LØVHYTTEFESTEN

Trumpet Ministries, Inc., Copyright © 2009 Alle rettigheter reservert
Oversettelse til norsk: Kari Klem
Alle skriftsteder er tatt fra: ”Bibelen—Den Reviderte Utgave” 1930

Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herrens, din Guds åsyn på det sted Han utvelger: på De Usyrede Brøds Høytid (påske), på Uke­nes Høytid (pinse) og på Løvsalenes (Løvhyttenes) høytid; 5. Mos. 16:16

Jesus svarte: “Om noen elsker Meg, da holder han Mitt ord, og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.” Johs.14:23


Forord

Løvhyttefesten er et verk av Guds nåde til sammensatte mennesker som deg og meg, og som er utrustet med fri vilje. Du er herved invitert til å se nærmere på det viktige arbeid av Helligånden som går videre enn opplevelsen av pinse i våre liv.

Vi skal ta for oss de syv fester (3. Mos. 23) med særlig vekt på Løvhyttefesten. Hver fest har en personlig fullbyrdelse, såvel som en Guds Rikes fullbyrdelse. Gud forbereder oss i disse dager for sin iboende fylde, ved å istandsette oss til å døde kjødets gjerninger, vår trang etter gods og gull, og vår trang til å gå våre egne veier.

Uttrykket “bolig” blir belyst, og også hvorfor Joh. 14:23 er et slikt viktig vers i Bibelen. Hvorfor nettopp under Løvhytte­festen Jesus ropte ut og sa: “Hvis noen tørster, la ham komme til Meg… ut av hans indre skal strømme levende vann”.

Innholdet og betydningen av Es. 12 blir forklart. Og vi blir gitt forståelse for perioder i våre liv (ofte lange og intense) med tukt og dom. Også hvorfor enkelte troende vil bli istandsatt til å stå fast igjennom alle trengsler i det kommende åndelige mørke som truer.

Religiøs atferd må vekk så Gud selv slipper til og blir vårt sinn, vår bønn, vår frelse, helse, visdom, hjelp og styrke.

Ved den åndelige fullbyrdelse av Løvhyttefesten skal alle (jøder og hedninger) bli brakt sammen i Jesus Messias-en tid når Gud får Sin vei.

Det evige Guds Tempel vil bli brakt til fullendelse og istand­settelse; ikke ved menneskers visdom, talenter og krefter, men ved Guds Ånd.-En tid når vi vil være i stand til å dra nok levende vann ut fra Kristi trone inne i oss til å forløse hele skapel­sen fra forråtnelse.

Dette tankevekkende og utfordrende budskap av professor Thompson (forfatter, forstander og nasjo­nalt anerkjent taler) vil være med på å gi næring til ditt ånde­lige liv og vil besvare det viktige spørsmål: HVA ER EGENTLIG MITT MÅL? Budskapet vil være verdifullt for dem som ønsker å vokse åndelig forbi pinse-en ny og dypere måte å leve på!


LØVHYTTEFESTEN

Det var syv “Herrens fester”. Disse syv fester står omtalt i 3. Mos. 23. Hver av de syv fester innebærer en viktig fullbyrdelse av Guds Rike, samt en personlig fullbyrdelse i de kristnes individuelle liv:

  1. Påske (3. Mos. 23:5)
  2. De Usyrede Brøds Høytid (3. Mos. 23:6)
  3. Førstegrødefesten (3. Mos. 23:10)
  4. Pinse (3. Mos. 23:15)
  5. Basunfesten (3. Mos. 23:24)
  6. Forsoningsdagen (3. Mos. 23:27)
  7. Løvhyttefesten (3. Mos. 23:34)

Vi forstår den åndelige fullbyrdelse av de syv fester på

følgende måte:

Påske

Guds Rikes fullbyrdelse av påske var Jesu Kristi død på Golgata.

Den personlige fullbyrdelse av påske er at vi tar imot dek­ket av Jesu Messias’, Guds Lams dyrebare blod.

De Usyrede Brøds Høytid

Guds Rikes fullbyrdelse av De Usyrede Brøds Høytid var da Jesus gikk ned i Sheol (døds­riket), idet han tok hele verdens synd på seg.

Den personlige fullbyrdelse av denne høytid er vår omvendelse, og vår identifikasjon med Jesu Kristi død. Dåpen i vann er et drama som viser denne identifi­kasjon.

Førstegrødefesten

Guds Rikes fullbyrdelse av Førstegrødefesten var Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Den personlige fullbyrdelse av denne høytid er vår nye fød­sel; vår nye åndelige natur i Jesus Messias ved Faderens høyre hånd. Når vi kommer opp av dåpsvannet betyr det vår fødsel inn i Guds Rike.

Pinse

Guds Rikes fullbyrdelse av pinse (Ukenes høytid) var utgydelsen av Helligånden på de første kristne, slik det står beskrevet i Apostlenes Gjerninger.

Den personlige fullbyrdelse av denne høytid er Helligåndens dåp som istandsetter oss til å vitne om Messias’ død og oppstandelse og til å leve et rettferdig, hel­lig og lydig liv for Guds åsyn.

Basunfesten

Guds Rikes fullbyrdelse av Basunfesten er når de syv basuner lyder, slik det står skrevet i Åpenbaringsboken. De hellige skal oppstå fra de døde ved den syvende basun.

Den personlige fullbyrdelse av festen er Kong Jesus som kommer for å etablere sitt konge­dømme i vår personlighet.

Forsoningsdagen

Guds Rikes fullbyrdelse av Forsoningsdagen er de 1000 år som går under navnet “Tusenårs­riket”.

Den personlige fullbyrdelse av høytiden er dom og renselse i våre liv for å føre oss inn i full forening med Gud.

Løvhyttefesten

Guds Rikes fullbyrdelse av Løvhyttefesten er Jesu Messias’ evige herredømme.

Den personlige fullbyrdelse av høytiden er at Faderen og Sønnen ved Helligånden tar bolig i de helliges vesen og personlighet, og blir der for evig.

Den syvende og siste av Herrens høytider var Løvhyttefesten.

Tal til Israels barn og si: På den femtende dag i denne syvende måned skal Løvsalenes (Løvhyttenes) fest holdes for Herren, og den skal vare syv dager (3. Mos. 23:34).

Israelittene ble påbudt å oppholde seg syv dager i ”hytter” som var laget av grener. Etter de syv dager var det en åttende dag med store festligheter.

Løvhyttefesten skulle være en takksigelsesfest for alt det gode jorden hadde frembrakt i det forløpne år, men også være et uttrykk for glede og forventning over det første regns komme som markerte det nye landbruksår.

Guds Rikes åndelige fullbyrdelse av Løvhyttefesten vil skje ved Jesu Messias’ herredømme over den nye himmel og den nye jord. På den tid vil alle frelste glede seg storlig over alt som Gud har gjort. Den åttende dag betegner den første dag i den nye uke som er evig; uken som aldri opphører.

Det er vidunderlig å tenke på at livets “morgen” først vil be­gynne når det nye Jerusalem kom­mer ned fra himmelen for å bli på den nye jord!

Guds Rikes fullbyrdelse av Løvhyttefesten, som vil finne sted ved slutten av de 1000 år, og som er kjent under navnet Tusenårsriket, vil være langt mer fantastisk enn vi er i stand til å beskrive det. Men den personlige fullbyrdelse av Løvhyttefesten i oss som troende er enda mer fantastisk.

Disse to aspekter glir inn i hverandre, er avhengig av hverandre, og kommer til uttrykk i hverandre.

Så vidt vi forstår står den per­sonlige fullbyrdelse av Løvhytte­festen for døren og vil i stigende grad komme til uttrykk i de grufulle mørke tider like før Jesus kommer tilbake (Es. 60:2), og vil kulminere i Messias’ og Hans helliges komme i luften.

Nettopp nå forberedes vi på at Guds fylde skal kunne bo i oss, idet Helligånden istandsetter oss til å døde kjødets gjerninger og lar oss erfare korsfestelsen av vår selvopptatthet og egenvilje.

Hovedinnholdet i Joh. 14-17 har nettopp som hovedemne den person­lige åndelige fullbyrdelse av den gammel-testamentlige løvhyttefest.

Uttrykket “hus” i Joh. 14:2 beskriver ikke noen flotte boliger i paradiset. Den riktige overset­telse vil være oppholdssted eller tilholdssted. Det greske ord i Joh. 14:2, som i den reviderte norske bibeloversettelse av 1930 er oversatt med “hus”, blir brukt i verbs form i Joh. 15:4 og over­settes der korrekt med “bli i”.

“Faderens hus” er Messias, hode og legeme. Det er “det gode tre” i Rom. 11. Hver og en av oss er invitert til å bli et rom i Guds evige Tempel.

Det viktigste vers angående den personlige fullbyrdelse av Løv­hyttefesten er Joh. 14:23:

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker Meg, da holder han Mitt ord, og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Uttrykket “bolig” er det samme greske ord som er oversatt med “hus” i Joh. 14:2.

Joh 14:23 refererer ikke til den personlige fullbyrdelse av den fjerde levittiske fest, nemlig pinse. Pinse skjer når vi blir døpt med Helligånden (Ap.gj. 2:4).

Joh. 14:23 refererer til den personlige fullbyrdelse av den syvende levittiske fest, Løvhytte­festen. Faderen og Sønnen skal komme til oss og ved Helligånden gjøre oss til deres evige Tempel. Det er Guds vilje at vi blir fyllt med all Guds fylde (Efes. 3:19).

Joh. 7:37-39 taler også om fullbyrdelsen av Løvhyttefesten.

Jesus sto og iakttok den store glede som utfoldet seg på Løvhyttefestens åttende dag, “festens store dag”. Presten brakte vann i en gylden bolle fra Siloadammen og øste det utover brenn­offeralteret mens Es. 12 ble sunget.

På den tid… sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til Meg og drikke!

Den som tror på Meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. (Dette sa Han om den Ånd som de skulle få som trodde på Ham; for Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.) (Joh.7:37-39)

Dette skriftsted oppfylles i en viss grad når vi mottar Hellig­ånden. Men fylden er reservert for Herrens Dag.

Når Faderen og Sønnen sitter på våre hjerters trone i fullsten­dig fullbyrdelse av Løvhyttefesten, da skal livets vann strømme ut fra tronen som er i oss. Vi vil bli “elver”. Herrens herlighet skal strømme ut av oss inntil hele menneskeheten er under dens innflyt­else og dekke.

Og alle levende skapninger, som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve, og fiskene skal bli meget tallrike; for når dette vann kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor bekken kommer (Esek. 47:9).

Esek. 47:9 er oppfyllelsen av Joh. 7:38.

Herren renser oss i dag for at det skal bli større plass i oss for Faderen og Sønnen. Joh. 14:23 er en helt bestemt opplevelse, like bestemt som den nye fødsel eller Helligåndens dåp.

Denne spesielle opplevelse, den personlige fullbyrdelse av Løvhyttefesten i våre liv, er beskrevet i Es. 12. Dette kapitel ble sunget mens jødene feiret Løv­hyttefesten.

La oss tenke over ordene i Es. 12. De av oss som ledes inn i den personlige fullbyrdelse av Løvhyttefesten, vil finne at ordene blir meget meningsfylte. Vi begynner å forstå det som Messias’ ånd uttrykte gjennom Esaias.

Esaias, kapitel 12

“PÅ DEN DAG”

Dette uttrykk blir brukt gjen­tagne ganger i Esaias’ bok og også i Joh. 14:20. Det henviser til Herrens Dag, den dag Jesus Messias kommer for å regjere i våre hjerter i uforstyrret og synlig herlighet.

“SKAL DU SI, HERRE, JEG VIL PRISE OG TAKKE DEG”

I snart 2000 år har de kristne ofte henledet oppmerksomheten mot dem selv og deres arbeid. Men etterhvert som vi kommer inn i Løvhyttefestens oppfyllelse så blir Herren selv det herlige Sentrum for vår oppmerksomhet. Vi priser Ham alltid!

“FOR DU VAR VRED PÅ MEG, MEN DIN VREDE HØRTE OPP, OG DU TRØSTET MEG”

Hver kristen må gå gjennom tukt og dom og krig. Gud er slett ikke glad for det som satan har skapt i våre personligheter. De trengsler som møter oss, og ved hvilke vi kommer inn i Guds Rike, er del av den åndelige fullbyrdelse av Forsoningsdagen, forvand­lingen av vår natur til å bli lik Guds rettferdige og hellige natur.

Mange ganger er lidelsen intens og vedvarende. Det er virkelig en prøvelse som gjennom ild. Slik vi lengter å komme ut av dette Guds fengsel! Men for å kunne komme ut av Guds fengsel må vi bryte Guds lover.

Etter at vi har lidd en stund, læger Han som først slo oss. Tukten virker tålmodighet og rettferdighet og fred inne i oss. Våre synder og selvopptatthet forsvinner fra våre liv. Vi faller til hvile i Gud, og Gud faller til hvile i oss. Krigen er over og vår synd tilgitt.

“SE, GUD ER MIN FRELSE”

I alt som tidligere har skjedd i vår vandring med Gud, har han vært adskilt fra oss. Han har frelst oss, helbredet oss, gitt oss visdom, hjulpet og styrket oss, på alle måter.

Men når vi er på vei inn i opp­levelsen av Løvhyttefesten. så vil vi legge merke til at det skjer en forandring i vårt forhold til Herren. HAN SELV blir vår frelse. Nå kan vi ikke lenger selv tenke noe ved egen visdom og kunnskap. HAN SELV blir vårt sinn, vår bønn, vår frelse, vår helse, vår vis­dom, vår hjelp, vår styrke.

Noen ganger er det vanskelig for oss å “slippe taket”. Uten at vi egentlig selv er klar over det er det ting vi gjør som liksom utgjør vår “religion”. Vår tro og vår atferd er på en måte med til å “fortjene” vår frelse, selv om vi kristne nok ville protestere om vi ble gjort oppmerksom på det. Vi stoler på disse religiøse “atferdsmønstre” uten egentlig å ville det.

Ofte når Gud begynner å bringe oss i retning av Løvhyttefesten, så vil han bringe omstendighetene i våre liv dit hen at våre reli­giøse aktiviteter ikke lenger er brukbare av en eller annen grunn. Vi vil oppdage at ting og tanker som vi har satt vår lit til grad­vis blir fjernet. Vi forsøker å fastholde og å bevare vårt tid­ligere fellesskap, vår tidligere kontakt, med Herren. Men hvis det er Herren som gjør dette i våre liv, så vil vi aldri bli tilfreds med det gamle.

Det viser seg at det er noen som Herren aldri beveger videre forbi frelses-opplevelsen, og andre som ikke går lenger enn til pinse-opplevelsen. De forstår ikke hva vi snakker om når vi begynner å bevege oss inn i den åndelige opplevelse av Løvhytte­festen. Ofte er vi faktisk for­bløffet over Guds metoder med oss. Er dette slik for deg?

Men vi vet at noe er i ferd med å skje i vårt forhold til Jesus Kristus. Det later til at Gud lar oss slippe taket i Ham, og i stedet erstatter det med Hans tak på oss.

”JEG ER TRYGG, OG FRYKTER IKKE”

Tanken på å “slippe taket og la Gud overta”, kan bringe frykt til oss. Vi har i så lang tid stolt på vårt grep om Gud så det å “slippe dette grep” og å tillate Herren å gjøre sitt verk i oss gjør oss fryktsomme. I virkelig­heten er vi engstelige for i en slik grad å sette vår lit til Gud.

Men hvis vi vil bevege oss fra “vann til anklene” til “vann hvor vi svømmer” må vi være villige til å la Herren lede oss hvor Han enn leder oss (Esek. 47:3-5).

Vi beveger oss nå årvåkent i bønn, idet vi iakttar det som skjer i oss. Visdom ifra oven er alltid ren, alltid fredfull, alltid full av gode frukter. Hvis vi føler oss presset og fryktsomme er det som regel aldri Herren. Herrens veier er fulle av glede, kjærlighet og håp. (Det vil ikke si at det ikke fore­kommer tider hvor vi blir prøvet til det ytterste!)

”FOR HERREN, ISRAELS GUD, ER MIN STYRKE OG LOVSANG”

Mørket kommer hvor ingen kan arbeide. Det er like rundt hjørnet. Kristent arbeid og kristne foretagender av alle slag skal styrte sammen på grunn av det åndelige mørke og press som skal ryste jorden i nær fremtid.

Men Gud har en plan for sine utvalgte som skal istandsette dem til å klare den store trengsel. Og ikke bare det, men også tilsist overvinne mørket. Denne spesielle plan er den personlige åndelige fullbyrdelse av Løvhyttefesten.

Gud skal tre inn i Sitt folk og være deres styrke og lovsang. Hverken satan, Anti-Krist eller den falske profet kan bli stående fremfor Gud som bor i Hans utvalgte.

Verden og de kjødelige kirke­samfunn vil bli bedratt og over­vunnet av helvetets hær. Men de troende hvor Faderen og Sønnen har Sin bolig, vil bli stående gjennom alle slags trengsler, og Gud som arbeider gjennom dem, skal knuse satan under deres føtter (Rom. 16:20).

Det vil ikke være de hellige som er utholdende og som til sist knuser satan; det er Gud i Kristus som bor i dem. De seirende kristne skal synge og danse på Sions høyder mens verden drukner i den flod av smuss som satan utspyr.

Så vil Gud i Kristus i de hel­lige komme nasjonene til unnset­ning og befri alle dem som kaller på Herrens navn. Men de onde og opprørske vil bli ødelagt.

Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann egge Sin harme; Han skal rope høyt, ja skrike; mot sine fiender skal Han vise Sin makt (Es. 42:13).

Og Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jeru­salem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en til­flukt for Sitt folk og et vern for Israels barn.

Og dere skal kjenne at Jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, Mitt hellige berg; og Jerusalem skal være et hellig sted, og fremmede skal ikke mere trenge inn der (Joel 3:21-22).

“HAN BLE MEG TIL FRELSE”

Det er ikke bare det at Gud skaffer til veie alle elementer i vår frelse. I stedet er det slik at Han Selv er blitt vår Frelse. På den dag vil vi vite at Kristus er i Gud og vi er i Kristus og Kristus i oss. Messias er hjulet i oss og vi er hjulet i Messias i Gud. Vi er blitt Guds vogn (Esek. 1:16).

”OG DERE SKAL ØSE VANN MED GLEDE AV FRELSENS KILDER”

Vi går igjennom hårde prøv­elser når Guds Ånd renser oss fra all urettferdighet. Men så vil vi bli fyllt av glede når vi vet at Faderen og Sønnen bor i oss for alltid.

Pinse og Løvhyttefesten har begge med vann å gjøre. Mens Pinse taler om det første og siste regn som skal bli utgydt over oss, så taler Løvhyttefesten om Guds og Kristi trone i oss som livets vann som vil strømme ut fra det guddommelige nærvær som er blitt formet i oss, og som for alltid vil forbli i oss.

Pinse er regnet. Løvhyttefesten er strømmer av levende vann. Begge taler om Helligånden.

Det var uten tvil på dette punkt, da Es. 12:3 ble sunget, at Jesus av Nasaret sto og ropte ut angående strømmer av levende vann fra de troendes indre (Joh. 7:38).

Pinseopplevelsen har bevirket at de troende har tjent i et visst mål med gaver og manifestasjoner av Ånden. Men når det gjelder Løvhyttefesten har det perfekte kommet. Vi vil ikke lenger se som i et tilsløret speil. På den Dag vil vi kjenne, slik som vi er kjent. Vi vil kunne trekke nok levende vann ut av Kristi trone i oss til å forløse hele skapelsen fra forgjengelighetens trelldom (Esek. 47:8,9 og Rom. 8:21).

”OG DERE SKAL SI PÅ DEN TID: TAKK HERREN, PÅKALL HANS NAVN, KUNNGJØR HANS GJERNINGER BLANT FOLKENE, FORKYNN AT HANS NAVN ER OPPHØYET”

Når vi begynner å bevege oss inn i den åndelige fullbyrdelse av Løvhyttefesten så opphøyer vi Herren som vi aldri har gjort tidligere. Før vi opplever Løv­hyttefesten personlig taler vi mye om hva vi får gjennom frelsen, hvorledes vi skal overtale Gud til å gjøre det ene og det annet for oss, hvor travelt vi har det når vi forsøker å bygge Guds Rike.

Men når Herren selv trer inn i Sin hvile i oss og vi lærer å hvile i Ham, så begynner vi å opp­høye Ham. Det skjer en naturlig overgang fra selvsentrerthet til Kristus-sentrerthet. Helligånden er suveren i sin visdom. Han vet nøyaktig på hvilken måte Han vil bevege hver og én av oss fra egoismens og egenviljens fengsel og inn i den vidunderlige frihet i kjærlighet til Gud og til å utføre Guds vilje.

“SYNG HERRENS PRIS. FOR HERLIGE TING HAR HAN GJORT! LA DETTE BLI KUNNGJORT OVER HELE JORDEN!”

Kanskje for første gang begyn­ner vi å forstå og verdsette dette at Herrens herlighet fyller hele jorden. Satan prøver å holde de helliges oppmerksomhet festet på alt det grusomme som skjer i ver­den, på den økende ondskap og perversitet.

Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet (Åpb. 5:l3).

Mens vi ennå er umodne er vår første tanke å flykte fra jorden og dens råttenskap til det ånde­lige Paradis hvor alt er hellig, rent, fredsommelig og fyllt av glede. Og vi skal alltid se hen til Jesus som sitter ved Faderens høyre hånd. Men i tillegg så salver nå Helligånden våre øyne slik at vi blir i stand til å se Guds herlighet på jorden.

Når vi begynner å dele Messias’ visjon, så vil vi begynne å forstå at det er Guds hensikt å forløse, og ikke ødelegge, jorden og dets folk. Faderen og Sønnen tar bolig i oss og ut i fra oss skal strømmer av levende vann nå de saktmodige på jorden.

Livets vann skal strømme ut inntil kunnskapen om Guds herlig­het dekker jorden og dets folk som vannene dekker havets bunn. Nasjonene skal juble av fryd når Gud beveger seg utover hele jor­den gjennom sine utvalgte.

Og folkeslag skal søke til Ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg (Es. 60:3).

Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele Mitt hellige berg; for jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn (Es. 11:9).

De nasjoner som unnlater å komme med glede til Sion for å få del i Guds herlighet i Hans folk, vil bli straffet:

Men om noen av jordens folk ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem (Sak. 14:17).

Når vi er på vei inn i den personlige fullbyrdelse av Løvhyttefesten, da er det at vi blir bevisstgjort om Guds Rikes komme til jorden. Skjønt Guds Rikes komme er hovedemnet i de fire evangelier, så har mange av oss ikke forstått Guds plan angående jorden.

Når den personlige åndelige fullbyrdelse av de tre siste fester finner sted i oss som en førstegrøde for Guds Rikes fullbyrdelse av disse fester, da begynner vi å se og tre inn i Guds Rike.

Guds Rike, som enhver gjen­født person er borger av, skal komme til sin jordiske hovedstad Jerusalem. Derfor kan vi i nær fremtid forvente en oppvåkning iblant det jødiske folk til Jesus som Messias, slik det er lovet i Skriften; for Evangeliet om Guds Rike er først til jødene.

På den måten skal alle, som en åndelig fullbyrdelse av Løv­hyttefesten, bli forenet i Jesus Messias. Guds Rike skal bli opp­rettet på jorden. Jesus Messias skal sitte på sin far Davids trone i Jerusalem. Det “gode oljetre”, som hver virkelig gjenfødt-jøde eller hedning-er delaktig i, skal “spire og blomstre og fylle jorden med frukt” (Es. 27:6).

Når Messias bor i oss så oppdager vi at vi synger i våre hjerter, og det er en kjærlig­hetssang.

“ROP HØYT OG JUBLE, I SIONS INNBYGGERE! STOR ER ISRAELS HELLIGE MIDT IBLANT DERE!”

Guds herlighet i oss gjør at vi roper av glede. Gud er god. Gud har kommet for å innta sin evige bolig i Messias’ legeme, i Lammets hustru.

I snart 2000 år har de kristne kirkesamfunn anstrengt seg for å bygge boliger “for Gud”, idet de har håpet, på å vinne anerkjenelse.

Hvorfor ser dere skjevt, dere fjell med de mange tinder, til det fjell som Gud finner behag i å bo på? Herren skal også bo der evindelig (Salm. 68:17).

De kristne kirkesamfunn har vært som Peter på forklarelsens berg. De har sett det kommende Rikes storhet og herlighet, og nå ønsker de å gjøre noe med det. Men de forstår ikke hva de gjør mer enn Peter forsto hva han sa (Luk. 9:33).

Guds Ånd talte igjennom pro­feten Sakarias da Salomos tempel var i ferd med å gjenrei­ses:

Da tok Han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft. men ved Min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud (Sak. 4:6).

Dette er en profeti om Guds Rikes komme til jorden. Guds Rike er Gud i Messias i Sine hel­lige. Det er Messias’ legeme, den hellige stad, det nye Jeru­salem. Det er det evige Guds Tempel.

Guds evige Tempel vil bli fullført og fullkommengjort, men ikke ved menneskers visdom,

talenter og energi. Det evige Guds Tempel vil bli fullkommen­gjort ved Guds Ånd.

Gud beveger seg i dag over hele jorden for å fullbyrde de hebraiske profeters og apostlers ord.

De levende stener i Guds evige hus blir nå formet “i stenbruddet”. Hver sten skal “tilhugges” før de blir brakt til byggegrun­nen (1. Kong. 6:7). Gud fullkommengjør oss der hvor vi er. Når tiden er inne for Messias’ legeme å føyes sammen, vil det ikke bli noen lyd av “hammer el­ler øks”.

Det er alltid anbefalelses­verdig å ønske enhet i Messias’ legeme. Men når vi forsøker å gjøre dette på egen hånd, så finner vi at vi må “hugge og hamre” slik at delene passer sammen. På Messias’ Dag vil imidlertid hans legeme føyes sammen ved Helligånden, slik som dyrene som ble brakt inn i Arken av Herren. Alt Noa måtte gjøre var å bygge Arken. Guds Ånd gjorde resten.

Herren Jesus står ved enhver kristens hjerte og banker. Hvis den kristne hører Messias’ stemme og åpner sitt hjerte for Ham, da trer Kongen inn og hol­der nattverd med ham, og han med Kongen. Deretter begynner Kongen å arbeide i ham når det gjelder gjenforening og håp, idet synd og all slags forlorenhet og uren­het blir drevet ut, og han begyn­ner å bevege seg fra selvopptatt­het til Kristus-bevissthet.

Like før Jesus kommer tilbake i herlighetsskyen vil Han kalle på alle Sine hellige fra himlenes og jordens fire hjørner. På den Dag vil to “kristne” sove i én seng. Den ene, full av Lammets liv, vil bli tatt med. Den andre, full av bare mennesklig liv, vil bli latt tilbake.

Deretter vil Faderen og Sønnen i Sin fylde tre inn i Sine ut­valgte. De helliges jordiske lerkar vil bli knust i denne midnattstime, slik det berettes i det Gamle Testamente om Gideons soldater og knusingen av deres krukker. Guds himmelske herlighet vil strømme ut i fra deres per­sonligheter (Es. 60). Dette er det lys som skal stråle fra øst til vest (Matt. 24:27). Messias og Hans utvalgte vil bli herlig­gjort sammen for øynene på alle jordens folk.

…. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med Deg, min Gud (Sak. 14:5)

Lemmene på Messias’ legeme, den sanne og eneste kristne menighet, Lammets hustru, vil bli samlet til et full­komment Guds Tempel, fyllt av Guds herlighet. Deretter vil Lammets Hustru, som nå skinner som solen i rett­ferds og hellighets renhet, bli løftet opp i triumf av Helligånden for alltid å være sammmen med sin Herre og Mester.

Anti-Krist og nasjonene, som er tilskuere til dette herlige syn, vil prøve å forhindre at Jesus og de hellige overtar herredømmet på jorden.

Men Anti-Krist vil bli full­stendig ødelagt av herligheten og lyset fra Jesus Messias og de hellige.

Og månen skal blyges, og solen skamme seg; for Herren, hærskarenes Gud, er Konge

på Sions berg og i Jerusalem, og for Hans eldstes øyne er det herlighet (Es. 24:23).

Mange av oss er blitt frelst og fyllt med Guds hellige Ånd. Vi har opplevet den åndelige fullbyrdelse av både påske og pinse.

La oss alle nå følge skyen og ildsøylen inntil vi arver frel­sens fylde som er i Jesus Messias, inntil vi personlig opplever den åndelige fullbyrdelse av Løvhytte­festen.

(“Løvhyttefesten”, 4345-1)

  • P.O. Box 1522 Escondido, CA 92033 US