JESU KRISTI KOMME OG DEN FØRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DØDE 1.TESS.4:13-18

Fra: Kingdom Concepts
Trumpet Ministries, Inc. Copyright © 2009 Alle rettigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem

Alle skriftsteder er tatt fra ”Bibelen—Den Hellige Skrift” 1988


Det vil finne sted en herlig tilsynekomst av Jesus Kristus fra himmelen. Et mektig krigsrop fra de himmelske hærer vil lyde, sammen med overengelens røst. Guds basun vil lyde, og oppstandelsen av døde, og forvandlingen av levende, hellige vil finne sted umiddelbart etter den store trengsel.

Kristus kommer fra himmelen, og vi vil bli rykket opp, sammen med alle hellige fra tidligere tider, for å møte Ham i luften. Men vi må forberede oss i dag, fordi Kristi dag kommer ikke før det har funnet sted et verdensomspennende opprør mot all lovlig autoritet, og syndens menneske, som er totalt besatt av Satan, vil fremtre på verdensarenaen.


JESU KRISTI KOMME og DEN
FØRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DØDE
1. Tess.4:13-18
Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. (1. Tess.4:13)

For et håp vi har i Jesu Kristi evangelium. Vårt håp er at vi skal se våre kjære igjen. Det dreier seg ikke om en fjern åndelig fantasiverden, men om virkelige mennesker som taler, ler og er glade, og som vi vil bli gjenforenet med i det herligste fellesskap vi kan tenke oss.

Vi er ikke etterlatt i uvitenhet når det gjelder våre kjære som for en kort stund er i himmelen. Vi vet at våre familier og venner lever og har det godt hos Gud og Jesus Kristus og de utvalgte engler. Hvis de har vært troende mens de levde på jorden, er de nå blant de hellige fra alle tider.

Det er vi som lever, som vandrer i dødsskyggens dal.

De ufrelste er fylt med gru når en kjær venn dør. For dem betyr det et evig tap av en slektning eller venn. Men vi kristne har forsikringen om at de som vi elsker, lever og ikke er langt borte fra oss. De er iblandt den store skare av vitner som omgir oss.

Det er ingen tragedie når en sjel forlater denne jord og går over i det himmelske område hos Gud og Lammet, og vi bør bringe så mye glede, fred og håp som overhodet mulig inn i våre begravelses-seremonier.

For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med Ham. (1. Tess.4:14)

Vårt håp om å få se våre kjære igjen har sin grunn i Jesu Kristi død og oppstandelse. Hver person som er død i troen på Jesus Kristus, er hos Jesus nå. Han eller hun ”sover” i Jesus. Ånden og sjelen er i himmelen hos Herren. Men det fysiske legeme ”sover” i en kort periode etter å ha måttet gi etter for høy alder, sykdom, ulykke eller vold.

La oss igjen minne hverandre om at dette ikke er noen tragedie. Ingen virkelig skade eller noe ondt har rammet dem som vi ikke lenger kan se. Deres ånd og sjel er hos Gud og Lammet og de hellige og utvalgte engler—uansett ødeleggelsesgrad av det fysiske legeme.

Det er ingen grunn til en forlenget tilstand av gru og sorg. Den elskede er ikke død, men sover for en kort tid.

Vi skal snart se han eller henne igjen. Slektningen eller vennen vil være gjenkjennelig-”mennesklig”-slik vi alltid har kjent dem, og det som var mindre heldig og voldte oss bekymring, vil være vekk.

Når Jesus kommer vil Han ikke være alene. Gud vil sammen med Jesus bringe dem med Seg som er døde i troen på Kristus. Våre kjære vil vende tilbake med Jesus når Han kommer igjen. Dette er grunnen til at vi ikke sørger over dem som nå er hos Herren.

For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. (1. Tess.4:15)

Paulus taler her direkte på Jesu befaling, ”med et ord av Herren”. Kristus er alltid særskilt nøye når det gjelder de skriftsteder som har å gjøre med Hans annet komme, for det vil være stor forførelse når det gjelder denne begivenhet. Skriften er klar, og vi må lese Herrens Ord nøyaktig slik det står.

Legg merke til uttrykket ”Herren kommer”. Fem vers senere (5:2) taler Paulus om ”Herrens dag”, og refererer helt tydelig til det foregående vers. 1. Tess.4:13-18 dreier seg ikke om et spesielt, hemmelig komme, men om Herrens komme, Herrens dag, Kristi dag. Det er den første oppstandelse fra de døde.

Herrens komme, og oppstandelsen fra de døde, blir også diskutert i det femtende kapitel i Første Korinterbrev og det nittende og tyvende kapitel av Åpenbaringsboken.

Da taler vi også om ”dagen” som profeten Jesaja så ofte refererer til—Herrens dag, Kristi dag, Guds rikes komme til jorden.

Den kristne menighets ”velsignede håp” er Kristi komme i himmelens skyer—og de avdøde helliges oppstandelse og de levende helliges forvandling og himmelfart for å møte Herren i luften. Uten dette håp er vi de mest elendige av alle.

Herren kommer ”etter de dagers trengsel (Matt.24:29), og vi vil bli gjenforenet med våre kjære som døde i troen. Deretter vil vi stige opp sammen med dem i skyene for å møte Jesus i luften.

Vi forstår av Skriften at en stor trengsel kommer over jorden og at en satan-besatt person vil regjere over verdens nasjoner. De hellige er kalt til å stå fast gjennom alt det som kommer til å skje på jorden. Gud vil beskytte oss fra Satan, hvis vi vil holde oss tett til Herren. Den troende som holder ut i tålmodighet inntil enden, vil bli frelst.

Det vil finnes noen kristne som Gud vil bevare gjennom hele denne perioden. De vil være i live når Kristus vender tilbake.

De hellige som Gud har besluttet skal være i live og tjene Kristus når Han vender tilbake, er en meget priviligert gruppe mennesker. De vil aldri måtte oppleve den fysiske død. De vil gå direkte over i herlighetstilstanden. De vil være en gruppe av Enok’er, som vil bli oppreist og som vil stige opp for å møte Kristus i luften. De vil slippe å måtte avkles deres dødelige legemer for en tidsperiode, slik resten av oss gjør.

Men på tross av dette spesielle privilegium, vil de ikke bli oppreist før alle dem som er sovnet inn. De hengangne tiders hellige vil oppreises først. Deretter vil de av oss som lever på jorden bli forvandlet i ett nu, og gå over fra en tilstand av kjøtt-og-blod liv til en tilstand av Helligåndens liv.

Deretter, kanskje etter en periode av ”førti dager”, hvor vi møter tidligere venner og kan glede oss over Jesu storhet og godhet, vil vi sammen stige opp i skyene for å møte Herren i luften.

For Herren Selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. (1. Tess.4:16)

”Herren Selv skal komme ned fra himmelen”.

Dette er Herrens komme, Herrens dag, Kristi dag. Jesus Kristus kommer fra himmelen. Hvert øye skal se Ham.

1. Tess.4:13-18 dreier seg om det etterlengtede komme av Jesus Kristus fra himmelen-menighetens store håp. Det er på dette tidspunkt, ved Herrens komme, at ”to kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake”. Hvor skal den ene tas med? Hun skal tas med for å møte Herren i luften. Hun er en ”ørn” som er der hvor åtselet er—hun nærer seg av Jesu legeme og blod.

Når vil hun bli tatt med? Hun vil bli tatt med ”straks etter de dagers trengsel” (Matt.24:29), men før Guds vrede slippes løs. Lot, som er en type på de frelste, ble brakt ut av Sodoma før ilden falt ned og tilintetgjorde alle.

Hør hva Guds Ord sier:

Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt lysskinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. (Matt.24:29)

Jesus Kristus kan ikke vende tilbake til jorden før disse fire store tegn skjer, og som bebuder Hans komme. Skriften kan ikke forandres Hvis en engel fra himmelen lærer noe annet, vil vi avvise ham. Jesus har talt klart og tydelig.

De hellige i Tessalonika for 2000 år siden trodde at Paulus mente at Jesu tilbakekomst ville være den neste verdens-historiske begivenhet. Mange forlot deres arbeid, fordi de trodde Jesu gjenkomst var umiddelbart forestående.

Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. (2. Tess.3:11)

Derfor måtte Paulus i det andre brev til tessalonikerne be de hellige om å gå tilbake til deres arbeid. Først må et verdensomspennende opprør mot autoritet finne sted (noe som skjer nå), og syndens menneske stige opp på Guds trone i Guds tempel i Jerusalem. Han vil sette seg på nådestolen mellom kjerubenes vinger. Han vil erklære at han er Gud den Allmektige og at det ikke finnes noen Gud uten ham selv.

Som nevnt var noen av de troende i Tessalonika overbevist om at Kristus var ved å vende tilbake til jorden. Det var derfor de hadde forlatt deres daglige arbeid og ventet på Herren. Det var godt for dem at Paulus påbød dem å gå tilbake til deres arbeid ettersom 2000 år er gått siden den tid!

Skriften sier at Kristus ikke vil komme før et verdensomspennende opprør mot all autoritet har funnet sted, syndens menneske har trådt frem, solen er formørket, månen har sluttet med å lyse, stjernene har falt ned fra himmelen og himmelens krefter er blitt rystet.

Det er mulig at disse fire siste tegn har en åndelig som fysisk oppfyllelse: Kristus er fjernet fra verdens oppmerksomhet fra å være Guds Sønn til bare å være en mennesklig filosof og en fortidig lærer (solen er formørket). Menighetens vitnesbyrd er overvunnet (månen har sluttet å lyse, er dekket med ”blod”—forfølgelsen av de hellige under Anti-Krists styre). Satan og hans engler er blitt kastet ned fra himmelen (stjernene er falt ned fra himmelen), og de åndelige troner i himmelen er blitt rystet som forberedelse for at de hellige kan stige opp på de troner som tidligere har vært besatt av de falne engler (de himmelske krefter er blitt rystet).

Guds Ånd har nøye instruert oss angående de begivenheter som vil føre frem til Jesu gjenkomst fra himmelen.

Gud har til hensikt å fortelle oss om alt det som må skje—alt det som vil berede menigheten og verden for Herrens gjenkomst. Guds hensikt er at vi må ha en forståelse og en visjon angående historien—i fortid, nåtid og fremtid. Når vi har denne ”visjon”, kan vi forberede oss i overensstemmelse med denne.

Det er ikke meningen at Guds hellige skal vandre i mørke. Kristi dag vil ikke komme overraskende på de rettferdige. Kristus har sagt hva vi skal være oppmerksomme på. Når vi ser et verdensomspennende opprør mot autoritet, syndens menneske sitte i Guds tempel, solen som er formørket og månen som ikke gir sitt skinn, da vet vi at Kristi komme står nær for døren (Matt.24:33).

1. Tess.4:16 informerer oss om at Herren Selv vil komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Dette dreier seg om Kristi komme som Jesus talte om i Matt. 24, når to vil være ute på marken. Den ene vil bli tatt med og den andre bli latt tilbake (Matt.24:40).

For Herren Selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. (1. Tess.4:16)

Sammenlign dette skriftsted med det følgende:

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.
Han skal sende ut Sine engler med veldig basunklang, og de skal samle Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ende til den annen. (Matt.24:30,31)

Det vil finne sted en herlig tilsynekomst fra himmelen. Et mektig hærrop av de himmelske arméer, overengelens røst og Guds basun vil lyde. Døde og levende hellige vil oppstå eller forvandles. Alt dette vil skje umiddelbart etter den store trengsel.

Når menigheten og verden er blitt forberedt, når både hveten og ugresset er blitt modnet, vil Jesus Kristus vende tilbake. Ugresset vil bli bundtet sammen for å brennes. Hveten, Herrens hellige, vil bli herliggjort i rettferdighet i deres Fars rike.

Menneskesønnens komme vil ikke være en hemmelig begivenhet. Det vil bli som lynet som går ut fra øst og skinner til vest (Matt.24:27).

Selv om Jesus tydelig sa fra at Hans komme ikke ville være en hemmelig begivenhet, underviser vi allikevel om en ”hemmelig bortrykkelse”. Vil vi aldri lære?

I Matt.24:30,31 står det at Menneskesønnen ”skal komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet”. Ved lyden av Guds basun skal englene samle sammen de utvalgte i Kristus fra himmelens ene ende til den annen.

1. Tess.4 sier at Jesus vil komme med et bydende rop, med overengels røst (kanskje for å befale englene om å samle sammen de utvalgte), og Guds basun vil lyde.

”Skyer” blir nevnt og samlingen av de utvalgte i Kristus, for at Kristus kan bringe med Seg alle Sine hellige, Sine utvalgte. Vi som lever på jorden på dette tidspunkt vil ”sammen med dem rykkes opp i skyer”.

Dette er den samme begivenhet som omtales i Matt.24.

De ”utvalgte”, som vi så ofte blir minnet om i de ny-testsamentlige skrifter, er mennesker, jøder og hedninger, som Gud har kalt ut av verden og gitt til Jesus Kristus (Rom.8:33; 9:11:11:7; Kol.3:12; Tit.1:1; 1. Tess.1:4; 2. Tim.2:10 osv.)

Jesus Kristus kommer fra himmelen, og vi vil bli rykket opp sammen med de hellige fra alle tider for å møte Ham i luften. Men vi må forberede oss i dag, fordi Kristi dag ikke vil komme før det har funnet sted et verdensomspennende opprør mot all lovmessig autoritet, og det satan-besatte syndens menneske blir åpenbart.

Jesus vil tilintetgjøre dette menneske, Anti-Krist, ved Sitt herlige komme.

Et stort mørke er nå ved å komme over oss. Vi må berede oss i bønn, lære Guds Ord og leve hva vi lærer, idet vi innvier våre liv, våre kjære og våre eiendeler til Jesus Kristus.

Hvis vi lever skjødesløst og makelig nå, vil vi ikke klare alt det som vil komme. Vi vil falle. Men hvis vi lærer oss til å stole på Kristus i dag, vil vi kunne klare disse begivenheter som vil komme til å skje, og vi vil kunne stå seirende og fylt av glede innfor Menneskesønnen.

Hver eneste hellig må forberede seg selv og sin familie i dag, gjennom bønn, ved å forsamles med brennende kristne, og ved å leve slik en kristen bør leve. Vi må løsrive oss fra denne verdens bekymringer, og begynne å leve som Jesu Kristi disiplinerte soldater.

Det er et åndelig slag som må kjempes før Herren vender tilbake fra himmelen. La oss stå beredt.

Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. (1. Tess.4:17)

Paulus understreker himmelfarten, samlingen av de utvalgte for alltid å være sammen med Herren. Men vi vet at himmelfarten ikke kan finne sted før de utvalgte hellige først er oppstått og er blitt gjenforenet med deres legemer i en evig herlighetstilstand.

Paulus nevner oppstandelsen i et annet skriftsted:

I ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. (1. Kor.15:52)

”Vi skal bli forvandlet”. De som lever når Jesus kommer fra himmelen vil være et folk med stor tro. De vil være åndelig modne. De vil leve ”i himmelen i Kristus”. Det vil kreves av disse at de ufravikelig ser hen til Jesus mens livsprosessene i dem blir forvandlet fra kjøtt og blod-metabolisme til Guds Ånds livskraft.

De hellige som lever når Jesus kommer tilbake vil bli forvandlet fra det å være dødelige til å bli udødelige mens de er fullt bevisste. Tenk over det! Deretter vil de være i stand til å forene seg i et inderlig fellesskap med dem hvis legemer (noen av disse vil ha vært i graven i tusener av år) er oppstått fra jorden og havet.

Når Guds basun lyder, vil alle de som har trodd på Jesus Kristus måtte fatte en beslutning. Enten vil de ha tro og ”olje” for å kunne møte Herren, eller de vil falle tilbake i vantro og ulydighet.

Hvert individs evne til å gi gjensvar på basunen vil avgjøres av den forberedelse som han eller hun har gjort før denne skjebnesvangre time. ”Husk på Lots hustru!”

”For å møte Herren i luften”. Vi skal ikke møte Herren i himmelen. Vi skal møte Ham i luften direkte over jorden, hvor den herlige forening av de hellige i Kristus i Gud kan bli bevitnet av verden (Joh.17:21-23).

I dag er det Satan og hans engler som regjerer jorden fra deres troner i luften over oss. Men Jesus Kristus vil anvise Sine hellige deres plasser på disse troner før Han kommer tilbake til Oljeberget for å innta Sin lovmessige plass på David trone.

Hensikten med den første oppstandelse fra de døde er å bytte ut de som nå sitter på tronene i luften over oss, og som øver innflytelse på menneskenes atferd på jorden. De onde himmelske herrer vil bli kastet ned, og de hellige vil ta deres plass. Bare de seirende hellige vil være kvalifisert til å delta i den første oppstandelse fra de døde. Resten av de troende er ikke autorisert eller kompetente til å sitte på disse veldige troner i luften som styrer jorden.

Åndelig mørke fyller verden i dag. Det vil bli enda mørkere—mye mørkere enn det er i dag. En grufull moralsk tid står for døren. Både Kristus og Anti-Kristus vil fullkommengjøre deres billlede i menneskenes personligheter. Hveten og ugresset vil modnes side om side.

Ved ”midnatt”, når mørket omkring oss er tettest, vil ropet lyde: ”Gå Jesus Kristus i møte! Det slaktede Lam vil tre frem på himmelen over oss. De som lever ved å spise Hans kjøtt og drikke Hans dyrebare blod, vil bli dratt opp mot Ham. Evig liv vil kalle og evig liv vil svare.

De som er fylt med denne verdens ånd, kristen eller ikke kristen, vil bli bundet til jorden. De vil ikke bli i stand til å forlate alt og oppreises for å være hos Kristus. De vil se seg tilbake slik Lots hustru gjorde. Denne siste vaklen i vantro og ulydighet vil besegle deres skjebne. De evige porter vil bli stengt i deres ansikter. De vil bli kastet ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.

De som har undervist de troende om at de vil bli bortrykket i deres skjødesløshet og lunkenhet for å møte Herren i luften og vende tilbake med Ham til paradiset, vil være skrekkslagende på den dag—sammen med deres forførte følgesvenner.

Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål? (Es.33:14)

”Syndere på Sion”! Ikke verdens syndere, men syndere i Guds forsamlinger!

Ve dem som stunder etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og støtter seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm. (Amos 5:18,19)

Vi vet at dersom vi har vært trofaste mot Herren, vil vi møte Ham for å være sammen med Ham bestandig. Vi vet at vi vil bli forenet med våre elskede avdøde. Vi ”trøster hverandre med disse ord” vedrørende Kristi komme.

Vi sørger nå, for vi er ikke av denne verden. Vi lar våre lender være ombundet for det siste slag som ligger forut. Vi er ikke redde. Vi står på Ordets grunn.

Mange av våre trosfeller bekjenner seg til Kristus, men de føler seg vel til pass i verden. De hevder å være ”jøder”, å tilhøre Guds folk. Men de synes å forakte dem som bærer deres kors. De kan ikke forstå hvorfor vi forkaster verden, når de selv synes å ha både Kristus og verden.

Snart vil Herren komme fra himmelen. Bare de som frykter Herren og stoler på Ham alene, vil bli fylt med herlighet. De vil stige opp for alltid å være sammen med Jesus Kristus, de hellige og de hellige engler.

Alle de som har forsøkt å tjene både Kristus og penger vil være nedtynget av deres ”skatter”. De vil ikke være i stand til å stige opp for å møte Herren i luften. De har vært ulydige imot evangeliet, og deres ulydighet har lukket Guds rikes dører for dem.

Jesus Kristus vil være sammen med dem som elsker Ham i oppriktighet.

(“Jesu Kristi Komme og Den Første Oppstandelse Fra de Døde 1.tess.4:13-18”, 4230-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US