KAMPEN OM KROPPEN

The_Battle_for_the_Body__KAMPEN_OM_KROPPEN

KAMPEN OM KROPPEN

 

Trumpet Ministries, Inc. Copyright Š 2009 Alle rettigheter reservert

Oversettelse til norsk:  Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen – Den Hellige Skrift” 988

  

Prosessen i den kristne forlřsning kan muligvis bli oppsummert til ĺ bety kampen om kroppen.   Gud har plassert vĺr ĺnd og sjel i et dyrs kropp – eller ”syndens og dřdens kropp” - slik som Paulus benevner den.  Vĺrt mĺl er ĺ nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde, dvs. forlřsningen av vĺr kropp, inntil den er fylt med evig, uforgjengelig guddommelig liv.

 

KAMPEN  OM  KROPPEN

  

... sĺ jeg kan fĺ kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med Ham i Hans dřd – om jeg bare kunne nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde!  (Fil.3:10,11)

 

Sammenhengen som dette vers stĺr i ĺpenbarer at apostelen Paulus’ mĺl var ĺ nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde.  For ĺ nĺ fram til dette mĺl la Paulus alt annet til side.  Alt i hans liv som ikke var lagt inn under Kristus, eller var en integrert del av Kristus, ansĺ han for skarn. 

 

Kraften i Hans oppstandelse.  Ĺ leve i kraften av Hans oppstandelse.  Hva betyr egentlig dette?  Det mĺ vćre meget viktig, for Paulus jaget etter det med all sin kraft.

 

Har du noensinne hřrt en preken hvor emnet var ĺ nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde?  Jeg har det ikke.  Det er da merkelig at apostelen Paulus’ ypperste mĺl ikke nevnes i kristne prekener.  Dette burde fortelle oss at det mĺ vćre noe vi ikke riktig forstĺr nĺr det gjelder den kristne forlřsningsprosess.

 

La oss tenke litt over Paulus’ bruk av uttrykket ”oppstandelse”.  Ordet er ikke brukt i Det Gamle Testamente (GT), selv om emnet nevnes.  Vi vet at Jesus Kristus bokstavelig talt sto opp fra de dřde i Sin kjřtt-og-ben kropp.  For oss betyr ”oppstandelse” én ting – ĺ bringe en dřd kropp til live, og fĺ den til ĺ stĺ oppreist pĺ sine fřtter.

 

Men det er noe i det Jesus sa som krever en střrre forstĺelse. 

 

Jesus sa til henne:  Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror pĺ Meg, skal leve om han enn dřr.  Og hver den som lever og tror pĺ Meg, skal aldri i evighet dř.  Tror du dette? (Joh.11:25,26)

 

Jesus Selv er oppstandelsen.  Nĺr du tenker etter, lyder det som om Kristus sier at nĺr vi har Ham, har vi oppstandelsen.  Er du enig i dette?  Henimot slutten av sitt liv, sřkte Paulus ĺ vinne Kristus, ĺ kjenne Kristus, og ĺ kjenne kraften i Hans oppstandelse.  Vi kan si at Paulus sřkte ĺ vinne oppstandelsen, og ĺ kjenne den.

 

Ut fra dette synspunkt mener jeg at vi mĺ betrakte oppstandelsen pĺ to mĺter.  Den fřrste mĺte har ĺ gjřre med oppreiselsen av Kristi kropp pĺ den tredje dag, og oppreiselsen av vĺr egen kropp nĺr Han kommer tilbake.  Den andre mĺte har ĺ gjřre med ĺ vinne Kristus.

 

Vi kunne kanskje referere til disse to mĺter  som en ytre og en indre oppstandelse?  Den ytre oppstandelse har bare ĺ gjřre med vĺrt kjřtt og vĺre ben.  Den indre oppstandelse har ĺ gjřre med vĺr indre natur.

 

Faktum er at den ytre oppstandelse vil direkte reflektere vĺr indre oppstandelse.  Hvis dette stemmer, vil mengder av kirkegĺende kristne komme til ĺ oppleve et sjokk nĺr Herren vender tilbake.   De lever i kjřttet, og ikke i Kristi oppstandelseskraft.  De vinner ikke Kristus, og vinner sĺledes ikke oppstandelsen.  Pĺ Herrens dag vil derfor deres ytre oppstandelse – oppstandelsen av deres kjřtt og ben – komme til ĺ bli en ynkelig forestilling av ĺndelig forderv.  De nĺdde ikke fram til oppstandelsen til evig liv i kroppen.

 

Hvis dette ikke er tilfelle, mener ikke Bibelen hva den sier.  Og dette er utenkelig. Vil vi hřste hva vi sĺr?  Det vil vi!  Men vil det ikke vćre nĺde og barmhjertighet?  Selvfřlgelig ikke.  Hvis du planter gress, vil du hřste gress.  Hvis du planter ugress, vil du hřste ugress.  Uansett hvor megen kjćrlighet og omhu du anvender pĺ jordsmonnet - hvis du planter ugress, vil du hřste ugress.  Hvor megen kjćrlighet, omhu, nĺde og barmhjertighet du viser et menneske  -  hvis han sĺr til sin kjřdelige natur, da er det dette som han eller hun vil komme til ĺ hřste.

 

Det er min oppfattelse at ingen annen sannhet er viktigere for Amerika – og antakelig for mange andre land - i vĺr tid.  Er du enig?

 

Paulus oppfordret Timoteus til ĺ vinne evig liv.  Dette er det samme som ĺ vinne oppstandelsen.

 

I Romerbrevets sjette kapitel sier Paulus at vi er korsfestet med Kristus for at vi kan vandre i et nytt levnet.  Et nytt levnet betyr ikke at vi fřler oss bedre, er sterkere eller har mer energi.  Et nytt levnet betyr at vi vandrer i Guds Ĺnd ved at vi ber uten opphřr, leser i Bibelen og ser hen til Jesus for hver eneste beslutning vi tar.  Hvor mange kirkegjengere kjenner du som vandrer i et nytt levnet i Guds Ĺnd?  Jeg tror ikke det er mange.  Men det er disse som er pĺ vei til ĺ nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde.

 

For det meste lever de troende i Amerika, og sikkert mange andre steder,  i henhold til deres kjřdelige lyster.  De elsker selskaper.  De vil ha moro.  De tror at de kan nyte alle de materielle fordeler som den moderne kultur tilbyr, og fortsette deres selskapelighet i himmelen etter at de dřr.   De kaller seg selv kristne, men de er slett ikke kristne.  De bćrer ikke deres kors hver eneste dag.  De er blitt forfřrt av en selvpromoverende tjeneste.

 

Spřrsmĺlet ved tidenes morgen dreiet seg om liv, livets tre.  Jesus Kristus var der i Edens have.  Han er det eneste livets tre.  Han var der i midten av haven, slik at Adam og Eva kunne spise og motta Guds guddommelige liv.

 

I stedet spiste de av treet til kunnskap om godt og ondt.  Dette er ogsĺ Kristus.  Det er Guds evige moralske lov.  Det er ikke noe galt med kunnskapens tre til godt og ondt.  Hvis det var tilfelle, ville Gud ikke ha plassert det i midten av haven.  Hvorfor skulle Gud ha plassert et tre i haven som ikke var godt for dem?

 

Problemet gjaldt ikke frukten fra treet.  Problemet var at Adam og Eva spiste av det utenom den guddommelige orden.  Hvis de hadde spist av guddommelig liv og blitt sterke i Kristus, da ville de ha kunnet skjelne mellom godt og ondt, og vćrt i stand til ĺ velge det gode og avvise det onde.  Evnen til ĺ skjelne mellom godt og ondt, sammen med styrke og visdom til ĺ velge det gode og avvise det onde, er et tegn pĺ ĺndelig modenhet.

 

Gud pustet menneskelig liv inn i Adams nesebor, og Adam ble en levende sjel.  Hvis Adam hadde spist av livets tre, Kristus, ville han ha levd for alltid i kjřttet.   Han ville ikke lenger bare ha vćrt střv, han ville ha vćrt evig střv.

 

Det var pĺ dette tidspunkt at menneskene mistet udřdelighet.  Deres kropper ble intelligent střv – ikke noe mer.  Tilsynelatende mottok Gud Adam og Eva inn i den ĺndelige verden da de dřde fysisk, og deretter vendte deres kropper tilbake til střv hvorfra de var tatt.

 

Det er imidlertid ikke Guds vilje at de fantastiske kropper som Han har gitt oss skal vende tilbake til střv hvorfra de ble formet, og sĺ forbli der for alltid.  Gud gjenoppretter liv og udřdelighet gjennom evangeliet.

 

Han er Den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall.  Han gjorde det ikke etter vĺre gjerninger, men etter Sin egen rĺdslutning, og nĺde, den som Han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av.  Nĺ er denne nĺde blitt ĺpenbart ved vĺr Frelser Jesu Kristi ĺpenbaring.  Han har tilintetgjort dřden og fřrt liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.  (2.Tim.1:9,10)

 

Liv og uforgjengelighet!  Liv i den indre natur og uforgjengelighet i kroppen.

 

Vi bruker Joh.3:16 som en billett til himmelen.  Det er det ikke.  Lřftet som er gitt til enhver som tror at Jesus Kristus er Guds Sřnn og vĺr Forlřser, er at han ikke skal fortapes, men ha evig liv.  Dette dreier seg om udřdelighet i kroppen – det som Adam og Eva mistet i begynnelsen.  Det er kroppen som gĺr fortapt, og ikke den indre natur.

 

Det er den samme idé som uttrykkes i  ”Den som lever og tror pĺ Meg skal aldri dř, for Jeg er oppstandelsen”.

 

Paulus’ mĺl var forlřsningen av syndens og dřdens kropp – dvs. fornyelse i rettferdighet og liv.  Hvis vĺrt mĺl ikke er forlřsningen av vĺr kropp, hvis vi ikke jager fremad i Guds Ĺnd hver dag for ĺ nĺ fram til oppstandelsen, dvs. guddommelig liv i vĺr kropp, fřlger vi ikke Kristus som vi burde gjřre.  Vi venter pĺ ĺ dř for deretter ĺ komme i himmelen, mens muligheten for ĺ nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde gĺr oss forbi.

 

Husk pĺ at vi ikke mener at vi oppreises i vĺr kropp pĺ nĺvćrende tidspunkt.  Paulus sa helt tydelig at vi skal oppreises i vĺr kropp i ett nu ved den siste basun – den syvende basun, som stĺr omtalt i Ĺpenbaringsboken.   Vi taler fřrst og fremst om den indre oppstandelse hvor vĺr indre natur blir fylt  med Kristus, som forlřper for den endelige oppstandelse av det hus hvor den indre natur bor. 

 

Den indre og ytre oppstandelse henger sammen.  Man kan ikke ha en ytre oppstandelse til guddommelig liv hvis den indre natur framdeles i det store og hele er korrupt.  Jeg tror at leseren med letthet vil forstĺ logikken i dette.

 

La oss se litt nćrmere pĺ fřlgende vers fra Romerbrevet.

 

Dersom Kristus bor i dere, da er nok kroppen dřd pĺ grunn av synd, men ĺnden er liv pĺ grunn av rettferdighet.  Men dersom Hans Ĺnd som reiste Jesus opp fra de dřde, bor i dere, da skal Han som reiste Kristus opp fra de dřde, ogsĺ levendegjřre deres dřdelige kropper ved Sin Ĺnd, som bor i dere.  Derfor, brřdre, skylder vi ikke kjřttet noe, sĺ vi skulle leve etter kjřttet.  For dersom dere lever etter kjřttet, da skal dere dř.  Men dersom dere ved Ĺnden dřder kroppens gjerninger, skal dere leve.  For sĺ mange som drives av Guds Ĺnd, de er Guds barn.  (Rom.8:10-14)

 

”Dersom Kristus bor i dere, da er nok kroppen dřd pĺ grunn av synd, men ĺnden er liv pĺ grunn av rettferdighet.”

 

Vĺr fysiske kropp er ĺndelig dřd pĺ grunn av synden som bor i den.  Vĺr ĺndelige natur er imidlertid levende fordi den rettferdige Kristus bor i oss.  Vĺre synder er blitt tilgitt pĺ grunn av forsoningen ved Jesu blod pĺ Golgata kors.

 

Vi er ĺndelig levende.  I virkeligheten er vi ved Guds hřyre hĺnd i Kristus.  Men vi har en syndig natur.  Synden bor i vĺrt kjřtt.  Dřd, som er atskillelse fra Guds Ĺnd, fřlger alltid synd.  Liv, som er Guds Ĺnd, fřlger alltid rettferdighet.

 

”Dersom Hans Ĺnd som reiste Jesus opp fra de dřde, bor i dere.”

 

I motsetning til den gamle pakt bestĺr ikke den nye pakt i ord som er skrevet pĺ sten eller papir.  Den nye pakt er Jesus Kristus Selv, som virker i oss ved Helligĺnden.  Den nye pakt er en Ĺndens pakt.

 

Den kristne religion er blitt til en samling av ”trosbekjennelser”, som varierer fra sekt til sekt.   Slik skulle det ikke vćre.  Den kristne frelse er Guds Ĺnd som bor i oss.  Det er denne ene Ĺnd som gjřr alle sanne kristne til brřdre, selv om deres lćre kan vćre helt forskjellig. 

 

Hvis Kristus ikke bor i oss, hřrer vi ikke Ham til.

 

Guds Ĺnd bor i ethvert sant barn avGud.

 

”Han som reiste Kristus opp fra de dřde, skal ogsĺ levendegjřre deres dřdelige kropper ved Sin Ĺnd, som bor i dere.”

 

For ĺ forstĺ hva denne setning betyr, mĺ vi tenke litt nćrmere over de to kropper som er involvert i oppstandelsen av kroppen.

 

For det fřrste vĺr kjřtt-og-ben kropp.  Nĺr Herren vender tilbake vil den kropp vćre begravet ett eller annet sted.  Kanskje vil tusener av ĺr ha passert, eller kanskje er vi blitt kremert eller blĺst i ti tusen biter av en bombe.  Dette spiller ingen rolle.  Gud vil alltid vite hvor vĺre elementer befinner seg, og vil samle dem slik at vi vil bli i stand til ĺ stĺ oppreist pĺ jorden.

 

For det annet finnes det en kropp – en kledning – som dannes i overensstemmelse med vĺr jordiske livsfřrsel.  Den befinner seg i himmelen pĺ nĺvćrende tidspunkt.  Nĺr sĺ vĺr kjřtt-og-ben kropp oppreises, vil den bli overkledd med vĺr himmelske kropp.

 

Vi vet jo at om det telt vi lever i pĺ jorden blir brutt ned, sĺ har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.  Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter ĺ bli overkledd med vĺr bolig fra himmelen.  (2.Kor.5:1,2)

 

Jesus sa at alle som er i gravene skal hřre Hans stemme og komme fram.  Den kraft som vil bevirke denne oppstandelse er ikke evig liv.  Det er den kraft som skapte og opprettholder det materielle univers.  Kanskje er det den kraft hvorved englene lever, for englene eier antakelig ikke Jesu Kristi liv.

 

Skriften sier at Han som reiste Kristus opp fra de dřde, vil ogsĺ gi liv til vĺre dřdelige kropper ved Sin Ĺnd som bor i oss.  Nĺr, og pĺ hvilken mĺte, vil Guds Ĺnd gi liv til vĺre dřdelige kropper?

 

I Matteus evangelium, det trettende kapitel, stĺr det at i de siste dager vil Guds budbringere fjerne fra Guds kongerike alt som forĺrsaker synd.   Dette betyr at synden som bor i vĺrt kjřtt vil bli fjernet.  Hvis dette er tilfelle, vil det som forĺrsaker dřd bli fjernet.

 

Menneskesřnnen skal sende ut Sine engler, og de skal sanke ut av Hans rike alt som volder anstřt, og de som lever i lovlřshet.  (Matt.13:41)

 

Hvis vi har del i Kristi kongerike, kan vi se fram til at synden skal fjernes fra oss ved slutten av denne tidsalder.

 

Dette vers fra Matteus er av aller střrste viktighet.   Det opplyser oss om tidspunktet nĺr vi vil bli befridd fra syndens makt – en befrielse som er kjřpt til oss ved Jesu blod pĺ korset.

 

Det sier ikke noe om hvor dette vil finne sted.  Men fordi verset sier at ”alt som volder anstřt og de som lever i lovlřshet” skal fjernes, og fordi vi vet at det ikke er plass for det onde i himlenes rike, mĺ vi konkludere at fjernelsen av synd vil finne sted i himmelen og pĺ jorden samtidig, fordi noen av de utvalgte vil vćre i himmelen og noen pĺ jorden.

 

Vanligvis er det slik at vi ikke forstĺr betydningen av vĺr egen tid.  Dette gjaldt i sćrdeleshet jřdene som levde pĺ Jesu tid.  Vi har en tendens til ĺ se framover til at noe sćrskilt og spektakulćrt vil skje i framtiden, hvor vi vil bli fřrt ut av oss selv og inn i en slags ny tilstand uten noen form for personlig viljes- og trosinnsats.  Vĺr tids undervisning om bortrykkelse fřr trengselsperioden er et godt eksempel pĺ dette.  Ikke sant?

 

I de siste 50 ĺr har jeg vćrt overbevist om at Gud har startet med ĺ rense ut synden fra Sitt folk.  Det dreier seg om den ĺndelige fullbyrdelse av forsoningsdagen, da den andre geita – syndbukken -  ble fřrt levende ut av leiren.   Dette var ogsĺ en forsoningsgeit  – selv om den ikke ble slaktet.

 

Det er skrevet at hvis vi bekjenner vĺre synder, er Herren trofast og rettferdig sĺ Han tilgir oss vĺre synder og renser oss fra all urettferdighet.  Jeg mener at dette taler bĺde om tilgivelse og renselse fra syndens nćrvćr i oss.  Ellers ville denne uttalelse bety at Herren er trofast og rettferdig sĺ Han tilgir oss vĺre synder og tilgir oss vĺre synder.  Ikke sant?

 

Vi er blitt opplćrt i sĺ lang tid til ĺ tro at sĺ lenge vi lever pĺ jorden kan vi vćre tvunget til ĺ synde – at tanken om ĺ bli satt fri fra syndens makt er vanskelig ĺ akseptere.  Og dog erklćrer Bibelen at Kristus kom for ĺ tilintetgjřre djevelens gjerninger.  Vi har bare aldri trodd pĺ muligheten for en slik forlřsning.

 

Daniel forteller oss at Gud vil gjřre en ende pĺ synd.  Matteus informerer oss at Guds budbringere vil fjerne fra Hans kongerike ”alt som forĺrsaker synd”.  Kan du se at dette ikke refererer til syndsforlatelse.  I stedet taler det om alt som forĺrsaker synd og motiverer oss til ĺ synde.  Det er et herlig lřfte, ikke sant?

 

La oss nĺ vende tilbake til oppstandelsen. 

 

Vĺr kropp, som for det meste bestĺr av hva vi tenker, hva vi sier og hva vi gjřr, er dřd pĺ grunn av iboende synd.  De syndige ĺndsmakter som bor i vĺrt kjřtt pĺvirker hva vi tenker, hva vi sier og hva vi gjřr.  Derfor kommer vĺre tanker, vĺre ord og vĺre handlinger fra ĺndelig dřd og fra lyster som ikke har sitt utspring i Gud.

 

Hvis det er slik at ved denne tidsalders slutt vil Guds budbringere fjerne fra Hans kongerike alt som forĺrsaker synd, kanskje vĺr kropp vil bli pĺvirket av Helligĺnden og ikke av Satan.  Kanskje dette er hva det menes med at ”Han som reiste Kristus opp fra de dřde vil ogsĺ gi liv til deres dřdelige kropper ved Sin Ĺnd, som bor i dere”.

 

Ut fra Matteus kunne man tro at engler vil komme ned fra himmelen, vifte med en magisk tryllestav, og i ett nu blir vĺr syndige natur fjernet!

 

Men hva om Helligĺnden i dag sier oss at hvis vi vil bekjenne og vende oss bort fra vĺre synder, sĺ vil Ĺnden lede oss og gi kraft til vĺr tenkemĺte, vĺr tale og vĺr atferd?  Pĺ den mĺte kan man si at vi vil leve i guddommelig liv, i oppstandelsesliv, i Kristi liv.

 

Hva hvis ”budbringerne” i Matteus, det trettende kapitel, er menneskelige forkynnere?  Hva hvis vi mĺ samarbeide i befrielsesprogrammet ved ĺ bekjenne vĺre synder, frasi oss dem, vende oss bort fra dem, og erklćre dem for verdige til evig tilhold i ildsjřen, og vende oss bort fra dem med all den besluttsomhet og ĺrvĺkenhet vi kan oppmřnstre?

 

Nĺr Helligĺnden peker pĺ verdslighet, lyst eller egenvilje og opprřr i din atferd,  bekjenn det overfor Gud.  Be sĺ om Hans hjelp med ĺ vende deg bort fra det.  Se sĺ om det ikke blir en forandring i ditt liv.

 

Hvem vet!  Vi er kanskje ved denne tidsalders slutt!

 

Kanskje er det dette som Paulus mente med ĺ nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde – at Gud gir liv til vĺre dřdelige kropper ved Sin Ĺnd.

 

I alle fall.  Det ĺ bekjenne vĺre synder og vende oss bort fra dem er en god ting.  Ikke sant?

 

Disse handlinger bringer virkelig Kristi liv inn i oss, og dette er i seg selv oppstandelse.   Ikke den oppstandelse som skal finne sted nĺr Herren vender tilbake, men de fřrste skritt hen imot denne store begivenhet.

 

”Derfor, brřdre, skylder vi ikke kjřttet noe, sĺ vi skulle leve etter kjřttet.”   

 

Jeg skulle řnske at denne setning ville bli understreket overfor alle nĺlevende kristne og alle kristne i den ĺndelige verden (for jeg tror at de dřde lćrer fra oss, pĺ samme mĺte som vi har lćrt fra dem ved ĺ studere deres liv i Bibelen). 

 

Hvor mange ganger har vi ikke hřrt sagt at vi mĺ synde sĺ lenge vi lever i en kropp pĺ jorden.  Men apostelen Paulus sier helt tydelig at vi ikke er nřdtvunget til ĺ leve etter den syndige natur.  Jeg er klar over at mange vil reagere med hĺn hvis noen antyder noe annet.  Men alle Guds lřfter realiseres ved tro, og tro kommer gjennom det som stĺr skrevet.

 

Det stĺr skrevet at vi ikke er nřdt til ĺ leve lenket til vĺr syndige natur.  Vi kan tro dette eller ikke, men dette er hva Boken sier.

 

Hvorfor har ikke Guds tjenere alltid lćrt oss dette?  Jeg vet det ikke.  Vi skulle virkelig forkynne det som stĺr i Skriften, og ikke vĺre tradisjoner.  Tror du dette?  Da tror du at vi ikke mĺ vćre underlagt ĺ mĺtte synde mens vi lever pĺ jorden.

 

Kristus kom for ĺ tilintetgjřre djevelens gjerninger, og ikke tilgi djevelens gjerninger.

 

”For hvis du lever i henhold til den syndige natur, vil du visselig dř.”

 

Hva betyr egentlig denne setning?

 

Er det ikke slik at mennesker dřr fysisk hva enten de lever i henhold til den syndige natur eller ikke?  Dette uttrykk refererer ikke til den fysiske dřd.

 

Husk pĺ at Paulus sa at Gud vil levendegjřre vĺre dřdelige kropper ved Sin Ĺnd.  Kanskje meningen her er at hvis vi velger ĺ fortsette i kjřttets lyster, vil kroppen fortsette med ĺ vćre dřd pĺ grunn av synd.  Den vil ikke bli levendegjort ved Guds Ĺnd.

 

Hva vil sĺ skje pĺ oppstandelsesdagen?  Vĺr kjřtt-og-ben kropp vil oppreises sĺ den stĺr pĺ sine fřtter, men det vil ikke vćre noe liv i den.  Vil den pĺ det tidspunkt bli overkledt med en kropp fylt med evig liv fra himmelen?  Neppe!

 

Kroppen fra himmelen, som er blitt formet etter vĺr jordiske atferd, vil ĺpenbare i seg selv den syndige naturs forgjengelighet og dřd.  Slik vil vi bli oppreist til skam og evig forakt, som profeten Daniel sier.  Paulus sier i Galaterbrevet at hvis vi lever i den syndige natur, vil vi hřste fordervelse.

 

Far ikke vill!  Gud lar Seg ikke spotte!  Det et menneske sĺr, det skal han ogsĺ hřste.  Den som sĺr i sitt kjřtt, skal hřste fordervelse av kjřttet.  Men den som sĺr i Ĺnden, skal hřste evig liv av Ĺnden.  (Gal.6:7,8)

 

”Men hvis du dřder ved Ĺnden kroppens onde gjerninger, vil du leve.”

 

”Kroppens onde gjerninger” er den syndige naturs gjerninger.  Vi mĺ ved Ĺnden dřde dem.  Hvordan gjřr vi det?  Ved ĺ bekjenne og avstĺ fra dem nĺr Helligĺnden peker pĺ dem for oss.  Ĺ dřde dem betyr at ilden og livet i dem utslukkes, slik at vi blir istandsatt til ĺ velge ikke ĺ praktisere disse onde gjerninger.

 

Alt dette lyder fornuftig.  Synes du ikke?  Guds lřfte er at Han vil levendegjřre vĺr dřdelige kropp ved Sin Ĺnd som bor i oss.  Hvordan gjřr Ĺnden dette?  Ved ĺ lede oss og istandsette oss til ĺ bekjenne og avstĺ fra vĺre onde gjerninger.  Ikke alle pĺ én gang.  Men ”by etter by”, for ĺ si det pĺ den mĺten, etterhvert som Helligĺnden fřrer oss inn i vĺr arv, som for en stor del er vĺr kropp.  Huset som inneholder vĺr ĺndelige natur.  Vi er i kamp for vĺr kropp, ikke sant?

 

”For de som ledes av Guds Ĺnd er Guds sřnner.”

 

Guds sřnner ledes av Guds Ĺnd.  Hva leder Guds Ĺnd oss til?  Av versets sammenheng kan vi si at Guds Ĺnd leder oss til ĺ avlegge vĺr syndige naturs gjerninger.

 

Den sanne kristne vandring er en vandring hvor vi lćrer ĺ skille mellom det som er godt og det som er ondt, og velge det gode og frasi oss det onde.

 

For den som ennĺ fĺr melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn.  Men fast fřde er for de voksne, for dem som ved bruk har řvd sine sanser opp til ĺ skille mellom godt og ondt.  (Hebr.5:13,14)

 

Hvis Adam og Eva hadde valgt fřrst ĺ spise av livets tre, Jesus Kristus, ville de ha kunnet spise av treet til kunnskap om godt og ondt.  Da de ble oppmerksom pĺ at de var nakne ville de ha hatt styrke til ĺ nćrme seg Gud og fĺtt den kledning som Han hadde skaffet tilveie for dem.

 

Adam og Eva var uskyldige.  Uskyldige mennesker kan ikke ta vare pĺ paradis nĺr de har det.  De mĺ lćre forskjellen mellom godt og ondt, slik at de kan velge det som vil bringe dem kjćrlighet, glede og fred, og avvise det som resulterer i lidelse og dřd.  Hvis vi řnsker ĺ bli som Jesus, mĺ vi fĺ del i Ham inntil Hans kunnskap om godt og ondt, og Hans glede over rettferdighet og over Guds vilje, forřkes i oss.

 

Jesus sa noen viktige ting vedrřrende vĺr oppstandelse.

 

Den som spiser Mitt kjřtt og drikker Mitt blod, har evig liv.  Og Jeg skal oppreise ham pĺ den siste dag.  (Joh.6:54)

 

Ser du hvordan dette vers taler om at den indre oppstandelse kommer fřr den ytre oppstandelse?

 

Hver gang vi nekter ĺ gi etter for vĺr syndige natur, og i stedet gjřr det som vi fřler Guds Ĺnd řnsker at vi skal gjřre, blir vi matet i det ĺndelige omrĺde med Jesu Kristi kjřtt og blod.  Han er Selv livets tre.  Han er Selv oppstandelsen og evig, uforkrenkelig oppstandelsesliv.

 

Det er Guds vilje at vi lever ved ĺ spise og drikke Kristus pĺ samme mĺte som Kristus lever ved ĺ fĺ del i Faderens liv.

 

Likesom den levende Faderen har sendt Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal ogsĺ den som spiser Meg, leve ved Meg.  (Joh.6:57)

 

Nĺr vi spiser Jesu kjřtt og drikker Hans blod, vokser oppstandelseslivet i oss.  Nĺr sĺ den siste dag kommer, vil det oppstandelsesliv som allerede har blitt skapt i oss, bli overkledd med dets motpart – en kropp dannet av evig liv som er reservert i himmelen for oss, og som vi vil bli gitt ved Herrens komme.

 

Hvis vi skal  kunne leve i oppstandelsesliv, mĺ vi akseptere Kristi lidelser som sendes pĺ vĺr vei for ĺ istandsette oss til ĺ gĺ over fra adamittisk liv til den livgivende Ĺnds liv, som er Jesus Kristus.  Veien til oppstandelsesliv gĺr alltid gjennom korset.

 

Vi ser dette i apostelen Paulus’ liv:

 

For ennĺ mens vi lever, blir vi stadig overgitt til dřden for Jesu skyld, for at ogsĺ Jesu liv skal ĺpenbares i vĺrt dřdelige kjřtt.  (2.Kor.4:11)

 

Hvis vi řnsker ĺ kjenne Kristus og kraften i Hans oppstandelse, mĺ vi vćre villige til ĺ ta del i Hans lidelser.  Vi mĺ si nei til oss selv, ta opp vĺrt kors - noe som kan innebćre at vĺre řnsker utsettes pĺ ubestemt tid - og fřlge etter Herren.  Dette er det sanne kristne liv.  Alt annet er bare tom religion.

 

Jesus sa til menigheten i Laodikea, menigheten hvor ”menneskerettigheter” blir forkynt, at Han stĺr ved dřren og banker.  Dette er sannheten pĺ nĺvćrende tidspunkt for de selvsentrerte menigheter i Amerika – og antakelig flere andre steder i verden.  Vi er sĺ travelt opptatt med vĺre programmer at vi ikke vet med sikkerhet hva Kristus tenker eller gjřr.

 

Hvis vi vil omvende oss fra alle vĺre menneskelige anstrengelser og lytte til Ham, vil vi legge merke til at Hans řnske er ĺ komme dypere inn i vĺr personlighet.  Han řnsker ĺ holde nattverd med oss.  Han blir nćret ved vĺr lydighet og tilbedelse.  Vi nćres ved Hans kjřtt og blod.  Dette er mĺten som vi břr leve pĺ til alle tider – bĺde dag og natt.

 

En tid med grufullt moralsk og fysisk forfall stĺr like om hjřrnet i USA.  Ingen vil kunne bli stĺende i ĺndelig seier med mindre han eller hun uavbrutt spiser  Jesu kjřtt og drikker Hans blod.  Hvis vi ikke lever i Kristus, vil vi ikke kunne redde oss selv, vĺr familie eller vĺre kjćre.  De ĺndelige krefter som vil slippes lřs pĺ det tidspunkt vil overvinne oss.  Vi vil ikke lenger kunne be pĺ grunn av den ĺndelige motstand.

 

Men hvis Kristus lever i oss, og vi lever i Ham hvert řyeblikk, vil vi ikke kunne beseires uansett hvordan fienden raser.

 

Apostelen Paulus fortalte oss hvordan vi skal leve:

 

Jeg er korsfestet med Kristus.  Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.  Det liv jeg nĺ lever i kjřttet, det lever jeg i troen pĺ Guds Sřnn, Han som elsket meg og ga Seg selv for meg.  (Gal.2:20)

 

Det er ikke nok ĺ vćre korsfestet.  Alle mennesker ute i verden er korsfestet pĺ den ene eller annen mĺte.  Tyven pĺ korset som ikke angret, var korsfestet.  Men han var ikke korsfestet ”med Kristus” pĺ den mĺte som Paulus mente.

 

Alle lider.  Overtrederens vei er hard.  Den onde person som lider, fĺr ikke gavn av lidelsen, mens den lidelse som den tĺlmodige hellige utholder, gjřr at oppstandelseslivet i hans personlighet řker.

 

”Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.”

 

Dette betyr at Paulus levde i oppstandelsesliv.  Han levde fortsatt i en kropp av synd og dřd, men Paulus avla og dřdet de syndige gjerninger ved Ĺnden.  Han lengtet etter Herrens dag hvor Jesus vil fjerne alle spor av synd og opprřr fra hans kjřtt, og kle ham med en kropp av uforkrenkelig, evig liv.

 

”Det liv jeg nĺ lever i kjřttet, det lever jeg i troen pĺ Guds Sřnn.”

 

Den rettferdige lever ved tro.  Det motsatte av ĺ leve ved tro er ĺ stole pĺ vĺr egen visdom, styrke og evner.   Paulus ba uten opphřr, og brakte alle beslutninger framfor Kristus for ĺ fĺ visdom og styrke og for ĺ kjenne Hans vilje.  Dette er mĺten vi mĺ leve pĺ hvis vi řnsker ĺ nĺ fram til oppstandelsen som er til liv.

 

Poenget i alt som vi har sagt er at ved Helligĺndens hjelp mĺ vi dřde alt som holder vĺr kropp i en tilstand av ĺndelig dřd.

 

Fortidens hellige og martyrer sřkte etter en bedre oppstandelse.

 

Kvinner fikk sine dřde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til dřde uten ĺ ta imot utlřsning, for at de kunne fĺ del i en bedre oppstandelse.  (Hebr.11:35)

 

I dag ĺpner Gud Sitt Ord og ĺpenbarer mange sannheter for oss – sannheter som tilsynelatende har for en stor del vćrt skjult opp gjennom den kristne tidsalder.  Kanskje viktigst blant disse sannheter er at oppstandelsen vi vil komme til ĺ erfare blir bestemt av vĺr atferd i dag.

 

To typer vranglćre har festet seg i kristen tankemĺte – vranglćre som forhindrer Guds folk fra ĺ ta opp kampen for ĺ vinne en kropp som er fylt med uforgjengelig oppstandelsesliv. 

 

Den fřrste type vranglćre er at hensikten med den kristne frelse er ĺ gjřre oss kvalifisert for en evig residens i himmelen.  Det finnes intet skriftsted hverken i GT eller i NT som antyder at vi er frelst for ĺ komme i himmelen og vćre der i all evighet.  Denne tanke hersker blant hengivne troende som roser seg av at de holder fast pĺ den fulle verbale inspirasjon av de godtatte hebraiske, arameiske og greske tekster.

 

De fundamentalistiske kristne stĺr fullt og helt fast pĺ Bibelens guddommelige inspirasjon, og vil om nřdvendig forsvare dette standpunkt inntil dřden.  Og allikevel fortsetter de med ĺ undervise og tro at frelsens hensikt er at vi kommer i himmelen.

 

Hvis vĺr evige residens i himmelen er mĺlet for vĺr frelse, og den frie nĺde er midlet for ĺ nĺ fram til denne residens,  blir det vanskelig ĺ forstĺ apostelen Paulus nĺr han taler om ĺ nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde som det mĺl han etterstreber for enhver pris.

 

Forresten, jeg har lagt merke til at kristne mennesker tror at vi blir oppreist fra de dřde for ĺ komme i himmelen.  Dette er selvsagt ikke logisk.  Vi kommer i himmelen nĺr vi dřr, og ikke ved at vi blir oppreist fra de dřde.

 

Vi oppreises fra de dřde for at vi kan gjenoppta vĺrt liv pĺ jorden.  Vi trenger ikke en kropp som er fyllt med Guds Ĺnd for ĺ leve i himmelen.

 

Den andre vrangforestilling er basert pĺ den fřrste.  Den fřrste vrangforestilling synes ĺpenbart ĺ ha oppstĺtt allerede i de tidlige ĺrhundreder av den kristne tidsalder. Den andre vrangforestilling synes ĺ ha oppstĺtt i midten av det nittende ĺrhundrede.  Sĺ vidt jeg vet fantes ikke denne type villfarelse – lćren om en bortrykkelse fřr trengselsperioden av alle bekjennende kristne troende – i skriftene til de tidlige kirkefedre.

 

Lćren om ”bortrykkelse” ignorerer, eller farer lett over, viktigheten av oppstandelsen fra de dřde.  Og dog er det oppstandelsen, og ikke himmelfarten opp i skyene, som markerer seieren over den siste fiende – den fysiske dřd.

 

Paulus var ikke opptatt med ĺ nĺ fram til ”bortrykkelse” som mĺlet for sitt disippelskap.  Vi kan ikke nĺ fram til ”bortrykkelsen”.   ”Bortrykkelsen” er det samme som himmelfarten, som fřlger etter at de helliges kropper blir oppreist.

 

Jesus kommer til syne i skyene over jorden.  (Skyene kan vćre en symbolsk representasjon av de hellige som kommer til syne samtidig med Herren.)

 

Det vil lyde et krigsrop, for dette er Harmageddon-slaget.

 

Erkeengelen Mikaels rřst vil lyde.  Han vil fřre an foran krigsenglene.

 

Guds basun vil lyde og annonsere Kongen og Hans kongedřmme.  Dette er den syvende basun som stĺr omtalt i Ĺpenbaringsboken – den siste basun.

 

Verdens kongedřmmer har nĺ blitt Guds og Hans Salvedes kongedřmme.

 

Pĺ dette tidspunkt vil gravene ĺpnes og de seirende hellige vil stĺ pĺ deres fřtter.  Dette er den fřrste oppstandelse fra de dřde – seieren over den siste fiende.

 

De hellige som da lever pĺ jorden vil bli forvandlet, slik at de ogsĺ vil fylles med evig oppstandelsesliv.

 

Denne samling som vil finne sted vil vćre den vidunderligste tid for fellesskap noensinne pĺ jorden.

 

Satan og de ondes hćrer kan ikke stille noe opp for ĺ skade denne sammenkomst av lysende hellige.  De vil skjćre tenner i raseri og vćre makteslřse til ĺ kunne gjřre noe som helst overfor denne herlige sammenkomst av hellige.

 

Nĺr Gud ser at denne vidunderlige samling nĺr sitt hřydepunkt, vil Hans kraft senke seg ned over Hans folk.  Langsomt, kanskje til lyden av et himmelsk orgel, vil denne store Herrens armé stige opp for ĺ sitte pĺ hvite hester for ĺ ride bak deres mektige Erobrer nĺr Han stiger ned pĺ Oljeberget.

 

Ve over synderne i Sion pĺ den dag, for de har unnlatt ĺ dř til deres selvliv og egenvilje for ĺ fřlge Herren i tĺlmodig disippelskap!   Ve over de lćrere som har sřkt sin egen ćre, og ikke advart Guds folk om oppstandelsesdagens sanne natur – om redselen ved Herrens komme!  De vil komme til ĺ stĺ der med sine forfřrte menigheter og mĺtte motta den lřnn som rettelig tilkommer dem fra Ham hvis navn er Trofast og Sanndru.

 

... sĺ jeg kan fĺ kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med Ham i Hans dřd – om jeg bare kunne nĺ fram til oppstandelsen fra de dřde!  (Fil.3:10,11)

 

De to typer vranglćre som jeg har nevnt ovenfor er ĺrsaken til at dette skriftsted hverken forkynnes eller forstĺs.  Hvis vĺrt mĺl er himmelen, og vi kommer dit ene og alene ved nĺde, vil vi helt sikkert ikke legge alt det bort i vĺre liv som Herren minner oss om er nřdvendig, og regne alt for tap sĺ vi kan vinne Kristus.

 

Vi vil ikke fřlge Paulus med ĺ jage fremad for ĺ vinne oppstandelsen fra de dřde.

 

Jeg tror det er pĺ tide med en reformasjon i kristen tenkemĺte.  Er du enig?