DRUHÝ KOZOL

Copyright © 2009 Trumpet Ministries, Inc. Všetky práva vyhradené.
Citácie biblických veršov sú prevzaté z ekumenického prekladu Novej zmluvy a Žalmov z roku 1997, z prekladu Starej a Novej zmluvy prof. Jozefom Roháčkom, rev. vydanie z roku 1991 a z evanjel. prekladu Písma Svätého Starej a Novej zmluvy, vydala Slovenská biblická spoločnosť, 1999.
Preklad: Adriana Timčáková

Obsah

Úvod
Štyria jazdci Omylu
Humanizmus
Gnosticizmus
Antinomizmus
Dispenzacionalizmus
Zabitie a odstránenie hriechu
Zabitie hriechu
Odstránenie hriechu
Jaskyňa Makkeda
Dva Dágonove pády
Pôvod hriechu
Majstrov plán
Prvotiny úrody cirkvi
Preniknutie Satana do Nebies a strhnutie hviezd Božích na zem
Očisťovanie cirkvi
Očisťovanie spasených národov
Nový svet spravodlivosti, Kráľovstvo Božie a Ohnivé jazero
Záver


Kozla však, na ktorého padol žreb pre Azázéla, treba postaviť živého pred Hospodina, vykonať ním obrad zmierenia a vyhnať ho Azázélovi na púšť. (3. kniha Mojžišova 16:10)

ÚVOD

Keď dokončí obrad zmierenia za svätyňu, svätostánok a oltár, nech privedie živého kozla, Áron nech položí svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, všetky ich priestupky so všetkými hriechmi. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho na to pripravený muž vyženie na púšť. (3. kniha Mojžišova 16:20, 21)

Táto kniha zrejme nebude vhodná pre každého, ale „každý“ sa môže slobodne rozhodnúť, či využije Božiu autoritu a moc, pripravenú pre tých, ktorí sa rozhodli Boha absolútne vo všetkom poslúchať a nasledovať.

Prešlo už štyridsať rokov odkedy som sa stal kresťanom, a z toho 21 rokov som pastorom. Za ten čas som sa mal možnosť dosť dobre spoznať ľudí, ktorí navštevujú cirkvi a všimol som si neochotu Božieho ľudu opustiť skúsenosť Letníc a ísť ďalej. Títo ľudia vedia, že by mali poslúchať Boha, ale predstava, že by ho mali poslúchať absolútne a bez otázok, sa im zdá úplne nereálna. Inými slovami, kresťanské cirkvi sú preplnené neposlušnými deťmi.

Ale keď bude na zemi založený nový svet spravodlivosti, akákoľvek neposlušnosť Bohu bude nemysliteľná, ani v najmenšom detaile nášho života. Ako sa teda dostať z terajšieho stavu do stavu absolútnej poslušnosti Bohu?

Každý hriech má svoj základ vo vzbure a neposlušnosti voči Bohu.

V obrade židovského Dňa zmierenia (3. kniha Mojžišova 16. kapitola) vystupovali dvaja kozli. Krv prvého kozla slúžila na odpustenie hriechov Izraela, jeho krvou pokropil kňaz vrchnák truhly zmluvy a priestor pred vrchnákom.

Nad druhým kozlom vyznal kňaz všetky hriechy Izraela, a ten bol potom vyhnaný do púšte. Tento obrad znázorňoval odstránenie prítomnosti hriechu z tábora Izraelcov.

Hriech a vzbura voči Bohu Otcovi nám boli pre krv Kristovu, preliatu na Golgotskom kríži, odpustené. Vina hriechu bola naveky odstránená a Kristovou obeťou bolo učinené zadosť Božiemu zmyslu pre súd a spravodlivosť.

Ale hriech a vzbura neboli odstránené zo stvorenstva a vzbúrení anjeli, ktorí kedysi slúžili na najvyšších miestach v Nebesiach, vrátane Satana samotného, naďalej pôsobia v nebesiach. Odpor k spravodlivosti a vplyv zlých anjelov sa prejavuje aj v živote ľudí.

Potom mi povedal: Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojím Bohom, boli tvoje slová vyslyšané, a ja som prišiel práve kvôli nim. Ale knieža perzského kráľovstva stálo oproti mne dvadsaťjeden dní, a ajhľa, Michael, jedno z prvých kniežat, mi prišlo na pomoc. Nechal som ho tam pri perzských kráľoch…(Daniel 10:12,13)
Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. (2. list Korintským 4:3,4)

Z Písma jasne vidíme, že prichádza deň oslobodenia, teda že v istom historickom bode dôjde k odstráneniu hriechu, čo názorne opisuje odstránenie druhého kozla z tábora Izraelcov.

Chcel by som poukázať na to, že začiatok tohto dňa oslobodenia, teda odstránenia hriechu zo stvorenstva, záleží na nás.

Autor tejto knihy bol koncom 40-tych rokov minulého storočia študentom teológie na biblickej škole-Assembly of God Berean Bible Institute v San Diegu. Tam bol pokrstený Duchom Svätým a dostal dar hovorenia novými jazykmi.

Čoskoro po tejto skúsenosti prišiel na návštevu tejto biblickej školy kazateľ Oliver Ellenwood. Počas kázne o Svätostánku sa v krátkosti zmienil aj o ďalších Pánových sviatkoch (3. kniha Mojžišova, 23. kapitola). V našich srdciach sa vtedy rozbúšili zvony, o to viac, že dovtedy nikto z nás nepočul žiadnu kázeň o týchto siedmich sviatkoch Pánových.

Vtedy nám Pán daroval poznanie, že Deň zmierenia (3 Mojž 23:27), v poradí šiesty zo siedmich sviatkov Pánových, znamená súd nad Cirkvou. Povedali sme to vtedy bratovi Ellenwoodovi a zdalo sa, že ho to zaujalo. V tom čase sme si začali čoraz viac uvedomovať aj vojnový charakter nášho Pána a naše denné povinnosti sa sústredili na meditácie nad „bubnami z piesne El Shaddai.“ Nepamätám sa už, odkiaľ sme prišli k tej piesni, ale dnes už veľmi jasne vidím vzťah medzi Dňom zmierenia a zvukmi bubnov v piesni El Shaddai.

Od toho dňa nás Pán čoraz viac rozvíjal a ukazoval nám desivé následky duchovného významu Dňa zmierenia, ktorý predznamenáva súd nad Cirkvou. O mnoho rokov neskôr sme zistili, že aj Židia sa na tieto dni od sviatku Rosh Hashanah až po sviatok Yom Kippur (Deň zmierenia) dívajú ako na obdobie, v ktorom Boh súdi svet.

Až neskôr sme si začali uvedomovať majestátny Boží plán, boj proti zlým duchovným bytostiam, večný súd a nakoniec odstránenie hriechu z Božieho stvorenstva. Ale odstránenie hriechu bude možné až po duchovnom naplnení siedmeho, posledného sviatku, Slávnosti stánkov (3 Mojž 23:34),ktorého cieľom je ustanovenie Kráľovstva Božieho v srdci každého spaseného človeka tak, aby sa Boh Otec skrze Mesiáša Ježiša stal všetkým vo všetkom.

V súčasnosti je vesmírna štruktúra autority narušená a kvôli vzbure, ktorá zmenila hierarchiu nebies, Boh založí novú vládu a ustanoví vládcov, nad ktorými bude zvrchovane vládnuť Jeho Syn. Súčasťou tohto ďalekosiahleho úsilia je proces postupného premiestňovania Božieho Trónu, ktorý sa od dávnych čias nachádzal v nebesiach, do sŕdc jednotlivých svätých, pretože človek bol v skutočnosti stvorený na to, aby sa stal večným Božím trónom. Toto je hlavná a základná časť myšlienky Vteľovania sa Boha.

Božia múdrosť-Jeho odpoveď na trúfalosť odvekých vládcov nebies je práve v tom, že svoj trón (ktorý kedysi sám Satan tônil svojimi krýdlami) premiestni z duchovného kráľovstva do sŕd najslabších bytostí Božieho stvorenia—do sŕdc ľudí. Aj mocný Mesiáš sa narodil v chudobnej maštali!

Ako sa Boh vtedy musel smiať tým, ktorí sa opovážili odporovať Jeho múdrosti a moci.

Ako som už spomínal, táto kniha sa asi nehodí pre každého. Ale ak tvoje srdce pri predstave stvorenia, slobodného od hriechu, spieva radosťou a ak sa aj ty sám túžiš zúčastniť na oslobodzovaní telesného stvorenia, ktoré sa deje skrze prísnu a absolútnu poslušnosť Pánovi vo všetkom, čo od teba Pán požaduje, tak potom je táto kniha určená aj tebe. Uchop to, o čom sa v nej hovorí, slúž Pánovi radostne, pobožne a v bázni pred Ním a sústreď sa na Neho so všetkou pozornosťou, ktorej si schopný. Nedovoľ, aby ťa nejaká iná usilovnejšia bytosť obrala o tvoju korunu a o tvoj talent.

Štyria jazdci Omylu

Druhý kozol z 3. knihy Mojžišovej, 16 kapitoly, demonštroval odstránenie prítomnosti vzbury a hriechu z tábora Izraelcov. Boh túži po tom, aby v celom vesmíre zavládol poslušný a spravodlivý život. Cieľom novej kresťanskej zmluvy je uschopniť veriaceho, aby dokázal praktizovať spravodlivosť vo svojom živote.

Konečným cieľom je nový svet spravodlivosti, z ktorého bude odstránená ešte aj spomienka na hriech.

A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť. (2. list Petrov 3:13)

Ako som už spomenul, dokonalé zmierenie ohľadne hriechu bolo vykonané na Golgotskom kríži. Ktokoľvek môže prísť k Pánovi Ježišovi a prijať od Neho odpustenie hriechov. Táto dobrá správa o odpustení hriechov skrze krv Pána Ježiša je zvestovaná po celom svete.

Teraz sa však dostávame k druhému kozlovi, kozlovi, ktorý symbolizuje odstránenie hriechu. Je čas preskúmať tie verše z Biblie, ktoré pojednávajú o skutočne spravodlivom živote, nielen o odpustení hriechov ale aj o spravodlivom spôsobe života. A tieto verše tvoria väčšinu kapitol Novej zmluvy.

Správa o odpustení našich previnení Satana určite znepokojuje, ale oveľa viac ho znepokojuje správa o odstránení nášho hriešneho spôsobu života, pretože to znamená koniec Jeho kráľovstva bezzákonnosti.

Satan nie je hlupák, a tak zasial do kresťanského myslenia štyri veľké chyby, nazvime ich „štyria jazdci omylu.“ Každý z nich má za cieľ zničiť spravodlivý, poslušný spôsob života v kresťanských cirkvách.

Tie štyri veľké chyby, štyria jazdci omylu sú:

  • humanizmus
  • gnosticizmus
  • antinomizmus
  • dispenzionalizmus

Každý z nich má za úlohu zabrániť spravodlivému a poslušnému spôsobu života kresťanov. Každý z nich znamená priamy útok na založenie Kráľovstva Božieho a Jeho spravodlivosti na zemi.

Humanizmus [1]. Filozofia humanizmu prezentuje názor, že centrom všetkého je človek a človek sám je Bohom. Ak sa tento názor stane reálnym faktom, potom vlastne všetko to, čo smeruje proti ľudskému potešeniu, je zlé.

Pojem „ľudské práva“ je súčasťou humanistického myslenia a znamená, že človek by mal mať všetko, po čom túži. Napríklad v Amerike sú často práva jednotlivca postavené nad dobro celej spoločnosti, takže často sú násilníci, vrahovia a zlodeji pod takou ochranu zákona, až tým trpí samotná spoločnosť. Napr. v rámci ochrany ľudských práv je na slobodu predčasne prepustený človek, zneužívajúci malé deti, ktorý následne po svojom prepustení, zneužije ďalšie malé dieťa.

Vyzerá to, akoby sa väčšina sociálnych expertov v Amerike zbláznila. Nedokážu pochopiť, že akonáhle ochraňujú ľudské práva jednej osoby, porušujú práva druhej.

Písmo Sväté nesleduje právo a šťastie jednotlivca v tomto zmysle. Ak sa chceme stať skutočnými učeníkmi Mesiáša Ježiša, musíme položiť celý svoj život na Boží oltár, musíme neustále bojovať proti hriechu, a práve vtedy, keď stojíme v pravom odovzdaní sa Kristu, znášame mnohé utrpenia.

Humanizmus nikdy neprijme takéto evanjelium. Humanista bude tlieskať každému pokusu kresťanov zaodiať nahého, nakŕmiť hladného, uzdraviť chorého, ale nikdy nebude súhlasiťs tým, aby jednotlivec kvôli Mesiášovi trpel-nikdy!

Aj Kráľovstvo Antikrista bude uznávať prácu cirkví, keď nakŕmia hladných a budú pracovať pre dobro spoločnosti, ale nikdy nepripustí žiadne činy sebazaprenia ani ďalšie formy utrpenia, a v žiadnom prípade nepadne na kolená pred absolútnym Panovníkom Mesiášom Ježišom.

Vidíme teda, že jeden z jazdcov omylu, ktorý má za úlohu zabrániť založeniu Kráľovstva Božieho a Jeho spravodlivosti na zemi, je filozofia humanizmu. Je to naozaj veľmi mocná sila-táto filozofia už zaplnila aj súčasné evanjelikálne cirkvi, a tak pastori vo svojich zhromaždeniach začali kázať o tom, ako Boh nechce, aby sme trpeli, ale aby sme prosperovali a boli úspešní vo všetkom, čo robíme.

Gnosticizmus [2]. Filozofia gnosticizmu bola najrozšírenejšia v čase zrodu kresťanstva a i keď má tento myšlienkový prúd niekoľko foriem, všetky majú spoločné dve základné myšlienky (1) spasenie je možné získať iba skrze špeciálne poznanie, a (2) hmota je zlá, duch je dobrý.

Obidve tieto základné myšlienky pracujú aj v súčasnej kresťanskej teológii, pretože dnes kázané spasenie vraj pozostáva predovšetkým z nášho poznania a z toho, že človek uzná realitu Mesiáša Ježiša, Jeho obeť zmierenia a telesného vzkriesenia. Stačí, ak s týmito hlavnými bodmi vyjadríte súhlas, a ste spasený, bez ohľadu na to ako žijete. Jedná sa o spasenie založené na špeciálnom poznaní a to je už gnosticizmus.

Až keď pochopíme, že základným cieľom Novej zmluvy je zmeniť spôsob nášho života, nie iba naše názory, môžeme pochopiť ako deštruktívne pôsobia takéto názory na dnešné kázanie Kráľovstva Božieho. Napriek tomu, že Jakubov list nám jasne hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva, väčšina kresťanských kazateľov dnes triumfálne prehlasuje, že spasení sme skrze „vieru samotnú.“ Písmo Sväté ale jasne hovorí, že nie sme spasení iba skrze vieru samotnú.

Satana v podstate vôbec nezaujíma, v čo veríme, ale rozzúri sa, keď začneme skutočne slúžiť Bohu, pretože náš spravodlivý a poslušný život Bohu je pre neho jasným signálom konca jeho kráľovstva.

Zrejme práve viera gnostikov a ich názor, že hmota je zlá a duch je dobrý, zmenila predmet nádeje kresťanov—nádej na príchod Kráľovstva Božieho na zem v nádej, že veriaci preletia do duchovného Raja, do svojho večného domova.

Písmo však nikde neučí, že náš večný domov je v nebesiach, naopak Písmo je v tomto bode dosť materialistické. Boh sa vyjadril o hmotnom stvorenstve ako o „veľmi dobrom.“ Aj Pán Ježiš prišiel na zem preto, aby hmotné stvorenie vyslobodil z rúk Satana. Veď aj naše smrteľné telá budú vykúpené.

Zlo k nám prichádza z duchovného, nie z telesného kráľovstva.

Kresťanstvo je opak gnosticizmu.

Možno Pavlov dôraz na to, aby sme sa upriamili na veci, ktoré sú hore, spôsobil, že prvotní kresťania prijali niektoré názory gnosticizmu. Neuvedomili si však, že Pavol tým myslel rozvoj Kráľovstva Božieho v duchovnom kráľovstve predtým ako ono zostúpi na zem.

Vidíme teda, že oba myšlienkové prúdy, humanizmus aj gnosticizmus, či už úmyselne alebo neúmyselne, pôsobia tak, aby zničili požiadavku spravodlivého spôsobu života, ktorá je nevyhnutným a hlavným cieľom Novej zmluvy.

Všetky náboženstvá majú svoju charakteristickú architektúru, svoje tajomstvá a vyžadujú od svojich veriacich istý spôsob života-všetky okrem kresťanstva. Satan úspešne presvedčil kresťanské cirkvi, že nepotrebujú žiaden zvláštny spôsob života, pretože sú spasení milosťou skrze vieru. A preto kresťanské cirkvi nenesú pravé svedectvo o Bohu, pretože pravé svedectvo o Bohu neleží vo viere, ale v dobrých skutkoch. Ľudia musia najprv uvidieť naše dobré skutky, aby mohli oslavovať Boha.

Antinomizmus [3]. Antinomizmus, tzv. zlé dieťa gnosticizmu, je učenie o tom, že spasenie je skrze milosť a vieru samotnú a už viac neexistujú žiadne nariadenia, ktoré by sme museli poslúchať. Nepripomína vám to niečo? A toto kacírstvo vzniklo už v prvých storočiach kresťanskej éry.

Už povrchný prieskum Nového zákona jasne ukazuje, aké chybné je dnešné kázanie o bezzákonnej milosti. Ak by sme chceli vymenovať všetky verše Nového zákona, ktoré hovoria o nevyhnutnosti dodržiavať Božie nariadenia a žiť podľa nich, táto knižka by úplne zmenila svoj objem.

Ak náš čitateľ nie je v zajatí učenia o bezzákonnej milosti, niekoľko veršov z prvého listu Jána by malo stačiť ako jasný dôkaz toho, že novozákonná milosť nie je nejaká alternatíva spravodlivého života, ale slúži ako prostriedok k tomu, aby sme boli schopný dodržiavať Božie nariadenia.

Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu-Ježiša Krista, spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám ho, ale jeho prikázania nezachováva, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. (1. list Jánov 2:1-5)

Tak čo hovoria tieto verše? Vyžaduje sa od nás, aby sme dodržiavali Božie nariadenia?

Pozrime sa na aj ďalšie, aby sme sa uistili, že je to tak.

Viete predsa, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v Ňom nieto hriechu. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší, a ktokoľvek hreší, nevidel ho ani nepoznal. Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako aj On sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. (1. list Jánov 3:5-8)

Raz som čítal jeden kresťanský komentár o tom, že verše z 1. listu Jána hovoria o „uistení o našom spasení.“ Ale apoštol Ján hovorí: „Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili.“

„Aby ste nehrešili“!

Slepota kresťanov dnešných dní je neuveriteľná a patologická. Vplyv týchto antinomizmatických myšlienok a názorov nám bráni pochopiť to, čo je napísané, pretože väčšina veršov Nového zákona nám jasne prikazuje žiť spravodlivý život.

Humanizmus, gnosticizmus a antinomizmus majú skutočne veľký vplyv na kresťanské učenie.

Dispenzacionalizmus. Po preskúmaní celej cirkevnej éry zistíme, že kultické učenie dispenzacionalizmu patrí medzi najdeštruktívnejšie bludy.

Jeden z najväčších omylov, ktoré dispenzacionalizmus zasial do kresťanstva, je vynútený rozdiel medzi Izraelom a takzvanou „Cirkvou z pohanov.“ Na základe tohto omylu vznikla predstava, že Cirkev z pohanov bude vládnuť v nebesiach, zatiaľ čo na zemi budú vládnuť Židia. Vznikli tak dve kráľovstva, dve nevesty Baránkove a dvaja vyvolení Boží.

Dispenzacionalizmus nie je len absolútne nebiblický a dokáže ho vyvrátiť už ostražitý študent biblickej školy, ale je aj veľmi nepraktický.

Prvú kresťanskú cirkev v Jeruzaleme tvorilo päť tisíc Židov, všetko to boli ortodoxní a zapálení nasledovníci Mojžiša. Niet pochýb o tom, že všetci boli znovuzrodení, ale vedeli len máločo alebo nič o učení o milosti, pretože ani jeden z nich nebol z pohanov.

Kam patria títo Židia, do pozemského kráľovstva alebo do nebeskej cirkvi? Všimnite si, že Pavol vo svojich listoch nerobil nikdy rozdiely medzi Židmi a pohanmi, ani v jednej zo svojich epištol. V skutočnosti hlásal učenie o novom stvorení, vyvolenom tak zo Židov ako aj z pohanov.

Pravdou je, že nebeská cirkev neexistuje. V Novom zákone je niekoľko výpovedí o tom, že svätí budú kraľovať ako sväté kňazstvo, ale ani jeden verš nehovorí o tom, žeby svätí mali vládnuť v nebesiach.

..a urobil si nás kráľovstvom a kráľmi a kňazmi nášmu Bohu, a budeme kraľovať na zemi. (Zjavenie podľa Jána 5:10)

Existuje iba jedno kráľovstvo Božie, kráľovstvo, ktoré zostúpi z nebies na zem. Účastníci tohto kráľovstva už viac neprináležia žiadnej rase, pretože každý z nich bol znovuzrodený a stal sa súčasťou Života Mesiáša. Toto vyučuje apoštol Pavol a to príliš jasne na to, aby to bolo možné poprieť.

Dispenzacionalizmus nielenže ničí kresťanské myslenie, ale ničí aj spravodlivý spôsob života kresťana a tak sa popri humanizme, gnosticizme a antinomizme stáva posledným zo štyroch jazdcov omylu. Dispenzacionalizmus učí, že sa nachádzame pod odpúšťajúcou milosťou. V minulosti bolo odpustenie v dodržiavaní Mojžišovho Zákona, podľa ktorého mali ľudia nariadené žiť spravodlivý život. Ale teraz, v stave odpúšťajúcej milosti budeme my (pohania) prenesení do Nebies, aby sme tam večne žili (nebiblický cieľ), a to na základe toho, že prijmeme abstraktnú milosť, tzv. večnú amnestiu, ktorá nezávisí od toho, akým spôsobom sme žili.

Boh nikdy neoznamoval takúto formu odpustenie. Nová zmluva bola daná preto, že sa ľudia neriadili požiadavkami Starej zmluvy a nežili spravodlivý život. Cieľom Novej zmluvy je vpísať Boží zákon do našich myslí a sŕdc, aby sme žili spravodlivý život.

Lebo keď ich karhá, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu ako som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej krajiny. Oni totiž nezostali pri mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí Pán. (List Židom 8:8,9)

Prvotný cieľ Novej zmluvy je stvoriť ľudí, ktorí budú žiť v spravodlivosti, svätosti a poslušnosti Bohu. Konečný cieľ Novej zmluvy je odstrániť všetku vzburu a hriech z celého vesmíru a uväzniť ich na večnosť v jazere, ktoré horí ohňom a sírou.

Historicky sa teraz nachádzame na počiatku Dňa zmierenia a duchovnej aktivity, spojenej s druhým kozlom. V tomto období je kladený veľký dôraz na pokánie Božieho ľudu, ktorý skrze Mesiáša Ježiša dosahuje víťazstvo nad hriechom.

Okolo seba vidíme, ako kúkoľ zlého dozrieva a je čas, aby spolu s ním dozrela aj pšenica spravodlivosti.

Satan vedel, že príde deň, kedy Duch Boží začne varovať kresťanské cirkvi, aby začali brať vážne svoje víťazstvo nad hriechom. Preto vyslal do boja svojich štyroch jazdcov omylu a tak naočkoval jed humanizmu, gnosticizmu, antinomizmu a dispenzacionalizmu do kresťanského myslenia. Pôvod týchto štyroch omylov je nadprirodzený a duchovný. V mysli a duchu veriacich ležia ako veľké bremeno a bránia im porozumieť jasnej zvesti Nového zákona.

Raz som v lietadle písal do svojho notebooku. Jedna zo stevardiek nazrela cez moje plece a všimla si, že píšem o kresťanskom živote.

„Aj ja som kresťanka,“ povedala mi a spýtala sa ma, o čom píšem.

Povedal som jej, že o „potrebe spravodlivosti v kresťanských cirkvách.“

„Oh,“ povedala, „nenávidím to slovo!“

To je výsledok dnešných kázní a učenia-nenávisť k slovu „spravodlivosť.“ Koľkí majú ešte stále problém pochopiť najcentrálnejšiu tému Písem, cnosť takú blízku Božiemu srdcu.

A možno my dospelí už ani nebudeme schopní myslieť iným spôsobom, možno to budú naše deti alebo ich ďalšie generácie, ktoré dozrejú v takú duchovnú neoblomnosť, ktorá je nevyhnutná na získanie požadovaného víťazstvo nad hriechom, aby mohol byť Satan zvrhnutý z nebies.

Na začiatku som spomínal, že táto kniha asi nebude vhodná pre každého. Ak máš vieru a si odhodlaný vzhliadnuť k Pánu Ježišovi a prosiť Ho, aby ťa vyviedol zo súčasných omylov a dal ti Ducha múdrosti a zjavenia, aby si porozumel Písmam, potom je táto kniha určená tebe.

Zničenie a odstránenie hriechu

Nová zmluva atakuje hriech troma spôsobmi: (1) tým, že ho odpúšťa, (2) tým, že ho zabíja a nakoniec (3) tým, že ho odstraňuje. Odstrániť hriech zo stvorenia patrí medzi hlavné ciele v procese oslobodenia kresťana.

Čo sa týka odpustenia hriechu, milosť Božia je tu tak dobre pochopená, že nie je potrebné viac o tom diskutovať. Odpustenie však nie je jediné dobrodenie, ktoré nám Nová zmluva priniesla, pretože aj podľa Mojžišovho zákona bol hriech odpúšťaný skrze preliatu krv býkov a kôz.

S týmto juncom naloží ako s juncom na obeť za hriech. Nech naloží s ním tak. Takto kňaz za nich vykoná obrad zmierenia a dosiahnu odpustenia. (3. kniha Mojžišova 4:20)

Zabitie hriechu. Dovoľte mi, aby som najprv vysvetlil, čo myslím pod pojmom zabitie hriechu. Niekoľko veršov Novej zmluvy nám jasne prikazuje, že máme prestať hrešiť.

Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela Duchom umŕtvujete, budete žiť. (List Rímskym 8:13)
Vytriezvite ako sa patrí a nehrešte, veď na vaše zahanbenie hovorím, že niektorí nepoznajú Boha. (1. list Korintským 15:34)
Tí, čo prináležia Kristu Ježišovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. (List Galatským 5:24)

(Chcel by som vedieť, čo takí antinomizmatici a dispenzacionalisti robia s taký-mito veršami!)

Podľa Novej zmluvy sme uschopnení zničiť životaschopnosť hriechu, ktorý v nás prebýva.

Existujú tri základné prejavy hriechu: svetskosť, žiadosti tela a svojvôľa.

Svetskosť usmrcujeme vtedy, keď sa modlíme k Bohu, aby nám pomohol odvrátiť sa od vecí tohto sveta. Takto odovzdávame svoje telo v živú obeť Bohu a odmietame sa prispôsobiť spôsobu života tohto sveta a naša myseľ sa počas modlitieb, štúdia Písma a stretávania sa s horlivými a vernými kresťanmi premieňa.

Žiadosti tela usmrcujeme tým, že ich vyznávame Bohu a prosíme Ho, aby nám odpustil a očistil nás od všetkej neprávosti.

Najprv prosíme Pána o to, aby nám dal rozhodnosť povedať nie konkrétnemu hriechu, o ktorý sa práve jedná a ktorý nás trápi. Len čo dosiahneme rozhodnosť, vyznáme hriech Bohu a dovolíme Mu, aby ho v nás usmrtil. A potom čerpáme od Pána železnú rozhodnosť, aby sme už nikdy viac tomuto pokušeniu nepodľahli. Pretože keď sa rozhodneme odstrániť hriech zo svojho života, konáme rozhodným spôsobom a postavíme sa v tom pred Pána, nepotrvá dlho a tento hriech stratí nad nami svoju moc. Skúste to a sami uvidíte.

Boj s hriechom nikdy neprestane, ale pokiaľ žijeme a kráčame v otvorenom vyznávaní našich hriechov a v postoji pokánia, krv Ježiša nás neustále chráni pred odsúdením. Keď prestaneme vyznávať a činiť pokánie z našich hriechov a začneme sa vracať späť do sveta, vstupujeme pod odsúdenie a vtedy nás Pán tresce.

Usmrtenie svojvôle vyžaduje zvláštnu pomoc od Pána. Na to, aby sme dokázali zničiť našu vlastnú vôľu—našu svojvôľu, nás Pán privádza do utrpenia. Našou úlohou v utrpení je ostať trpezlivý a neustále očakávať od Pána silu na každý deň.

Niekedy musíme v takomto Pánovom väzení vydržať mnoho rokov-musíme robiť to, čo robiť nechceme a nedostáva sa nám toho, po čom veľmi túžime, a to niekedy po celé desaťročia. Ale práve tá trpezlivosť, s ktorou očakávame na Pána po celý čas nášho utrpenia, práve ona zabíja našu svojvôľu a vzburu, ktorá je v nás.

Kresťan nikdy neostáva pod mocou hriechu, ktorý rozpoznal vo svojom živote. Keďže sa nachádzame pod milosťou a nie pod zákonom Mojžišovým, hriech nás nemôže ovládať, iba ak mu to sami nedovolíme, pretože v krvi Pána Ježiša je nesmierne veľa milosti a Duch Boží nás vždy uschopní k tomu, aby sme dosiahli víťazstvo nad každým pokušením a hriechom.

Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. (List Rímskym 6:14)
A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. (List Rímskym 8:12-13)

Odstránenie hriechu. Pri svojom návrate na zem Pán odstráni z našej osobnosti všetko to, čo sme skrze Ducha Svätého usmrtili. Odstráni aj posledné stopy svetskosti, telesných žiadostí, svojvôle a vzbury. Toto je spasenie, ktoré nastane v posledných dňoch.

Zvláštny význam v našom diele vykúpenia má to, že nám bude dané rúcho spravodlivosti, náš príbytok z nebies. Toto rúcho spravodlivosti je utkané zo skutkov nášho každodenného života, keď víťazíme skrze Ducha Svätého nad hriechom. Zakaždým, keď perieme toto rúcho v krvi Baránkovej, rastie náš príbytok v nebesiach. V Pánov deň budeme odiaty do našich vlastných, Mesiášom naplnených skutkov spravodlivosti.

Bolo jej dané obliecť sa do čistého skvúceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. (Zjavenie podľa Jána 19:8)

Naozaj hovorí Písmo o takomto vyslobodení, o takomto spasení? Áno, naozaj. Nový zákon sa niekoľkokrát zmieňuje o tom, že z osobnosti víťaziaceho svätého bude odstránený hriech.

Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. (Evanjelium podľa Lukáša 21:28)
A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie ako keď sme uverili. (List Rímskym 13:11)
Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy. (List Efezským 1:14)
Nezarmucujte Ducha Božieho, ktorým ste boli zapečatený na deň vykúpenia. (List Efezským 4:30)
Tak aj Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. (List Židom 9:28)
…vám, ktorých moc Božia zachováva skrze vieru na spasenie, pripravená zjaviť sa v poslednom čase. (1:list Petrov 1:5)

To čo máme dnes je závdavok, záruka spasenia, ktoré príde a odstráni hriech z našej osobnosti.

Baránok Boží nielen odpúšťa ale aj odstraňuje hriech sveta.

Bude sa volať Ježiš, pretože On zachráni svoj ľud od ich hriechov, a nie v ich hriechoch.

Ježiš nás zachráni z rúk nepriateľa, takže budeme môcť žiť v spravodlivosti.

…že nám po vyslobodení z rúk nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu, v svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. (Evanjelium podľa Lukáša 1:74-75)

Pán Ježiš prišiel na zem, aby sme mohli žiť pred Ním v svätosti a spravodlivosti. Tým, ktorí by mi tvrdili, že Lukáš 1:74-75 je adresovaný Židom, by som odpovedal, že ak by to bolo tak, Boh by mal pre Židov väčšie spasenie ako pre pohanov.

Dnes sa bežne káže aj to, že Boh je pripravený oslobodiť Židov, aby mohli žiť pred Ním v svätosti a spravodlivosti, zatiaľ čo pohanom pripíše spravodlivosť Pána Ježiša a prenesie ich do nebies, kde budú žiť v nádherných palácoch zo zlata, kde už nikdy viac nebudú pokúšaní k hriechu. Naozaj veríte tejto úplne nebiblickej a nelogickej rozprávke?

Všimnite si, ako Pán odstraňuje hriech z našej osobnosti.

Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! A jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. (Zachariáš 3:4)

Pán má na mysli odstránenie hriechu zo židovského národa.

Ako k prvým príde Pán k tým, ktorí sú na Sione, k Cirkvi, k tým, ktorí sa odvrátili od hriechu.

Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku—znie výrok Hospodinov. (Izaiáš 59:20)

Títo potom pôjdú k židovskému národu a oslobodia ich od všetkých hriechov.

A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba. (List Rímskym 11:26)

Prečítajte si nasledujúce dve ilustrácie zo Starého zákona, ktoré názorne opisujú zabitie a odstránenie hriechu.

Jaskyňa v Makkéde. Jozua bol vo vojne s Amorejcami. Len nedávno porazil ich piatich kráľov, ktorých zajal a nechal strážiť v jaskyni v Makkéde.

Nato Józuovi hlásili: Našli piatich kráľov skrytých v jaskyni pri Makkéde. Józua povedal: Privaľte veľké kamene ku vchodu jaskyne a postavte tam mužov, aby ich strážili. Vy sa však nezastavujte, ale prenasledujte svojich nepriateľov a pobite ich zadný voj, nedovoľte, aby sa dostali do svojich miest, lebo Hospodin, váš Boh, dáva vám ich do rúk. (Jozua 10:17-19)

Toto je predobraz zničenia a vykázania hriechu.

Nakoniec sa Jozue vrátil ku jaskyni v Makkéde a skoncoval s amorejskými kráľmi.

Urobili tak a vyviedli piatich kráľov z jaskyne k nemu: kráľa Jeruzalema, kráľa Hebrona, kráľa Jarmúta, kráľa Lachíša a kráľa Eglona. Keď vyviedli oných kráľov k Jozuovi, zavolal všetkých Izraelcov a povedal veliteľom bojovníkov, ktorí vyšli s ním: Pristúpte a položte nohy na šiju týchto kráľov! Józua im potom povedal: Nebojte sa a nestrachujte, buďte silní a odvážni, lebo takto urobí Hospodin všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete. Potom ich dal Jozua zabiť a obesiť na päť stromov. Obesenci viseli na stromoch do večera. (Jozua 10:23-26)

Keď sa Pán Ježiš vráti na zem, ukáže nám, že už nikdy viac sa nebudeme musieť báť alebo slúžiť pánom temnosti.

Dva pády sochy Dágona. Filištínci konali nerozumne, pretože do chrámu svojho boha Dágona umiestnili aj unesenú truhlu Božiu. Tá noc bola pre Dágon veľmi zlou nocou.

Vzali teda Filištínci truhlu Božiu a vniesli ju do domu Dágonovho a postavili ju vedľa Dágona. Keď na druhý deň ráno vstali Ašdóďania, ajhľa, Dágon ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. I vzali Dágona a postavili ho zase na jeho miesto. (1. Samuelova 5:2,3)

Keď vstúpime do svätyne svätých a tam budeme hľadať pomoc Boha nebies, hriech, ktorý nás trápi, bude musieť padnúť a Duch Boží nám podá ruku, aby sme nemuseli viac slúžiť hriechu.

Filištíni sa ešte raz pokúsili uzmieriť Boha Izraelovho s Dágonom, filištínskym bohom tvaru ryby. Ale keďže truhlu Božiu umiestnili do tej istej miestnosti ako svojho boha Dágona, spôsobili Dágonovi veľký problém, rovnako ako my si spôsobujeme veľké problémy vtedy, keď sa pokúšame slúžiť aj Bohu aj Satanovi.

Keď ráno nasledujúceho dňa vstali, hľa, Dágon zase ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. Dágonova hlava a obidve dlane jeho rúk ležali odlomené na spodku podstavca, iba rybí driek Dágonov zostal na ňom. (1 Samuelova 5:4)

Dágon nemohol viac ani myslieť ani niečo robiť. A to sa stane pri Pánovom návrate na zem. Hriech, ktorý sme skrze moc Ducha Svätého podrobili, nebude môcť viac ani myslieť ani konať. A to isté sa stane so všetkým, s čím budeme takto jednať.

Pri svojom príchode Pán Ježiš úplne porazí nepriateľov, ktorých sme sa báli a naučí nás, aby sme sa už viac nebáli pánov temnosti, pretože naše nohy položí na ich šije.

Nová zmluva počíta s úplným odstránením hriechu zo stvorenia, pretože Pán Ježiš nám odpustí naše hriechy a potom nám pomôže skrze svojho Ducha zničiť hriech, ktorý je v nás, takže už nebude mať žiadnu moc nad nami. Pri svojoom príchode Pán Ježiš úplne a naveky odstráni prítomnosť hriechu z našej osobnosti.

Doteraz sme diskutovali o odpustení, zabití a odstránení hriechu z každého jednotlivého kresťana. Ale Boh má v úmysle urobiť ďaleko viac. Boh je pripravený odstrániť hriech z celého svojho stvorenstva.

Pôvod hriechu

Raz dávno, pred tak mnohými vekmi, že ich nie je možné ani spočítať, Boh stvoril skrze Logos, ktorého dnes poznáme ako Mesiáša Ježiša, obyvateľov nebies.

Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, či tróny alebo panstvá, kniežatstvá alebo mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. (Kolosenským 1:16)

Trón Boží bol obklopený všetkými druhmi nebeských stvorení, a niektoré z nich boli tak majestátne a vznešené vo svojej osobnosti, že si to nedokážeme ani predstaviť.

Aj Cherubín Satan bol jedným takým stvorením, pretože spolu s ďalším cherubínom prikrýval svojimi krýdlami trón Boží.

Aj Logos, ich stvoriteľ, jediná bytosť, stvorená Bohom Otcom, stál pred trónom Božím. Logos bol a je jediné stvorenie, ktoré stvoril sám Boh Otec, pretože ostatné bytosti stvoril Logos. Niekedy sa nazývajú synovia Boží, alebo hviezdy nebeské, ale nevznikli priamo z Božej Osoby, ako vznikol Logos, ale stvoril ich Logos pre potešenie Boha.

Mylím si, že Boh už vtedy vedel, že tieto stvorenia sa jedného dňa vzbúria a už vtedy mal pripravený plán spasenia. Ale Boh pripustil, aby táto situácia vznikla, aby bola každému zjavená múdrosť a spravodlivosť Božích rozhodnutí.

Ako dlho táto zvrchovane slávna spoločnosť prebývala v nebeskej radosti, nevieme. V tom čase však vstúpila do Satanovho srdca túžba konkurovať Bohu.

Ach, ako si spadol z nebies, ty jasná hviezda, syn rannej zory! Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy. Povedal si si v srdci: Vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, budem podobný Najvyššiemu! (Izaiáš 14:12-14)

Takto vznikol hriech. A v hierarchii nebeských autorít nastal zmätok. Stvorenie sa vzoprelo múdrosti a moci svojho Boha Otca!

Preto sa Boh odsťahoval nad nebesia, aby uskutočnil svoje plány.

Hospodine, náš Pane, aké slávne je tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá. Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i protivníka. (Žalm 8:1,2)

„Nepriateľ a protivník.“

Zlí páni nebies sa zoskupili proti Bohu Otcovi, a vynášajú obžaloby proti Jeho spravodlivej osobnosti.

Ale keďže si týmto zavdal Hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. (1. kniha Samuelova 12:14)
Satan odpovedal Hospodinovi: Či je Jób zadarmo bohabojný? (Jób 1:9)
Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie a moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou. (Zjavenie podľa Jána 12:10)

„Žalobca našich bratov.“ Satan stále žaluje Bohu ohľadom správania sa a života Božích vyvolených.

Zatiaľ čo vzbúrení páni nebeských palácov úkladili proti Otcovi, jeden ostal verný-Logos. On zjavil spravodlivosť a vernosť svojej prirodzenosti, majúc pôvod vo svojom Otcovi.

Tak teda máme Boha Otca, máme Logos, stojaceho v spravodlivosti a vernosti pred svojím Otcom a máme aj množstvo vysoko postavených duchovných bytostí, ktoré sa nachádzajú v rôznom stupni vzbury a neposlušnosti voči Bohu.

Ako sa s tým všetkým Boh Otec vysporiada, čo urobí?

Boh Otec sa rozhodol, zatiaľ čo prebýva nad nebesiami, stvoriť nový druh bytosti, bytosti schopnej jednoty s Bohom aj s ostatnými svojho druhu. Tento nový jedinec bol stvorený v bezmocnosti, pripútaný k zemi zemskou príťažlivosťou.

Boh Otec umiestni svoj trón v Logos a potom spoločne, Boh Otec a Logos, umiestnia svoj trón do veľkého zástupu bytostí, ktoré tvoria Cirkev (povolaní jedinci).

Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. (Evanjelium Jána 14:23)

Všimnite si v tomto verši, že pred tým ako získame privilégium stať sa trónom Božím, musíme zachovávať slová Pána Ježiša a byť striktne poslušný každému jeho prikázaniu.

Boh Otec sa rozhodol, že svoj plán uskutoční skrze slabosť a bezmocnosť, skrze malé deti, skrze bláznovstvo kázne—a to všetko za účelom prekvapiť mocných pánov, ktorí sú tak veľmi zaujatí svojimi vlastnými ambíciami.

Ďalším krokom v Božom pláne bolo skrze Logos stvoriť fyzické nebo a zem a novú bytosť—človeka. Človek musel byť zasiahnutý chorobou vzbury voči Bohu, aby bol potom zaopatrený Mesiášom a aby v ňom bola stvorená večná imunita voči hriechu a rebélii.

Prišiel čas, kedy Boh skrze ústa nových spoľahlivých ľudí, skrze prorokov, začal hovoriť k zlým pánom nebies, pretože slová Biblie sú v prvom rade adresované zlým vládcom, potom Logosu (Mesiášovi) a potom tým, ktorí sa stali súčasťou Logosa.

Prvé slová, ktoré povedal Pán Satanovi, boli tieto:

Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobtyok, i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu. (1. Kniha Mojžišova 3:14-15)

Podľa môjho názoru „prach“ zmieňovaný v citovaných veršoch hovorí o materiálnom zložení človeka. Je to skrytá správa, adresovaná Satanovi a jeho nasledovníkom, poviazaných nenásytnou túžbou po ľudskom tele. Možno sa tým myslí sexuálna žiadostivosť a perverzia, ktorá okamžite prepukne všade tam, kde sú ignorované Božie zákony.

Desať Božích prikázaní znamená súd nad zlými, vzbúrenými vládcami temnosti, proti ktorým bojujeme. Tieto prikázania stručne vyjadrujú oveľa väčší a obsiahlejší Boží morálny zákon, ktorý ambiciózni anjeli znesväteli.

..aby teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach bola skrze cirkev oznámená mnohotvárna múdrosť Boha (List Efezským 3:10)

Medzi desať Božích prikázaní patrí aj zákaz chamtivosti-Nepožiadaš. Satan zatúžil po autorite a majestáte Otca Nebeského a Boh skrze Mojžiša takto hovorí k Satanovi: „Nepožiadaš.“

Ale výroky, ktoré padlým anjelom spôsobujú najväčšiu hrôzu sú výroky, adresované vernému Logos, pretože Boh Otec sa rozhodol, že všetko dá Logosu a vzbúrených vládcov temnosti odsúdil na večný trest-Ohnivé jazero je už pripravené pre diabla a jeho anjelov.

Aká veľká závisť, žiarlivosť a nenávisť vstúpila do sŕdc vzbúrencov po tomto Božom rozhodnutí, si nedokážeme ani predstaviť. A táto ich závisť, žiarlivosť a nenávisť je zodpovedná za všetky klebety, ohováranie, zvady, snahu vyniknúť za každú cenu a ďalšie črty Adamovej prirodzenosti, ktoré sa tak často vyskytujú v kresťanských crikvách.

Pozrite sa, čo Boh povedal Logosovi:

Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu. Oznamujem Hospodinovo rozhodnutie. Povedal mi: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. (Žalm 2:6-9)

Tieto verše sú naozaj veľmi zaujímavé, pretože Boh Otec v nich oslovuje Logos, večné Slovo, ako svojho Syna. Ďalej v tomto žalme vyzýva Otec Syna, aby sa modlil za to, čo stvoril—za národy a najvzdialenejšie časti zeme.

Súčasťou Božieho múdreho plánu ako navždy skoncovať so vzburou a hriechom bolo poslať svojho Syna, Logos, aby sa narodil na svet ľudských bytostí. A aby sa narodil v maštali! len si to predstavte, Tvorca všetkého, a narodí sa ako bezmocné dieťa! Tak veľká je Božia múdrosť!

Ale ak mal Logos, Syn Boží, zdediť a vládnuť novému stvoreniu, musel sa najprv ponížiť pred svojím Otcom, musel sa naučiť poslušnosti. On, ktorý mal byť vyzdvihnutý na Najvyšší trón, musel byť ponížený viac ako ktorákoľvek iná bytosť. A to sa aj stalo.

Takže už sa Logos, Boží Syn, stal Synom človeka a čoskoro sa stane Mesiášom—tým, ktorého pomazal Duch Boží na to, aby založil nebesia a zem v spravodlivosti a aby povedal Sionu, „Ty si môj ľud.“

Mesiáš vyrástol ako židovský chlapec a počas čítania Písma k nemu prehovoril Duch Svätý:

Zo synov ľudských najkrajší si, z tvojich pier plynie milota, preto ťa Boh požehnal naveky. Hrdina, pripáš si na bedrá meč, svoju velebu a dôstojnosť! Nech sa ti zdarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť! Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy sa ti poddajú. Tvoj trón je Božím trónom na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, preto ťa hojnejšie pomazal Boh, tvoj Boh olejom radosti nad tvojich druhov. (Žalm 45:3-8)

Ako muselo srdce chlapca Ježiša zahorieť, keď čítal tieto slová.

Pán povedal môjmu Pánovi: Seď mi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám. Berlu tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Vládni uprostred svojich nepriateľov! Ľud tvoj je samá ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko. Taká je tvoja mládež v svätej ozdobe ako rosa z lona rannej zory. Hospodin prisahal a neoľutuje: Ty si naveky kňazom na spôsob Melchisedeka. (Žalm 110:1-4)
Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, poznajúci zármutok: my sme odvracali svoju tvár od neho, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Zaiste on niesol naše smútky a naše žiale, ale my sme si mysleli, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. Ale on bol ranený pre naše previnenia, zdrtený bol pre naše neprávosti, trest za náš pokoj bol vzložený na neho a skrze jeho rany sme my uzdravení. (Izaiáš 53:3-5)

Patrila Mu najväčšia sláva ale aj najväčšie utrpenie. Modlil sa, „Nie moja vôľa ale tvoja nech sa stane,“ a toto jeho prehlásenie znamenalo začiatok konca vzbury v nebesiach. Teraz už mal Boh Otec počiatok, kotvu, oporný bod, a mohol pokračovať vo svojom Pláne ako navždy skoncovať so vzburou a hriechom.

teraz už bol položený základ dokonalej spravodlivosti a poslušnosti. Čo by sa bolo stalo, keby Syn odmietol splniť vôľu svojho Otca? Iba Boh vie, ale bola by to hrôza, akú si ťažko vieme čo i len predstaviť.

Niektorí zastávajú názor, že Mesiáš nemohol zhrešiť a preto ani svätí nemôžu hrešiť „keď raz prídu do Neba.“ S tým však nemôžem súhlasiť. Aj Mesiáš, aj ľudia, aj anjeli majú a budú mať vždy možnosť zvoliť si hriech a preto bude okolo nového Jeruzalema múr a preto budú svätí vládnuť dielu Božích rúk naveky.

Ak by Mesiáš nemohol hrešiť, nemohol by byť ani pokúšaný každým pokušením rovnako ako sme my. Jednoducho by nebolo možné ho k čomukoľvek pokúšať.

Prehlasovať Pána Ježiša za tretiu osobu, rovnú Bohu Otcovi, alebo robiť z neho samotného Boha Otca alebo hovoriť, že je Bohom Otcom, ktorý má iba iné meno, alebo tvrdiť, že pre Ježiša bolo nemožné, aby hrešil, všetky tieto názory sú veľmi neúctivé a postrádajú bázeň Božiu. Vo svojej túžbe pripísať Ježišovi primeraný majestát kážeme viac ako o tom hovorí Písmo.

Je Boh Otec väčší ako Ježiš? Samozrejme, že je väčší.

Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.(Evanjelium Jána 14:28)

Ježiš je Boží Syn a Boží Služobník, a bol by určite prvý, ktorý by nám povedal, že Jeho Otec je väčší ako On, i keď to znamená povedať, že milión milión milión milióntina sily je väčšia ako milión milión milióntina sily. Obidva čísla sú príliš veľké, aby sme ich dokázali pochopiť. V skutočnosti je to číslo, ktoré je ďaleko väčšie ako počet všetkých snehových vločiek, ktoré dopadli na zem od počiatku vekov.

Teoreticky môžeme povedať, že jedna večnosť je väčšia ako druhá ale v bežnom živote toto prirovnanie nemá žiadny význam. V prípade Otca Nebeského a Pána Ježiša nám však veľmi pomáha to, že náš Pán, Mesiáš Ježiš, hoci bol so svojím Otcom tak dlho, že si to nedokážeme ani predstaviť a je našim Stvoriteľom, sa napriek tomu stal naším starším bratom. „Choď a povedz mojím bratom, že vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu,“ s radosťou povedal Márii. (Evanjelium Jána 20:17)

Mesiášovi to nepridáva žiadnej slávy, keď z neho robíme ďalšieho Boha rovného Otcovi Nebeskému, nehovoriac o tom, že mnohé verše Písma jasne dokazujú, že to tak nie je.

Židia nemali problém s podobným zmýšľaním, pretože základom ich teológie bol Boh ako jediný Pán, pretože sú monoteisti a nemajú nič spoločné s polyteizmom.

Nikdy sa nemôžeme stať ďalším bohom, ale môžeme sa stať synmi Boha. Nikto z nás nemôže byť prvý vzkriesený z mŕtvych, ale môžeme byť ďalšími, ktorí boli z mŕtvych vzkriesení.

Najlepší spôsob, ako môžeme preukázať našu lásku a úctu k Mesiášovi je robiť to, čo nám povedal, aby sme robili.

Hreší Mesiáš? Nie, nehreší. Nie preto, žeby nemohol hrešiť, ale preto, že sa rozhodol, že hrešiť nebude. Inak by jeho zápas v Getsemanskej záhrade „Nie moja vôľa ale Tvoja nech sa stane,“ bol iba obyčajnou fraškou.

Budeme v novom svete spravodlivosti hrešiť? Nie, ak v nás bude vyformovaný Mesiáš. Vždy budeme schopný hrešiť, ale vždy sa rozhodneme nehrešiť, pretože sme sa rovnako ako Mesiáš narodili z Boha.

Našou úlohou bude vládnuť stvoreniu, aby hriech nikdy viac nepovstal.

Všetok hriech a vzbura majú jeden spoločný domov—Ohnivé jazero. K Božiemu stvoreniu hriech a vzbura nepatrí—ani teraz, ani nikdy!

Majstrov plán

Takže máme Boha Otca, dokonalého v svätosti a spravodlivosti a Mesiáša, dokonalého v svätosti, spravodlivosti a poslušnosti svojmu Otcovi.

Ďalšia skupina, ktorá bude zdokonalená vo svätosti, spravodlivosti a poslušnosti Otcovi je prvotinou úrody Cirkvi, Gedeonovou družinou, Dávidovi mocní muži. Z Cirkvi vyjde svätý, bojachtivý ostatok svätých.

Ďalším krokom pri odstraňovaní hriechu a vzbury zo stvorenstva bude zvrhnutie Satana a ďalších vzbúrencov z ich trónov v nebesiach, a bude možné práve preto, že prvotina úrody zvíťazí nad žalobníkom ich bratov. Potom Michael a jeho anjeli zvrhnú Satana a jeho nasledovníkov z nebies.

Všetko, s čím bude možné zatriasť, bude z nebies odstránené.

Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: „Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom.“ A toto „ešte raz“ naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby zostalo to, čo je neotrasiteľné. Preto, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. (List Židom 12:26-28)

A ostatok Cirkvi bude očistený od každého hriechu a každej vzbury a bude poslušný Bohu Otcovi.

Nakoniec bude každý človek spasených národov svätý, spravodlivý a poslušný Bohu Otcovi.

Satan, jeho anjeli a zatratení ľudia budú naveky väznení v jazere, ktoré horí ohňom a sírou.

To je Boží plán na odstránenie každej vzbury a hriechu z Božieho stvorenia a na odstránenie každej neprávosti z celého vesmíru. Nový Jeruzalem bude ohradený nedobytným múrom, takže žiadna vzbura sa už nikdy viac nepriblíži k Božiemu trónu.

Prvotiny úrody Cirkvi

V Písme nájdeme niekoľko príkladov ako Boh hovorí iba k niektorým zo svojho vyvoleného ľudu, pretože ostatok buď nebol schopný dosiahnuť víťazstvo alebo sa vzdal svojho náboženstva. Aj keby bolo Izraela ako piesku v mori čo do počtu, iba ostatok bude spasený.

Formovanie Gedeonovej družiny, ktorá pozostávala z 300 mužov, je príkladom toho, aká malá časť Izraela je schopná dosiahnuť to najdôležitejšie víťazstvo.

Rovnako to bude aj v posledných dňoch. Z veľkého počtu Božieho ľudu bude vybraný bojachtivý ostatok, ktorý bude úspešný a dosiahne víťazstvo nad Satanom. Tí budú prostí od každej vzbury a hriechu, od ktorého sa očistili počas obdobia práce Ducha Svätého, s ktorým na tom usilovne spolupracovali.

V Starom a Novom zákone som si všimol opis, podľa ktorého v čase blízkom koncu veku, Cirkev, Sion, vstúpi do pôrodných bolestí a porodí dieťa.

Všimnite si nasledovné verše:

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, včasoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí, a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. (Micheáš 5:2,3)

Po tom ako rodička porodí svoje dieťa, ostatní bratia Mesiáaša sa navrátia k deťom Izraelovým. Bratia Mesiášovi sú tí, ktorých Boh predurčil k tomu, aby boli podobní Kristu.

Keď sa to narodené dieťa vráti k deťom Izraelovým, zavládne nad zemou Mesiáš.

A ostatok Jakobov bude bývať medzi národami, uprostred mnohých ľudí ako lev medzi lesnými šelmami, ako mladý lev medzi stádami drobného dobytka, ktorý keď vyjde, pošliape a roztrhá, a nikto sa nebude môcť zachrániť. (Micheáš 5:8)

A opäť:

Čuj, hukot znie z mesta! Hlas znie z chrámu! Hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. Skôr ako pocítila bolesti, rodička porodila. Skôr ako prišli na ňu kŕče, priviedla na svet chlapca. Kto počul niečo podobné, kto videl niečo také? Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo či sa narodí národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesť, a už porodil synov. (Izaiáš 66:6-8)

Boh odplatí svojim nepriateľom. Predtým ako Sion, Cirkev, začala pocíťovať pôrodné bolesti, porodila chlapča. Ja verím, že týmto chlapcom je Mesiáš Ježiš, ktorý sa naozaj narodil skôr Cirkev začala pociťovať pôrodné bolesti.

Až neskôr Sion mal pôrodné bolesti a porodil deti.

Aj Pavol hovorí o pôrodných bolestiach, kým Mesiáš nebol vyformovaný v svätých veriacich v Galatskom zbore, pretože veriaci v Galácii boli oklamaní a vrátili sa späť pod moc Zákona Mojžišovho. Pavol im však písal, že dokonalé víťazstvo môže prísť iba skrze Mesiáša, ktorý v nich bude vyformovaný. (List Galatským 4:19).

Sám Pavol hovorí, že je ukrižovaný spolu s Kristom a že ďalej už nežije on, ale Mesiáš, ktorý je v ňom. Pavol jasne hovorí, že ani obriezka ani neobriezka nič nedokážu, jediné, čo zaváži, je nové stvorenie-v našej bytosti stvorený Kristus.

Boh koná v istých historických bodoch. Vo svojom čase povolal skrze horiaci ker Mojžiša a vo svojom čase hovoril k Jánu Krstiteľovi na púšti.

Bolo obdobie, kedy sa hrmejúci Boh z vrchu Sinaj prechádzal medzi ľuďmi zeme ako syn tesára a bolo obdobie, kedy Mesiáš povolal svojich dvanástich apoštolov. Mená tých jedenástich tvoria základ múru nového Jeruzalema a ostanú tam naveky.

V Kráľovstve Božom nevládne „demokracia“, pretože v ňom dostávajú isté Bohom vybrané osoby vo svojom živote príležitosť, ktorú keď využijú a urobia čo majú, získavajú za to nesmiernu odmenu.

Dnes žijeme v čase, kedy Cirkev vstupuje do pôrodných bolestí, z ktorých vystúpi skupina svätých, ktorí budú víťazne premáhať Satana až dokiaľ Michael spolu so svojimi anjelmi neodstráni Satana a jeho nasledovníkov z nebies.

Títo víťaziaci svätí dosahujú víťazstvo skrze krv Baránkovu, skrze slovo svojho svedectva a skrze to, že nemilujú svoj život až do bodu smrti.

Ale najskôr sa v nich musí narodiť Mesiáš.

A porodila syna, chlapca, ktorý má železným prútom pásť všetky národy. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu. (Zjavenie Jána 12:5)

To dieťa syn, je Mesiáš, ktorý bol sformovaný vo svätých skrze pôrodné bolesti Cirkvi. To sú tí Boží veční vladári a prvotiny úrody Cirkvi.

Ale oni nad ním zvíťazili krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až po smrť. (Zjavenie Jána 12:11)

Pre nás veriacich, je skutočne ťažké uveriť, že po takom dlhom čase bojov proti zlým mocnostiam v nebesiach, raz naozaj príde deň, kedy sa ten zápas skončí víťazstvom a Satan dostane mat.

Ale víťazstvo raz bude vybojované, no nie skrze ľudské zbrane, ale skrze vyformovanie Mesiáša v ľudských bytostiach.

Boh je pripravený zahrmieť zo Siona, ale pred tým musí byť v Sione sformovaný Mesiáš.

A preto je najdôležitejšou vecou dnešných dní formovanie Mesiáša vo veriacich, pretože dokiaľ nebude Mesiáš sformovaný vo svätých, nie je možné pokročiť ďalej smerom k odstráneniu hriechu zo stvorenstva.

Preto všetko, čo budeme od tohto dňa konať, by malo byť v súlade s tým najhlavnejším cieľom a to vyformovaním Mesiáša vo svätých a tento cieľ by mal mať prioritu aj počas zhromažďovania sa svätých.

Je tu Boh Otec—dokonalý v svätosti a spravodlivosti.

Je tu Mesiáš—dokonalý v svätosti, spravodlivosti a poslušnosti Bohu.

A sú tu prvotiny úrody Cirkvi, zdokonaľované v svätosti, spravodlivosti a poslušnosti Bohu, dokiaľ nebudú schopné víťaziť nad žalobcom. Potom bude tento žalobca zvrhnutý z nebies spolu so svojimi nasledovníkmi.

Existuje jediný spôsob, ako môžu byť prvotiny úrody Cirkvi zdokonalené v svätosti, spravodlivosti a poslušnosti Bohu-tým, že sa podvolia a vstúpia do procesu sebaukrižovania spolu s Mesiášom, aby v nich mohol začať žiť Mesiáš. Duch Svätý je pripravený začať tento proces s každým, kto prejaví súhlas, a tak bude skrze každú situáciu kompletizovať a zdokonaľovať formovanie Mesiáša v jeho osobnosti.

Teraz je ten čas. Túžiš aj ty po tom? Si pripravený všetko opustiť, aby mohol v tebe Duch Boží sformovať Mesiáša? Aká je tvoja odpoveď? Boh čaká.

Preniknutie Satana do Nebies a strhnutie hviezd Božích na zem

Boh odpúšťa a prikrýva hriech, potom premáha jeho vplyv a nakoniec ho prináša na svetlo, aby ho mohol úplne zničiť a odstrániť. Tento predobraz vidíme v príbehu pri Jaskyni Makkéda.

Boh je pripravený zatriasť s nebesiami a zemou, aby tak vyniesol hriech na svetlo a aby ho mohol zničiť a odstrániť z celého stvorenstva.

Možno ste už aj sami zistili, ak ste kresťania viac rokov, že hriech a vzbura vo vašej osobnosti, o ktorých ste si mysleli, že sú už dávno preč, nanovo dvíhajú vo vás svoje hlavy. Boh je pripravený ich úplne zničiť a odstrániť z vašej osobnosti.

A tento proces odhaľovania hriechu sa bude konať v celovesmírnom meradle.

Boh vytrasie hriech z nebies a zo zeme tak, že dá Satanovi takú autoritu a moc, ktorú nikdy doteraz nemal. Satan túto autoritu a moc odovzdá Antikristovi, presne podľa príkladu Boha, ktorý svoju autoritu a moc dáva Mesiášovi Ježišovi.

A videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi, nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju moc. Jednu zo svojich hláv mala akoby dobitú na smrť, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou. Klaňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a klaňali sa aj šelme, hovoriac: Kto je podobný šelme a kto môže proti nej bojovať? A dostala tlamu, aby hovorila veľké a rúhavé slová, dostala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. A aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku a aj tým, ktorí prebývajú v nebi. Dostala aj schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Bola jej daná vláda nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. (Zjavenie Jána 13:1-8)
Keď som sa pozeral, tento roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, kým neprišiel Vekom starý a neprislúžil právo svätým Najvyššieho a nenastal čas, keď svätí dostali kráľovstvo. (Daniel 7:21,22)
Nato som počul muža, oblečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky, zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na Večne Živého: Potrvá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa dovŕši zničenie moci svätého ľudu, všetko toto sa uskutoční. (Daniel 12:7)

Po veľkom duchovnom prebudení neskorého dažďa, v prvej polovice týždňa, bude Satanovi skrze Antikrista dovolené, aby premohol svedectvo svätých. Dosiahne to aj skrze teror sily, ale hlavne skrze žiadosti-milovanie sveta, telesné žiadosti, svojvôľu a neposlušnosť ľudí zeme, vrátane niektorých svätých, nesúcich svedectvo.

Po svedectve dvoch svedkov (Mesiáša a Jeho Tela), ktoré otrasie celou zemou, začne Satan pokúšať svätých oveľa šikovnejšie ako kedykoľvek predtým, až kým mŕtve telá svedectva nebudú ležať na uliciach Sodomy (symbolizujúcej žiadosti tela a nemorálnosť), Egypta (symbolizujúcom milovanie vecí sveta a milovanie peňazí) a Jeruzalema (symbolizujúceho duchovnú pýchu, kedy kresťanskí vodcovia budú vyzdvihovaní na významné pozície vo svetovej vláde).

Antikrist pozdvihne svoj hlas proti všetkým, ktorí prebývajú v nebesiach.

A otvorila ústa, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku a tým, ktorí bývajú v nebi. (Zjavenie Jána 13:6)

Možno to bude pre vás ťažké pochopiť, ale každý pravý veriaci, či už žije na zemi alebo v nebi, je obyvateľom nebies, teda prebýva v nebesiach.

A spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi… (List Efezským 2:6)
Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. (List Kolosenským 3:1)

My si často myslíme, že nebesia sú kdesi ďaleko za hviezdami, ale oveľa pravdepodobnéjšie je to, že nebesia sú všade okolo nás, dokonca okolo našej hlavy, ale v dimenzii, ktorú teraz nie sme schopní vidieť.

Každý pravdivý svätý už teraz sedí na nebeskom mieste v Mesiášovi Ježišovi, pretože keď sa v nás narodí Syn človeka, okamžite spolu s Ním vystupujeme na pravicu Boha Otca, pretože On je predurčený vládnuť nad všetkými stvoreniami Božích rúk.

A porodila syna, chlapca, ktorý má železným prútom pásť všetky národy. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu. (Zjavenie Jána 12:5)

Keď sa stávame časťou Mesiáša, dostávame sa spolu s Ním na svoje miesto po pravici Božej.

Preto sú v nebesiach zástupy, pretože pokiaľ tomu správne rozumiem, tieto zástupy zahŕňajú anjelov aj ľudí.

V posledných dňoch Boh dovolí Satanovi, aby dosiahol až k týmto zástupom a ak bude môcť, strhne niektorých z nich dole. To je to veľké trasenie, o ktorom hovorí Pán.

Možno sme si mysleli, že Boh nikdy nedovolí Satanovi, aby pokúšal Boží svätý ľud a anjelov. Ale či Boh nedovolil Satanovi, aby sa postavil pred Pána Ježiša, svojho Tvorcu, a požiadal ho, aby sa mu klaňal a uctieval ho? Nemýľte sa, Boh dovolí, aby boli aj jeho svätí pokúšaní v každej oblasti, lebo len tak môže byť založená ich absolútna vernosť a poslušnosť Bohu.

Nimi boríme ľudské výmysly, mudrlanstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, a každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovi a sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná. (2. list Korintským 10:5,6)

Neposlušnosť voči Bohu nebude potrestaná dovtedy, dokiaľ vyvolení nebudú absolútne poslušní Bohu.

A spomedzi tých štyroch vyrástol iný malý roh, ktorého moc sa rozšírila smerom k juhu a k východu a ku Krásnej zemi. A zmocnel až tak, že napadol nebeské vojsko, hviezdy samotné, a zvrhol niektoré z nich na zem a pošliapal ich. A postavil sa na odpor dokonca aj Kniežaťu toho vojska a zastavil denné obete, ktoré boli obetované tomu Kniežaťu a znesvätil Chrám. A kvôli rebélii mu bolo odovzdané aj vojsko svätých aj denná obeť. A ľudia hrešili v Chráme, namiesto aby obetovali denné obete, a pravé náboženstvo bolo hodené na zem. A ten roh bol úspešný vo všetkom čo robil. Vtedy som počul jedného anjela pýtať sa druhého: „Ako dlho budú veci, ktoré sme videli v tom videní, pokračovať? Na ako dlho vystrieda ten strašný hriech denné obete? Ako dlho bude šliapané po nebeskom vojsku a po Chráme?“ A počul som ako ten druhý anjel odpovedal, „Bude to trvať 2300 dní, potom bude svätyňa očistená.“ (Daniel 8:9-14)

Svätyňa Božia bude očistená jej pokropením krvou Pána Ježiša.

A bolo nutné takým spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských vecí, avšak nebeské veci treba očisťovať lepšími obeťami ako tamtie. (List Židom 9:23)

Teraz bude svätyňa očistená tým, že bude odstránená prítomnosť všetkých, ktorí neposlúchajú Pána.

Lebo nebojujeme proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. (List Efezským 6:12)

Preniknutie zla na najvyššie miesta v nebesiach bude tak vážne, že ľudia veľkých miest zeme nebudú viac schopní hľadať Mesiáša ani kvôli svojmu spaseniu, ani aby prijali Ducha Svätého, ba ani len preto, aby sa modlili. To je význam nasledujúcich veršov:

A ten vládca uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na sedem rokov, a keď prejde polovica toho času, zastaví všetky obete a dary. Ohavné pustošenie nastane v Chráme, dokiaľ pustošiteľa nestretne koniec, ktorý Boh pre neho pripravil. (Daniel 9:27)

V posledných dňoch bude mať Satan 7 hláv a na nich 7 korún, a bude mať desať rohov—tak veľkú autoritu a moc dostane. Ale svätí, v ktorých bol vyformovaní Mesiáš, ho nakoniec premôžu.

Keď bude Satan zvrhnutý z nebies, svojím chvostom strhne so sebou jednu tretinu nebeských hviezd, takže všetko, čo nebude verné a spravodlivé, podľahne pokušeniu a bude nasledovať Satana až na zem, opustiac tak svoje miesto v nebesiach. Niečo podobné sme videli aj v dnešných dňoch, keď boli služobníci evanjelia strhnutí zo svojich nebeských postov, pretože podľahli rôznym svetským túžbam po pozemských veciach.

Už aj dnes takýmto spôsobom padajú nebeské bytosti. V budúcnosti bude všetko veľmi urýchlené, aby boli nebesia úplne prečistené.

Boh bude triasť zemou a nebom dovtedy, dokiaľ nebude zo stvorenstva odstránené všetko to, čo nie je Mesiášovo, pretože Boh chce nastoliť večnú spravodlivosť.

Sedemdesiat týždňov je určených pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie videnia i proroctva a na pomazanie svätyne svätých. (Daniel 9:24)

„Privedenie večnej spravodlivosti.“

Apoštol Peter predpovedá „nový svet plný spravodlivosti.“ Prút Kráľa Ježiša je prútom spravodlivosti. Teraz už chápeme, prečo Satan poslal do mysle kresťanského ľudu svojich štyroch jazdcov omylu. Pre Satana je najdôležitejšie to, aby zabránil spravodlivému spôsobu životu kresťanov. Satan veľmi dobre vie, že Božie Kráľovstvo je Kráľovstvo spravodlivosti a že zo strany kresťanov sa okrem spravodlivého spôsobu života nemá čoho báť.

Prorok Balám poradil kráľovi Balákovi, aby pokúšal Izraelských bojovníkov skrze moábske ženy. Ak by Balák nepresvedčil Izrael na hriech, nemal by žiadnu šancu na víťazstvo. Rovnako aj Satan nedokáže premôcť kresťanskú cirkev, dokiaľ skrze pokušenie nedosiahne, že veriaci podľahne hriechu.

V posledných dňoch bude kúkoľ dozrievať do ohromných rozmerov. Hlučné zábavy a hriech, ktorý sa na nich bude diať, prekročia všetko to, čo sa dialo v Sodome. Ľudia, žijúci vo veľkých mestách budú v takom zajatí divokého telesného uvoľnenia, že nebudú schopní modlitby. Satan bude mať pod kontrolou aj nebesia nad nimi.

Ale zatiaľ bude trón Všemocného Boha zostupovať do vojnového ostatku svätých, ktorí budú ponechaní na zemi. Pokiaľ dobre rozumiem Písmu, bude tento ostatok musieť kvôli svojej bezpečnosti ujsť do pustých oblastí zeme, ale aj mnoho vyznávajúcich Židov utečie z Izraela, pretože Antikrist si sadne pod krýdla cherubínov v obnovenom Chráme, a prehlási sa za jediného pravého boha.

Všetci tí, ktorí utečú k ostatku svätých, budú zachránení, pretože Boh ich prikryje svojou vlastnou Slávou.

A každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva. (Joel 2:32)

Ale najprv Pán prečistí vojnový ostatok svojich svätých.

Keď Pán zmyje duchom súdu a duchom očisty nečistotu dcér Siona a spláchne z neho krvnú vinu Jeruzalema. (Iziáš 4:4)

Potom ich prikryje svojou Slávou.

Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vo dne oblak a v noci dym a žiaru plápolajúceho ohňa, lebo sláva Hospodinova bude prístreším nad všetkým. (Izaiáš 4:5)

Pán zo svojich prečistených svätých učiní miesto úkrytu na zemi pre všetkých tých, ktorí budú počas vlády Antikrista hľadať Pána.

Hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa spravodlivého súdu. Každý z nich bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom, ako vodné riečiská v suchom kraji, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. (Izaiáš 32:1,2)

Chápete už, prečo tak Satan usiluje o rozdelenie Izraela a Cirkvi? Veriaci si myslia, že tieto verše sú určené telesnému Izraelu, zatiaľ čo oni sú určené Mesiášovi, semenu Abrahámovmu, a všetkým, ktorí Mu patria.

Tí najoddanejší veriaci sú práve v dnešných dňoch súdení a prečisťovaní.

A dostal som trstinu, podobnú prútu so slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú. (Zjavenie 11:1)

Keď bude súd nad nimi ukončení, prečistení svätí budú spoločne s Pánom Ježišom vystupovať ako dvaja svedkovia. A keď sa svedok príchodu Kráľovstva Božieho narodí v každom národe, nastane koniec Cirkevného veku.

A toto evanjelium o kráľovstve bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. (Evanjelium podľa Matúša 24:14)

Pomazanie svedectva bude odňaté zo zeme a Antikrist dostane autoritu a moc na to, aby vyhnal kresťanských svedkov z veľkých miest zeme—z miest, ktoré budú telekomunikačne tak poprepájané, až vytvoria jedno veľké mesto.

Potom duchovná temnota, o ktorej sme už hovorili, pokryje zem a ostatok svätých spolu s vyvolenými Židmi, ujde na pusté miesta zeme.

Keď bude svedectvo úplne premožené, vtedy zostúpi na svätých v nebesiach i na zemi Duch Boží.

Povstaň a svieť, Jeruzaleme, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou! Lebo hľa, tma pokryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin ako slnko rána, a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. (Izaiáš 60:1,2)

Pán Ježiš zostúpi s desaťtisícami svojich svätých, ktorých telá budú vzkriesené na miestach, kde boli pochované a žijúci zostatok svätých bude naraz premenený. Táto Pánova armáda sa postaví na zemi, ale Najvyšší Generál si ju povolá hore k sebe, na svoje miesto v povetrí.

Potom zostúpia spolu na zem, oslobodia Jeruzalem a premôžu armádu Antikrista a odstránia všetku vzburu a hriech spomedzi Židov, ponechaných v zemi Izraelovej.

….a tak príde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s tebou. (Zachariáš 14:5)
A celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ, a odvráti bezbožnosť od Jákoba. (List Rímskym 11:26)

A potom Pán a Jeho svätí učinia z kráľovstiev sveta Kráľovstvo Boha a Jeho Mesiáša.

Siedmy anjel zatrúbil. A v nebi zazneli mohutné hlasy: Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a Jeho Krista, a bude kraľovať na veky vekov. (Zjavenie Jána 11:15)

Ráno sa blíži, ale ešte predtým musí nastať noc—najtemnejšia noc, akú kedy stvorenie zažilo. Všetko, čo sa stavia, či už duchovne alebo telesne, na odpor proti Bohu a Jeho Mesiášovi, bude zničené—a na veky odstránené z prítomnosti Božej, Jeho svätých a vyvolených anjelov.

A to je to večné odsúdenie.

Preto nechajme teraz počiatky učenia o Kristovi a napredujme až k dokonalosti a neklaďme nanovo základ pre pokánie z mŕtvych skutkov, a viery v Boha, učenia o krstoch, o kladení rúk, o zmŕtvychvstaní a o večnom súde. (List Židom 6:1,2)

Každý jeden z nás, ak je rozumný, oblečie si na seba celú výzbroj Božiu, aby sme tak mohli obstáť vo veku morálnych hrôz, ktoré sa k nám veľmi rýchlo blížia. Musíme sa modliť o ochotu a silu, aby sme mali kontrolu nad vzburou a hriechom v našej bytosti. A to dokážeme iba skrze Mesiáša Ježiša.

Ak však ostaneme bezstarostní, Antikrist nás ľahko zvedie a Boh nás vytrasie zo svojho Kráľovstva a našu korunu života a spravodlivosti dostane niekto iný. A to sa stane, či už sme vyznali vieru v Mesiáša alebo nie. Daj si pozor, aby ťa žiadny človek ani duch neoklamal.

Očisťovanie cirkvi

Aby sám sebe pripravil slávnu cirkev, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bezúhonná. (List Efezským 5:27)

Boh má v úmysle úplné odstrániť hriech zo svojho stvorenia, aby ho mohol voviesť do večnej spravodlivosti.

Takže ako prvý je tu absolútne svätý a spravodlivý Boh Otec. Potom absolútne svätý, spravodlivý a poslušný Syn Boží.

A po Synovi prichádzajú prvotiny úrody Cirkvi, tí, ktorí sa dnes stávajú absolútne svätí, spravodliví a poslušní Bohu.

Satan a jeho nasledovníci budú vytrasení z Kráľovstva Božieho.

Z ostatku Cirkvi bude učinený ľud absolútne svätí, spravodliví a poslušní Bohu.

A nakoniec bude aj z každej spasenej bytosti na novej zemi učinená bytosť absolútne svätá, spravodlivá a poslušná Bohu Otcovi a do každého Božieho stvorenia bude vložená večná spravodlivosť. A žiadna vzbura ani hriech akéhokoľvek druhu nebudú môcť vstúpiť do nového stvorenia.

Spomenul som prvotiny úrody Cirkvi a ostatok Cirkvi. Podľa toho ako to chápem ja, prvotiny úrody Cirkvi budú pomáhať ostatku Cirkvi pri odstraňovaní každej vzbury a hriechu voči Bohu.

Prvotiny úrody sa pripravia sami.

Radujme sa a plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho žena sa pripravila. (Zjavenie Jána 19:7)

Ostatok Cirkvi je pripravovaný skrze iných.

A ja, Ján, som videl sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. (Zjavenie Jána 21:2)

Podobný obraz nájdeme v Piesni Šalamúnovej.

Prvotiny úrody:

Ja som múrom a moje prsia sú ako veže, vtedy som sa stala v jeho očiach tou, ktorá našla priazeň. (Pieseň Šalamúnova 8:10)

A tu sú príbuzní prvotín úrody, ktorým oni pomáhajú:

Máme malú sestru, čo ešte nemá prsníky. Čo máme spraviť so svojou sestrou v deň, keď sa budú uchádzať o ňu? Ak bude hradbou, postavíme na nej palác zo striebra, ale ak bude bránou, zatarasíme ju cédrovými doskami. (Pieseň Šalamúnova 8:8,9)

Cirkev dnešných dní je plná rebélie a hriechu. Ale Písmo hovorí, že nakoniec bude nepoškvrnená. Cirkev bude zdokonalená v treťom dni, počas obdobia tisícročného Kráľovstva.

O dva dni nás oživí, na tretí deň nás postaví na nohy, aby sme žili pred Jeho tvárou. (Ozeáš 6:2)
A povedal im: Choďte a povedzte tej líške: Hľa vyháňam démonov. Dnes aj zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím svoje dielo. (Evanjelium podľa Lukáša13:32)
Nalomenej trstiny nedolomí, a tlejúceho knôtu nevyhasí, súd bude vynášať podľa pravdy. (Izaiáš 42:3)

To ale neznamená, že dnes môžeme ostať bezstarostní, keďže ešte príde čas, v ktorom budeme zdokonalení. Nový zákon jasne hovorí o veľmi vážnych dôsledkoch, ktoré postihnú bezstarostný kresťanský život, napríklad vyhodenie do vonakjšej tmy a ďalšie druhy zničenia. Keď niekto pochopí Božiu vôľu a nečiní ju, bude bití mnohými údermi. Nemýľte sa, vlažného kresťana Pán vypľuje zo svojich úst.

Tí, ktorí čo možno najlepšie využívajú každú príležitosť, ktorá im je daná, iba tí budú zdokonalení v nadchádzajúcom čase.

Očisťovanie spasených národov zeme

Víťazní svätí budú vládnuť spaseným národom zeme železným prútom. To znamená-nebudú tolerovať žiadnu vzburu ani hriech, ani na maličký okamih!

Tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národami, bude ich pásť železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby. (Zjavenie Jána 2:26,27)

Možno táto predstava spasených ľudí, žijúcich na zemi, ktorí nie sú časťou Cirkvi, je pre našich čitateľov úplne nová. Ale dokiaľ človek nepochopí, že Izrael (vrátane Cirkvi) zahrňuje v sebe povolaných ľudí, ktorí sú predurčení stať sa kráľovským kňazstvom, dovtedy mu väčšina veršov Starého a Nového zákona nebude dávať zmysel.

Nový Jeruzalem je oslávený Izrael, oslávená Cirkev, Manželka Baránkova. Nový Jeruzalem je večný Svätostánok Boží, ktorý prinesie spaseným národom žijúcim na novej zemi všetky druhy požehnania ale aj prísnu disciplínu.

A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľudmi, prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi. (Zjavenie Jána 21:3)

Božím stánkom je Cirkev a ľudia, s ktorými bude Boh prebývať vo svojom stánku sú spasení ľudia zeme, obyvatelia národov, ktoré budú obklopovať nový Jeruzalem rovnako ako nádvorie obklopovalo Stán zhromaždenia.

V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme vnesú doň svoju slávu. (Zjavenie Jána 21:24)

Spasené národy zeme sú dedičstvom Mesiáša Ježiša a Jeho spoludedičov.

Pomýlení kresťania snívajú o nádherných rezidenciách v nebi, o harfách, zlatých papučiach a hromadách diamantov. Čo za bláznovstvo! Mať za dedičstvo hoci len jedinú bytosť je ďaleko lepšie ako desať tisíc takých nebies, ako opisujú.

Naším dedičstvom sú ľudia—ľudia, ktorých je možné milovať, viesť, žehnať, napomínať, uzdravovať ale aj trestať.

A ľudia budú rozumieť, že sme kňazmi Boha a budú nás poslúchať.

Cudzinci sa postavia a pásť budú vaše stáda, a cudzinci budú vašimi oráčmi a vinármi. Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými, ľudia vás pomenujú-služobníkmi nášho Boha. Užívať budete bohatstvo národov a ich slávou sa budete chváliť. (Izaiáš 61:5,6)

Ľudia k nám budú prichádzať a privedú so sebou aj svoje rodiny.

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Pozdvihni oči a pozri: všetci sa zhromaždia a prídú k tebe, tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje dcéry v náručí budú nosené. Potom uvidíš a budeš žiariť radosťou, začuduje sa a poteší tvoje srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo národov príde k tebe. (Izaiáš 60:3-5)

Akonáhle budú kniežatá zla vyhnané z trónov v povetrí a na ich miesta zasadnú svätí, duchovné prostredie sa dramaticky zmení. Vtedy spasené národy zeme zatúžia naučiť sa spravodlivým cestám Pánovým.

V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národami, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. (Izaiáš 2:2-4)

Niet pochýb, že kráľmi a kniežatami nad národmi zeme budú svätí. To je dôvod, prečo sa Pán Ježiš volá Kráľ kráľov a Pán pánov.

Národy zeme sa budú učiť spravodlivosti. Ale Boha budú oslavovať iba keď uvidia spravodlivý spôsob života aj u svätých. A to je ďalší dôvod, prečo sa Satan tak usilovne snaží zabrániť kresťanom pochopiť, aký dôležitý je spravodlivý spôsob života.

Lebo ako zem rodí rastliny a ako záhrada necháva vypučať to, čo bolo do nej zasiate, tak Pán Hospodin spôsobí to, aby vypučala spravodlivosť a chvála pred všetkými národami. (Izaiáš 61:11)
Kvôli Sionu nebudem užívať pokoj a kvôli Jeruzalemu nebudem odpočívať, dokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť ako blesk a dokiaľ nebude jeho spasenie horieť ako fakľa. (Izaiáš 62:1)

Učenie, zamerané proti spravodlivým skutkom kresťanov je tak pochybené, že jeden populárny evanjelický preklad k vyššie citovaným veršom pridáva slovo „imputed[4]-pripísaná spravodlivosť Pána Ježiša.“ Potom tieto verše znejú nasledovne, „dokiaľ jeho pripísaná spravodlivosť nevyjde ako blesk.“

Pre tento dodatok neexistuje žiadne logické ani slovné vysvetlenie. Neexistuje spôsob akým by „pripísaná spravodlivosť“ mohla vyjsť ako blesk. Tento nelogický dodatok jasne ukazuje moc omylu, ktorý pracuje v inak tak oddaných učencoch.

A keďže ľudia si budú môcť vždy zvoliť hriech, svätí Boží budú naveky vládnuť a súdiť stvorenie Božie.

Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov. (Zjavenie Jána 22:5)

Nový svet spravodlivosti, Kráľovstvo Božie a Ohnivé Jazero.

Dobrá správa znamená, že Kráľovstvo Božie prichádza z nebies na zem. Kráľovstvo Božie znamená konať Božiu vôľu na zemi tak ako v nebi. Po očistení nebies bude nekonečne ľahšie konať Božiu vôľu na zemi.

Mesiáš a Jeho svätí prídu, aby na zemi ustanovili spravodlivosť a mier, a nie ako je to dnes vyučované, aby odniesli Cirkev do neba (komu by to prospelo?)

Hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil! Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici, trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. (Izaiáš 42:1-4)

Aký nádherný svet—ten nový svet spravodlivosti!

Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu, nebude súdiť podľa toho, čo mu oči uvidia a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medvedicou sa budú pásť, a ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. (Izaiáš 11:1-9)

Pán Ježiš mohol v takomto svete žiť už pred dvoma tisícami rokov, po svojom vzkriesení. Ale On si zvolil to, aby Sláva Božia prišla skrze Jeho telo na zem. On je vínny kmeň a my sme vetvy, a ovocie sa rodí na vetvách.

Vtedy, keď budeme jedno v Mesiášovi v Otcovi, vtedy svet uverí, že Boh poslal Pána Ježiša a že miluje svätých rovnako ako miluje Pána Ježiša.

Ja v nich a ty vo mne, aby boli zdokonalení v jedno, a aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval tak ako si mňa miloval. (Evanjelium Jána 17:23)

Čaká nás nádherný svet.

Lebo hľa, stvorím nové nebo a novú zem, a nebudú sa spomínať predošlé veci ani neprídu na myseľ. Ale radujte sa a plesajte na večné veky nad tým, čo stvorím. Lebo hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil svojich dní. Lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len sto rokov dožil. Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. Nebudú stavať, aby býval iný, nebudú sadiť, aby jedol iný, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk. (Izaiáš 65:17-22)

Tieto verše sú o zemi Izraelovej, ale to isté čaká všetkých ľudí spasených národov zeme.

A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viac nebude ani smútok ani plač, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. (Zjavenie Jána 21:4)

Ale dokiaľ nebude na zemi hojnosť spravodlivosti, dovtedy tu nemôže zavládnuť mier a pokoj.

Napokon vyliaty bude na nás Duch z výsosti, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť naveky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bezstarostného odpočinku. (Izaiáš 32:15-18)

Kráľovstvo Božie je vnútorné kráľovstvo, budované v svätých. Len čo prvotiny úrody Cirkvi dosiahnu dospelosť, vráti sa s nimi Pán Ježiš na zem a bude vládnuť svetu z Jeruzalema. Vnútorné Kráľovstvo bude vychádzať z vnútra Mesiáša a svätých a prinesie spravodlivosť a pokoj spaseným národom zeme.

Potom ako nebo a zem zaniknú, Boh stvorí nové nebo a nová zem. Nevesta Baránkova zostúpi z nebies a usadí sa v novej zemi a Stánok Boží bude medzi ľuďmi. Vtedy už nebude viac železného prútu, pretože v závere tisícročného kráľovstva sa odohraje posledná vzbura voči Bohu. Po nej budú všetci zlí uväznení v Ohnivom jazere spolu s diablom a jeho anjelmi a iba tí, ktorí budú zapísaní v Baránkovej Knihe života, budú môcť vstúpiť do nového sveta spravodlivosti, do nového neba a zeme, kde bude vládnuť Mesiáš Ježiš.

Všetci vzbúrenci budú aj so svojou vzburou odstránení z nového Jeruzalema a od spasených národov zeme. Sväté mesto bude obohnané mocným múrom, a ani hriech ani vzbura nikdy neprejdú bránou do mesta a nikdy nedosiahnu strom života ani prítomnosť Božiu.

Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k stromu života a aby vošli bránami do mesta. Pretože vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý kto má rád a činí lož. (Zjavenie Jána 22:14,15)

Ohnivé jazero je určené pre nasledovný spôsob života:

Ale bojazliví a neveriaci a ohavní a vrahovia a smilníci a čarodejníci a modlári a všetci klamári budú mať svoj diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. (Zjavenie Jána 21:8)

Je nesmierne dôležité, aby kresťania pochopili, že Pán Ježiš nás neprišiel zachrániť pred Ohnivým jazerom, ale prišiel nás záchraniť pred takým spôsobom života, ktorý naveky patrí do Ohnivého jazera.

Pretože ak by nás prišiel Pán Ježiš zachrániť pred Ohnivým jazerom, povstavil by sa vlastne proti Božiemu súdu. A to On nikdy neurobí! Dokiaľ nás Ježiš nezachráni pred spôsobom života, ktorý podľa spravodlivého súdu prináleží do Ohnivého jazera, dovtedy má toto Ohnivé jazero nad nami moc.

Víťaziaci kresťan má písomnú uistenie, že mu neuškodí druhá smrť.

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. (Zjavenie Jána 2:11)

Ale veriaci, žijúci v hriechoch tela, má iné uistenie.

A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. (List Galatským 5:19-21)

Trestom za život v hriechu je „nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.“ Toto varovanie je adresované kresťanom, ktorí žili v Galácii.

Každá vzbura a hriech, praktizované či už anjelmi alebo ľuďmi, bude nakoniec naveky uväznená v Ohnivom Jazere. Toto väzenie bude dostupné a bude slúžiť na poučenie všetkému Božiemu stvoreniu.

A od novmesiaca po novmesiac a odo dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou, hovorí Hospodin. Keď vyjdú, uvidia mŕtvoly ľudí, ktorí odpadli odo mňa, lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne, a budú ošklivosťou pre každého. (Izaiáš 66:23-4)

Záver

Zemské stvorenie je odpoveďou na vzburu, ktorá sa odohrala v dávnych časoch v nebesiach. Nevieme, či Boh Otec, keď skrze Logos tvoril duchovných obyvateľov nebies, už vtedy vedel, že sa títo vzbúria, a nevieme ani, či zemské stvorenie pokladal za konečné riešenie. Osobne si myslím, že Boh Otec mal všetko naplánované vopred—a že Jeho konečným cieľom bol vždy pozemský svet, spravovaný duchovným kráľovstvom.

Veď Boh Otec je nekonečne múdry a mocný.

Súčasné kresťanské učenie napáda morálnu prirodzenosť Božiu učením, že ak veriaci zaujme správny teologický postoj, môže ďalej pokračovať v živote vo vzbure a hriechu bez toho, aby následne za to duchovne zomrel. To znamená siať hriech ale žať večný život a spravodlivosť. Ak by to bola pravda, znamenalo by to zmenu Božieho charakteru, a to by znamenalo katastrofu takého rozsahu, že najpožehnanejšie stvorenia by boli tie, ktoré nikdy neexistovali—či už ľudia alebo anjeli.

Nie, morálny charakter Boha Izraelovho sa nikdy nezmenil a nikdy sa ani nezmení. Naopak, zmeniť sa musí Jeho stvorenie, pretože Boh nedovolí vo svojom stvorení žiadnu vzburu ani hriech. Jediné miesto, kde sa bude vzbura a hriech nachádzať bude vo väzení v oblasti, z ktorej bola navždy odňatá všetka láska, radosť a pokoj—a to na veky vekov.

Kresťanská cirkev dnešných dní, prinajmenšom jej časť, bola očistená krvou Baránkovou, narodila sa z Boha a bola pomazaná Duchom Svätým.

Z nej je povolaná menšia časť, ktorá každú vzburu a hriech považuje za svojho úhlavného nepriateľa—nie hriech iných ľudí, ale svoj vlastný hriech. Musíme volať na Pána dovtedy, dokiaľ nedostaneme toľko rozhodnosti a sily, aby sme zo svojej osobnosti odstránili všetko, čo sa Bohu nepáči, a to všetko s Božou pomocou.

Musíme vstúpiť do úplnej a prísnej poslušnosti Bohu Otcovi, pretože bez nej nebudeme môcť pochodovať v Pánovej armáde, ktorá sa s Pánom vráti na zem, aby odstránila všetok hriech zo stvorenia.

Nad pokušiteľom môžeme zvíťaziť iba skrze autoritu krvi Baránkovej, skrze slovo nášho svedectva o tom, že Boh a Jeho slovo sú verné a pravdivé a nakoniec skrze naše vlastné posvätenie, aj keby nás malo stáť život. Iba v takej odovzdanosti sme schopní konať a plniť dokonalú Božiu vôľu. Toto môžeme a musíme robiť.

Nebesia a zem očakávajú, ako sa rozhodneme, preto pozdvihnime svoje srdcia vo viere a uchopme pevne nádej na nový svet, v ktorom bude naveky vládnuť spravodlivosť, svet, v ktorom bude všetko na chválu Boha skrze Mesiáša Ježiša.

Čítajte Božie slovo, dokiaľ si nebudete istí, že Boh sa rozhodol úplne skoncovať s každou vzburou a hriechom. Potom sa pevne držte krvi Baránkovej a buďte odhodlaný niesť pravdivé svedectvo Božie, čokoľvek by to stálo a zapečaťte svoje rozhodnutie žiť takto až do smrti.

Ak to urobíte, budete naveky žiť s Bohom.

Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ak budeš chodiť po mojich cestách a ak budeš zachovávať moje nariadenia, vtedy budeš aj ty spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. A umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja! (Zachariáš 3:7)
To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme. (Zjavenie Jána 11:4)

O bilión rokov neskôr, ak čas ešte bude v novom Kráľovstve spravodlivosti existovať, budeš cítiť nesmierne zadosťučinenie nad tým, že sa Boh mohol spoľahnúť na tvoju vernosť-vernosť, ktorá je vlastne Jeho vernosťou a ktorá bola do teba vštepovaná počas modlitieb a počas života, ktorý si žil v poslušnosti Jeho prikázaniam.

Boh vyvýšil Mesiáša nad ostatných preto, že miloval spravodlivosť a nenávidel nespravodlivosť. Nasledujme aj my Jeho kroky.

Kto hovorí, že ostáva v ňom, má žiť tak, ako žil On. (1. list Jánov 2:6)

[1] filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človekovi, jeho dôstojnosti, blahu, potrebám a záujmom (pozn.prekl.)

[2] nábožensko-filozofický mystický smer ranného kresťanstva, ktorý vznikol zmiešaním prvkov gréckej idealistickej filozofie orientálnych náboženstiev a kresťanských dogiem, uznávajúci nepoznateľný duchovný prvotný princíp ako protiklad hmoty (zdroja zla).

[3] smer popierajúci záväznosť Starého zákona pre kresťanov, pozn.prekl.

[4] imputed—dokonalá spravodlivosť Pána Ježiša, pripísaná veriacim.

(“Druhý Kozol”, 4243-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US