, og framstiller Gud.  Deretter trekker han seg tilbake til hvilen i den guddommelige Ild, inntil det oppstĺr en ny anledning til ĺ representere Gud.

 

Vi kan fortelle hva vi vet om den kristne religion, og hva vi har lćrt nĺr det gjelder frelsesprogrammet.  Men ĺ bćre vitnesbyrd om Gud kan kun skje nĺr vi lar Gud forvandle oss fra ĺ vćre en velmenende dřdelig til ĺ vćre en levende epistel.  Vi mĺ selv bli et sant vitnesbyrd om Gud.  Bare da kan vi seire over han som anklager oss innfor Gud.

 

Nĺr vi vandrer i ilden med Guds Sřnn og kommer derfra uten at det lukter svidd av vĺre klćr, er vi i stand til ĺ vćre et sant vitne om Gud.

 

Nĺr vi kan sove uten ĺ ta skade av lřvene i lřvehulen, da kan vi ofre sann og overbevisende lovprisning til Gud.

 

Hvert vitne om Gud er evig.  Noah, Daniel og Job taler fremdeles til oss.

 

Gud behřver vitner i dag.  Han řnsker ĺ gjřre hver eneste én av oss til et vitne, men vi mĺ vćre villige til ĺ tillate de nřdvendige justeringer i vĺr personlighet.

 

Vćre en sřnn av Gud

 

Den som seirer, skal arve alle ting.  Jeg vil vćre hans Gud og han skal vćre Min sřnn.  (Ĺpb.21:7)

 

Hver eneste av Guds utvalgte er blitt kalt til ĺ vćre en Guds sřnn, og arving til alt som Gud har gjort nytt i Kristus.  Dette er vĺr framtid.  Vi vil kunne gripe det som vi er blitt grepet for av Gud, forutsatt at vi seirer over alt det som forsřker ĺ vende oss bort fra Guds perfekte vilje for vĺrt liv.

 

Nĺtidig kristen undervisning etterlater det inntrykk at alle som tar ”de fire frelsestrinn” vil, alene pĺ grunn av dette, bli store, mektige konger i Guds rike, og regjere med Kristus over jordens nasjoner.  Alle disse er arvinger til Guds skaperverk.  Man antar at alle vil motta lřfter om herlighet og ansvar.

 

Dette er latterlig.  Hvordan kan en gjennomsnittlig kirkegjenger kunne innta en slik herlighets trone?  Er han eller hun forberedt for noe slikt ved ĺ foreta de fire frelsestrinn?  Dette er ikke skriftmessig, og dessuten ulogisk. 

 

Vi har en ung dame i vĺr menighet som studerer for ĺ bli regnskapsfřrer.  La oss si at hun ikke hadde gĺtt i en skole for ĺ studere regnskapsfřrsel, men i stedet hadde sřkt ansettelse i et firma som regnskapsfřrer.  La oss sĺ anta at dette firma, pĺ grunn av et řyeblikkelig behov for en revisor, hadde ansatt henne uten ĺ kontrollere hennes kvalifikasjoner.  I stedet ble hun plassert i et kontor og overgitt firmaets regnskap.

 

Hva vil sĺ skje nĺr hun blir konfrontert med firmaets regninger nĺr hun ikke har kjennskap til regnskapsfřrsel?  Svaret er at hun ikke vil vćre i stand til ĺ utfřre arbeidet.

 

Nĺr dette er sant nĺr det gjelder et mindre problem som det ĺ avslutte regnskap i et stort firma, hva sĺ nĺr en person plasseres pĺ én av tronene i luftrommet som regjerer over livet pĺ jorden?  Kan en slik person vćre i stand til ĺ bli mellommann mellom Gud og mennesker, og bringe harmoni og fred til skapelsen, bare fordi vedkommende har foretatt de fire frelsestrinn, og bekjent Kristus som Frelser og Herre?

 

Som nevnt ovenfor, er nĺtidig undervisning latterlig, og trosser alt vi vet nĺr det gjelder det praktiske liv og arbeid, for ikke ĺ snakke om at denne form for undervisning gĺr pĺ tvers av det Skriften sier.

 

Hvis vi som Guds arvinger skal kunne klare ĺ regjere over, og tjene, Guds skaperverk, mĺ vi seire over de onde krefter som angriper oss.  Vi mĺ lćre gjennom Kristus ĺ seire over det onde sĺvel som muligheten for det onde, som alltid vil eksistere sĺ lenge det finnes mennesker og engler som har viljer, og som kan ta deres egne beslutninger og velge deres egne livsbaner.

 

Det er absolutt nřdvendig, som vi har sagt tidligere, ĺ bli likedannet med Jesu Kristi bilde.  Vi mĺ dessuten hvile i uforstyrret hvile i Faderens Person og vilje.  Dessuten mĺ vĺr personlighet forvandles sĺ den passer inn pĺ det nivĺ i Guds rike som er bestemt for oss.

 

En fullstendig forvandling av personligheten mĺ til for ĺ kunne arve hele Guds skaperverk.

 

Vćre en Jesu Kristi bror

 

For dem som Han forut kjente, dem har Han ogsĺ forut bestemt til ĺ bli likedannet med Hans Sřnns bilde, for at Han skulle vćre den Fřrstefřdte blant mange brřdre.  (Rom.8:29)

 

Dette er en bemerkelsesverdig uttalelse.  Jesus Kristus skal vćre den Fřrstefřdte blant mange brřdre.  Ĺ bli Kristi brřdre hviler pĺ det faktum at vi har den samme Far, Gud.

 

Legg merke til i ovennevnte vers, at hvis vi skal bli Kristi bror, mĺ vi bli forvandlet til Hans bilde og likhet.

 

Hvorfor det?  Det er fordi Gud skaper en familie.  Den Fřrstefřdte er Kristus.  Han har Guds behag.  Derfor řnsker Han at vi alle tenker, snakker, handler og generelt ligner Kristus.

 

Det er umulig for den adamittiske natur ĺ ligne Kristus, selv om vi alle burde oppfřre oss sĺ likt Jesus som overhodet mulig.

 

Det er imidlertid den nye skapning, det som formes i oss, nĺr vi underkaster oss under Kristi korsfestelse og oppstandelse, som i virkeligheten kan likedannes med Kristi bilde.

 

”At jeg mĺ kjenne Ham, og Hans oppstandelseskraft, og fellesskapet med Hans lidelser, og likedannes med Ham i Hans dřd”, ropte Paulus.  Pĺ denne mĺte, ved ĺ bli lik Ham i Hans dřd, blir hvert aspekt i vĺr personlighet forvandlet ved ĺ fylles med uforgjengelig, evig oppstandelsesliv – Guds eget liv.

 

Vi ser derfor at Jesu Kristi brřdre ikke er kopier.  De, som Han, er fřdt av Gud.  Det guddommelige liv tiltar i dem.  De befris fra tidsĺnden, kjřdets lyster og begjćr og den adamittiske sjel.  De, som Kristus, lćrer total lydighet overfor Faderen gjennom alt det som de mĺ gjennomgĺ av lidelser.

 

Jesus Kristus forblir den Fřrstefřdte med alle de rettigheter som tilkommer den fřrstefřdte.  Gud har gjort Ham til vĺr Herre, og det salvede Hode over et salvet legeme.

 

Det er av aller střrste viktighet at vi hele tiden forstĺr at Gud ikke skaper mange kristuser.  Det finnes bare én Kristus.  Vi er lemmer pĺ Hans legeme.  Vi er grener pĺ det sanne Vintre.  Helligĺndens salvelse flyter ned over Hodet, inntil hele legemet er dekket av Guds herlighet.

 

Vi kan tenke pĺ Jesus Kristus, og vi sammen med Ham, som Paktens ark.   Den allmektige Guds herlighet hviler over arkens lokk mellom de dekkende kjerubers vinger.  Det hele er én guddommelig enhet.  Denne enhet er bestemt til ĺ plasseres pĺ den nye jord som den hellige stad, det nye Jerusalem i all evighet.

 

Som profeten Jeremia sa vil den opprinnelige Paktens ark ikke bli nevnt fra det tidspunkt.  Jerusalem selv vil vćre Paktens ark, Guds trone.   Mennesker fra jordens frelste nasjoner vil komme til Jerusalem for ĺ fĺ liv og bli befridd, gjennom den guddommelige herlighet som finnes i Kristus i de hellige.

 

Nĺr dere blir et stort og tallrikt folk i landet i de dager, sier Herren, da skal de ikke lenger tale om Herrens paktsark eller tenke pĺ den.  De skal ikke komme den i hu og ikke savne den, og det skal ikke lenger bli laget noen slik ark.  (Jer.3:16)

 

Vi forstĺr derfor den totale forvandling som mĺ gjřres i vĺr personlighet, hvis vi skal kunne tjene som Guds trone, hvis vi skal bli Immanuel – Gud med oss.  Sĺ stor er den bestemmelse som venter forut for Kristi brřdre.

 

Vćre en som seirer over anklageren

 

De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet.  Og de hadde ikke sitt liv kjćrt, like til dřden.  (Ĺpb.12:11)

 

Vanligvis tror vi ikke at det noensinne vil bli slutt pĺ brytekampen mellom Satan og de hellige, men den vil ta slutt.  Det er garantert!

 

I de siste dager vil det finnes hellige som vil oppfylle Guds krav vedrřrende tillit til Lammets blod, som pĺ en meget presis mĺte vil representere Guds Person, vilje, vćremĺte og evige hensikt i Kristus, og som ikke vil unndra seg korsets dřd.  De vil nedlegge deres liv, slik at Kristi vilje kan utfřres.

 

Nĺr Gud fĺr fram en slik hellig rest, vil Han handle hurtig.  Han vil gi kraft til Mikael og de rettferdige krigsengler, slik at de kan angripe Satan og hans engler med en slik kraft, hurtighet og raseri at de vil styrtes til jorden.  Denne seier vil foranledige stor jubel i himmelen, men vil bli en vredestid for jorden.

 

Pĺ hvilken mĺte mĺ vi forvandles, hvis vi skal kunne tjene som en seirende overfor anklageren?

 

Vi mĺ lćre ĺ stole pĺ den fullkomne tilgivende autoritet i Lammets blod – i Jesu blod.

 

Vi mĺ likedannes med Kristi dřd og oppstandelse, slik at vi kan vćre et klart vitnesbyrd om Gud i vĺr atferd og vĺr tale, sĺvel som nĺr det gjelder Helligĺndens gaver, som Gud gir til oss.

 

Men kanskje mest av alt, mĺ vi vćre trofaste og utholdende inntil dřden.  Vi kan ikke holde fast pĺ noe i vĺrt liv, og fremdeles kunne seire over anklageren.  Vĺr dřd i Herren mĺ vćre absolutt.

 

Det vil behage Gud ĺ kunne kaste Satan ned fra himmelen.  Satan vil ikke lenger kunne legge hindringer i veien for vĺre břnner.  Guds trone kan nĺ bevege seg fra himmelen inn i hjertene til Hans seirende hellige.  Pĺ dette tidspunkt vil menighetens tidsalder vćre ved ĺ avsluttes.  Kristus vil komme tilbake.  Han vil kalle de seirende hellige til Seg Selv, og gĺ i gang med ĺ etablere Guds rike pĺ jorden.

 

Vi vil kunne fĺ del i menighetens tidsalders herlige klimaks, bare hvis de nřdvendige forvandlinger er skjedd i vĺr personlighet.

 

Vćre én som regjerer over nasjonene

 

Den som seirer, og som tar vare pĺ Mine gjerninger inntil enden, ham vil Jeg gi makt over folkeslagene.  Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som ogsĺ Jeg har fĺtt det av Min Far.  (Ĺpb.2:26,27)

 

Problemet startet da Satan reiste seg opp imot Faderens vilje.  Jordens historie har vćrt preget av tragedier og terror som et resultat av englenes opprřr. 

 

Jesus rĺdet oss til ĺ be om at Guds rike vil komme, og at Guds vilje mĺ skje pĺ jorden som i himmelen.

 

Menighetens store Hode, Jesus Kristus, mĺtte fullkommengjřres pĺ lydighetsomrĺdet fřr Han kunne bli gitt full autoritet og makt over Guds henders gjerninger.

 

Nřkkelen til Guds rike er lydighet – fullkommen og absolutt lydighet imot Faderen.  Kristus er fullkomment lydig overfor Gud.  Vi mĺ vćre fullkomment lydige overfor Kristus.  Dette er hva Faderen har pĺbudt oss.

 

Ingen kristen troende mĺ tenke pĺ ĺ kunne regjere sammen med Kristus over nasjonene fřr han eller hun har lćrt denne totale lydighet overfor Kristus som vćrende hans eller hennes personlige Herre.

 

Ĺ si farvel til verden er en personlig innvielse fra vĺr side.

 

Vi oppnĺr renselse fra syndens makt ved ĺ fřlge Helligĺnden omhyggelig, slik Han leder oss nĺr det gjelder ĺ overgi til dřden vĺr syndige naturs gjerninger.

 

Ĺ vćre totalt lydig overfor Faderen er noe annet.  Dette betyr at vi mĺ nedlegge vĺr egenvilje og selvopptatthet.  Fordi selvet ikke kan beseire selvet, trer Gud til for ĺ befri oss fra egenviljen.  Gud seirer over vĺr egenvilje og selvopptatthet ved ĺ sette oss i forskjellige slags fengsler, og lar oss fĺ oppleve lidelser av forskjellig slag.

 

Slik Kristus mĺtte lćre lydighet gjennom lidelse, slik mĺ vi lćre lydighet gjennom lidelse.

 

Vi hungrer!  Vi třrster!  Vi lengter etter ĺ unnslippe vĺrt fengsel!

 

Men vi kan ikke slippe ut uten ĺ bryte Guds lover.

 

Litt etter litt blir vĺr egenvilje erstattet med Guds rike.  Selvet fjernes fra tronen av vĺr personlighet, slik at Gud og Kristus kan regjere fra Deres plass i vĺr personlighet.

 

Dřd til selvet, og oppstandelse til Guds herredřmme, er absolutt nřdvendig, hvis vi noensinne skal kunne tjene som én av Guds konger.

 

”Kan vi fĺ sitte ved Din hřyre hĺnd og Din venstre hĺnd?”

 

”Ja, det kan du, hvis Gud har bestemt det slik.  Men du mĺ drikke det beger med lidelse som Jeg drikker, og bli dřpt med den dĺp som Jeg er dřpt med.”

 

Lider vi med Ham, vil vi regjere med Ham.

 

Det er helt utenkelig at Gud vil gi en person autoritet og makt til ĺ regjere over andre mennesker i Guds rike, fřr Gud er fullstendig overbevist om den persons totale lydighet til ethvert av Herrens řnsker.

 

Nĺtidens kristne har opplevet den grunnleggende frelse ved Jesu Kristi blod og Helligĺndens dĺp.  Nĺ kalles vi til ĺ tilsidesette vĺrt eget liv for ĺ adlyde Kristus fullkomment, uten tanke pĺ hva det vil kunne koste for oss selv.

 

Jeg har sagt i ĺrevis at den karismatiske bevegelse vil bli splittet nĺr det gjelder lidelse.  En militant rest vil akseptere lidelse, og lćre lydighet overfor Kristus.  De fleste kristne vil avvise lidelse for ĺ kunne gjřre Kristus til deres tjener.  Dette er utgangspunktet for den falske profet.  Den falske profet er de kristne som forsřker ĺ bevare sin egenvilje intakt, og forsřker ĺ bruke Kristi kraft til hans eller hennes egen fordel.

 

Slik lřd det i ”framgangs- og trosforkynnelsen”.  Dette er mennesket som hode pĺ Kristi legeme.

 

Hvis vi er blitt kalt til en hřy stilling i Guds rike, ja, sĺ hřyt som ĺ sitte ved Kristi hřyre eller venstre side, kan vi vćre sikre pĺ at vi vil komme til ĺ oppleve ĺrevis i Guds fengsel - bli fristet, prřvet og fĺ oppleve store frustrasjoner.

 

Dette er et kall til Guds elite.  Bare de som er blitt kalt og utvalgt, og som har vist seg ĺ vćre fullstendig trofaste, vil kunne gripe det som Gud har grepet dem for.  De som er mindre omhyggelige, de som har mindre tro, de fryktsomme, vil falle av under en slik hard opptrening i lederskap.

 

Vćre en soldat i Herrens hćr

 

Herren lar Sin rřst hřre foran Sin fylking.  For Hans hćr er veldig stor, og sterk er den som fullbyrder Hans ord.  Stor og forferdelig er Herrens dag – hvem kan utholde den?  (Joel 2:11)

 

Jeg tror ikke at alle troende kristne er bestemt til ĺ vćre en soldat i Herrens hćr.  Kanskje det ikke er noen grunn for at de skal vćre det – skjřnt Paulus formaner oss til ĺ kunne tĺle lidelser som Kristi tapre soldater.

 

Fortellingen om Gideon og hans 300 menn antyder at avgjřrende kamper i menighetens tidsalder – kanskje slaget ved Harmageddon – vil bli utkjempet av en liten minoritet av Guds utvalgte.

 

I alle fall, den som řnsker ĺ vćre en Kristi soldat mĺ vćre forberedt pĺ ĺ komme under disiplin.

 

Amerikas kristne er alt annet enn disiplinert.  De gjřr nesten alt hva de lyster.  Det amerikanske folk forakter i det store og hele alt som har med autoritet ĺ gjřre.   Ved den minste provokasjon stĺr mange klar til ĺ rettsforfřlge enhver som byr dem imot.

 

Ikke alle amerikanere er sĺ udisiplinerte.  Men det er sĺ mange at landet som helhet bćrer preg av lovlřshet.

 

Jeg husker en gang jeg vendte tilbake fra Island.  Da vi landet i den amerikanske lufthavn var atmosfćren som Vanity Fair sammenlignet med den orden og ro som hersket i den islandske kultur.

 

Jeg tror at individets frihet til ĺ gjřre hva han eller hun lyster er kommet inn i menighetene.  Den tanke at Jesus skal vćre fullkommen Herre i vĺrt liv mĺ vćre avskrekkende for en del mennesker.  De sier ja til at Jesus led for deres synder, men tĺler ikke tanken om ĺ vćre Kristi slaver.

 

Soldaten i Kristi hćr er fullkomment lydig overfor Kristus, og overfor dem som Kristus har satt over dem.  Han forakter, eller ignorer ikke, autoritet.  Han marsjerer i en rett linje.  Han kan ikke sĺres av Guds Ord, for han er som en dřd-levende person.  Med dette mener jeg at han har dřdd til sin egenvilje, og lever i Jesu liv.

 

Hvis vi skal bli en soldat i Herrens hćr, mĺ vi vende oss fullstendig bort fra den amerikanske ĺnd som gjřr hva man selv vil.  Vi mĺ akseptere det faktum at det finnes en dřdelig kamp som pĺgĺr mellom Faderen og Satan, mellom Kristus og antikrist, mellom den falske profet og Helligĺnden.

 

Vĺre vĺpen er ikke verdens vĺpen.  Ingen evige seire vinnes av pengesterke kristne som stormer fram i deres entusiasme ”for ĺ gjřre Guds arbeid”.  Vĺre kamper vinnes ikke av talentfulle mennesker.  Vĺre kamper vinnes nĺr sannhetens Ĺnd i oss seirer over Satans lřgner.

 

Vi mĺ vćre rettferdige.  Vi mĺ vćre hellige.  Vi mĺ vćre totalt lydige overfor Gud, hvis vi skal kunne nćre noe hĺp om ĺ lykkes som en soldat i Herrens hćr.  Alle vĺre kjřdelige impulser og vĺr entusiasme mĺ drives ut av oss, fordi Satan er ikke et menneske, og kan overhodet ikke beseires ved menneskelige pĺfunn.  Satan blir slĺtt bare nĺr Faderen beveger Seg gjennom Sřnnen, og Sřnnen gjennom oss.

 

Det er viktig ĺ forstĺ at Satan til sist vil bli slĺtt.  All synd vil bli fjernet fra skapelsen.  Men en slik total seier er umulig for oss inntil vi har lćrt ĺ marsjere i henhold til Herrens vilje for oss.

 

Dessuten mĺ vi aldri, aldri, aldri skade den soldat som marsjerer ved siden av oss ved ĺ kritisere og ĺ baktale ham eller henne.  Vi gir Satan en fordel nĺr vi kritiserer og baktaler en bror eller sřster.

 

All slik kritikk, sladder og baktalelse mĺ bli fullstendig fjernet fra oss, ellers kan vi ikke vinne ĺndelige seire nĺ eller i framtiden.

 

Vćre en dommer over menn og engler

 

Eller vet dere ikke at de hellige skal dřmme verden?  Og hvis nĺ verden skal dřmmes av dere, er dere da uverdige til ĺ dřmme i de minste saker?  (1.Kor.6:2,3)

 

Gud har skapt mennesket til ĺ tjene som dommere og regenter over Guds skaperverk.  Mennesket skal dřmme selv engler.  Dette er bemerkelsesverdig, og er ikke blitt gitt sćrlig oppmerksomhet i kristne kretser.

 

En meget framherskende karakteristikk av den adamittiske natur er ĺ dřmme og kritisere andre mennesker.  Vi har av natur en dřmmende ĺnd.  Jeg spřr meg selv om englene dřmmer hverandre slik vi mennesker gjřr?

 

Dom, sladder og baktalelse řdelegger menighetene, og har vćrt tilstede fra det fřrste ĺrhundrede.

 

For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg řnsker nĺr jeg kommer – og at dere skal finne meg slik dere ikke řnsker; at det skal vćre strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblĺsthet, uorden.  (2.Kor.12:20)

 

Jesus Kristus, i hvis bilde vi er blitt skapt, er blitt gitt all autoritet til ĺ dřmme.  Faderen dřmmer ingen.  Han har gitt dommen til Sřnnen.  Dette er i sannhet en fryktinngytende makt!

 

Men Herren dřmmer ikke etter hva Han ser og hřrer.  Han venter inntil Han forstĺr hva Faderen mener i hver enkelt situasjon. 

 

Kristus har til hensikt ĺ gi Sine disipler autoritet til ĺ dřmme – ĺ fastholde eller ettergi synd.  Men Han kan ikke gjřre dette fřr vi er modne nok til ĺ kunne vente inntil vi hřrer hva Kristus mener i de forskjellige situasjoner.

 

Ĺ vente pĺ ĺ hřre fra Herren fřr vi bedřmmer en situasjon, er én av de vanskeligste, og helt nřdvendige, forvandlinger, hva karakter angĺr.  Det er uhyre vanskelig ikke ĺ dřmme, nĺr vĺre řyne og řrer prřver ĺ overtale oss om hva som er rettferdig og hva som ikke er rettferdig.

 

Men har du funnet at vi ofte tar feil i vĺre vurderinger? 

 

Da jeg var rektor mĺtte jeg ofte bilegge strid mellom barn.  Et barn ville komme grĺtende til kontoret over noe ondt som var skjedd.  Jeg ble opphisset, og var straks klar til ĺ straffe den skyldige.

 

Men jeg lćrte ĺ vente inntil jeg hadde hřrt den andre side av historien.  Den andre side kunne meget ofte bevirke at jeg fullstendig forandret innstilling.

 

Nĺ nĺr jeg er pastor kommer noen ganger en partner i et ekteskap for ĺ forklare hvordan han eller hun blir mishandlet.  Men nĺr den andre partner kommer med hans eller hennes standpunkt, er bildet et helt annet.  Vanligvis, men ikke alltid, har bĺde mann og kone i et ekteskap skyld nĺr vanskeligheter oppstĺr – men det er ofte vanskelig for begge to ĺ innse hvor meget av problemet som kommer fra han eller henne.

 

Hvilken tĺlmodighet!  Hvilken modenhet!  Hvilken visdom er nřdvendig hvis vi skal kunne tjene som dommer over menn og engler!  Vi mĺ alltid vente inntil vi hřrer fra Herren fřr vi tar en beslutning.  Dette gjelder uansett hvor klart det hele synes ĺ vćre.

 

Den virkelige sannhet kan vise seg ĺ vćre helt annerledes enn det som i begynnelsen syntes helt ĺpenbart.  Hvis vi vil avlegge vĺr kjřdelige tendens til ĺ foreta en hurtig bedřmmelse, og i stedet vente pĺ at vĺrt sinn oppfanger Guds sannhet, vil vi kunne spare oss selv og andre mennesker for tĺpelige handlinger som vi foretar ut fra ufullstendige opplysninger og en mangelfull innsikt.

 

Vćre en forsvarsmur omkring Guds herlighet

 

Og byens mur hadde tolv grunnsteiner, og pĺ dem navnene pĺ Lammets tolv apostler  (Ĺpb.21:14)

 

Muren som omslutter det nye Jerusalem blir bygget i deg og meg.  Det kan dreie seg om en bokstavelig mur som omslutter en bokstavelig by.  Men det viktige er at den evige mur, som virkelig holder det onde borte, finnes inne i personligheten til den forvandlede hellige.

 

Problemet med haven řst for Eden var at den ikke var beskyttet med en mur.  Satan kunne komme og gĺ som han lystet.  Det var ingen bokstavelig mur rundt haven, og det var ingen mur inne i Adams og Evas personligheter.

 

Fordi det alltid vil vćre mulig for mennesker og engler ĺ gjřre opprřr mot Guds vilje, vil Gud aldri igjen la paradiset vćre uten beskyttelse av en mur.

 

Men hvordan blir muren mot synd bygget i oss?

 

For det fřrste mĺ vi befris fra skyld ved i tro ĺ ta imot den forsoning som Lammets blod har tilveiebrakt.

 

For det andre mĺ Kristus bli fřdt i oss.

 

For det tredje mĺ Helligĺnden bo i oss.

 

For det fjerde mĺ vi litt etter litt bli konfrontert med den verdslighet, lyst, begjćr og selviskhet som finnes i vĺr personlighet.

 

By etter by, for ĺ uttrykke det slik, gjřr Helligĺnden oss oppmerksom pĺ et mřrkt omrĺde i vĺr personlighet.  Nĺr hvert omrĺde ĺpenbares for oss, mĺ vi bekjenne det, fordřmme det og gi avkall pĺ det som synd, som tilhřrende ildsjřen og ingen andre steder.  Vi mĺ vćre omhyggelige nĺr det gjelder ĺ fordřmme og gi avkall pĺ denne spesielle holdning eller atferd, mens vi hele tiden ser til Herren for total befrielse.

 

Nĺr vi bekjenner og avstĺr fra synd, avliver Helligĺnden den.  Helligĺnden dreper den.  Deretter vokser Kristus i det spesielle omrĺde av vĺr personlighet.

 

Kristus er Guds mur mot all synd.  Nĺr Kristus formes i oss, blir en mur mot synd formet i oss.

 

Hvis Adam og Eva hadde spist av livets tre, som er Kristus, ville evig liv blitt formet i dem.  Da ville Gud, slik jeg forstĺr det, ha gitt dem tillatelse til ĺ spise av treet til kunnskap om godt og ondt, som ogsĺ er Kristus – Guds evige moralske lov.

 

De ville ha sett at de var nakne.  Men pĺ grunn av Kristi liv som var i dem, ville de hatt tillit og styrke til ĺ gĺ til Gud for den rette slags kledning.  Og slik ville de ha gjort med all synd som de var fristet til ĺ begĺ.  En mur mot synd ville dermed ha blitt bygget i deres personlighet.

 

Nĺr sĺ Satan kom med sine onde forslag, slik han alltid gjřr ved ĺ nedbringe fra himmelen sitt  opprřr, da ville Adam og Eva hatt styrke og kunnskap til ĺ avvise Satan og lřpe til Gud for ekstra styrke og visdom.

 

Pĺ samme mĺte er det i dag.  Nĺr vi mřter Satan, avviser vi hans onde forslag.  Vi lřper til Gud for ekstra styrke og visdom.

 

Vekst i Kristus er i virkeligheten vekst i evnen til ĺ dřmme mellom det gode og det onde, og viljen og styrken til ĺ avvise det onde og favne det gode.  Slik modning fřrer oss til et řket kjennskap til Gud, Hans hellige personlighet og vćremĺte.

 

Den kommende verden vil inneholde Guds rike, som er den herliggjorte kristne menighet, Lammets brud, og ogsĺ nasjoner med mennesker som Gud har frelst.  Disse nasjoner er Kristi og Hans medarvingers arv.

 

Kristne har trodd at det i den nye verden med rettferdighet ikke kan vćre synd.  Sannheten er at det bare er Kristi nćrvćr som kan forhindre synd.  Engler og mennesker bibeholder deres egenviljer.

 

Dette er grunnen til at de hellige vil regjere over den nye skapelse.  De vil tjene som en mur mot synd.  Mennesker vil ikke tillates ĺ synde.  De vil bli opplćrt og opptrenet i rettferdighet.  De vil forstĺ at de ikke kan fĺ adgang til det nye Jerusalem og drikke av livets vann, fřr synd er forsvunnet fra deres personlighet.

 

De hellige vil ikke tillate synd i framtiden.  Muren mot synd som er bygget inn i deres personlighet under deres disippelskap pĺ jorden, vil forhindre at de selv synder og istandsette dem til ĺ forhindre synd hos dem som de regjerer over.

 

Den nye verden vi beveger oss mot er meget mer praktisk, meget mer forstĺelig og endefram, enn vi til nĺ har innsett!

 

Vćre en del av Hans ĺpenbaring – Gud i Kristus i de hellige

 

Den som seirer, ham vil Jeg gjřre til en střtte i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gĺ ut derfra.  Og Jeg vil skrive pĺ Ham Min Guds navn, og navnet pĺ Min Guds stad – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra Min Gud – og Mitt eget navn, det nye.  (Ĺpb.3:12)

 

Det er dette som menneskeslektens historie dreier seg om.  Gud forbereder et levende tempel for Seg Selv.

 

Vi forstĺr at Gud har et stort tempel i himmelen.  Men Gud har bestemt ĺ byggge et levende hus for Seg Selv hvor igjennom Han kan ha fellesskap med menneskene som Han har skapt.

 

Da Gud skapte Adam og Eva ĺpenbarte Han ikke Sin hensikt med ĺ ville bo i mennesket, til ĺ danne mennesket som Sin trone, Sin vogn.  Men det blir mer og mer klart for oss at det nettopp er dette Han er i ferd med ĺ gjřre.

 

Den jřdiske fest, Lřvhyttefesten, den siste fest i det jřdiske seremonielle ĺr, billedgjřr i symbolsk form Guds hensikt ĺ ville bo i  mennesket, ikke bare vćre hos  mennesket.

 

Navnet pĺ det nye Jerusalem vil vćre ”Herren er der”.  Gud kommer for ĺ bo i oss, sćrlig i det nye Jerusalem, og samtidig vćre hos oss.

 

Rundt omkring skal byen mĺle atten tusen stenger.  Og byens navn skal fra den dag vćre: HERREN ER DER. (Esek.48:35)

 

Det skal ikke lenger vćre noen forbannelse.  Guds og Lammets trone skal vćre i staden, og Hans tjenere skal tjene Ham.  (Ĺpb.22:3)

 

Det er vanskelig ĺ forestille seg, ikke sant, at Gud kommer for ĺ oppholde Seg permant pĺ jorden.  Mennesker vil be til Gud i Jerusalem i stedet for i himmelen.

 

Pĺ den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone. Og alle folkene skal samle seg der, til Herrens navn i Jerusalem.  De skal ikke mer fřlge sitt onde, harde hjerte.  (Jer.3:17)

 

Det vil bli Immanuel – Gud med oss.

 

Se, jomfruen skal bli med barn og fřde en Sřnn, og de skal gi Ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud. (Matt.1:23)

 

I Ĺpb.3:12 (se ovenfor) stĺr det at den troende som seirer, dvs. den som seirer over de fiender som kommer mot ham eller henne under deres disippelskap i den nćrvćrende verden, vil fĺ tildelt en meget viktig stilling i Guds evige hus.  Han eller hun vil bli en ”střtte”, dvs. en integrert del av styrken og skjřnnheten i det hele.

 

Dessuten vil Guds navn, Guds by, og Kristi nye navn, bli skrevet pĺ ham.  Dette betyr at hvor enn han gĺr, der gĺr Gud, der gĺr Guds by, der gĺr Kristus.  Det later til at det nye Jerusalem er en levende by som vil vćre der hvor den hellige befinner seg.  Den hellige forlater aldri byen – byen er hvor den hellige befinner seg.  Slik er min forstĺelse.

 

Vi refererer til Guds ĺpenbarelse i Kristus som inkarnasjonen.  Og slik er det.  Det er Gud kommet i kjřd.  Vi vil ogsĺ – hvis vi kommer seirende igjennom kampen – bli en integrert del av Guds inkarnasjon – av synliggjřrelsen av den usynlige Gud.

 

Dette ville vćre blasfemi, hvis det ikke var én av de sentrale begreper i Bibelen.  ”Hvilken trone vil dere bygge for Meg?”, spřr Gud.  ”Hvor er stedet for Min hvile?”

 

Sĺ kommer svaret.

 

Sĺ sier Herren: Himmelen er Min trone, og jorden er en skammel for Mine fřtter.  Hva slags hus kunne dere bygge Meg, og hvor skulle det finnes et hvilested for Meg?  Alt dette har jo Min hĺnd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren.  Men den Jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sřnderbrutt ĺnd og er forferdet over Mitt ord.  (Jes.66:1,2)

 

Hvem vil bli det evige hvilested for Gud?

 

Den troende som har en sřnderbrutt ĺnd og som er forferdet over Guds ord.

 

Er ikke det interessant!  Sĺ meget av den kristne religion har vćrt karakterisert av pomp og prakt og arroganse – sćrlig i lederskapet.

 

Gud, som er střrre enn alt hva vi kan forestille oss, er aldri imponert over vĺr status eller vĺre bedrifter.  Gud ser etter ydmykhet og anger blant dem som frykter Ham.  Gud Selv er ydmyk og enkel, som et barn.  Han distanserer Seg fra det stolte.

 

Hvis vi derfor řnsker ĺ kunne ĺpenbare Guds rike, mĺ vi forvandles i karakter inntil vi er ydmyke,  bedrřvete, og angrer nĺr vi gjřr Gud fortred, og hvor vi er forferdet over Guds ord.  Dette er meget forskjellig fra det amerikanske temperament.  Amerikanerne er stolte.  Vi rettferdiggjřr vĺre handlinger nĺr vi blir fornćrmet, og vi frykter ikke Gud.  Vi kan i en viss grad vise ćrbřdighet overfor Gud, men vi er altfor stolte og uavhengige, og frykter i virkeligheten ikke den hřyeste Gud.

 

Vi sier at vi elsker Kristus, men vi er uvillige til ĺ holde Hans bud.

 

Vi bruker Kristus til vĺre egne formĺl.  Tanken om ĺ vćre Kristi slave er avskyelig for oss.  Vi řnsker ikke ĺ vćre noens slave.  Pĺ grunn av dette lever vi bundet i Satans lenker uten ĺ ane det.

 

Vi framturer i en religiřs arroganse og selvtilfredshet.  Vi er sikre pĺ at vi er bedre enn andre mennesker, og stĺr klar til ĺ bli ”bortrykket” til himmelen for ĺ unngĺ den lidelse som vil ramme de ”elendige stakkarer som ikke hřrer med i vĺr gruppe”. Pĺ denne mĺte  ĺpenbarer vi ikke Guds sanne Person og vilje, men i stedet de myter som vĺr sćrlige sekt er fortalere for.

 

La oss alle, og sćrlig oss amerikanere, vende om til Gud i ydmykhet og anger.  La oss i stedet ha  apostelen Paulus’ holdning, som sřkte ĺ nĺ fram til det som Gud hadde besluttet for ham.

 

Hver og én av Guds utvalgte er blitt kalt og rettferdiggjort pĺ forhĺnd.  Individets navn har ĺ gjřre med et spesielt sted, en bestemt funksjon eller oppgave, i Guds rike.  Nĺ er det hans ansvar ĺ forsřke ĺ komme inn til Guds hvile, dvs. ĺ slutte med sine egne gjerninger, slik at han kan nĺ fram til det som han er blitt kalt til fra verdens skapelse.

 

Guds fulle kraft i Kristus stĺr parat til ĺ hjelpe den hellige, nĺr han kjemper for ĺ seire over de krefter som forsřker ĺ ta hans lederskaps krone.  Han kan seire over alle forhindringer, hvis han bare vil holde sine řyne festet pĺ Jesus Kristus.

 

Men hvis den troende ikke er flittig, og pĺ grunn av latskap, feighet eller egenvilje, unnlater ĺ gripe det som Herren har besluttet for ham, vil han komme til ĺ oppleve et fryktelig samvittighetsnag pĺ Herrens dag.  Nĺr han stilles ansikt til ansikt med Jesus Kristus og blir bedt om ĺ avlegge regnskap for det som har vćrt tiltrodd ham, vil han bli funnet trolřs.  De gaver som han har mottatt for ĺ kunne nĺ det mĺl som var bestemt for ham, vil bli fjernet fra ham.  De vil bli gitt til en annen som har vćrt trofast og omhyggelig.

 

Overtrederen vil bli kastet ut i det ytre mřrke, ute av stand til ĺ fĺ oppleve Jesu Kristi kongedřmmes lys og glede.

 

Han har mistet dette kongedřmme pĺ grunn av hans forsřmmelse.  Kristus har lidt tap.  Kristi legeme har lidt tap.  De mennesker som skulle ha vćrt hans arv har lidt tap.  Alle har lidt tap pĺ grunn av hans trolřshet og forrćderi.  Han valgte ĺ vćre opptatt med verdens tĺpeligheter, i stedet for ĺ bringe alt det gode fra Gud til dem omkring ham.

 

Det vil bli grĺt og tenners gnissel pĺ grunn av deres anger.  De som alltid tidligere klarte ĺ flykte fra konsekvensene av deres selvsentrerte handlinger, men som nĺ har mřtt Guds viljes jern.

 

Min venn.  Gud har noe vidunderlig for deg.  Řye har ikke sett. Řre har ikke hřrt.  Intet menneske kan forestille seg hva som ligger foran deg, om du bare vil sette alt tilside og regne det som sřppel, for ĺ nĺ fram til den plass i Guds rike som har vćrt reservert for deg fra verdens skapelse.