OCISTOVANIE CIRKVI OD HRIECHU

Copyright © 2009 Trumpet Ministries, Inc. Všetky práva vyhradené.
Citácie biblických veršov sú prevzaté z ekumenického prekladu Novej zmluvy a Žalmov z roku 1997 a z prekladu Starej a Novej zmluvy prof. Jozefom Roháčkom, rev. vydanie z roku 1991.
Preklad: Adriana Timčáková

On bude sedieť ako prepaľovač a čistič striebra, prečistí Levitov a očistí ich ako zlato a striebro. Potom bude mať Hospodin mužov, ktorí mu budú prinášať obetné dary v spravodlivosti. (Malachiáš 3:3)
A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť. (2. list Petra 3:13)

Napísal som toho už ozaj veľa ohľadom témy, že Nová zmluva zahŕňa v sebe rovnako oslobodenie od hriechu ako aj jeho odpustenie.

Minulú nedeľu večer sme na biblickej hodine preberali 24. žalm, ktorý sa pre dnešnú dobu hodí viac ako ktorýkoľvek iný.

Diskutovali sme o časti, v ktorej sa hovorí „ten, kto má čisté ruky a čisté srdce“ ten bude môcť vystúpiť na Pánov vrch a stáť na Jeho svätom mieste.

Povedal som, „Súčasné kresťanské učenie už neučí, že je nevyhnutné mať čisté ruky a srdce na to, aby sme mohli vystúpiť na vrch Pánov a stáť na Jeho svätom mieste. Dnes sa učí, že sme spasení milosťou, to znamená, že môžeme vystúpiť na vrch Pánov a stáť na Jeho svätom mieste i keď máme špinavé ruky a srdce plné pornografie.“

Potom sompoložil prítomným túto otázku, „Naozaj je teda toto dôvod, pre ktorý prišiel Ježiš na zem, aby nám umožnil stáť na Božom svätom mieste so špinavými rukami a špinavým srdcom?“

Na to jedna študentka odpovedala, „Nie, Pán prišiel nato, aby nám pomohol si tie ruky umyť.“

V ten večer dostala jednotku s hviezdičkou.

V pondelok ráno mi prišla na myseľ táto časť Jakubovho listu:

Priblížte sa Bohu a On sa priblíži vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia vy, ktorí ste dvojej mysle. (List Jakubov 4:8)

Z Písma jasne vidíme, že súčasné kresťanské učenie týkajúce sa kresťanského života je deštruktívne a priepastne chybné.

A tak vďaka tejto príhode vo mne nanovo vzplanul starý oheň a opäť píšem o probléme hriechu v živote kresťana.

Akýkoľvek už je náš názor na budúcnosť, či sa týka „novej zeme, domova spravodlivých“ (ako je to v úvodnom citovanom verši), a či sa týka nášho odchodu do neba, do raja, či kráľovstva Božieho, všetci predsa len chápeme jedno-že tam už nebude hriech. Nikto z nás nechce ísť do takého raja, kde by ľudia robili to isté, čo robia teraz na zemi.

A potom, je tu ešte tá časť Písma, ktorá hovorí o Cirkvi bez poškvrny a vrásky, a tento nepoškvrnený stav sa samozrejme neprejavuje skrze neslušné správanie sa!

Tiež všetci veríme tomu, že Kristus nám nielen odpustil doterajšie hriechy, ale že v budúcnosti nás zachráni od svetskosti, žiadostivosti a svojvôle.

Ale vyhliadka na ľudí, ktorí večne žijú v stave milosti a ktorí naďalej zostávajú nemorálni a násilní, zatiaľ čo Boh sa na nich díva ako na spravodlivých, nie je práve najšťastnejšia.

Ako by sa vám páčilo vstúpiť do nového Jeruzalema, šťastný, že sa zbavíte všetkých hrôz a bolestí života na zemi, a našli by ste tam opäť žiarlivosť, klebetenie, ohováranie, nemorálnosť, klamstvo, krádež, opilstvo a čarodejníctvo? Čo myslíte, potešilo by vás to? Pravdepodobne nie a mňa taktiež nie.

V súčasnosti existuje niekoľko názorov, ktoré sa zaoberajú vstupom hriešnych ľudí do nového sveta spravodlivosti, Kráľovstva Božieho, prichádzajúceho na zem. Všetky, s ktorými som sa dosiaľ oboznámil, sú založené na fakte, že spasenie kresťana je ohraničené odpustením, že sme „spasení vierou,“ to znamená, že vstupujeme do Božieho spravodlivého sveta na základe odpustenia. Tento náhľad si však vyžaduje aj vysvetlenie otázok typu-ako, kedy a kde sme premieňaní z omilostených hriešnikov na nové stvorenia, ktoré sú bez hriechu, ak len nie sme ochotní uveriť tomu, že jedine budúca spravodlivosť bude pripočítaná hriešnym ľuďom. Rozumieme si zatiaľ?

Pozrime sa na chvíľu na niektoré súčasné názory na to, ako bude Kristus jednať s problémom prevádzania hriešnikov do Jeho Kráľovstva spravodlivosti a potom preskúmajme odpovede, ktoré podáva Biblia.

  • Keď prídeme do neba, nebudeme už viac hrešiť, pretože v nebi nieto hriechu. Teraz nedokážeme dodržiavať Božie príkazy, ale budeme k tomu uschopnený vtedy, keď zomrieme a pôjdeme do neba.
  • Keď sa Pán vráti, budeme okamžite premenení z hriešnych stvorení na pánov spravodlivosti, ktorí budú panovať nad národmi zeme. Budeme kraľovať s Ježišom.
  • Naďalej ostaneme takí istí ako sme teraz (nepremenení), pretože Boh nám bude neustále odpúšťať skrze „milosť.“
  • Keď budeme vytrhnutý do neba, predstúpime pred Kristovu sudcovskú stolicu. Tam nám Pán odpustí všetky naše hriechy (ak sme učinili štyri kroky spasenia) a nebudeme už viac hrešiť.

Prvý názor: Keď prídeme do neba, nebudeme už viac hrešiť, pretože tam nieto hriechu. Teraz nedokážeme dodržiavať Božie príkazy, ale budeme k tomu uschopnený vtedy, keď zomrieme a pôjdeme do neba. Problémom tohto názoru je fakt, že aj v nebi je možné hrešiť. V skutočnosti hriech povstal na najsvätejšom mieste v nebi, v okolí trónu Božieho, pretože Satan bol jeden z dvoch cherubínov, ktorý svojimi krýdlami zakrývali Trón Milosti.

Hriech je v svojej podstate duchovný. Nebojujeme proti telu a krvi, ale proti zlým duchom v ponebeských oblastiach. Preto odchod z nášho tela čo sa týka hriechu nič nevyrieši.

Nielen, že prechod do duchovnej sféry nám nedá víťazstvo nad hriechom, ale naďalej v nás ostane možnosť hrešiť proti Bohu. Aj o päť milión rokov budeme môcť zhrešiť proti Bohu. Ak by to tak nebolo, neboli by sme synmi Božími, ale iba drevenými bábkami, pretože hriech je vždy voľba a táto možnosť zvoliť si neposlušnosť Bohu, od nás nebude nikdy odňatá.

Dokonca aj anjeli sa budú môcť v budúcnosti vzbúriť, ale synovia Boží ich budú súdiť a budú im vládnuť.

Tým, čím sme teraz, ostaneme naďalej. Smrť nie je našou záchranou.

Keď sa Pán vráti, budeme okamžite premenení z hriešnych stvorení na pánov spravodlivosti, ktorí budú panovať nad národmi. Budeme kraľovať s Ježišom. Tento názor sa zakladá prinajmenšom na týchto nasledujúcich dvoch veršoch:

Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čím budeme. Ale vieme, že keď sa zjaví, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť takého aký je. (1. list Jána 3:2)
Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní, a my budeme premenení. (1. list Korintským 15:52)

Obidva citované verše sa týkajú premeny našej vonkajšej formy, ale nie našej povahy. V skutočnosti verš, ktorý nasleduje veršom 2 v 1. liste Jána 3: kapitole je nasledujúci:

A každý, kto má túto nádej v neho byť ako Ježiš a vidieť Ho takého aký je, sa očisťuje—ako aj on sám je čistý. (1. list Jána 3:3)

Je to podobné napomenutie aké nachádzame u apoštola Jakuba. Musíme si neustále umývať svoje ruky a čistiť svoje srdce, musíme sa prečisťovať milosťou, ktorú nám Boh dal. Potrebujeme nielen samotnú milosť odpustenia, ale aj milosť na odstraňovanie a očisťovanie skrze Slovo Božie, skrze Ježišovu krv, skrze Ducha Svätého.

Musíme zachraňovať sami seba dodržiavaním Božích nariadení, ako to radí Pavol Timoteovi, musíme pracovať na svojom spasení s bázňou a s trasením.

Je pravda, že Boh má moc z nás okamžite odstrániť všetky žiadosti tela. Ale keby to urobil, boli by sme ako Adam a Eva, síce bez hriešnej prirodzenosti, ale bezmocní voči návrhom nepriateľa a voči vábeniu našej vlastnej vôle.

Boh nemá v úmysle opäť postaviť nevinných, bezbranných ľudí do záhrady Eden, pretože by to prinieslo iba ďalšie strasti. Božie spasenie nás premieňa a to tak, že ako výsledok toho, že v nás bude vyformovaný Kristus, si vždy zvolíme nehrešiť. Súčasné učenia však maria tento Boží plán tvrdením, že Boh sa nedíva na to ako sa správame, ako žijeme a že nám neprestajne odpúšťa, takže po smrti pôjdeme určite do neba (teda zlož ruky a nerob nič pre rozvoj Kráľovstva Božieho).

A čo sa týka názoru panovania národom, táto úloha je podľa druhej a tretej kapitoly Knihy Zjavenia určená svätým, ktorí zvíťazili. Toto je Božie Slovo, ktoré sa nesmie meniť.

Je jasné, že ak dnes nie je veriaci schopný dosiahnuť víťazstvo nad hriechom skrze Pána Ježiša, nebude ani schopný vládnuť národom búriacich sa ľudí. Predstava ako hlúpi kresťania vládnu nad národami, je skutočne smiešna. Je to rozprávanie o hviezdnych vojnách, pretože ak by takýto sebeckí a vlažní veriaci dostali do rúk neobmedzenú autoritu a moc Ježiša Krista, mali by sme tu čochvíľa vesmírny konflikt! A zatiaľ oni by si spokojne a bez rozpakov, obutí v zlatých papučiach, ležali vo svojich nebeských rezidenciách.

Nebuďme fantastickí ale realistickí, a nad to buďme biblickí.

Naďalej ostaneme takí istí ako sme teraz (nepremenení), pretože Boh nám bude neustále odpúšťať skrze „milosť.“ Zo všetkých názorov dnes hlásaných, je tento najhorší, pretože tento názor by podmieňoval nejakú zmenu u Boha a Jeho vzťahu k ľuďom. Ak by to tak bolo, bolo by bývalo lepšie, keby sme sa neboli nikdy narodili.

Život v nebi by bol potom taký istý ako je dnes v cirkvách. Neviem ako vy, ale ja nemám záujem žiť v takom zmätku.

Podľa tohto názoru by nevesta naďalej zotrvávala vo svojom poškvrňovaní sa a vráskavení, klebetení a na seba zameranom duchovnom čarodejníctve. Ale Kristus by to všetko nevidel, pre Neho by to bola napriek všetkému Miss Sveta, Jeho čistá, prekrásna a dokonalá družka.

Hovorí sa, že láska je slepá, nie však susedia. A tak anjeli by dobre videli, čo za nehanebnicu Pán dostal za manželku, ale napriek tomu by Pán Ježiš naďalej zotrvával vo svojom klame.

Úbohý Ježiš!

Keď budeme vytrhnutí do neba, predstúpime pred sudcovskú stolicu Kristovu. Pán nám odpustí všetky naše hriechy (ak sme učinili štyri kroky spasenia) a nebudeme viac hrešiť. Je nad moje schopnosti vysvetliť ako a kde tento mýtus začal. V Biblii nie je jediné miesto, kde by sa tvrdilo, že Pán si prichádza odviesť svoju Nevestu do neba. My kresťania veľmi často zdôrazňujeme fakt plnej a doslovnej inšpirácie pôvodných textov, a predsa naďalej kážeme doktrínu, ktorá sa tam vôbec nenachádza.

Môžeme urobiť štyri aj štyristo krokov spasenia, ale pred súdnou stolicou Kristovou dostaneme len to, čo sme praktizovali počas života tu na zemi. Budeme žať to, čo sme zasiali.

Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal kým bol v tele-či dobré alebo zlé. (2. list Korintským 5:10)

Koľkí z vás chápu tento verš tak, že všetkým veriacim budú odpustené ich hriechy a budú uschopnení k tomu, aby už viac nehrešili? Zdvihnite ruky.

Drahý Pane, či už máme problémy aj s čítaním?

Každý veriaci (my všetci) sa postavíme pred súdnu stolicu. Tam prijmeme odplatu adekvátnu nášmu spôsobu života tu na zemi.

Vidíte tam napísané niečo o tom, že je odpustené všetkým veriacim?

Vidíte tam napísané niečo o tom, že všetci veriaci budú očistení a zmocnení k víťaznému životu?

Vidíte tam akýkoľvek náznak, čokoľvek, že tento súd sa uskutoční v nebi?

Vidíte tam nejak dôkaz toho, že tento súd sa bude konať po tom, čo budeme vytrhnutí zo zeme?

Štvrtá kapitola 1. listu Petra nás informuje o tom, že už pred dvetisíc rokmi začala súdna stolica Kristova súdiť dom Boží, svätých zeme a svätých v duchovnom kráľovstve.

Niekto by si snáď mohol z toho, čo sme doteraz napísali vyvodiť záver, že teda nie je isté ako Pán Boh zamýšľa očisťovať svoju Cirkev a či ju vôbec zamýšľa očistiť.

Dovoľte mi povedať vám dobrú správu, že Boh naozaj zamýšľa očistiť svoju cirkev a že má na to svoj zvláštny program, špeciálny poriadok.

V duchovnom kráľovstve sa dnes kladie dôraz na program súdu a oslobodenia. To je dôvod prečo, ak si učeníkom Pánovým, máš teraz také problémy. Si zachraňovaný (oslobodzovaný) skrze krst ohňom.

V Biblii sú štyri veľké predobrazy, načrtávajúce Boží plán vykúpenia (t.z. odpustenia a oslobodenia od hriechu a od Satana). Sú to tieto nasledovné-sedem dní stvorenia, sedem zastávok na ceste Izraelitov z Egypta do Kanaánu, sedem kusov zariadenia svätostánku a sedem sviatkov Pánových. Tieto štyri predobrazy navzájom súvisia a znázorňujú osobu Pána Ježiša Krista, program vykúpenia veriaceho, zdokonaľovanie cirkvi a založenie kráľovstva Božieho na zemi.

Vezmime si jeden z nich, ktorý najčastejšie používam, sedem Pánových sviatkov a aplikujme ich na našu terajšiu diskusiu.

Prvé tri sviatky-Pesach Hospodinov, Sviatok nekvasených chlebov a Prvotiny žniva, hovoria o našej základnej skúsenosti spasenia a obsahujú Krv baránkovu, pokánie, krst vodou a znovuzrodenie.

Štvrtý sviatok Letnice symbolizuje prácu Ducha Svätého.

Duchovné naplnenie posledných troch sviatkov—sviatku Trúbenia na trúbky, Dňa pokrytia hriechov (Kippúrim) a Sviatok stánkov, nie je súčasným cirkvám známe, pretože sme sa tam ešte nedostali.

Práve dnes začíname vstupovať do posledných troch bodov plánu spasenia. Boh bol zmierený s vinou našich hriechov skrze krv odpustenia, vyliatu na golgotskom kríži. Teraz je pripravený odstrániť hriech z nebies, zo svojej cirkvi a z národov zachránených ľudí zeme (tzv. „ovčie“ národy).

Toto je po prvýkrát od prvej vzbury anjelov, kedy Boh začal s úplným odstraňovaním hriechu. Začne na výsostiach v nebesiach, keď nimi zatrasie a zvrhne odtiaľ všetkých vzbúrencov. Preto dovolí Antikristovi, aby dosiahol až do nebies a stiahol tak so sebou časť domácich-kohokoľvek u koho bude nájdená vzbura.

Boh je pripravený zatriasť nebesiami a zemou.

…ktorého hlas vtedy pohol zemou a teraz zasľúbil a povedal: Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. (List Židom 12:26)

Boh je nahnevaný na hriech a vzburu, a je pripravený ich odstrániť.

Sedemdesiat týždňov je vymeraných tvojmu ľudu a tvojmu svätému mestu dokončiť prestúpenie, skoncovať s hriechom, odčiniť neprávosť a priviesť večnú spravodlivosť, zapečatiť videnie a proroctvo a pomazať svätyňu svätých. (Daniel 9:24)

Nepáči sa vám to? „Skoncovať s hriechom.“ „Priviesť večnú spravodlivosť.“

Boh má program, ktorý zastaví hriech a privedie večnú spravodlivosť. Satanove ruky budú zviazané a bude po zápase.

Posledné tri sviatky, Trúbenie na trúbky, Deň pokrytia hriechov a Sviatok stánkov, nám hovoria o tom, že Boh vyhlási svojim nepriateľom vojnu. Zmieri so sebou tých, ktorí s Ním spolupracujú a odstráni ich nepriateľov. A potom sa na večnosť usadí k odpočinku vo svojej očistenej Cirkvi.

O tomto ma začal vyučovať Pán asi pred päťdesiatimi rokmi a ešte aj dnes ma to rozruší.

Pozrime sa na niekoľko veršov z Písma, ktoré hovoria o tom, že Boh čistí svoju cirkev.

…keď zmyje Pán špinu dcér Siona a vypláchne krviprelievanie Jeruzalema z jeho stredu, duchom súdu a duchom pálčivosti, (Izaiáš 4:4)

„Dcéry Siona,“ t.j. cirkev Ježiša Krista, budú prečistené duchom súdu a duchom ohňa. O tom niet žiadnych pochýb, Boh prečistí svoju cirkev vlastným duchom súdu a s lepšími úmyslami, aké Boh svojou mocou učiní, sme sa ešte nikdy nestretli.

Hľa, posielam svojho posla, ktrorý upraví cestu pred mojou tvárou. Potom odrazu prijde Pán, ktorého hľadáte, do svojho chrámu, posol zmluvy, po ktorom túžite, prijde, hovorí všemocný Pán. Ale kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa ukáže? Lebo bude ako prepaľujúci oheň alebo ako práčov lúh. Bude sedieť ako prepaľovač a čistič striebra, prečistí Levítov a očistí ich ako zlato a striebro. Potom bude mať mužov, ktorí budú donášať obete v spravodlivosti. (Malachiáš 3:1-3)

„Posol zmluvy“ je Pán Ježiš Kristus. Kristus príde ako čističov oheň, ako silné mydlo práča a prečistí striebro nášho vykúpenia a zlato Božej prirodzenosti, ktorá sa v nás zrodila.

Prečistí členov kráľovského kňazstva.

Ján Krstiteľ bol poslom, ktorý pripravoval cestu pre Posla väčšieho, ako to stojí v Novom zákone:

A už je sekera priložená na koreň stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Má vejačku vo svojej ruke a prečistí namlátené zrno, pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. (Evanjelium podľa Matúša 3:10-12)

Ježiš Kristus krstí svojich nasledovníkov Svätým Duchom, ale aj ohňom.

A oddelí pšenicu od pliev, pšenicu zhromaždí do svojej stodoly a plevy spáli v neuhasínajúcom ohni, pretože je to večný nadprirodzený oheň a vzťahuje sa k horiacemu jazeru.

Toto je duchovné naplnenie sviatkov Trúbenia na trúbky, Dňa pokrytia hriechov a Sviatku stánkov.

Trúbenie na trúbky ohlasuje príchod Kráľa, ktorý bude súdiť svojich nepriateľov v cirkvi.

Deň pokrytia hriechov je obdobím Božej práce, v ktorej Pán oddeľuje pšenicu od pliev v našom živote a zmieruje nás so sebou samým.

Sviatok stánkov znázorňuje uvedenie prečistenej prirodzenosti veriaceho do dokonalého odpočinku v Bohu skrze Ježiša Krista.

Celé toto (20.) storočie sme sa, takpovediac, nachádzali v odbobí sviatku Letníc, počas ktorého sa milióny veriacich tešili z prítomnosti a práce Ducha Svätého!

Teraz je Boh pripravený pracovať ďalej, a všetko to, čo sa dialo doteraz bolo vlastne základom toho, čo bude nasledovať. Boh je pripravený odstrániť hriech zo svojho stvorenstva a uviesť ho do večnej spravodlivosti.

O aký plán ide?

Ide o úplné odstránenie svetskosti, žiadosti a svojvôle z prvotín úrody (prvotiny žniva) cirkvi. Potom, skrze víťazstvo cirkvi, bude Satan zvrhnutý z ponebeských oblastí.

Pri príchode Pána vystúpia tieto víťazné prvotiny úrody, po tom, čo bude Satan a jeho anjeli zvrhnutí dole, na vyprázdnené tróny v povetrí. (Tróny, z ktorých sa panuje zemi sú umiestnené v povetrí nad zemou a to je dôvod, prečo budeme vytrhnutí pri stretnutí s Pánom do povetria.)

Len čo budú svätí zhromaždení k Najvyššiemu Generálovi do povetria, začne sa zajímanie zeme. Pod vedením toho, ktorého meno je Verný a Pravdivý, budú skrze oblaky zostupovať na zem jazdci, jazdiaci na bielych vojnových žrebcoch. Kone a tí, ktorí ich povedú, budú kráčať a plniť dokonalú Božiu vôľu.

Rýchlejšie ako oheň zostúpia svätí a nebude ich možné ničím zastrašiť alebo podplatiť. Vojská Antikrista budú krátky čas klásť odpor, ale napokon ich pohltí neodolateľná sila, a oni sa rozutekajú všetkými smermi.

Zlí sa čoskoro zmenia na zdochliny, na kopu krvácajúcich tiel a potravu pre krúžiacich supov. Zem nikdy predtým nevidela takú masakru a ani nikdy viac neuvidí, iba keď oheň Boží padne na búriace sa národy na konci tisícročného kráľovstva.

To je Ježiš, akého ho cirkev ešte nepozná, je to Pán, silný a mocný v boji, strašnejší vo svojom hneve a sile ako ktorýkoľvek víťaz v našej ľudskej histórii.

Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval, a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. (Žalm 2:12)

Zlí ľudia, ktorí zostanú na zemi, obelejú strachom pri zvuku náhliacich sa vozov a keď uvidia Pánovu armádu ako skáče ponad múry a nazerá do všetkých okien. V ten deň budú zachránení pokorní zeme, ale beda pokrytcom, najmä pokrytcom v cirkvách. Ničitelia zeme nakoniec zničia samých seba.

Armáda Pánova bude prechádzať zemou dovtedy, kým ju neprečistí a potom nastane čas radosti pre prírodu a svet bude bezpečný aj pre malé deti.

Počas nasledujúcich tisíc rokov bude Pán s prvotinou svojej úrody—cirkvou učiť spravodlivosti zachránené národy zeme, zmierujúc ich s Bohom a pracujúc tiež so slabšími členmi cirkvi, ktorí ešte potrebujú byť uzmierení s Bohom vo svojich osobnostiach.

Na konci tisícročného kráľovstva sa ešte raz národy vzbúria proti Kristovi a proti prvotine Jeho úrody (táboru svätých) a proti národu Izrael, ktorý bude vládnuť na zemi na základe naplnenia Božieho zasľúbenia. Vtedy padne od Boha z nebies oheň, ktorý strávi týchto vzbúrencov.

Potom sa zjaví veľký biely trón a zem a obloha, na ktoré sme zvyknutí, budú odstránené. Na tróne bude sedieť Kristus a Jeho svätí, pretože Slovo Božie hovorí o tom, že budú súdiť ľudí a anjelov.

Mŕtvi budú vzkriesení z rôznych miest, aby sa postavili pred Boha a zlí budú hodení do ohnivého jazera. Kto sú tí zlí ľudia je opísané v Zjavení Jána 21:8.

Spravodliví vstúpia do večného života. Kto sú spravodliví je opísané v Evanjeliu podľa Matúša 25. kapitole, od verša 31.

Od Boha z nebies zostúpi očistená a oslávená cirkev, v ktorej bude trón Boží a Kristus. A v tom Novom Jeruzaleme, svätom meste, sa už viac nenájde žiaden hriech. Je skutočne sväté, a nie sväté len preto, že si prisvojilo Kristove zásluhy.

Svätosť je chránená vysokým múrom, ktorý sa už dnes buduje vo víťaziacich svätých, a to ich odporovaním hriechu.

Hriech nevstúpi viac na novú zem, ktorá bude pod vládou svätých. Je to nový svet spravodlivosti. Hriech došiel svojho konca.

Vidíme teda, že je tu Boží program na odstránenie hriechu zo stvorenstva. Deň zmierenia, odstránenia hriechu, sa začal v dnešných dňoch a bude pokračovať celé tisícročné kráľovstvo.

Buďte si istí, že Boh veľmi dobre vie o každom hriechu, ktoré sa v jeho stvorení koná. Dal svojho Syna ako obeť za hriech a táto obeť je dostatočná pre potreby kohokoľvek, kto prijme toto vykúpenie a zmierenie.

A tu sme aj my, je nám odpustené, milujeme Boha, ale sme spútaní mnohými žiadosťami, láskou k tomuto svetu, láskou k peniazom, žiadosťami nášho tela a našej vlastnej vôle, tvrdohlavosťou a neposlušnosťou voči Bohu.

A na dôvažok sa nám ešte hovorí, že v dnešnom svete nie je možné poslúchať Boha a preto s tým musíme počkať, kým nezomrieme alebo kým sa nevráti na zem Pán.

Dá sa potom čudovať tomu zmätku, v akom sa dnešné cirkvi nachádzajú? V skutočnosti je v cirkvách mnoho ľudí, ktorí by už sami mali byť vodcami a služobníkmi Slova, tí však presedia celé noci pri Internete a oddávajú sa svojim sexuálnym chúťkam. V súčasnosti nie sú kázne dostatočne prísne a neoblomné, aby mohli byť svätí zachránení pred morálnou špinou šíriacou sa Internetom.

Boh na nás milosrdne zosiela problémy a vkladá nás tak do horúcej pece, ktorú stále viac rozohrieva, až z nás vychádza na povrch všetka nečistota. Deje sa to aj s tebou?

Pravdepodobne áno. Máš veľmi veľké problémy vo svojej rodine, práci, cirkvi? Hlavu hore. Mnoho ďalších veriacich prežíva podobné problémy. S pribúdajúcimi ťažkosťami vychádza z našej osobnosti každý klam a akákoľvek špina, pretože takto Boh čistí synov Léviho.

A čo s hriechom, ktorý vidíš vo svojom živote teraz?

Predovšetkým ho nazvi pravým menom. Ak si klamal, nazvi to klamstvom, popíš to tak jasne ako len vieš. Si Bohom ustanovený sudca a musíš vedieť osloviť nepriateľa.

Potom sa rozhodni, či chceš, aby toto zlo odišlo z tvojho života a odmietni tento prejav tak rozhodne, tak rezolútne, tak zaťato, tak účinne ako len vieš. Krič na to a vrhni to do ohnivého jazera.

Čo sa týka hriechu, boj je už rozhodnutý. Ale ak budeš okolo neho tancovať, a nie hnať ho preč od seba, nikdy neodíde. Duchovia musia byť presvedčení o tom, že to myslíš vážne. Ak si nerozhodný, váhaš a si rozdvojenej mysle, alebo ak pre tú alebo onú príčinu si si nie istý, či sa toho chceš zbaviť alebo dokonca či sa toho dokážeš zbaviť, nikdy nedosiahneš víťazstvo.

Ak budeš ospravedlňovať svoje správanie, padneš a hriech ostane pri tebe a bude ťa nasledovať až pred Kristovu súdnu stolicu.

Mnoho kresťanov opisuje veľa príčin, prečo nemôžu dosiahnuť víťazstvo nad svojimi hriechmi. Ani jeden z týchto dôvodov však neplatí. Biblia nám hovorí, a to Starý aj Nový zákon, že tí, ktorí žijú podľa pohnútok svojho tela a mysle, zomrú.

Niekedy si víťazstvo predstavujeme ako cieľ, na ktorý strieľame, cieľ, ku ktorému sa snažíme dostať. „Mali“ by sme urobiť toto alebo tamto. Ale takto sa nikam nedostaneš. Biblia nám neprikazuje, aby sme donekonečna s hriechom bojovali, ale nám prikazuje, aby sme ho skrze Ducha Božieho usmrtili.

Raz som počul jedného človeka rozprávať, že Boh v nás vraj necháva démonov preto, lebo nám je ten neustály zápas s nimi na úžitok. Určite je pravdou, že zápas proti hriechu v nás rozvíja víťaziacu osobnosť, ale Boh chce víťazstvo a nie beznádejný boj, v ktorom nie si schopný nepriateľa vyhnať.

Odmenu dostanú iba víťazi, pre porazených nie je určená žiadna odmena.

Musíte pochopiť, že Boh vie o tom, čo sa deje v vašom živote, že sa o to stará a že má moc, aby ti v tom pomohol. To je viera.

Ak si vo svojom srdci slabý, krehký a bojazlivý, pros Boha o silu a pevnosť. O viac pevnosti a rozhodnosti! Ak máme byť prvotinou úrody, pripravení na stretnutie s Kristom pri Jeho príchode, musíme mať vo svojej osobnosti viac neoblomnej spravodlivosti, vrúcej svätosti a prísnej poslušnosti Otcovi, ako jej majú ostatní.

Ak nemáš v sebe neoblomnú spravodlivosť, vrúcu svätosť a prísnu poslušnosť, modli sa o to. Pre Otca to bude veľkým potešením, keď ti to bude môcť dať.

Ale ak si dvojej mysle, vôbec nikam sa nedostaneš.

Vyznaj svoje hriechy Bohu. On ti odpustí a očistí ťa od všetkej nespravodlivosti. Potom vezmi svoj kríž a nasleduj Ježiša.

Čokoľvek robíš, nehnevaj sa na nástroj, ktorý Boh používa na odstránenie nečistoty z tvojej osobnosti. Boh často používa ľudí, aby hriech, ktorý je v nás, vyšiel na povrch. Ak sa teda budeš hnevať a v srdci zhorkneš na nástroj, ktorý Boh používa, nezískaš z tej skúsenosti nič. Naopak, budeš v sebe živiť koreň horkosti.

Odpusť všetkým bez výnimky. Ak nemôžeš odpustiť, pros Krista, aby ti pomohol odpustiť. On ti pomôže, pretože má na to moc.

Ak nemôžeš dosiahnuť víťazstvo nad hriechom, pros Pána, aby ti pomohol. Pros! Pros! Pros! Pros! Vráť sa na svoje kolená a pros znova! Tvoja koruna je v nebezpečenstve. Myslíš si, že to celé je iba taký výlet do cukrárne? Zrážka vekov visí nad našimi hlavami a odmena bude patriť iba víťazom.

Svetom sa čoraz viac šíri pornografia. Je to vražedný sklon a napriek tomu množstvo kresťanov, vrátane pastorov, žije v otroctve svojich vlastných žliaz.

Vyjdite z toho! Modlite sa ku Kristu a proste o rozhodnosť a pevnosť, aby z vás toho démona vyhnal! Ináč to zničí všetky vaše nádeje na to, že budete v Pánovej armáde.

Alebo chceš k Pánovi Ježišovi pozdvihovať pri modlitbe ruky naplnené žiadosťou?

Chceš zničiť svoju rodinu a svoju nervovú sústavu, alebo sa chceš dostať až k tomu, že budeš obťažovať vlastné dieťa, alebo znásilníš niekoho, alebo si chceš vari zadovážiť nejakú pohlavnú chorobu či AIDS? To sa ti stane, keď neprídeš ku Kristu a nedosiahneš oslobodenie.

Satan vie, že jeho čas sa už takmer minul a preto vyberá svoje najsmrteľnejšie zbrane. Stále dúfa, že bude môcť ujsť ohnivému jazeru. Naďalej našepkáva veriacim „Iste nezomrieš. Nezáleží na tom, že naďalej hrešíš, Boh ťa stále miluje a odpustí ti.“

Satan to hovorí, lebo dúfa, že Otec nebeský nakoniec ustúpi a neuvrhne ho do ohnivého jazera.

Dovoľte, aby som vám položil otázku. Myslíte si, že Otec nebeský od toho ustúpi a neuvrhne Satana do ohnivého jazera, i keď o tom Písmo hovorí?

A spýtam sa vás ďalšiu otázku. Myslíte si, že Otec nebeský sa podvolí a dovolí ti, aby si do Kráľovstva Božieho priniesol svoj hriech i keď Písmo hovorí, že to nie je možné?

Na Spojené štáty padne čoskoro strašný súd, ak kresťania nezačnú dodržiavať Božie prikázania. Záhuba pohanov nie je ďaleko a napriek tomu sa Božiemu ľudu káže, že sa nemusia obávať, pretože Boh nikdy nedovolí, aby trpeli. To je absolútne nebiblické. Pravdou je, že iba skrze utrpenie môžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva. Prečo iba takto? Pretože iba keď prejdeme ohňom utrpenia, ktorý nás drží na uzde, môžeme z neho vyjsť očistení a slobodní.

Keď teda Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou, lebo ten kto trpel na tele, prestal od hriechu, aby nie viacej ľudským žiadosťam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. (1. list Petra 4:1,2)

Ten čas nastal. Je to teraz. Boh si prezerá šíky kresťanského sveta a hľadá tých, ktorí zanechali všetko a skrze súd nasledovali Ježiša. Boh má moc odstrániť z nás svetskosť, žiadostivosť a svojvôľu, Jeho úlohou je odstrániť z nás naše pohrebné povoje, ale my musíme v tomto procese každý deň opatrne nasledovať Ducha Svätého.

Lazar bol síce povolaný zo smrti, ale bol poviazaný pohrebnými povojmi.

Budeš patriť medzi tých, ktorí sa pevne postavia a vzoprú hriechu? Každému hriechu? Nemusíš sa oslobodzovať od hriechu sám, pretože Boh má na to svoj plán, aby na veky odstránil zo svojho stvorenia hriech a rebéliu. To je večný súd.

Páčilo by sa ti byť prvotinou úrody, vojakom v Pánovej armáde?

Tak povedz o tom hneď teraz Ježišovi.

Pretože On sa bude deliť o odmenu iba so silnými!

(“Očisťovanie Cirkvi Od Hriechu”, 4251-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US