KTORÉ KRÁLOVSTVO?

Copyright © 2009 Trumpet Ministries, Inc. Všetky práva vyhradené.
Citácie biblických veršov sú prevzaté z ekumenického prekladu Novej zmluvy a Žalmov z roku 1997 a z prekladu Starej a Novej zmluvy prof. Jozefom Roháčkom, rev. vydanie z roku 1991.
Preklad: Adriana Timčáková

On sa bude volať Synom Najvyššieho a Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. (Evanjelium podľa Lukáša 1: 32,33)

Kráľovstvo Božie je blízko. Tomu veríme všetci.

Kedykoľvek bol Boh pripravený prísť na zem, tam boli vždy prítomné aj imitácie Jeho príchodu.

Biblia sa zmieňuje o dvoch kráľovstvách, ktoré prídu na zem, jedno bude spravované Antikristom a Falošným prorokom, a to druhé bude spravované Pánom Ježišom Kristom.

Dostala aj schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Bola jej daná vláda nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. (Zjavenie podľa Jána 13:7)
Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní. (Iziáš 9:7)

Biblia hovorí o rannej zore, ktorá nám bude oznamovať úsvit nového veku. Ale existujú dve zorničky—Lucifer a Kristus.

Ako si len padol z nebies, jasná hviezdo, synu rannej zory! Zoťatý si na zem, ty, ktorý si porážal národy. (Iziáš 14:12)
A tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevyjde vám v srdciach zornička. (2. list Petra 1:19)

Kresťania sú často presvedčení o tom, že vždy budú schopní rozoznať falošné a uchopia tak iba to, čo je Božie. Ale to nie je pravda. Podvod posledných dní bude tak mocný, že bude schopný oklamať a zlákať ďaleko za hranice rozlišovacích schopností dnešného priemerného kresťana a ďaleko za jeho schopnosť odporovať zlému.

Kto alebo čo je Antikrist, šelma, ktorá vystupuje z mora? „More“ v tomto prípade symbolizuje ľudí zeme. Som toho názoru, že Antikrist bude naozaj zosobnený v nejakej ľudskej osobe, ktorá bude považovať samého seba za Boha.

Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. (Zjavenie podľa Jána 13:1)

Čo alebo kto je potom tá druhá šelma, ktorá vystupuje zo zeme? „Zem“ hovorí o duši človeka, o Adamovej prirodzenosti. Druhá šelma je Falošný Prorok, duch náboženského podvodu. Falošný Prorok je pokus náboženských ľudí, obvzlášť kresťanov, používať Kristove zjavenia podľa ľudského porozumenia a motivácie (ktoré vzišli z padlej ľudskej duše).

Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme: Mala dva rohy podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. (Zjavenie podľa Jána 13:11)

Čo je to falošné kráľovstvo? Je to nadchádzajúci svetský systém, v ktorom budú Antikrist a Falošný Prorok spoločne pracovať a vládnuť nad svetom. Falošná zornička, Satan, už povstáva v srdciach tých, ktorí síce napodobňujú Pána Ježiša, ale ktorí hľadajú iba Jeho moc („dva rohy podobné Baránkovým“) a pokúšajú sa napodobniť aj Jeho lásku, radosť a pokoj, ale ktorí netúžia po tom, aby zomreli vlastnej sebaláske, aby tak mohli dôjsť odpočinutia v živote v jednote s Ním.

Kto je Kristus? Kristus je Syn Boží, Pán všetkého. Kristus je pravá zornička, ktorá povstáva v našich srdciach a ohlasuje nám príchod toho pravého Dňa Pána, príchod pravého Božieho kráľovstva.

Čo je to pravé Božie kráľovstvo? Pravé Božie kráľovstvo je Boh v Kristu vo svätých a ktorý takto skrze nich vládne svetu.

Kto alebo čo je Antikrist? Antikrist je vlastne pokus človeka vládnuť bez Boha a má svoj základ v demokraticko-liberálnych formách vlády—vlády, ktorá sa snaží o odstránenie všetkých obmedzení, ktoré obmedzujú žiadosti tela ľudí, ako to máme možnosť vidieť v dnešných Spojených štátoch.

Kto je to Falošný Prorok? Falošný Prorok povstáva z túžby náboženských ľudí, obvzlášť kresťanov, vziať Božie veci ako sú viera, dary Ducha, múdrosť Písem a iné do svojich rúk a pokúsiť sa použiť ich pri vláde v svetskej spoločnosti v nádeji, že stvoria lepší svet—lepší podľa ich vlastného názoru.

Na svete existuje veľa zoskupení ľudí, ktorí citia potrebu zjednotiť populáciu zeme a vytvoriť tak jednu svetovú vládu. Napríklad ľudia New Age celkom otvorene vyznávajú, že hľadajú nový svet pokoja a radosti pre všetkých. Istý čas aj komunistická vláda dúfala, že prinesie ľudovým masám socializmus.

Ani jedna z týchto rôznych skupín a veriacich nepredstavuje pre kresťanov skutočné nebezpečenstvo, pretože ich ciele sú ľahko rozoznateľné. Možno spôsobia veľa škody a utrpenia predtým ako zaniknú, ale nie sú ani Antikristom ani Falošným Prorokom.

Antikrist, vládny systém, ktorý nakoniec ovládne svet, je demokracia. Stačí sa len lepšie prizrieť ovociu demokratickej vlády, aby človek videl zlo, ktoré vyprodukuje vláda, ktorá vládne tak, aby sa zapáčila ľuďom.

Problém je v tom, že Boh nestvoril ľudí so schopnosťou alebo dispozíciou k tomu, aby si sami vedeli vládnuť podľa Božích požiadaviek. Ľudia ponechaní sami na seba si vždy „sadnú, aby jedli a pili a povstanú, aby sa hrali.“ Hriech a zločin sa bude vždy vo veľkej miere vyskytovať tam, kde nie je silná a prísna vláda. Boh zriadil ľudskú vládu za účelom toho, aby trestala tých, ktorí robia zlé, a aby tak umožnila spravodlivým žiť v pokoji a bezpečí.

Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro, a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom tebe na dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. (List Rimanom 13:3,4)

Nadchádzajúca svetová vláda Pána Ježiša bude najprísnejšia zo všetkých doterajších vlád, pretože Pán Ježiš bude vládnuť železnou palicou.

V súčasnosti ešte nie je kresťanom jasné, že demokracia a kresťanstvo sú si navzájom nepriateľmi. Jedným z najreálnejších nebezpečenstiev doby, v ktorej žijeme, je nepochopenie skutočnosti, aké veľké zlo povstáva z toho, keď ľuďom nevládne prísne spravodlivá, Boha sa bojaca vládna autorita.

V trinástej kapitole knihy Zjavenia nachádzame Antikrista-Šelmu, ktorá vychádza z mora, čo je symbolom humanizmu. Humanizmus je smer sústredený na človeka, na človeka, ktorý robí sám zo seba Boha. Potom tam vidíme Falošného proroka-Šelmu, ktorá vystupuje zo zeme. Je to duch náboženského podvodu, ktorý vychádza z padlej duše človeka.

Štúdium Zjavenia 13:11 až do konca ukazuje, že Falošný prorok je hlavným nástrojom moci Antikrista.

V posledných dňoch Cirkevnej éry vychádza jasne najavo, že demokratická forma vlády, ktorá legalizuje nemorálnosť a iné formy bezzákonnosti, bude podporovaná a živená duchom náboženského podvodu.

V Zjavení 13:11 sa uvádza, že Falošný prorok bude mať dva rohy podobné Baránkovým, ale bude hovoriť ako drak.

Pravdepodobne sa tu hovorí o tom, že duch náboženského podvodu, Falošný prorok, bude prejavovať moc (dva rohy) ako Boží Baránok, Kristus, ale bude hovoriť ako Satan (drak).

Ak je to pravda, potom naším úhlavným nepriateľom, ktorý stojí proti nám, je svetová vláda, svojou formou demokratická, podporovaná a udržiavaná pri živote kresťanmi, ktorí sú schopní činiť zázraky v Ježišovom mene, ale ktorí hovoria Satanove slová.

Je zjavné, že Satanove slová budú zamerané na dobro a blaho všetkých ľudí, rovnako ako keď Apoštol Peter hľadal Ježišove dobro, keď povedal, „Milosrdný buď sebe, Pane: to sa ti nikdy nestane.“ Peter pokarhal Ježiša po tom, ako Pán predpovedal ako veľa bude trpieť z rúk starších, najvyšších kňazov a zákonníkov a po tom ako predpovedal svoju smrť.

Ale Pán Ježiš vtedy prehovoril priamo k duchu, ktorý sa akoby stavia na stranu ľudí a ktorý sa tak stavia proti „krutosti“ Božej: „Choď za mnou, satan, pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“

Aj dnes máme kresťanov, ktorí sa pokúšajú používať moc Baránka Božieho na podporu a oživenie svetovej demokratickej vlády, ktorá má za cieľ „zveľadiť bohatstvo ľudí sveta.“ Usilovať sa o blaho ľudí sveta sa na prvý pohľad javí ako hodné kresťanského úsilia. V skutočnosti je však toto úsilie vedené Satanom a ide o jeho márny pokus zabrániť Pánovi Ježišovi, aby sa stal Kráľom kráľov a Pánom pánov.

Pán Ježiš nám nedal svojho svätého Ducha na to, aby sme zveľaďovali telesné blaho ľudstva, ale aby sme dokázali svedčiť proti hriechu a aby sme dokázali niesť svedectvo o Kristovej smrti, o Jeho triumfálnom vzkriesení a o Jeho skorom príchode ako Kráľa kráľov, aby presadil Božiu vôľu na zemi.

Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, korá má ranu od meča, ale ožila. (Zjavenie podľa Jána 13:14)

V súčasnosti vychádzajú z rôznych kresťanských spoločenstiev veriacich hlasy za zjednotenie Božieho ľudu okolo programu, plánu—nanútenie kresťanských hodnôt svetskej populácii Spojených štátov. Ale to by znamenalo založiť Božie kráľovstvo ešte pred návratom Pána Ježiša na zem.

Tieto snahy sú dobre myslené. Podporujú d e m o k r a t i c k é m y š l i e n-k y a niekedy aj slobodu podnikavému kapitalizmu ako filozofii ekonómov. Veď predstava kresťanov, ako prikladajú svoje ruky k dielu, aby sa zvýšila morálka národov, sa javí tak „správna“! Ale Pán Ježiš neschvaľuje toto úsilie. Jedná sa iba o moderný príklad historickej snahy ľudí vybudovať Božie kráľovstvo na zemi.

Ako to, že si dovoľujeme hovoriť o tejto snahe, ktorá usiluje o odstránenie morálneho hnusu, v súčasnosti praktikovaného v Spojených štátoch, akoby táto bola nepriateľom Pána Ježiša alebo akoby bola bláznovstvom, ktoré ničí tých, ktorí usilujú o pravé Božie kráľovstvo? Na to, aby sme vysvetlili čitateľovi náš postoj, uvedieme niekoľko bodov, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Nasledujúce úvahy budú pomôckou pre tých, ktorí si neželajú stať sa súčasťou Antikrista a Falošného proroka.

Nie je možné zvíťaziť nad hriechom sveta, dokiaľ nezvíťazíme nad Satanom. Víťazstvo nad Satanom vyžaduje od nás plnú dôveru v krv Baránkovu a našu plnú spoluprácu s Duchom Svätým počas toho, čo On v nás tvorí svedectvo o Bohu, aj vtedy keď od nás vyžaduje, aby sme nemilovali svoj život až na smrť.

Ale oni nad ním zvíťazili krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až po smrť. (Zjavenie podľa Jána 12:11)

Prvý stupeň víťazstva nad žalobcom má čo do činenia s krvou Baránkovou. Keď si prvý krát vypočujeme evanjelium o Kráľovstve Božom, musíme sa rozhodnúť, či sa budeme pokúšať spasiť sami alebo či si zvolíme vieru v odpúšťajúcu krv Pána Ježiša. Ak si zvolíme vieru v krv Božieho Baránka, Satan nemôže byť úspešný v našom obviňovaní, keď sa objavíme pred Bohom.

Druhý stupeň víťazstva nad žalobcom sa týka Božieho svedectva. Počas nášho chodenia v Božom Duchu, svedčí Svätý Duch o Bohu dvoma spôsobmi: ponajprv skrze služby a dary, ktoré dáva členom Tela Kristovho, a potom, skrze morálnu podobu Kristu, ktorú v nás tvorí a to v myslení, spôsobe reči ako aj v našich skutkoch.

Charismatické hnutie v sebe zahŕňa prvé dva stupne. Veriaci verí krvi Božieho Baránka a tiež službám a darom Ducha, ktorými je obdarený. Ale už nie vždy je v nás veriacich formovaná morálna podoba Kristu.

Aj keď letniční oživili prejavy Svätého Ducha, tak ako sa prejavovali v prvom storočí nášho letopočtu, v mnohých prípadoch nepochopili, že svedectvo Ducha Božieho je neplatné, ak spolu s ním nedochádza v jednotlivcovi aj k budovaniu svätosti a spravodlivosti. Je ďaleko dôležitejšie byť pokrstený Duchom Svätým ako hovoriť novými jazykmi, bez ohľadu na to, aké dôležité môže hovorenie novými jazykmi byť, pretože Duch Svätý vyžaduje posvätenie osoby a teda aj posvätenie spôsobu života veriaceho. Duch Svätý je vždy pripravený formovať takúto svätosť v každom veriacom, ktorý je verný.

Prvé dva stupne v premáhaní žalobcu našich bratov, krv Baránkova a svedectvo Božie, už pôsobia vo väčšej alebo menšej miere v životovh kresťanských veriacich. Ale tretí stupeň-nemilovať svoj život až do bodu smrti, je dnešným veriacim väčšinou neznámy.

Potrebujeme pochopiť, prečo Samson, keď bol ešte posledný raz zmocnený, nezničil chrám boha Dágona svojím životom, ale práve svojou smrťou.

Čo sa teda potom požaduje od nás, ak chceme vstúpiť do tretieho stupňa víťazstva nad Satanom, do oblasti, v ktorej zomiera naša svojvôľa? Ak použijeme na to vzor Svätostánku, potom musíme prejsť okolo Svietnika a pokľaknúť pred Oltárom s kadidlom, toto pokľaknutie symbolizuje smrť našej svojvôle a to priamo pred Oponou do Svätyne svätých, pretože Opona symbolizuje smrť, ktorá je požadovaná u tých, ktorí chcú vstúpiť do Kristovej Prítomnosti.

Boli sme pokropený Ježišovou krvou a boli sme pomazaní olejom kňazského pomazania. Ďalší náš krok by mal byť naplnený všetkou plnosťou Božou a môže sa uskutočniť iba vtedy, ak si želáme ostať poslušní Bohu aj vtedy, keby nás to malo stáť život.

Božia odpoveď na klam a podvod posledných dní (aj kvôli našej potrebe ochrany počas dní veľkého súženia) je taká, že napĺňa svojich svätých plnosťou Božou a už teraz nás pre túto plnosť pripravuje. Stavia nás do ohnivých skúšok, niektorých z nás dáva do väzenia takého alebo onakého druhu, odkladá naplnenie našich najväčších prianí a naopak požaduje od nás, aby sme vzali svoj kríž a nasledovali ho, aby sme vytrvali deň za dňom konať to, čo sa nám nepáči a pre čo nemáme srdce. Vyžaduje od nás, aby sme dlhý čas kráčali ďalej bez toho, aby sme rozumeli tomu, čo sa s nami deje a aby sme napriek tomu ostali Bohu absolútne verní.

Máme na výber. Môžeme vyvinúť vlastné úsilie a dostať sa preč z Božieho väzenia a hľadať šťastie vo svojom vlastnom „náboženstve.“ Ale uniknúť z Božieho väzenia môžeme iba tak, že porušíme Božie zákony. Ak budeme mať šťastie, Boh nás opäť zajme a ponechá nás vo svojom väzení dlhší čas.

Čo je výsledkom takéhoto utrpenia? Utrpenie nás privádza na miesto, kde musíme naďalej ostať verní slovu „Nie moja vôľa, ale Tvoja nech sa stane.“ Nesmieme milovať svoj život až do bodu smrti, musíme sa naučiť odkladať si svoje bohatstvo a svoje srdce v Nebesiach, plánujúc si tak, že naše nádeje a naše túžby budú naplnené až za hrobom. Toto je pravdivé kresťanské stanovisko, i keď je dnes tak veľmi zriedkavé.

Ak máme raz kraľovať s Kristom, musíme najprv trpieť. Korunu nie je možné získať bez toho, aby sme neniesli svoj osobný kríž, pretože práve kríž láme našu svojvôľu, našu sebalásku a naše upriamovanie sa na seba samých. Len potom môže byť trón Boží a Baránkov naveky postavený v našej osobnosti.

Preto akýkoľvek náš pokus založiť na zemi Božie kráľovstvo medzi spasenými národami je podľa nás posudzovaný ako prejav nezrelosti. Pretože i keď veríme krvi zmierenia a do istého rozmeru máme v sebe aj svedectvo Ducha Božieho, ešte stále kráľ JA sedí na tróne nášho srdca.

Satan nám nahovára, že ak použijeme naše služby a dary, dokážeme vytvoriť pre ľudí lepší svet. Pravdou však je to, že dokiaľ nezomrieme smrťou, ktorú od nás požaduje Boh, stále patríme k Falošnému Prorokovi. Za dnešným úsilím zorganizovať a zjednotiť všetkých veriacich a nanútiť tak kresťanskú morálku nepremeneným ľuďom sveta, sa skrýva myseľ človeka, ale nie myseľ Kristova.

Najprv musíme prejsť, tak povediac, údolím Bolesti, pretože naša prirodzenosť musí byť podrobená súdu. Musíme dôjsť k poznaniu Krista nie ako „svojho Pána“ ale ako „svojho Manžela.“

Ani Satan ani kresťania, ktorí ešte „nezomreli,“ neprikladajú patričnú váhu Božím túžbam, pretože dokiaľ nie sme spolu s Kristom ukrižovaní, nepremýšľame nad Božími vecami, ale nad vecami ľudskými. Dokiaľ nenasledujeme Pána až na kríž, učiac sa tak skrze utrpenie hľadať Jeho a nie svoju vlastnú vôľu, kladieme dôraz iba na to, aký bude mať z toho úžitok človek. Ale ukrižovaného svätého zaujíma už iba to, aký z toho bude mať úžitok Boh.

Charizmatickí vodcovia, ktorí sa usilujú vybudovať veľkú organizáciu, ktorá bude schopná prinútiť svetskú vládu skloniť svoje kolená pred princípmi kresťanskej morálky, opakujú iba pokusy katolíckej cirkvi v minulosti. Katolícka cirkev bola jedným časom veľmi silnou a strašnou politickou silou v Európe. Všetci tí, ktorí sa neprispôsobili jej želaniam, boli mučení, zabíjaní alebo vložený pod interdikt.

Dnes už vieme, že katolícka cirkev vtedy nebola vedená Pánom, ale ambíciami predstaviteľov svojej náboženskej hierarchie a skutočnosť, že títo katolícky vodcovia vraždili všetkých tých, ktorí s nimi nesúhlasili, dnes pôsobí z našej strany skôr ako výčitka. Napriek tomu ten istý duch, ktorý hľadá iba sám seba a svoj vlastný prospech, ktorý kedysi viedol katolícku cirkev, dnes pracuje v kresťanských skupinách. Veríme v moc krvi Baránkovej a máme nejaké to poznanie o prejavoch Ducha Božieho. Ale našou hlavou je stále človek, nie Kristus, pretože sme ešte stále neboli ukrižovaní.

Pred súdnou stolicou Kristovou nebude katolíckym predstaviteľom, ktorí týrali a vraždili „kacírov,“ odpustené, ako keby boli len pomýlenými agentmi Svätej Cirkvi. Naopak budú vhodení do večného ohňa ako vrahovia plnení Satanom, pretože vrahmi aj naozaj sú. Rovnakým spôsobom aj dnes tí, ktorí sa pokúšajú nanútiť kresťanskú morálku svetskej spoločnosti budú súdení pre satanskú zúrivosť, ktorá sa v nich nachádza. Babylon (človekom riadené kresťanstvo) zhorí v ohni Božieho súdu, či už to bude katolícky alebo evanjelický Babylon.

Preto v jednom dni prídu jej pliagy: smrť, smútok, hlad a bude spálená ohňom, lebo mocný je Pán, Boh, ktorý ju odsúdil. (Zjavenie podľa Jána 18:8)

Tí, ktorí (pri Pánovom príchode na zem, pretože pred Jeho príchodom je to nemožné) vystúpia na tróny, z ktorých sa vládne zemi, musia najprv prísť o svoju hlavu, t.z.musia zanechať svoj spôsob myslenia, aby na jej miesto mohla byť ustanovená myseľ Kristova. Takáto výmena Kristovej mysle a Jeho plánov za našu myseľ a naše plány sa nemôže uskutočniť skôr, kým nenasledujeme Pána až na kríž.

Videl som tróny a na ne sa posadili tí, ktorým bola daná moc súdiť. Videl som i duše tých, čo boli sťatí pre svedectvo Ježišovo a pre Božie slovo. (Zjavenie podľa Jána 20:4)

„Duše tých, ktorí boli sťatí.“

Nie je pravdepodobné, že iba tí, ktorí boli vo svojom živote popravení sťatím, budú žiť a kraľovať spolu s Kristom. Ale určite je pravdou, že žiaden veriaci nebude žiť a kraľovať spolu s Kristom, dokiaľ nebude „sťatý“ v tom zmysle, že už viac nemyslí, nehovorí a nekoná podľa svojej vlastnej, Adamovej mysle.

Súčasné úsilie zorganizovať kresťanov do politickej sily zaváňa vôňou „tela“ a nie „vôňou“ Krista.

Hriech vo svete nepremôžeme dokiaľ nepremôžeme Satana a Satana premôžeme iba skrze krv Baránkovu, skrze slovo nášho svedectva, a tým, že nemilujeme svoj život až do bodu smrti. Všetka politická moc, ktorú by snáď bolo možné získať a zhromaždiť, nikdy nedokáže odstrániť zo zeme hriech, pretože dokiaľ nebude premožený Satan, národy budú naďalej hrešiť.

Zmyslom služieb a darov Ducha Božieho nie je vylepšiť morálku alebo zabezpečiť svetu blaho. Mnoho charizmatických veriacich dosiaľ nepochopilo, aký je význam darov a služieb Ducha Svätého.

Význam a účel týchto darov a služieb je v budovaní Tela Kristovho, pretože Telo Kristovo je Boží služobník, ktorý sa navráti spolu s Kristom na zem (Hlava spolu s Telom tvorí Služobníka Pánovho) a ktorý prinesie právo a pokoj národom zeme, počínajúc Izraelom.

A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov, a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho Tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. (List Efezským 4:11-13)

Biblickí vykladači často dovtedy pracujú s týmito veršami, dokiaľ nezačnú na nás pôsobiť v tom zmysle, že by sme mali vyjsť a „získavať duše pre spasenie“ alebo vykonávať nejakú inú „praktickú“ prácu vo svete. Ale tieto verše by sa nemali meniť ale mali by ostať také ako sú napísané. Účelom a cieľom darov a služieb, ktoré nám daroval Kristus pri svojom odchode do neba, je budovať Telo Kristovo, zlatý Svietnik, ktorý je svetlom sveta.

Určite každý z nás túži po tom, aby sa svet stal rajom bez hriechu, v ktorom vládne právo a spravodlivosť. Písmo nás vyučuje, že práve takýto raj zostupuje na zem, je to Kráľovstvo Božie, Kráľovstvo zostupujúce z neba.

Toto Kráľovstvo zostúpi na zem spolu s Kristom, ktorý bude už celistvý, pretože Telo (Cirkev) sa napojí na Hlavu (Kristus).

Falošným, nepravým spôsobom ako vstúpiť do Kráľovstva radosti je pokus kresťanov, ktorí už raz boli umytí krvou Kristovou a naplnení Božím Duchom, pomocou svojej vlastnej kresťanskej viery v kombinácii s telesným talentom a úsilím, premeniť ľudí zeme. Títo kresťania dúfajú, že skrze politický vplyv budú môcť kontrolovať a tak zlepšiť svetskú spoločnosť.

Tým správnym a nefalšovaným spôsobom ako vstúpiť do Kráľovstva radosti je v úplnom a osobnom poddaní sa Pánovi, v hľadaní Jeho prítomnosti a v očakávaní Jeho vedenia v každej našej osobnej záležitosti. Pretože keď očakávame na Pána, On k nám hovorí. A Pán s nami nehovorí o tom ako začať reformu sveta, ale hovorí s nami o hriechu a o vzbure v našej vlastnej osobnosti.

Len vtedy, keď spolupracujeme s Pánom na očisťovaní našej osobnosti a sme mu absolútne poslušní, zatiaľ čo nás prevádza skrze rôzne skúsenosti ukrižovania, formuje sa v našej osobnosti Kristus. A keď je v nás formovaný Kristus, Otec a Syn prebývajú v nás. Týmto spôsobom sme plnení všetkou plnosťou Božou.

Keď sme takto naplňovaní Bohom zisťujeme, že mámo krásne obecenstvo s ostatnými, ktorí zakúšajú podobnú prácu Boha. Dá sa povedať, že priamo v kameňolome sú formované živé kamene, z ktorých, keď sú potom následne pospájané dovedna, nie je potrebné kladivom vytĺkať žiadne doktríny ani nie je potrebné, aby kvôli svojim ambíciám vedúci predstavitelia cirkvi klamali a manévrovali, aby si získali v cirkvi postavenie.

A tak dom, keď bol stavaný, stavaný bol z hotového kameňa, už tak dopraveného z lomu, a tak ani kladiva ani sekery ani iného železného nástroja nebolo počuť pri dome, keď bol stavaný. (1. kniha Kráľov 6:7)

Boh sa dal do pohybu, Archa zmluvy prichádza dolu po ceste a On na nás volá, aby sme opustili Letnice a vstúpili do Sviatku stánov. Boh nás privádza na miesto, kde s nami môže prebývať v dokonalom pokoji, kde sa už nebude musieť prieť s našou svetskosťou, žiadosťou a svojvôľou. To je skúsenosť života s Bohom, skúsenosť, ktorá je súčasným bremenom Ducha Božieho a ktorú dá komukoľvek, kto túži po takejto blízkosti a plnosti Božej.

Pán Ježiš bude pokračovať v zdokonaľovaní prvotín úrody svojej Nevesty počas celej Laodicejskej doby, teda počas vlády Antikrista a veľkého súženia. Potom, keď sa zjaví Pán, bude na zemi na boj pripravený zostatok Jeho vyvolených, ktorí budú bez akejkoľvek poškvrny pred Bohom. Vtedy ich Pán povolá k sebe a zaodeje ich do neporušiteľných tiel a odstráni každý zadržiavaný problém z ich osobnosti.

A budú naplnení prítomnosťou Boha, Krista a Ducha Svätého a budú pomazaní neobmedzenou dávkou Ducha Božieho.

To je Kráľovstvo Božie, ktoré zostúpi na búriace sa národy zeme so zničujúcou silou a zúrivosťou, a ktoré úplne zničí akýkoľvek náznak odporu. Antikrist a Falošný prorok, ktorí budú zatiaľ stále nažive, budú uvrhnutí do ohnivého jazera, zatiaľ čo zvyšok vzbúrencov zabije meč Ducha Božieho, rovnako ako zabil Ananiáša a Zafíru.

Takto bude na zemi založené Kráľovstvo pokoja a radosti, a nie skrze slabé, mdlé telesné pokusy ľudského prachu vypôsobiť silu Ducha Božieho na to, aby dosiahli to, čo oni chápu ako koniec a na to aby zabili tých, ktorých považujú za svojich nepriateľov. Božia moc na založenie Kráľovstva na zemi bude pôsobiť skrze Krista skrze svätých, ktorí sa mu morálne podobajú a ktorí sú s Ním v dokonalej a pokojaplnej jednote.

Je možné konať zázraky a nepoznať Pána. Avšak nie je možné byť morálne podobný Kristu, byť s Ním v dokonalej jednote a predsa Ho nepoznať. Treba si zvoliť, či chceme vykonávať svoju vlastnú vôľu skrze našu kresťanskú vieru alebo či sa chceme stať časťou Manželky Baránkovej. Chcete byť ako Kristus alebo chcete byť Jeho súčasťou? Satan chce byť ako Kristus, ale nikdy by nesúhlasil s tým, aby sa stal Jeho súčasťou. Túžite byť ďalším Kristom alebo túžite byť vetvou, ktorá rastie z jedného, toho pravého vínneho kmeňa?

Božím cieľom dnes je budovať Telo Kristovo dokiaľ nebude pripravené na to, aby bola naňho položená Hlava. Keď na to bude Telo pripravené, vtedy sa zjaví Pán a vtedy bude prinesené spaseným národom zeme právo.

Vychádzame z nesprávneho modelu spasenia. Jednou z príčin, prečo je Boží ľud neschopný si uvedomiť, že súčasné úsilie zorganizovať vyvolených veriacich do politickej sily je chybné je, že sme nesprávne pochopili, čo to Božie spasenie je.

Súčasný model spasenia tvrdí, že krv Ježiša Krista je lístkom, ktorý keď raz človek získa, garantuje mu po smrti vstup do Raja v duchovnom kráľovstve. No a keďže podľa tohto modelu sme už „spasení“, našou najväčšou a hlavnou úlohou je oznámiť túto dobrú správu ostatným. Súčasne by sme veľmi radi zabránili nekresťanom vo vykonávaní potratov, v nemorálnom živote, v perverzii, a v užívaní drog a alkoholu.

Ale to nie je správny model spasenia.

Kresťanské spasenie znamená morálnu premenu človeka bez akejkoľvek narážky alebo odvolávania sa na nejaké miesto ako napr. na nebo. Existuje literárne nebo a literárne peklo. Stačí však nahliadnuť do listov apoštolov, aby sme pochopili, že naša cesta učeníctva sa plne zaoberá novým stvorením a nie tým, kde budeme bývať.

V záhrade, ktorú Boh umiestnil v krajine Eden, sme stratili Božiu prítomnosť a nesmrteľnosť. Pán Ježiš nás prišiel zachrániť, to znamená, že nám prišiel prinavrátiť Božiu prítomnosť (večný život) a našim telám nesmrteľnosť.

V žiadnom prípade nie je cieľom nášho spasenia naveky bývať vo veľkých rezidenciách niekde v duchovnej sfére. Cieľom nášho spasenia je naplniť mnohé úlohy a ciele, ktoré Boh predurčil pre kráľovské kňazstvo. A žiadnu z týchto povinností a úloh, ako stať sa členom Tela pomazaného Osloboditeľa, súčasťou Manželky Baránkovej, živým kameňom vo večnom Chráme Boha, sudcom ľudí a anjelov, nie je možné naplniť bez našej osobnej premeny do morálnej podoby Krista a bez nášho večného a úplného odpočinutia v jednote s Bohom skrze Krista.

Kresťanské spasenie znamená morálnu premenu a nie večný život niekde v prekrásnych zlatých rezidenciách v duchovnom Raji.

A keďže ešte stále nebol tento proces premeny a zjednocovania v nás ukončený, je naozaj predčasné a nezrelé pokúšať sa z našej strany vnútiť kresťanské hodnoty nepremenej populácii ľudí, ktorí sa veľmi ľahko môžu obrátiť proti nám a roztrhať nás na kusy, pretože Pán nie je s nami v tejto našej snahe priniesť na zem Kráľovstvo Božie bez Božieho zásahu.

Vyslobodenie teda neznamená výmenu jedného miesta za druhé, ale znamená premenu jedného typu osobnosti na druhú.

Vnútorné víťazstvo musí predchádzať víťazstvo vonkajšie. Predtým, ako Boh doviedol Židov do bodu, kedy porazili Jericho, ich najprv v púšti previedol mnohými lekciami, v ktorých im rôzne aspekty Mojžišovho zákona zjavovali Pánovu svätosť. Mnohé skúsenosti, ako napr. denný prísun manny ako aj prísne potrestanie Kóracha a jeho nasledovníkov, dali Židom možnosť nahliadnuť do charakteru Osoby Boha.

Predtým ako boli privedení k samotnému útoku na vonkajších nepriateľov v Kanaáne, museli byť najprv oni sami vnútorne porazení, to znamená, museli sa naučiť poslušnosti Božím svätým prikázaniam a cestám.

My kresťania sa ešte stále nachádzame v období vnútorného dobýjania. Keď predstupujeme pred Pána, Pán s nami hovorí o vnútornom dobýjaní našej osobnosti a o potrebe vnášať pobožnosť a pokoj do našej vlastnej rodiny. Pán k nám dnes nehovorí o d o b ý j a n í n á r o d o v z e m e. Je to síce dobre myslené, ale pastori, ktorí rôznymi duchovnými argumentami obhajujú hnutie, ktoré sa usiluje zastaviť Satanové aktivity tu na zemi, konajú pod vplyvom svojich telesných myslí a duší.

V mnohých prípadoch sú charizmatickí veriaci zapletení do učenia o prosperite a o nadprirodzenej viere, ktoré ich vykresľuje ako prosperujúcich a úspešných ľudí v tomto svete. A keďže mnohí z nich sú duchovne nedospelí, často sa správajú veľmi hlúpo a určite nie sú v takej duchovnej kondícii, aby dokázali poviazať duchovne silného muža.

Máme si obliecť celú výzbroj Božiu, aby sme dokázali obstáť v zlý deň, ktorý je pred nami. Pretože, keď sa zjaví Pán, začne sa útok.

Nemôžeme zmeniť svet, pokiaľ sa nezmeníme my sami.

Akékoľvek hnutie, ktoré je inšpirované Satanom, sa bude vždy dívať na Židov a na Judaizmus ako na opovrhnutiahodných nepriateľov. Je pozoruhodné, že niektorí vodcovia Hnutia obnovy (Reconstruction movement), tohto moderného pokusu založiť Božie kráľovstva bez Pána Ježiša, sú v nepriateľskom postoji voči Izraelu a Judaizmu. Ak by však títo vodcovia mali Ducha Božieho, robili by všetko, čo by bolo v ich silách, aby pomáhali Židom, rovnako ako Duch Svätý, ktorý navracia svoj vyvolený ľud zo štyroch kútov zeme domov, do Izraela.

Pán Ježiš nebude vládnuť zemi zo žiadneho iného miesta, ako z Jeruzalema. A zatiaľ Satan prefíkane pracuje skrze ústa charizmatických vodcov a vkladá im do ich sŕdc a myslí svoju vlastnú nenávisť a strach zo Židov, rovnako ako to dokázal u Adolfa Hitlera.

Ak by sme nemali žiadnu inú možnosť rozpoznať ducha, ktorý vládne tomuto Hnutiu obnovy, tento postoj vodcov Hnutia k Božiemu vyvolenému ľudu nás musí jasne informovať o tom, že ich úsilie nanútiť kresťanské hodnoty svetu ešte pred zjavením sa pravého Kráľa a Jeho kráľovstva, vedie Veľký Podvodník.

Neurobte chybu, moderní ekumenisti sa nakoniec dohodnú na svojom vlastnom kráľovi, i keď prehlasujú, že ich kráľom je Pán Ježiš, ale sú oklamaní. Iba tí, ktorí trpezlivo nesú svoj kríž a nasledujú Ježiša, budú schopní prezrieť chybu v tomto modernom úsilí priniesť Kráľovstvo nebeské na zem bez priameho riadenia Pána.

Všetky snahy ľudí založiť Božie kráľovstvo predtým ako sa zjaví Pán skončia neúspechom, pretože Kráľovstvo Božie zostúpi z Nebies nečakane a bude založené na zemi nepremožiteľnou silou.

Spravodliví a zlí budú rásť vedľa seba až do dospelosti, dokiaľ sa nenavráti Pán. Podobenstvo o pšenici a kúkoli rúca predstavu o tom, že veriaci zvíťazia nad zlými a že Pánovi pri Jeho návrate na zem darujú takto očistené Kráľovstvo.

Kresťania nie sú uschopňovaní k tomu, aby pretvárali svet na lepší. Pšenica a kúkoľ, spravodliví a zlí, majú rásť spolu vedľa seba až do svojej zrelosti. Potom hodia anjeli Boží zlých do ohňa, zatiaľ čo spravodliví budú žiariť ako slnko v Kráľovstve svojho Otca.

Dnes to jasne vidíme ako horliví svätí rastú v spravodlivosti a svätosti života, ale vidíme aj to, že ľudia tohto sveta rastú v každej forme zla a perverznosti.

Aká je Božia odpoveď na takéto množenie zla?

Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopkov na spálenie, ale pšenicu zvezte do mojej stodoly. (Evanjelium podľa Matúša 13:30)

Ešte stále sme nedospeli ku koncu tohto veku, kedy Pán Ježiš pošle svojich anjelov a zhromaždí a odstráni zo svojho Kráľovstva všetkých tých, ktorí sa stavajú proti Bohu a tých, ktorí odmietli byť vykúpení spod moci hriechu v čase oslobodzovanie, ktoré prebieha v dnešných dňoch.

Keď sa Pán vráti, uvrhne všetkých hriešnikov spolu s ich hriechom do žeravých múk. Tam bude plač a kvílenie a škrípanie zubami. Vtedy budú spravodliví, nie nevyhnutne všetci veriaci, ale spravodliví, svietiť ako svetlá na svete.

To je to, čomu nás vyučuje Pán, že sa stane na konci tohoto veku. Všetky pokusy zjednotiť veriacich na prirodzenej úrovni, bez toho aby zakúsili plnosť Božiu a bez toho, aby vstúpili do dokonalej jednoty s Bohom a s Kristom, sú nezrelé. Takéto snahy pomýlených a zavádzajúcich kresťanov budú alebo zničené v nadchádzajúcom čase prenasledovania alebo sa rozvinú v Antikrista a jeho hlavného stúpenca—Falošného proroka (kresťania, ktorí sa usilujú o využitie moci Baránkovej na podporu svetovej demokratickej vlády).

Teraz je čas pre každého jedného z nás, aby sme predstupovali pred Pána ohľadom nášho osobného očisťovania sa od hriechu a ohľadom nášho vyučovania sa v chodení v prísnej poslušnosti Otcovi Nebies. Ak budeme dnes usilovne spolupracovať so Svätým Duchom, ktorý pripravuje Manželku Baránkovu, Boh nás ochráni v časoch hrôz, ktoré nás čakajú.

A potom, keď sa Pán vráti, budeme vytrhnutí do povetria na stretnutie s Ním, a budeme pripravení zostúpiť spolu s Ním na zem, keď sa vráti zaujať svoje miesto na tróne Dávidovom v Jeruzaleme. A potom už budeme stále s Pánom.

Toto je pravé Kráľovstvo Božie, predpovedané židovskými prorokmi a apoštolmi Baránka.

(“Ktoré Kráľovstvo?”, 4244-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US