EVANGELIET OM GUDS RIKE

Trumpet Ministries, Inc., Copyright © 2009 Alle rettigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem
Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen—Den Hellige Skrift” 1988

Johannes døperen forkynte evangeliet om Guds rike. Jesus Kristus forkynte evangeliet om Guds rike. Lammets apostler forkynte evangeliet om Guds rike. Hva forkynner vi i dag?

I dag forkynner vi evangeliet om å komme i himmelen når vi dør. Dette er ”et annet evangelium”. Vi må vende tilbake til Bibelens evangelium om Guds rike.


Innholdsfortegnelse

Et annet evangelium
Himmel og paradis
Guds rike
Utviklingen av Guds rike i det indre menneske
Guds rikes komme står for døren
Hvorfor det gjør en praktisk forskjell om vi forkynner evangeliet om Guds rike eller evangeliet om å komme i himmelen når vi dør
Guds rike og de frelste nasjoner
Guds evige bolig blant menneskene
Konklusjon


EVANGELIET OM GUDS RIKE

Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt.24:14)

Et annet evangelium

Johannes døperen forkynte evangeliet om Guds rike. Jesus Kristus forkynte evangeliet om Guds rike. Lammets apostler forkynte evangeliet om Guds rike. Hva forkynner vi i dag?

For om det kommer én til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt—da tåler dere det så gjerne. (2. Kor.11:4)

I dag forkynnes evangeliet om å komme i himmelen når vi dør. Dette er ”et annet evangelium”. Vi må vende tilbake til det bibelske evangelium om Guds rike.

På hvilket tidspunkt ble evangeliet forandret fra Guds rikes komme til jorden til en flukt av frelste mennesker til himmelen, til det åndelige område?

Forandringen kan ha skjedd under innflytelse av den gnostiske filosofi. Gnostisismen, som særlig gjorde seg gjeldende i det første århundrede, lærer at ånden i sitt vesen er god og at materien i sitt vesen er ond. Gnostisismen understreker viktigheten av korrekt kunnskap som midlet hvorved man kommer i den åndelige himmel. Det meste av dagens kristne forkynnelse er mer gnostisk enn kristen.

Bibelen lærer ikke at ånden i sitt vesen er god og at materien i sitt vesen er ond. Snarere tvert imot. Gud proklamerte i Sitt ord at det fysiske område var ”meget godt”. Men så kom synden inn fra det åndelige område.

Himmel og paradis

I virkeligheten ønsker vi ikke å komme i himmelen, men til paradis. Vi ble skapt i en have—i paradis. Minnet om denne have er fremdeles i vårt blod. Ubevisst vet vi at der ute ett eller annet sted finnes et Eden—et sted hvor alt er kjærlighet, glede og fred. Vi kaller denne have for ”himmel”, fordi paradis i dag er i den tredje himmel.

Jeg kjenner et menneske i Kristus—om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det—en som for fjorten år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette menneske—om han var i legemet eller utenfor legemet vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale. (2. Kor.12:2-4)

Bibelen sier ikke meget om himmelen. Himmelen blir presentert i Bibelen som stedet hvor Gud og Lammet er, og glasshavet, de tjuefire eldste og kjerubene er. Himmelen selv er aldri beskrevet i Skriften som en have. Paradisets have er i himmelen på nåværende tidspunkt i påvente av å returnere til jorden.

Johannes døperen, apostlene og Jesus forkynte aldri at paradiset står for døren, men at Guds rike står for døren.

De tre himler er steder.

Paradiset er Guds have.

Evig liv er Guds liv som er kommet til oss gjennom Jesus Kristus.

Guds rike er Guds herredømme.

Disse fire uttrykk har med hverandre å gjøre, men er ikke det samme. Fordi Jesu komme i Sitt rike står for døren, vil vi forsøke å gi en klarere forståelse av disse kjente uttrykk.

La oss konsentrere oss et øyeblikk om Guds rike.

Guds rike

Det er to aspekter når det gjelder Guds rike. Det er det indre aspekt og det ytre, synlige aspekt. Det indre er det vesentlige. Det ytre er en demonstrasjon og et produkt av det indre.

Det indre Guds rike er Gud i Kristus i de hellige som regjerer over Guds skaperverk. Guds skaperverk inkluderer englene og de frelste nasjoner.

Guds rike er en regjering! Det er Guds herredømme.

På et tidspunkt hadde vi paradis på jorden. Men vi klarte ikke å beholde det. Vi kunne ikke beholde paradiset fordi det ikke fantes noen regjering som kunne holde Satan vekk fra det, og som kunne forlange lydighet overfor Guds lover.

Så enkelt er det!

Hva er så det største behov i tiden? Det er opprettelsen av Guds rike. For uten Guds rike kan vi ikke opprettholde paradiset om vi igjen skulle motta det.

Vi ønsker paradiset. Gud ønsker at Hans lover overholdes.

Intet godt ville skje i dag om hele jordens befolkning kom i himmelen, til paradis. Hvorfor? Fordi paradiset med det samme ville bli ødelagt av verdsligheten, lysten og egenviljen hos de nylig frelste. Det er ingen grunn til å tro at det å komme i paradis vil forvandle oss fra syndere til hellige mennesker. I virkeligheten begynte synden i paradiset!

Utviklingen av Guds rike i det indre menneske

Jesus Kristus Selv er Guds rike. Kristus tjener som eksempel på Guds herredømme ved Sin absolutte lydighet overfor Faderen. Jesus Kristus er alt hva Guds rike er.

Etterhvert som Jesus Kristus blir formet i oss, blir Guds rike formet i oss. Etterhvert som Faderen og Sønnen kommer for å bo i det som er formet i oss, kommer Guds rike for å bo i det som er formet i oss. Ett aspekt av Guds rike er det som er formet i oss. Et annet aspekt av Guds rike består i at Faderen og Sønnen kommer personlig for å bo i det rike som er blitt formet i oss.

Guds rike er Gud i Kristus i de hellige som regjerer over hele Guds skaperverk.

Alle de gaver og tjenester som er gitt til Kristi legeme av Helligånden har den hensikt å forme Kristus, Guds rike, Guds herredømme, i oss. Jo mer av Kristus vi har, jo mer av Guds rike har vi.

Alt som skjer i en gudstjeneste skulle ha det formål å bygge Kristus, Guds rike, i oss.

Vi kan hverken se, eller komme inn i Guds rike, før vi er født på ny, fordi dette er Guds rike som er født i oss.

Den som er minst i Guds rike er større enn noen av de gammel-testamentlige profeter, fordi han har Kristus formet i seg og som bor i seg.

Guds rikes komme står for døren

Da Johannes døperen, Jesus og Paulus forkynte at Guds rikes komme står for døren, mente de både det indre og det ytre kongerike. Det indre kongerike formes i oss nå. Det ytre kongerike er ved Guds høyre hånd i himmelen.

Mange av Jesu lignelser har å gjøre med det indre kongerike. ”Guds rike er som en sæd”, osv.

Når Herren har tilstrekkelig mange hellige som har Kristus formet i seg og hvor Kristus bor i dem, vil Han tre fram sammen med dem. Jesu Kristi og Hans helliges tilsynekomst er Guds indre og ytre rikes komme til jorden.

Det ytre rike er manifestasjonen og produktet av det indre rike. Guds rike vil ha en ytre, tilgjengelig form. Denne form er det nye Jerusalem, Guds evige bolig.

Navnet på den hellige by vil være skrevet på de seirende hellige, fordi de er det nye Jerusalem kommet til jorden.

Det nye Jerusalem er Guds hus, som er nevnt i Joh.14:2. I Guds hus er det mange rom. Hver hellig må bli et rom, en levende sten, i Guds hus. Jesus gikk til korset og deretter til himmelen for å sprenge Sitt blod foran nådestolen, slik at en plass kan beredes for oss i Guds evige bolig, det nye Jerusalem.

Ved Helligåndens tjenester og gaver blir vi formet til Guds hus, det nye Jerusalem.

I Ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden. (Ef.2:22)

Hvorfor det gjør en praktisk forskjell om vi forkynner evangeliet om Guds rike eller evangeliet om å komme i himmelen når vi dør

Johannes døperen, Herren og apostlene forkynte alle sammen evangeliet om Guds rike og Guds rikes komme til jorden.

I to tusen år har de kristne menigheter forkynt evangeliet om å komme i himmelen når vi dør.

Denne tradisjon av så lang varighet blir nå utfordret ved begynnelsen av det 21. århundrede, fordi det evangelium vi velger å tro har direkte innflytelse på den måte vi lever det kristne liv på.

En oppskrift for en moralsk katastrofe er som følger: Vi kommer i himmelen når vi dør; dette skjer av nåde hva enten vi lever et gudfryktig liv eller ikke; vi skal bo i en praktfull residens i paradiset uten å foreta oss noe av nevneverdig betydning for evigheten; vi skal bortrykkes før trengselstiden så vi ikke behøver å forberede oss nevneverdig for den onde dag! Alt dette forkynnes vidt og bredt i Amerika og i store deler av verden. Guds plan om å utvikle mennesker som praktiserer rettferdighet, elsker barmhjertighet og vandrer ydmykt med Gud, er for det meste blitt fullstendig ødelagt.

Så vidt jeg kan se, er denne fortolkning av Det Nye Testamente (NT) blitt fremmet av Satan selv. Det fører oss direkte bort fra Guds rike, Guds herredømme på jorden.

Jeg vet at mange fine kristne har kommet fra, og fremdeles kommer fra, menigheter hvor evangeliet om å komme i himmelen forkynnes. Årsaken er at mennesker og pastorer fremdeles er fornuftige og forkynner gudfryktig levnet, selv om moralsk forvandling ikke kreves av evangeliet om å komme i himmelen.

Men i dag lever mange tusen kristne, inklusive pastorer, ugudelige liv fordi de stoler på at Guds nåde hele tiden dekker over deres syndige atferd.

Mange pastorer har falt på det moralske område i de siste ti år. Dette er fordi øksehodet av jern med evangelisk sannhet er gått tapt. Det er på tide at et stykke tre—korset—kastes ned i vannet. Så vil jernet ”flyte opp” i forkynnelsen og i kristne menneskers liv.

Evangeliet om Guds rike har intet å gjøre med en ”bortrykkelse” for å frelse oss fra vanskeligheter, eller med en evig hvile i en residens i himmelen. Evangeliet om Guds rike har å gjøre med fødsel og vekst av Kristus i oss, slik at en ny rettferdig skapning trer fram. Det er Guds rike og Hans rettferdighet som formes i oss.

Når de hellige har nådd fram til Kristi fylde, vil Kristus og disse tre fram og opprette Guds herredømme på jorden. Guds komme og herredømme på jorden er de gode nyheter for alle mennesker som ønsker å praktisere rettferdighet. Kristus og Hans hellige vil bringe rettferdighet til nasjonene ved å tilintetgjøre all ondskap på jorden.

Guds rike og de frelste nasjoner

For å forstå evangeliet om riket må vi forstå forskjellen mellom Guds rike, som er den kristne menighet, og nasjonene med frelste mennesker.

De fleste kristne menigheter er ikke klar over at disse to avdelinger med mennesker vil bli bevart på Herrens dag. Hvis man ikke forstår forskjellen mellom Guds rike og de frelste nasjoner, er det umulig å forstå Det Gamle Testamente (GT), eller det faktum at menigheten er det kongelige presteskap.

Vi befinner oss på nåværende tidspunkt i menighetens tidsalder. Dette betyr at Helligånden stadig søker ut Guds utvalgte og bringer evangeliet til dem. Hver og én som er bestemt til evig liv tror evangeliet, og blir del av menigheten, de utvalgte, Guds Israel.

Menigheten er Abrahams ene ætt. Alle de som virkelig er del av Jesus Kristus er medlemmer av menigheten, Abrahams ene ætt, det nye Jerusalem, Guds hus, Guds rike, Lammets hustru.

Disse er Jesu Kristi brødre og søstre. Gud har kalt dem ut fra verdens begynnelse i henhold til Hans forutviten.

Så har vi jordens nasjoner. Gud fortalte Abraham at i Abrahams ætt skulle jordens nasjoner bli velsignet.

Ifølge Jesu bønn i Johannes evangelium vil verden tro at det er Gud som har sendt Jesus til oss, så snart som menighetens medlemmer er blitt gjort til ett i Kristus i Gud.

Hva jeg sier er at alt det som Gud gjør med deg og meg og alt som vi må gjennomgå, er til de frelste nasjoners gavn. Det er jo disse mennesker som vi skal tjene som regenter og prester—et kongelig presteskap.

Kan du huske fortellingen om sauenasjonene og geitenasjonene?

Når Jesus kommer til syne i herlighet, vil Han være omgitt av Sine utvalgte, Sine brødre.

Foran dem vil jordens nasjoner være forsamlet. (Dette vil kunne finne sted under dommen som følger etter tusenårsriket.)

Da vil Herren atskille menneskene fra hverandre. Noen vil Han plassere ved Sin høyre hånd og noen ved Sin venstre hånd.

Og alle folkeslag skal samles framfor Ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved Sin høyre side, og geitene ved Sin venstre. (Matt.25:32,33)

Husk på at disse mennesker ikke er kristne. De er nasjoner med mennesker som er Kristi og Hans brødres arv.

Legg nøye merke til hva Herren sier:

Da skal Kongen si til dem ved Sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av Min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. (Matt.25:34)

Riket er menigheten. Riket blir på nåværende tidspunkt forberedt, slik at mennesker som Gud frelser blant nasjonene, vil bli velsignet med guddommelig herredømme.

Hvis du kan akseptere dette, vil hele Bibelen, GT såvel som NT begynne å bli forståelig.

Hva er grunnen til at mennesker som blir kalt ”sauer” får inngang i Guds rike? På grunn av at de har hjulpet Herrens brødre.

Og Kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier Jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse Mine minste brødre, det gjorde dere mot Meg. (Matt.25:40)

Vi i menigheten, presteskapet, har ikke del i riket ved å hjelpe Herrens brødre. Vi bringes inn i riket ved at vi angrer våre synder, blir døpt i vann og mottar Helligånden.

Dessuten er vi befalt å regne oss som døde med Jesus Kristus, å være oppreist og steget opp med Ham ved Faderens høyre hånd. Vi må regne disse fakta som sanne hver eneste dag i vårt kristne liv, slik at vi ikke blir motløse når Helligånden stadig utfordrer oss til å nedlegge vårt liv for å trenge dypere inn i Kristus.

Dette er måten som vi blir del av Guds rike på. Det er en evig prosess med å dø og leve, dø og leve, dø og leve, inntil vi kan si: ”Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.”

Når jeg tenker etter blir jeg mer og mer klar over hvor få menighetsmedlemmer som virkelig presser fram på denne disippelskapets vei med Kristus. Antakelig har vi i menighetene en blanding av mennesker hvor majoriteten bare er menighetsmedlemmer, og hvor minoriteten er Jesu sanne disipler. Hvor mange kristne kjenner du som nedlegger sine liv, tar opp deres kors og følger Herren? Pr. definisjon er det bare disse som er sanne disipler, som er sanne kristne.

Men tilbake til vårt emne. ”Sauene” som Herren har utskilt kommer ikke inn i riket som vi gjør. Menigheten er det kongelige presteskap. Vi har førstegrøden av Helligånden. Vi vil bringe Helligånden til de nasjoner som Kristus har valgt å frelse inn i Sitt rike. ”Sauene” har dette navn, fordi de har hjulpet Herrens brødre, når brødrene var i fengsel, eller var syke, frøs, eller i behov av ett eller annet. Det er på dette grunnlag de blir ført inn i Guds rike. Dvs. de vil motta åndelig velsignelse gjennom Herrens brødre.

Det åndelige prinsipp er at hva et individ gjør for en nødstedt disippel, gjør han eller hun for Herren Selv. Og hva han gjør for Jesus, gjør han for himmelens Gud.

For det folk og det rike som ikke vil tjene Deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. (Jes.60:12)

Dette vers betyr at den nasjon som ikke vil hjelpe Guds utvalgte, Guds Israel, vil bli ødelagt.

Én av de skadelige villfarelser som dispensasjonslæren fører med seg er at den hindrer oss i å se menigheten i Israels profeters proklamasjoner. Peter sier at profetene talte om oss—og det gjør de!

Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, Han som ble sendt fra himmelen—dette som englene trakter etter å skue inn i. (1. Pet.1:12)

Guds Israel er én, fra Abraham helt til den siste person, jøde eller hedning, som Gud fører inn i oljetreet. Oljetreet, Abrahams ætt, er Jesus Kristus. De som blir del av Kristus er Abrahams ætt, hva enten de er jøde eller hedning av fysisk herkomst.

Hver gang profetene talte om det messianske rike talte de om det som er evig sant om Kristus og alle som har del i Kristus.

Det sekstiende kapitel i Jesajas bok, som taler om nasjonene som tjener Israel, refererer til det nye Jerusalem. Nasjonene i dag tjener visselig ikke det fysiske Israel. Referansen er til de nasjoner som tjener Guds utvalgte i tiden som ligger forut.

Legg merke til det følgende:

Noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen. For Guds herlighet opplyser staden, og Lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Dens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. (Åpb.21:22-26)

Åpenbaringsboken refererer til det nye Jerusalem som ”bruden, Lammets hustru”.

Åpenbaringsboken hevder at ”Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel”.

Lammets eneste hustru, Guds og Lammets eneste tempel, er den kristne menighet. Hele den kristne menighet er ”ett nytt menneske” i Jesus Kristus. Det er Abrahams ætt. Å si noe annet er å avvike fra Skriften. Det er ”Jerusalem”!

Vi ser derfor i ovenstående vers, at folkeslagenes herlighet og ære vil bli båret inn i staden—”staden” er den kristne menighet. Dette skriftsted er en parallell til det sekstiende kapitel og andre steder, i Jesajas bok.

Det nye Jerusalem, den hellige stad, er Faderens hus. Det er det ene Guds rike, himlenes rike, som begge testamenter taler om. Det finnes intet annet Guds rike, intet annet himlenes rike.

Guds evige bolig blant menneskene

Hva er egentlig Guds rike?

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk, og Gud Selv skal være hos dem og være deres Gud. (Åpb.21:3)

Guds rike er Guds bolig.

Hvor er boligen?

På et høyt fjell på den nye jord. Guds rike har en indre såvel som en ytre dimensjon. Menneskene vil kunne se den ytre dimensjon som kommer ned gjennom himmelen for å bli på den nye jord.

Beskrivelsen av det nye Jerusalem og dets mur er symbolsk og refererer til karakteren som er blitt formet i de hellige etterhvert som Kristus er blitt skapt i dem. Men, jeg er av den oppfattelse at det nye Jerusalem vil ha en synlig dimensjon som kan sees av ”sauene” som lever blant jordens nasjoner—kanskje mange av de nasjoner som vi allerede kjenner.

Gud skaper ikke nye ting, men gjør alle ting nye. Det vil si at alt som vi har kjært på jorden, og som Gud har funnet verdig for Sitt rike, vil bli gjort nytt i Jesus Kristus og bli del av vår evige arv.

De som lever seirende liv i Jesus Kristus vil faktisk få tre typer arv:

Deres første og viktigste arv vil være Gud Selv, for de er Hans prester.

Deres andre arv vil være ”sauene” blant jordens nasjoner.

Deres tredje arv vil være Guds paradis, Guds have.

Guds hus vil komme ned fra himmelen for å leve blant jordens frelste nasjoner.

Hva så?

Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så Han kan lære oss Sine veier, og vi vandre på Hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. (Jes.2:3,4)

Nå forstår vi hvorfor evangeliet om riket er gode nyheter. Det er fordi det ikke vil bli flere kriger. Dessuten (husk på at vi nå taler om de frelste nasjoner, og ikke om selve menigheten):

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. (Åpb.21:4)

Mennesker leser dette vers og sier ”det vil ikke være tårer i himmelen når vi kommer der!”

Dette vers betyr ikke at når vi kommer i himmelen vil det ikke være noen tårer. Det betyr at når vi er villige til å vokse opp i Kristus, vil vi kunne tre fram med Ham og tørre bort menneskenes tårer!

Konklusjon

La oss se på hva vi har diskutert i denne korte essay.

Et annet evangelium

Nåtidig kristen forkynnelse er ikke evangeliet om Guds rike som ble forkynt av Johannes døperen, Jesus og Lammets apostler.

Det som forkynnes i dag er de gode nyheter at vi vil unnslippe helvetet og komme i himmelen selv om vår atferd har vært ond både før og etter at vi har tatt de ”fire frelsestrinn”.

Dette er et annet evangelium og ikke evangeliet som ble forkynt av apostlen Paulus. Det ligner ikke en gang det evangelium som ble forkynt av Paulus.

Læren om ”bortrykkelse før trengselsperioden” er i den grad avvikende fra evangeliet. Etter min oppfattelse er den ikke verdt en nærmere diskusjon.

Himmel og paradis

Vi har sagt at når vi sier ”himmel” mener vi i virkeligheten paradis, den have hvor menneskene ble skapt. Minnet om denne have er i vårt blod. Paradiset er i himmelen nå. Derfor har de to ord fått samme betydning. Men himmel og paradis er ikke det samme.

Himmelen er et sted i det åndelige område. Det er Guds, Kristi, englenes, og, så vidt vi vet (skjønt Bibelen ikke diskuterer dette i noen særlig grad) de avdøde helliges bolig.

Paradiset var på jorden, men er nå i den tredje himmel. Paradiset vil returnere til jorden når Kristus etablerer Sin trone her i de hellige.

Guds rike

Guds rike er Gud i Kristus i de hellige som regjerer over alle Guds henders gjerninger. Det er nytteløst å føre menneskene tilbake i paradis før et rike er etablert som vil være sterkt nok til å opprettholde Guds måte og vilje på jorden. Kristus og Hans hellige vil styre de frelste nasjoner med Helligåndens jernstav.

Vi legger stor vekt i dag på å få mennesker i himmelen! I følge NT legger Gud større vekt på å få himmelen inn i mennesker!

Utviklingen av Guds rike i det indre menneske

Det er et indre såvel som et ytre rike. Det indre rike er Guds styre i Kristus i vårt hjerte. Det ytre rike er åpenbaringen og demonstrasjonen av det indre rike.

Før Gud fører oss inn i Kristi fylde—dvs. den fulle utvikling av det indre rike—vil det ikke være noe ytre rike hvor igjennom jordens befolkning kan bli velsignet.

Helligåndens mest intense fokus i dag er kanskje, hva angår de kristne, å erstatte vår egenvilje med Jesu Kristi vilje. Gud tillater Satan å sette oss i et slags fengsel slik at vår egenvilje blir knektet, og Guds vilje skjer i vårt liv.

Hvis vi skal bli Guds rike, må Kristi fullkomne styre bli opprettet i vårt hjerte.

Guds rikes komme står for døren

Det indre rike blir fullkommengjort nå hvor Kristus formes i oss og bor i oss. Det ytre rike vil komme ned fra himmelen når vi er beredt til å tre fram sammen med Jesus Kristus.

Hvorfor det gjør en praktisk forskjell om vi forkynner evangeliet om Guds rike eller evangeliet om å komme i himmelen når vi dør

Hva tror du vil skje, tatt i betraktning det demoniske press som nå omgir oss, når mennesker undervises i at deres mål er å unnslippe helvete og komme i himmelen når de dør (deres adgangsbillett er guddommelig nåde og deres atferd er ikke en kritisk del av deres frelse)? Resultatet vil bli troende mennesker som altfor lett blir overlistet av Satan.

Evangeliet om Guds rike er ikke dette. Det er i funksjon hver eneste dag og utfordrer oss til å gå ennå et steg videre i Guds rike ved å seire over verdslighet, lyst og egenvilje. Å få adgang i Guds rike er noe vi gjør nå, og ikke et håp når vi dør.

Hvis Satan skulle konstruere en frelsesplan som ville ruinere Guds gjerning i mennesker, kunne han ikke ha oppfunnet et bedre system enn den forkynnelse som lyder i de kristne menigheter i vår tid. Den er fullstendig i motstrid med Skriften—et mesterstykke i forførelse. Det er virkelig ”et annet evangelium”.

Guds rike og de frelste nasjoner

Vi kan slett ikke forstå Bibelen, eller hva Gud gjør med Sin menighet, før vi innser at menigheten er Hans kongerike som Han vil plassere på jorden. Menigheten er boligen til Faderen i Kristus. Gjennom menigheten vil Gud bringe fred og glede til de mennesker som Han frelser fra ødeleggelse.

Det er virkelig ”gode nyheter” for jordens befolkning.

Vår arv er jorden og dens befolkning. Guds rike er ikledelsen av det rettferdige åndelige område med kjød og ben. Det er den herligste visjon for framtiden.

Når vi betrakter den forferdelige situasjon med krig, sult og elendighet som omgir oss, og som størstedelen av verdens befolkning opplever tett på kroppen, skulle vi være mer omhyggelig med å følge Helligåndens program for moralsk forvandling.

Ingen varig hjelp vil komme før Jesus Kristus kommer tilsyne fra himmelen med Sine seirende hellige.

Begjær av Meg, så vil Jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. (Salme 2:8,9)

Jordens nasjoner er Jesu Kristi og Hans brødres og søstres evige arv. Det er et paradoks at Guds rike vil bringe rett og fred til nasjonene, for det profetiske budskap er at vi skal regjere over dem med jernstav og knuse dem i stykker som leire.

Hvis vi betrakter jordens nasjoner i dag ser vi at rett og fred aldri vil bli dem til del før deres vilje til å motstå Kristus blir fullstendig brutt.

Nå når den antikristelige ånd modnes overalt på jorden, særlig i de demokratiske nasjoner, oppmuntres menneskene til å gjøre presis som de vil. Enhver regjering, religion eller filosofi som forsøker å nekte menneskene det de ønsker, blir ansett for å være et onde som må fjernes.

Enhver vitenskapsmann i sosiologi vil kunne forutsi at resultatet blir sosialt kaos. Vi kan ikke gi et individ fullkommen frihet uten å frarøve andre deres fullkomne frihet. Det er umulig, og vår tids overbetoning på menneskerettigheter, innebærer i seg selv en spire til anarki.

Da jeg underviste i folkeskolen lærte jeg hurtig at hvis barna får lov til å gjøre det de vil, blir resultatet at de fleste barn mistrives. En sterk lærer, som elsker elevene, bringer rettferdighet og fred i et klasserom med barn.

Den beste styreform er et monarki som er styrt av en rettferdig og gudfryktig konge. Dette er hva Guds rike er.

Når Jesus kommer tilbake til jorden vil Han finne en verden full av egenrådige, opprørske mennesker. De må komme inn under Kristi og Hans helliges jernstav hvis de noensinne skal bli velsignet med rettferdighet og fred.

Guds evige bolig blant menneskene

Både profeten Jesaja i GT og Stefan i NT talte om Guds behov for å ha et hus. Himmelen er ikke Guds hus. Guds hus er Jesus Kristus. Han er Gud den allmektiges evige bolig.

Men, som Jesus sa, Han skal ikke være den eneste levende sten i Faderens hus. Han er Hovedhjørnestenen og Grunnstenen. Vi i det kongelige presteskap er også levende stener i Guds bolig, Guds evige tabernakel, som i framtiden skal komme ned fra himmelen til et høyt fjell på den nye jord.

Evangeliet om Guds rike! Uttrykket ”Guds rike” finnes ikke i de aller fleste menigheters trosbekjennelse.

Tenk at hovedtemaet i NT ikke er inkludert i våre trosbekjennelser!

Kanskje vi har fjernet oss fra Skriften!

Kanskje forkynner vi slett ikke Bibelens budskap!

Kanskje det er på tide å lese på leksen!

(“Evangeliet Om Guds Rike”, 4228-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US